Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Anne Christensen
Hold 2017 DA/x (1x DA, 2x DA, 3x DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ravnkel Frøjgodes Saga (værklæsning I)
Titel 2 Mundtlighed og skriftlighed
Titel 3 Lyrik - en introduktion
Titel 4 Besættelsestiden i Danmark
Titel 5 Metaforik - hverdagens billeder
Titel 6 Kortfilm
Titel 7 Erasmus Montanus og oplysningstid (værklæsning II)
Titel 8 Romantik, danskhed og romantisme (værklæsning III)
Titel 9 Nyhedsformidling på TV
Titel 10 Det moderne gennembrud (periodelæsning + værk IV)
Titel 11 Mellemkrigstidens litteratur
Titel 12 Efterkrigstid - 50'erne og 60'erne
Titel 13 Dansk lyrik i 70'erne og 80'erne (værk V)
Titel 14 Dokumentarisme (medieværk)
Titel 15 Analysemetoder i dansk
Titel 16 Reklamernes sprog og virkemidler
Titel 17 Doppler (værklæsning VI)
Titel 18 SRP-skriftlighed
Titel 19 Nyere tid - noveller og virkelighed

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Ravnkel Frøjgodes Saga (værklæsning I)

Introduktion til norrøn digtning og læsning af værket "Ravnkel Frøjsgodes Saga" som start på klassens undervisning i litteraturhistorie.

Afsluttes med kreativ gruppe-præsentation.

(20 sider)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Mundtlighed og skriftlighed

I mundtlighedsforløbet arbejder eleverne med praktiske retoriske virkemidler og argumentation - samt analysen deraf. Der introduceres ydermere kort til transaktionsanalyse (jeg-tilstande).

Via taler øves og vurderes elevernes egne retoriske evner, og de nye begreber konsolideres derved.

Tekstmaterialet er en sammenskrivning af uddrag fra afsnittet "Den retoriske fremstilling" i bogen Retorik af Dittmer og Jessen; 13-17, samt afsnittet "Appelformer" i Grundbogen 2, Henrik Poulsen, Systime, 2005.; 35-37. Desuden anvendes et kort afsnit om transaktionsanalyse fra Psykologihåndbogen.
Herudover: filmklip og aktuelle teksteksempler til illustration af retorikkens vigtighed.

Sideløbende med mundtlighed har klassen arbejdet med de skriftlige genrer, især den argumenterende opgave og et fokus på skriveprocessen i den forbindelse, særligt faserne og brugen af begreber i en sammenhængende prosatekst.
Følgende teknikker er blevet introduceret og anvendt:
- hurtigskrivning, brainstorming, mind-map, coaching/respons, del-og-stjæl.

(35 sider med tale-klip)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Lyrik - en introduktion

Kort introduktion til lyrikgenren.
Fokus på relevante analysebegreber og anvendelsen af iagttagelser i en helhedstolkning.

(20 sider inkl. tekst om analysebegreber)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Besættelsestiden i Danmark

Et kort forløb i samarbejde med historie - og klassens DHO-emne.

Analyse af litteratur og non-fiktion fra tiden omkring besættelsen.
Emnet er mere et samarbejde med historie og en ramme om DHO-opgaven, end det er et decideret epokalt nedslag i dansk litteratur i 1940'erne.

Forfattere, der især i fokus, er Morten Nielsen og Kim Malthe-Bruun.
Men ellers mest fokus på DHO, formalia, og små skriveøvelser.

(35 sider inkl. skriftlighed + DHO-materialet i dansk
= ca. 80 sider)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Metaforik - hverdagens billeder

Hvad er en metafor?
Hvornår bruges den - og til hvad?
Hvad siger metaforen om afsenderen?

Eleverne trænes i definition og brug af metaforen som virkemiddel.
Forløbet koncentrerer sig om de metaforer, vi møder i dagligdagen. Disse opdeles i forskellige typer, og deres målområder og kildeområder identificeres og grupperes. Ud fra en analyse af tekster vurderes disse på baggrund af deres brug af metaforik.

Selvstændigt gruppearbejde om forskellige genrer præsenteres i PPT på klassen.

Eleverne skal fra dette emne tage en sproglig bevidsthed med sig, således at de fremover kan identificere, analysere og vurdere metaforik på et danskfagligt plan.

(40 sider inkl. gruppearbejdet)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Metaforik 07-09-2018
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Kortfilm

Et kort forløb om kortfilmen som eksempel på fiktionsgenren.

Forløbet er induktivt, idet eleverne introduceres til forskellige filmklip på klassen, som de selvstændigt analyserer, inden forskellige dramaturgiske og billedæstetiske begreber anvendes på samme klip.
Herefter gruppearbejde vedrørende analyse og fortolkning af en længere sekvens fra "Blinkende Lygter". Præsentation på klassen og diskussion af ligheder og forskelle mellem litteratur og film.

Filmklip brugt som eksempler:
"Jeg er bare den logerende" af Lone Scherfig
"Brødre" af Susanne Bier (klip fra bogen "Filmanalyse" af Peter Nyord m.fl)
"Blinkende Lygter" (flashback-klip med æbletræ) - Anders Thomas Jensen, 2000.

(30 sider inkl. filmklip)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Erasmus Montanus og oplysningstid (værklæsning II)

Værklæsning:
Ludvig Holberg: "Erasmus Montanus".

Et forløb om oplysningstiden og dens tanker. Ludvig Holberg er som fremtrædende dansk oplysningsfigur den oplagte forfatter at studere.
Værket læses i sammenhæng med sin samtid, men der perspektiveres løbende til værdier m.v. i dag.
Forløbet er bygget op omkring tekstanalyse og -fortolkning, men også med et særligt sprogligt fokus i nogle lektioner, hvor logik og argumentation inddrages.

(60 sider)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kortfilmsanalyse 15-11-2018
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Initiativ
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 8 Romantik, danskhed og romantisme (værklæsning III)

Epokalt nedslag i romantikken med fokus på periodens særegne træk og litterære tiltag, herunder særligt universalromantik og nationalromantik, samt overgangen til romantisme.
Der læses ankertekster og perspektiveringstekster, og emnet tillader desuden en naturlig inddragelse af kanonforfatterne Oehlenschläger, Grundtvig og H C Andersen.
Undervejs arbejdes der kort med emnet "danskhed" og "national identitet.

(Diverse tekster + 3 dokumentarfilm á 45 minutter: "1800-tallet på vrangen"
= 98 sider)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Nyhedsformidling på TV

I et kort forløb om nyhedsformidling på TV skal eleverne først introduceres til nye faglige begreber og stofområder, dernæst arbejde i grupper om et nyhedsklip fra den samme halve times aktuelle nyhedsudsendelse på DR1.

Eleverne ser på nyhedsværdi, væsentlighed, narrative og filmiske virkemidler, objektivitet etc. for at vurdere nyheden som helhed og del af helhed.

(62 sider inkl. tv-udsendelser)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyserende artikel 25-01-2019
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Det moderne gennembrud (periodelæsning + værk IV)

Periodelæsning.

Det moderne gennembrud ændrer det litterære Danmarks-billede, og perioden er både dynamisk, banebrydende og mangfoldig i sit udtryk. København bliver centrum for skandinavisk litteratur, og Georg Brandes' tale i 1871 møder diverse tolkninger i slutningen af 1800-tallet.

I dette forløb arbejder klassen med:
- Litteraturhistoriske strømninger
- Naturalistiske + impressionistiske tekster (novelle og drama)
- Tekster om kvindesynet i perioden (herunder en filmatisering af Ibsens "Et Dukkehjem")
- Norske og svenske tekster
- Et eksempel på verdenslitteratur i samspil med den danske

I løbet af periodelæsningen repeteres mange af de tekstanalytiske begreber, som klassen har mødt både i 1g og 2g. Desuden er perspektiverings-kompetencen central i forløbet.

I værklæsningen af Henrik Pontoppidans novellesamling "Fra Hytterne" står eleverne i grupper for "undervisningen" og formidlingen af værket i mundtlige fremlæggelser/sekvenser (selvlæst værk).

(208 sider - inkl. "1800-tallet på vrangen" og "Et dukkehjem")
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Efterkrigstid - 50'erne og 60'erne

Forløbet beskæftiger sig kort med udviklingen i dansk litteratur i 1950'erne og 1960'erne.
Klassen læses nogle få noveller fra perioden af kanonforfatterne Martin A Hansen og Peter Seeberg, samt Leif Panduro.
I analyserne af disse kommer vi ind på eksistentialisme, Heretica, absurditet, og psykologisk realisme.
Desuden læses få digte fra kanonforfatter Klaus Rifbjergs konfrontationsdigtning i 1960'erne.

(84 sider inkl. to afsnit af "Digtere, divaer og dogmebrødre")
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Reflekterende artikel - intro 10-09-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Dansk lyrik i 70'erne og 80'erne (værk V)

Et forløb om udviklingen i dansk lyrik i 70'erne og 80'erne.

Klassen ser TV-udsendelsen "Bazar" som startskud til en debat om smagsdommeri og lyrik i 70'erne og 80'erne.
Herefter læsning af forskellige forfattere fra de to årtier, særligt fokus på Michael Strunges store betydning inden for dansk lyrik.
Strunges "Vi folder drømmens faner ud" er i fokus og anskues som værk -  men vi har kun nærlæst Natmaskinen, Plasticsolen, Coma, Vortex og Drømmens Faner.

(116 sider inkl. "Bazar" og "Digtere, divaer og dogmebrødre")
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Dokumentarisme (medieværk)

Forløbet fokuserer på dokumentargenrer, definitioner, samt begreber inden for mediefaglig analyse.

I arbejdet med dokumentaren "Testamentet" som medieværk anvendes analysebegreberne, og det diskuteres, hvordan filmen indeholder både fakta- og fiktionskoder. Eleverne fremlægger i grupper deres analyse via en visuel præsentation (fx PPT).
Der arbejdes i mindre grad med dokumentarerne "Ungeren Indefra"og "Glemmer jeg, så husker du".

Der trækkes tråde tilbage til forløbene om nyhedsformidling og kortfilm.
Forløbet afsluttes med inkursion med foredrag af instruktøren Christian Sønderby Jepsen.

(83 sider inkl. alle dokumentarklip og -film)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Skrivedag 3x DA 03-10-2019
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Kreativitet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel 15 Analysemetoder i dansk

Som forberedelse til SRP:

Kort introduktion til forskellige analysemetoder via Karen Blixens "Ringen" og Litteraturens Vejes afsnit om læsemetoder i danskfaget. Klassen arbejder i grupper om hver deres metode, hvorefter disse præsenteres og diskuteres - og vurderes.

(ca. 11 sider individuelt for alle elever)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Reklamernes sprog og virkemidler

Forløbet ser på tv-reklamernes sprog og filmiske virkemidler, og emnet skal konsolidere begreber som argumentation, kommunikation, retorik, dramaturgi og billedæstetik.
Emnet slutter med gruppe-fremlæggelser af analyse af en tv-reklame + perspektiv-reklame.

(ca. 10 sider inkl. reklame-klip)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Doppler (værklæsning VI)

Klassen læser romanen "Doppler" som selvlæst værk og evaluerer denne i grupper mundtligt med hver deres respektive læsefokus.
Forløbet har fokus på nyere litteratur samt konsolidering af fiktions-analysebegreber.

(170 sider)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 SRP-skriftlighed

Forløb om skriftlighed som forberedelse til SRP.
Forløbet behandler problemformulering vs. opgaveformulering, taksonomi, kohæsion, sekundær litteratur og 'den gode opgave'.
I løbet af forløbet skal eleverne nærme sig deres egen problemformulerings opbygning og taksonomi, samt overveje materiale og metoder i deres egen SRP-opgave i foråret.

(ca. 15 sider - særligt tidligere opgaver)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Nyere tid - noveller og virkelighed

Litteratur fra 90'erne, 00'erne og 10'erne - særligt epik

Eksempler på nyere tids litteratur læses, og alle tidligere brugte analyseredskaber inden for fiktion trænes og konsolideres i dette sidste forløb inden repetition og eksamen - særligt begreber inden for noveller.
Fokus i teksterne er oftest fortælleinstans og virkelighedstemaet i nyere prosa ifm den nye realisme, hvor "Nye øjne at se med" bruges som teoritekst.
Desuden læses i forløbet eksempler på kortprosa fra 1990'erne af Kjell Askildsen og Helle Helle.

Til sidst: Repetition inden eksamen.

(ca. 100 sider inkl. klip med forfattere)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer