Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Heine Bækgaard Iversen, Kim Vejen Larsen
Hold 2017 DA/s (1s DA, 2s DA, 3s DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Lyrikforløb
Titel 2 Mundtlighedsforløb: Argumenter, retorik og diskurs
Titel 3 DHO-introduktion: Besættelsestiden
Titel 4 Teksthistorie middelalder - oplysningstid
Titel 5 Journalistik nyhedsmedier massemedier påvirkning
Titel 6 Skrivegenrer - Den analyserende artikel
Titel 7 Romantikken og guldalderkonstruktionen
Titel 8 Det moderne gennembrud, retninger og efterfølgende
Titel 9 Skrivegenre den refekterende genre
Titel 10 Forløb#10
Titel 11 Opsamlingsforløb
Titel 12 Nyheden i forandring
Titel 13 Tekster fra 1900-2020 del 1 - modernisme
Titel 14 Skriftlighed og SRP
Titel 15 Tekster fra 1900-2020 del 2 - Realisme
Titel 16 Tekster fra 1900-2020 del 3 - postmodernisme
Titel 17 Forløb#14
Titel 18 Forløb#16
Titel 19 Forløb#17
Titel 20 Forløb#18

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Mundtlighedsforløb: Argumenter, retorik og diskurs

Her arbejdes fokuseret med argu enttyper, retorikkens metoder, appelformer og med diskursanalyse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Teksthistorie middelalder - oplysningstid

Dette forløb sigter mod at give et overblik over de ældre perioders centrale karakteristika ved valg af typiske tekster. Der lægges vægt på en forståelse af feudalismen og den høviske kultur i forbindelse med folkeviselæsningen og de forskellige fortolkningsteorier om folkeviserne inddrages. Tekstlæsningsmæssigt er tilgangen strukturalistisk, formalstrukturalistisk og mentalhistorisk. Der lægges vægt på det genremæssige. I oplysningstiden er de samme metode- tilgange valgt; men der er lagt central vægt på oplysingstidens idéhistorie og de genremæssige og formstrukturelle konventioner , som  gør sig gældende i det valgte hovedværk.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Journalistik nyhedsmedier massemedier påvirkning

Dette forløb tager metodisk udgangspunkt i kommunikationsanalyse og analyse af sagtekster. Stoffet er nyhedsmedier, og de inddragne underdiscipliner omfatter kommunikationsanalyse, adressatrelevans, argumentationsanalyse, retorisk analyse, interviewanalyse, identifikation og projektion som påvirkningsstrategier. Desuden omfatter dette også begreber som selektion, aspektsyn, vinkling. Teoretisk grundlag udgøres af  nyhedskriteriernes klassifikationer, nyhedstrekanten, de sproglige (semantiske og grammatiske ) og stilistiske virkemidler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Skrivegenrer - Den analyserende artikel

Dette forløb sigter mod at give en grundig indføring i de regler, forskrifter og principper , der ligger til grund for den analyserende artikel. Der arbejdes med de ministerielle tekster, vejledningstekster og der laves en gennemgang af det materiale, der danner udgangspunkt for den skriftlige opgave, der afslutter forløbet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Romantikken og guldalderkonstruktionen

Dette forløb  sigter mod en grundig periode-undersøgende klarlægning af romantikken og dens forgreninger og brudflader; fra universalromantikken og inddragende  den poetiske realisme, biedermeierkulturen og rmantismen. Der tilstræbes at placere disse forgreninger historisk og idéhistorisk og kulturelt/mentalhistorisk. Der inddrages også malerkunst og musik i eksempelmaterialet. Der tilstræbes minutiøse tekslæsninger og der vil blive arbejdet målrettet med fortolkningsovervejelser, hvor hermeneutik vil blive forklaret og egentlig hermeneutiske overvejelser i tolkningen vil blive taget i anvendelse og diskuteret. Det understreges, at der ikke sigtes mod en enhedslig forståelse af romantikken som en forskelsløs størrelse, men at brudflader og forskelle klart fremstår
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Det moderne gennembrud, retninger og efterfølgende

Dette forløb tilstræber en grundig forståelse af realisme, naturalisme, Darwinismen, den naturvidenskabelige synsmåde, den sociale kritik og religionskritikken i perioden samt en forståelse af de forskellige skrivemåder, der knytter sig til gennembruddets forgreninger. Tekstvalget præsenterer centrale og vægtige eksempler på dette. Den metodiske tilgang er kulrhistorisk, politisk historisk, mentalitetshistorisk og den hermeneutiske overvejelse som metodik fortsættes fra forrige forløb
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Skrivegenre den refekterende genre

Dette forløb sigter mod en klar forståelse af de krav, regler og principper, der gør sig gældende for denne skrivegenre. Der vælges et emne af sproglig art.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Forløb#10

Dette korte forløb er blot en fortsættelse af forløbet om det moderne gennembrud og inddrager symbolismen/den naturalistiske panteisme hos Holstein
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Opsamlingsforløb

Dette korte opsamlingsforløb har til formål at genopfriske, hvilke perspektiver I har arbejdet med i 1g og 2g, og hvilket materiale og hvilke genrer, metoder og fagtermer i har arbejdet med i de forskellige forløb. Formålet er selvfølgelig også at give os muligheden for at lære hinanden at kende.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Første time i dansk i 3g 15-08-2019
Hvad har vi lært - litterært perspektiv 19-08-2019
Det mediemæssige perspektiv 22-08-2019
Det sproglige perspektiv 26-08-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Nyheden i forandring

Nyheden i forandring - fra partipresse til influencer

Formålet - overordnet set

Vi skal i det kommende forløb arbejde med alle tre perspektiver i dansk. Men det vil være med mest vægt på det mediemæssige perspektiv.
I skal præsenteres for genrer jævnfør kravene i læreplanen
I vil blive præsenteret for eksempler på litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske overvejelser
I vil blive præsenteret for analysemetoder, hvor der vil være overlap mellem de tre perspektiver
I skal med lave en (medie-)produktion, hvor I anvender jeres viden fra forløbet

Formål (i forhold til det mediemæssige perspektiv)
I læreplanen for dansk (2019) står der om det mediemæssige perspektiv:

”Mediemæssige perspektiver
Her undersøges med en medieanalytisk tilgang et genremæssigt varieret udvalg af teksttyper, herunder nyhedsformidling, dokumentartekster, visuelle udtryksformer og tekster fra sociale medier.
Her arbejdes metodisk med:
– kommunikationsanalyse
–  medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler
–  analyse og vurdering af mediers funktion i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge
–  produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge, herunder kendskab til remediering.”

Formål (i forhold til det sproglige perspektiv)
I læreplanen for dansk (2019) står der bl.a. om det sproglige perspektiv:
”Sproglige perspektiver
Her undersøges med en sproganalytisk tilgang et genremæssigt varieret udvalg af teksttyper (…).
Her arbejdes metodisk med:
–  sproglig analyse, fortolkning og vurdering
–  retorisk analyse, herunder analyse af kommunikationssituationen, appelformer (…).


Formål (i forhold til det litterære perspektiv)
I læreplanen for dansk (2019) står der bl.a. om det litterære perspektiv:

”Litterære perspektiver
Her undersøges med en litteraturanalytisk tilgang et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af primært skønlitterære tekster. (…) Teksterne læses i en litteratur-, kultur- eller bevidsthedshistorisk kontekst. (…)

Her arbejdes metodisk med:
–  litteraturanalyse og -fortolkning
–  anvendelse af relevante litterære metoder
–  litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiveringer
–  tekster gennem kreative arbejdsprocesser. (…)”

Gangen i forløbet:
Vi begynder med at trække nogle historiske linjer.
Vi skal se, hvordan ”nyhedsformidlingen” i grove træk har ændret sig.
Vi skal se, hvordan de forskellige forestillinger om ”nyhedsformidling” trækker på forskellige menneskesyn (hvad kan mennesket erkende?), virkelighed- og sandhedssyn (findes der en objektiv virkelighed eller sandhed?) og formidlingssyn (kan man formidle virkelighed eller sandhed (objektivt? Subjektivt?))
Vi arbejder altså bl.a. i dag med læreplanspinden:
analyse og vurdering af mediers funktion i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge

Vi skal arbejde med de moderne genrer (det er stadig en ”journalist”, der skriver eller taler!)
Vi skal arbejde med moderne journalistik og medieproduktion. Herunder:
Faktion, new journalism, den moderne reportage
Dokumentar

Vi skal arbejde med de senmoderne eller postmoderne genrer (nu er det den enkelte globaliserede person, der formidler ”nyheder”!):
Vi skal arbejde med selvfremstilling, branding
Vi skal forholde os til begreber om bloggere, influencere og trolde
Vi skal have indblik i begreber som fake news og fake science
Vi skal være åbne for, at andre vigtige og relevante begreber dukker op i processen!!!

I skal selv – som de senmoderne eller postmoderne personer, I er – i grupper lave en medieproduktion, hvor I ”producerer nyheder”, og hvor I trækker på jeres viden fra forløbet!
I skal parallelt lave en analyse af jeres egen kommunikationssituation!
I skal lave produktionen og analysen (færdig) på skrivedagen for dansk (3.10.)
I kan allerede nu begynde at overveje:
gruppe
mediets form
hvilken nyhed, I ønsker at formidle
hvilket brand eller hvilken selvfremstilling, I synes kunne være interessant

Materiale:
Teori:
Lisbet Borker: Avisreportagens udvikling s.7-18
Nyheden i forandring - fra fra partipresse til influencer (ppt af HI)
Hvad er faktion (ppt af HI)
Hvad er faktion 2 (ppt af HI)
Skema til faktionsanalyse (HI)
Dokumentargenren (ppt af HI)
Sociale medier (ppt af HI)


Claus Beck-Nielsen: Du eksisterer ikke, Information
Ida Holst: Erik Otto drak alle konens penge op og døde alene, 26.5.2015 - kl. 09:30 på https://ekstrabladet.dk/
Michael Bertelsen og Mads Brügger: Den 11. time, sæson 1, afsnit 10 og 11, DR2 (2008)
Mads Brügger: film Ambassadøren (2011)
Fie Laursen: Min ærlighed, Youtube-video, https://www.youtube.com/watch?v=l-QoxO2X7WU
Fie Laursen: Min ærlighed, bog (2017)
Artikel fra TV2 "Fie Lauersens mor efter selvmordsbrev: Instagram tog det ikke seriøst", 9.7.2019
Artikel fra EkstraBladets "Fie Lauersens selvmordstanker bør være et wakeupcall", 9.7.2019.
Atiklen fra NewYorkTimes "At least 70 Countries Have Had Disinformation Campaigns, Stydy Finds", 26.9.2019
Ken B. Rasmussen: uddrag fra bogen/romanen? (kapitel 78-84 af) Livet det forbandede (2014)


Donald Trumps pressechef Kellyanne Conways samtale med en journalist om, hvordan man laver nyheder, The Examiner, 24.10.19: https://www.washingtonexaminer.com/news/transcript-of-telephone-call-between-kellyanne-conway-and-caitlin-yilek
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Nielsen - tid, rum, personer, konflikt, montage 02-09-2019
Nielsen - Fortæller, synsvinkler, fremst.f. 05-09-2019
Opgaver til Brüggers Ambassadøren 26-09-2019
Omlagt skriftlighed - produktion og analyse 03-10-2019
Nyheden i forandring 28-10-2019
PPT med lyd - frivillig besvarelse! 04-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Tekster fra 1900-2020 del 1 - modernisme

I STX-bekendtgørelsen (2017) står der under Det litterære perspektiv:

"Litterære perspektiver
Her undersøges med en litteraturanalytisk tilgang et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af primært skønlitterære
tekster. Teksterne består af dansksprogede tekster suppleret med verdenslitteratur i oversættelse. Teksterne læses i en
litteratur-, kultur- eller bevidsthedshistorisk kontekst.
Her indgår:
– tekster fra tiden før 1700
– tekster fra 1700- og 1800-tallet, herunder fra oplysningstid, romantik, romantisme og naturalisme
– tekster fra 1900-tallet, herunder realisme og modernisme
– tekster fra 2000-tallet, herunder fra de seneste fem år
– læsning af en afgrænset periode før 2000"

Dette forløb forholder sig til netop:

"– tekster fra 1900-tallet, herunder realisme og modernisme
– tekster fra 2000-tallet, herunder fra de seneste fem år
– læsning af en afgrænset periode før 2000"

Formål med forløbet:
I skal have kendskab til periodens litteraturs karakteristiske træk
I skal have kendskab til periodernes litteraturs forhold til det omgivende samfund

Teori til modernisme:
Introduktion til modernisme og modernitet (ppt) (hi)
Introduktion til Sartre og eksistentialisme (ppt) (hi)

Tekster:
Johannes V. Jensen: digtet Christoffer Columbus(1906)
Filippo Marinetti: Futurismens manifest (1909)
Emil Bønnelycke: Århundredet (1918)
Tom Kristensens novelle Ulykken (1925)

Peter Seeberg: "Eftersøgningen" (1962)
Peter Seeberg: Seeberg, eksistentialime og absurdisme, ppt (hi)
Svend Åge Madsen: uddrag af Se dagens lys (1980)
Steffen Brandt: TV2-sangen På Skanderborg Station (1985)
Henrik Nordbrandts digt Kufferter (1992).
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
PPT om eftersøgningen 05-12-2019
dansk stil - opgavesæt 15-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Skriftlighed og SRP

Dette forløb har til formål at arbejde med skriftlighed med henblik på at forberede jer på jeres SRP.

Vi arbejder i dette forløb med følgende:

1) Valg af fakulteter/fag

2) Valg af emne/område

3) Valg af problemstillinger

4) Problemformulering og opgaveformulering

5) Bekendtgørelseskrav, formalia

6) Formidling: opbygning af opgave, overgange mellem delafsnit

7) Videnskabsteori, teori, metode, taksonomier

Materiale:
Karsten Back (m.fl.): Sådan skriver du SRP (2020) (Vi arbejder med store dele af bogen)
Læsemetoder i dansk (ppt af HI)
Læreplan og bekendtgørelse til SRP

Forløbet bliver intensivt, og der vil være både tid og mulighed for sparring om alt det ovennævnte.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Tekster fra 1900-2020 del 2 - Realisme

I STX-bekendtgørelsen (2017) står der under Det litterære perspektiv:

"Litterære perspektiver
Her undersøges med en litteraturanalytisk tilgang et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af primært skønlitterære
tekster. Teksterne består af dansksprogede tekster suppleret med verdenslitteratur i oversættelse. Teksterne læses i en
litteratur-, kultur- eller bevidsthedshistorisk kontekst.
Her indgår:
– tekster fra tiden før 1700
– tekster fra 1700- og 1800-tallet, herunder fra oplysningstid, romantik, romantisme og naturalisme
– tekster fra 1900-tallet, herunder realisme og modernisme
– tekster fra 2000-tallet, herunder fra de seneste fem år
– læsning af en afgrænset periode før 2000"

Dette forløb forholder sig til netop:

"– tekster fra 1900-tallet, herunder realisme og modernisme
– tekster fra 2000-tallet, herunder fra de seneste fem år
– læsning af en afgrænset periode før 2000"

Teori til realisme:
Overordnet introduktion til realisme, modernisme og Heratica (ppt) (hi)
Den store danske: om "Kulturradikalisme"
Forfatterweb: om "Hans Kirk"
Jeppe Aakjær: Jens Vejmand (1906), Tyendesang (1907)
Martin Andersen Nexø: uddrag af Pelle Erobreren (1906-10)
Hans Kirk: En plads i verden (1931)
Svend Møller Kristensen: Sangen om Larsen (1935)
Poul Henningsen: Man binder os på mund og hånd (1940)
Tove Ditlevsen: "Ansvar" (1948) + Litteraturens Veje s.332
Christian Kampmann: Løsrivelsen (1965) + Den store danske om Christian Kampmann
Vita Andersen: Hvad tror du jeg tror (1977) + Litteraturens veje s.377-78
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Tekster fra 1900-2020 del 3 - postmodernisme

I STX-bekendtgørelsen (2017) står der under Det litterære perspektiv:

"Litterære perspektiver
Her undersøges med en litteraturanalytisk tilgang et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af primært skønlitterære
tekster. Teksterne består af dansksprogede tekster suppleret med verdenslitteratur i oversættelse. Teksterne læses i en
litteratur-, kultur- eller bevidsthedshistorisk kontekst.
Her indgår:
– tekster fra tiden før 1700
– tekster fra 1700- og 1800-tallet, herunder fra oplysningstid, romantik, romantisme og naturalisme
– tekster fra 1900-tallet, herunder realisme og modernisme
– tekster fra 2000-tallet, herunder fra de seneste fem år
– læsning af en afgrænset periode før 2000"

Dette delforløb forholder sig til netop:

"– tekster fra 1900-tallet, herunder realisme og modernisme
– tekster fra 2000-tallet, herunder fra de seneste fem år"
Fokus er tekster efter 1989 og postmodernisme:

- postmodernisme, postmodernitet, jeget som fortælling, opløsning af genrebegrebet og overlap af stofområder i dansk!


Materiale
Postmodernitet og postmodernisme – en intro (HI)

Paul Ricoeur: Jeget som fortælling (Fra Svendsen, m.fl:, Indføring i Filosofi, 2008)

Paul Auster: af Den røde notesbog - og andre sande historier (1992)

Niels Frank: 13 Haiku om blå tyre (1995)

Nils-Frederik Nielsen: ca. 30 tristesser af "Det er aldrig for sent at give op - Tristesser i udvalg" (1995)

Anders Lund Madsen: bogstaverne A og B fra "Madsens ÆØÅ" (1997/2004)

Erlend Loe: af Naiv.Super. (1996)

Wikipediaopslag om “Alan Sokal”: (http://da.wikipedia.org/wiki/Alan_Sokal), besøgt 20.4.2016 (affæren var i 1996!)

Lars Larsen: af Go’daw jeg hedder Lars Larsen – jeg har et godt tilbud (2004)

Barry Schwartz: af Valgfrihedens tyranni (2005)

Jørgen Leth: “Giorgio Armani” (fra Det uperfekte menneske - scener fra mit liv) (2005)

Kathrine Marie Guldager. af Lysgrænsen (2007)

Majse Njor/Camilla Stockmann: af C.H.O.K. (2009)

Louise Rosengreen: Protokol, digt fra samlingen Ordbehandlinger (2011)

Yahya Hassan: “Langdigt” fra digtsamlingen Yahya Hassan (2013)

Inger Christensen: Sommerfugledalen (1991) (Værk)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Forløb#14

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Forløb#16

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Forløb#17

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 20 Forløb#18

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer