Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Line Vogelsang
Hold 2017 DA/z (1z DA, 2z DA, 3z DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#2:LYRIK, herunder Den nye real./virkelighed
Titel 2 Forløb#3: Skriftl., mundtl., retorik & arg. (VÆRK)
Titel 3 Forløb#4: Saga (VÆRK)
Titel 4 Forløb#5: DHO og besættelsestiden
Titel 5 Forløb#6: H.C. Andersen
Titel 6 Forløb#7: 80´erne
Titel 7 Forløb#8: Dokumentarfilm og Minds of 99 (VÆRK)
Titel 8 Forløb#9: Babettes gæstebud (VÆRK)
Titel 9 Forløb#10: 90´erne og minimalisme
Titel 10 Forløb#11: Ekspressionisme og skriftlighed (VÆRK)
Titel 11 Forløb#12: Sproglig analyse af taler
Titel 12 Forløb#13:Diskursanalyse og journalistik (og kemi)
Titel 13 Forløb#14: Oplysningstiden (VÆRK)
Titel 14 Forløb#15: Romantikken
Titel 15 Forløb#16: Rap og Benal
Titel 16 Forløb#17: Folkeviser
Titel 17 Forløb#18: Kortfilm og eksistentialisme
Titel 18 Forløb#19: SKAM og samtaleanalyse (VÆRK)
Titel 19 Forløb#20: Det moderne gennembrud og blik tilbage
Titel 20 Forløb#21: SRP; SPROG-forløb; metode og teori
Titel 21 Forløb#22: Kongens fald (VÆRK)
Titel 22 Forløb#23: Heretica læst med fokus på sproget.
Titel 23 Forløb#24: Repetition, metode og begreber

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#2:LYRIK, herunder Den nye real./virkelighed

Med udgangspunkt i elevernes viden fra grundforløbet om tekstgenrer (epik, lyrik og drama) arbejdes nu grundigt med lyrik. Eleverne introduceres til, hvordan man kan arbejde med lyrik ift. præsentation, stemningen (tekstens "hvad"), de sproglige virkemidler (tekstens "hvordan"), fortolkning og perspektivering.
Helt konkret lærer de om:
- komposition
- sproglige virkemidler
- ordvalg
- rim
- metaforer

Eleverne har læst følgende sekundært materiale:
Mogensen, John: Danskbogen: "At læse digte", Systime, 1999, s. 119-130.
(lyrik som genre, det lyriske formsprog, metrik, rim, ordvalg, stilistiske virkemidler, billedsprog)
Arket: "Fiktion: Lyrik"

Eleverne har fået følgende ark, lavet af mig:
Tekstgenrer
Analyse af lyrik
Metrik
Billedsprog
At analysere, fortolke og perspektivere

Eleverne har arbejdet med følgende digte:
• Adam Oehlenschläger: Fædrelands-Sang (1819)
• Emil Aarestrup: Angst (1838)
• Johannes V. Jensen: På Memphis Station (1904)
• Tom Kristensen: Nat i Berlin 1921 (1927) (læst ifb. Stil 1)
• Michael Strunge: NAT I ELECTRI-CITY 1979 (1980)
• Nordstrøm: Berlin (2006) (læst ifb. Stil 1)
• Yahya Hassan: BARNDOM (2013)

Der er efter analysearbejdet lavet en meget kort litteraturhistorisk fortolkning/læsning af digtene ift. henholdsvis Romantikken (Oehlenschläger), Romantisme (Aarestrup), Århundredeskiftets litteratur (J.V.J), Ekspressionisme (Tom Kristensen), 80´er-lyrikken (Strunge) og Den nye realisme (Yahya Hassan). Blot for at bevare visheden om, at der efter en analyse kommer en fortolkning, og at teksterne kan/skal ses videre i en større sammenhæng.

I den forbindelse er der udleveret overskuelige periode-ark:
"Litteraturhistorien" (overblik)
"Romantikken"
"Romantisme"
"Århundredeskiftet og Johannes V. Jensen"
"Mellemkrigstiden (20´erne og 30´erne: Ekspressionisme)"
"80´erne"
"80´er-modernismen"
"Den nye realisme"

Ift. "Den nye realisme" snakkes videre ift. deres stil, som skal skrives om Naja Marie Aidts novelle, "Søndag".

Vi har også snakket mulige perspektiveringer.

Alle ark til forløbet ligger scannet eller uploadet i lectio på de enkelte moduler.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#3: Skriftl., mundtl., retorik & arg. (VÆRK)

Eleverne introduceres til det at skrive en stil, som har fokus på argumentation og diskussion. Eleverne guides i de enkelte elementer, som skal bruges i stilen, herunder også indledning og afslutning. Der fokuseres på sproglig analyse af tekster, herunder specielt fokus på samtaleanalyse og argumentationsanalyse (samtaleanalyse, så det også kobles til mundtlighed).

Forløbet indeholder dermed skriftlighedsfokus i form af, hvordan man kan reflektere over skriftlige produkter og producere skriftlige produkter i deres forskellige faser - eleverne skriver i nogle af timerne, så de under vejledning øver de enkelte elementer. Der er også brugt elevfeedback-funktionen i lectio - til et første udkast af en argumentation.

Dertil også fokus på analyse af mundtlig retorik. Og der læses en tekst, som er fra de seneste fem år, "Børnehaven ringer" fra 2016.

Eleverne har læst følgende sekundært materiale:
Larsen, Ole Schultz: Håndbog til dansk, Systime, 2015,
siderne 150-167
(Retorik, tre talegenrer, Ciceros pentagram, Disposition, Appelformer, Argumentation, Toulmins argumentationsmodel, Argumenttyper, Fejltyper og argumentkneb, Ordvalgsargumenter)
siderne 176-179
(Kommunikationsanalyse, Kommunikationssituationen, Turtagning, gambitter og god dialogskik)
siderne 184-195
(Samarbejdsprincippet og det underforståede, Høflighedsprincippet, Facework og ansigtstruende handlinger, Transaktionsanalyse, Undertekst)

Eleverne har fået følgende ark, lavet af mig:
*At argumentere (stil 1.z februar 2018): ark med konkret hjælp til de skriftlige elementer i stilen, om opbygning, materiale, indhold, konkret om redegørelse, karakteristik, vurdering, diskussion m.m.
For at inkorporere det skriftlige, refleksionen over det, produktionen af det m.v. er alle disse elementer introduceret i den daglige undervisning i dette forløb. Endeligt evalueret via en aflevering, se under opgaver.
*Retorik
*Argumentationsanalyse
*Samtaleanalyse
*Intro til stil om fakta-tekst

Eleverne har i forløbet arbejdet med analyse af følgende primære tekster:
August Strindberg: "Den stærkeste" (1888-1889) (oversat til dansk) (VÆRK)
Helle Helle: Søndag 15:10 (1996)
Rasmus Hastrup: Børnehaven ringer (2016)
Hendes Majestæt Dronningens nytårstale 2017
Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2018

Efter de tre analyser af de fiktive tekster er igen fortolket meget kort ift. henholdsvis Det moderne gennembrud (Strindberg), Minimalisme (Helle Helle) og Den nye realisme (Hastrup). Det har dog ikke fyldt meget, da fokus har været på det skriftlige, det retoriske, det mundtlige og sproglige.

Eleverne har undervejs holdt oplæg om noget af teorien (s. 176-179, 184-195)

Den skriftlige dimension, det skriftlige fokus/forløb i dette skriftligheds- og mundtlighedsforløb, fortsættes med fordel i 2.g., da genrerne ikke ligger fast endnu. Dvs. de enkelte elementer, som eleverne har lært konkret i forhold til deres skriveprocess, konkretiseres ift. de nye genrer i 2.g og selvfølgelig i 3.g.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#4: Saga (VÆRK)

Vi læser sagaen Ravnkel Frøjsgodes saga. Sagaen gennemgåes i forhold til Oldtiden generelt, ift. typiske træk for en saga, ift. typisk opbygning af en saga, ift. kompositionsanalyse, personkarakteristik, karakterernes udvikling, deres rolle i historien, temaer, samfundskildringen m.v., dvs. sagaen analyseres, fortolkes og perspektiveres, også ift. nutiden (ift. normer i nogle miljøer i dag).

Forløbet laves delvist som gruppearbejde med efterfølgende tavleopsamling.

Primærlitteratur:
"Ravnkel Frøjsgodes saga"

Sekundærlitteratur:
"Om sagaer" fra Litteraturens Veje (s. 47-52)
Oldtiden generelt, ark lavet af LV
Stamtræer, lavet af LV
Slægtsagaens typiske opbygning, lavet af LV
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#5: DHO og besættelsestiden

Forløbet laves som optakt til DHO´en. Der fokuseres på besættelsestidens litteratur og tilgange til den, samtidig med at der introduceres til DHO´en.

Følgende ark er gennemgået (og udleveret):

Sekundærlitteratur:
Besættelsestiden – baggrund og litteratur, ark lavet af LV
”Litteraturens veje”, s. 307-315, om krigstiden og litteraturen m.v.
Ciceros pentagram
Om ”Morten Nielsen”, fra Litteraturhåndbogen
”Illegale digte”

Primærlitteratur:
”Besættelsestiden, en orientering” (fra stilesæt)
”OPROB” (1940)
General von Falkenhorst: ”Den danske folkekarakter” (1940)
Otto Gelsted: ”De mørke fugle” (1940)
Morten Nielsen: ”Døden” (1943)
Morten Nielsen: ”Skæbne” (1943)
Kim Malthe-Bruun: ”Brev til Hanne” (1945)
Halfdan Rasmussen: ”Bare en regnvejrsaften” (1944)
Tale på ØG i forbindelse med afsløringen af mindetavlen i aulaen (1946)

DHO-relateret:
DHO pjece 2018
Opgaveformuleringer til DHO
Materialekompendium (se vedhæftede fil; Antisabotagetale, Radiotale, Frihedsrådets pjece, Otto Gelsteds "Det hjemløse skib", "De frie danske", "Fri presse" samt to tekster fra Information)
Forside DHO

Eleverne er - udover fokus på analyse og fortolkning af teksterne, blevet guidet og øvet i at bruge sekundærlitteratur (i dette tilfælde en udarbejdet analyse af "Døden") ift. en primærtekst. Se link på lektionen 13/4 for analyse-inspiration til Morten Nielsens "Døden".

Derudover har klassen set et uddrag af dokumentaren "Kim" samt hørt fire klip og set et klip fra dr.dk´s "Morten Nielsen":
Morten Nielsens digt ´Øjeblik´
Morten Nielsens forord til ´Krigere uden våben´ læses af Erik Knudsen
Morten Nielsen: Spænding mellem det intellektuelle og det spontane
Hverdagssproget i Morten Nielsens digte
Morten Nielsens ´efterladte digte´ rummer både færdige og ufærdige digte.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#6: H.C. Andersen

Forløb om H. C. Andersen, hvor eleverne læser:

Primærlitteratur:
"Nattergalen"
"Hyrdinden og skorstensfejeren"

Begge tekster er analyseret med fokus på karaktererne og deres udvikling, på hovedkonflikten, Biedermeier, symbolik, og de er fortolket/læst historisk, litteraturhistorisk og biografisk (ift. samtiden og kritik deraf, ift. Romantikken og ift. biografiske oplysninger).

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#7: 80´erne

I forløbet læses tre tekster:

Michael Strunge: "Natmaskinen"
Pia Tafdrup: "Meditation Springvand" (1988)
Søren Ulrik Thomsen: "Ukendt under den samme måne" (1982)

Der laves digtanalyse, repeteres sproglige virkemidler, metrik, billedsprog m.m.
Der introduceres til og udleveres ark til følgende:

*80´erne
*80´er-modernismen
*Michael Strunge

Derudover ses første halvdel af program 7 fra serien "Digtere, divaer og dogmebrødre" fra dr.dk.

Forløbet er optakt til næste forløb - det kommer til også at fungere perspektiverende.

Materialeoversigt - hvad eleverne har i deres mappe:
1. Ark om analyse af lyrik, herunder billedsprog og metrik m.m., sammenskrevet af LV
2. Ark om Michael Strunge, sammenskrevet af LV
3. Ark om 80´erne, herunder 80´er-modernismen, sammenskrevet af LV
4. Michael Strunge: Natmaskinen (1981)
5. Spørgsmål til Natmaskinen
6. Elevens egne opsamlende noter til Natmaskinen (fra tavle-gennemgang)
7. Pia Tafdrup: Meditation Springvand (1988), evt. egne noter
8. Mine opsamlende noter til Meditation Springvand
9. Søren Ulrik Thomsen: Ukendt under den samme måne (1982), evt. egne noter
10. Mine opsamlende noter til Ukendt under den samme måne
11. S. 116-121 i Litteraturens perioder (læst i bogen, ikke udleveret i kopi)
12. S. 52, 74 og 120 m.m. om henholdsvis Eksistentialisme, Fremmedgørelse og Modernisme i Litteraturens begreber (læst i bogen, ikke udleveret i kopi)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb#8: Dokumentarfilm og Minds of 99 (VÆRK)

Forløb med gennemgang af dokumentarfilmen og samtidigt fokus på en 360 graders gennemgang af bandet Minds of 99 med fokus på:
Lyrik (fire tekster med fokus på sproglig analyse af dem)
Anmeldelse
Interview
Instagram
(facebook)
Remediering
Dokumentar

Ekskursion til Empire.

Forløbet er et forsøg på - ud fra et perspektiv, ikke et område - at få koblet de tre områder i dansk; litteratur, medier og sprog.

Materialeoversigt:Minds og dokumentar m.m.:
Minds of 99: Ud af min krop (2015)
Minds of 99: Ung kniv (2017)
Minds of 99: I´m gonna die (2017)
Minds of 99: Alle skuffer over tid (2017)
Spørgsmål til tekster af Minds of 99
Opsamling tekster, LV´s noter udleveret i kopi: Mine opsamlende noter til tekster af Minds of 99

Artikel: Kildebæk, Morten: Instruktør bag ny The Minds of 99-film: ”Jeg har aldrig haft så sindssyg en følelse af at blive ramt af noget musik”, Soundvenue.dk, 21/3.18 (appetitvækker)

Kasper Kiertzner: ”Stor som en sol”, dokumentarfilm fra 2018 (set i Empire, alle deltog)
Opgaver til dokumentaren, hedder: Plan for resten af Minds-forløbet (dem med ”vælg en scene…”)
Opsamling dokumentar, LV´s noter udleveret i kopi: Stor som en sol – mine noter

Ark sammenskrevet af LV: Dokumentargenren
Om TV-dokumentaren m.m.: Kopierede sider fra medieDK, 189-194
Om dokumentartyper: Kopierede sider fra Medier i dansk, 100-105

Artikel, interview: Gonzalez, Michael José: Stort interview med The Minds of 99: - Angsten er død, Gaffa.dk, 17/3-18

Om interview-genren: Nyhedsgenrer (fra Ryd forsiden), Interview (fra Avisen i undervisningen), Interviewet (fra NEWS)
Om anmeldelses-genren: Opinionstekster (fra Perspektiver i dansk), Anmeldelse (fra Avisen i undervisningen), kort kig på uddrag af anmeldelser (ikke udleveret)

Minds´ Instagram (meget lidt, men snak om deres brug af den)
Diverse videoer inkl. Kim Larsens (og Minds´) ´Kvinde min´.
(Minds of 99: K før ærlighed, brugt kort perspektiverende og ikke udleveret)

Tilknyttede stile, diverse ark – ligger under ”opgaver” og er udleveret:
Reflekterende artikel om lyrik
Analyserende artikel om traileren til ”Stor som en sol”
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Forløb#9: Babettes gæstebud (VÆRK)

Karen Blixens Babettes gæstebud samt andet af og om Karen Blixen. Herunder ekskursion til Rungstedlund.

I forløbet er der arbejdet med analyse ud fra forskellige analysebegreber, og Babettes gæstebud er delt op i mindre bider i den forbindelse. Babettes gæstebud er perspektiveret til/sat i sammenhæng med tiden og Karen Blixens liv og øvrige litteratur, eksemplificeret i et uddrag fra "Den afrikanske farm" (for at skabe overblik).
Endeligt har vi set filmatiseringen.

Materialeoversigt - hvad eleverne har i deres mappe:
1. Introducerende ark, ”Karen Blixen (1885-1962)”
2. Blixen, Karen: Babettes Gæstebud (1952, bog)
3. Axel, Gabriel (instruktør og manuskriptforfatter): Babettes Gæstebud (1987, film)
4. Spørgsmål til ”Karen Blixen: Babettes Gæstebud (1958)”
5. Elevens notater til spørgsmålene til Babettes Gæstebud og tavlenoter fra timen
6. Uddrag af ”Den afrikanske farm” s. 126-132 (plus ordliste)
7. ”Spørgsmål til uddragene af Den afrikanske farm af Karen Blixen (1937)”
8. Elevens notater til spørgsmålene og tavlenoter fra timen
9. Litteraturens perioder s. 92-98 (”1945-58”) (læst, ikke udleveret)
10. Ekskursion til Rungstedlund (ikke udleveret materiale i den forbindelse)
11. ”Opsamling Karen Blixen”
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Forløb#10: 90´erne og minimalisme

Med fokus på både almindelig analyse, fortolkning og perspektivering, men lige så meget på sprog og minimalisme er vi dykket ned i Helle Helles forfatterskab. Følgende er læst og gennemgået:

Materialeoversigt - hvad der findes i elevernes mapper:
1. Knudsen, Jørn Ingemann: Minimalisme (2017) (dansksiderne.dk og udleveret)
2. ”Sætningsopbygning” s. 127-131 fra ”Larsen, Ole Schultz: Håndbog til dansk” (kopisider)
3. Helle Helle: ”En stol for lidt”
4. Spørgsmål til Helle Helles ”En stol for lidt”
5. Elevens notater til spørgsmålene til ”En stol for lidt” og tavlenoter fra klasseopsamlingen
6. Helle Helle: ”Fasaner”
7. ”Som en samtale i bussen” (s. 240-246, om Helle Helle)
8. Litteraturens perioder s. 127-129 (”Postmodernisme og minimalisme”, ”Metafiktion og intertekstualitet”)
9. ”Hvordan ser litteraturhistorien anno 1990´erne ud?”
10. Notater til litteraturhistorien og evt. tilføjelser under tavleopsamling
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Forløb#11: Ekspressionisme og skriftlighed (VÆRK)

Vi har arbejdet med ekspressionisme og skriftlighed i et og samme forløb. I forhold til senere at kunne perspektivere er der blevet introduceret til ekspressionismen, og herefter er hele digtsamlingen "Blod" læst. Eleverne har læst alle digte og har kendskab dertil, og de har derudover yderligere grundigere kendskab til et, som de har valgt at arbejde SKRIFTLIGT med.

1. Digtsamlingen ”Blod” af Rudolf Broby Johansen (1922)
2. ”Mellemkrigstiden”, ekspressionisme, mine ark (2 sider)
3. ”Ekspressionismer, underismer”, mit ark (1 side)
4. ”Ekspressionisme og skriftlighed”, mine ark til par-opgaver (bl.a. analyse)
5. ”Hvad skal en analyserende artikel indeholde?”, mine ark til par-arbejde
6. ”De 3 eksamensgenrer”, sammenskriv af opgavekomitéen
7. ”Analysemodel lyrik”, mine ark
8. Udleverede kopi-ark fra Litteraturens Veje; S. 266-268 om Rudolf Broby-Johansen og digtsamlingen ”Blod”
9. S. 80-82 i Litteraturens Perioder: ”Mellemkrigstidens danske modernisme” og ”Modernismens roman” og ”Fremskridtstanke og kulturradikalisme”
10. S. 53-54 i Litteraturens Begreber: ”Ekspressionisme”
11. Mit opsamlende ark om ”Blod”
12. ”Det blomstrende slagsmål” af Tom Kristensen (1920)
13. Elevernes noter fra timerne, de er evt. på jeres ark eller elektronisk

I 1.g skrev eleverne stil om Tom Kristensens digt ”Nat i Berlin 1921” (1927), og de fik udleveret hjælpe-ark med analyse til det digt, og digtet blev gennemgået kort i en time, forud for stilen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Forløb#12: Sproglig analyse af taler

I dette forløb har fokus været på - sprogligt (herunder sproglige figurer) - at komme ned i detaljen i en tekst. Med udgangspunkt i Cicero har vi set på følgende. Fokus på fagbegreber, tekstcitater og ´bevirker´:

• Lars Løkke Rasmussens nytårstale, 1. januar 2019
• Lars Løkke Rasmussens nytårstale, 2019, tv-version (link)
• Dronningens nytårstale, 31. december 2018
• ”Cicero ift. Dronningens nytårstale” (opgaver udleveret)
• Mine noter, ”Tavlenoter”, til Dronningens nytårstale, 2 s.

• ”Sproglige figurer”, 2 s.
• ”Argumentationsanalyse”, mine ark, 2 s.
• ”Pentagrammet – en kommunikationsmodel” (Cicero), 2 s.
• ”Dele til kommunikationsanalyse”/”Kommunikation” (ark om fx kommunikative funktioner), 3 s.
• ”Talegenrer og deres funktion”
• ”Retorik - Den talende krop” (gen-udleveret), 1 s.
• ”Retorisk analyse af taler” (gen-udleveret), 1 s.

• Artikel: ”Ekspert: Dronningens nytårstale bliver mere personlig i år” (link)
• Artikel: ”Fem reaktioner fra fem partier på Løkkes nytårstale” (link)

• Tavlenotater til sammenligning mellem de to taler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Forløb#13:Diskursanalyse og journalistik (og kemi)

Forløbet var et samarbejde med kemi, hvor der i dansk blev introduceret til nyhedsgenrer, nyhedstrekanten og nyhedskriterier samt diskursanalyse. Disse ting blev gennemgået ud fra det danskfaglige emne; sociale medier. I slutningen af forløbet skulle disse metoder så bruges på kemifaglige tekster. Eleverne udarbejdede plancher og afholdt oplæg i grupper.

Materialeliste:
Teori om nyheder s. 358-365 (avistyper, nyhedskriterier, grundbegreber, sproglige virkemidler)
Teori om nyheder s. 297-303 (avisens genrer, nyhedstrekanten, informationsgenrer, opinionsgenrer, nyheder på nettet)
Teori om diskursanalyse fra ”Håndbog til dansk” (8 sider, kopier)

Artikel: ”Smadrer sociale medier dit selvværd?” (www.alt.dk 25/10-18)
Artikel: ”De sociale medier er perfekte pogers perfekte helvede” (Kristeligt Dagblad 2/5-18)
Artikel: ”Sociale medier styrker vores venskaber” (Politiken 1/9-14)
Artikel: ”Vi skal ikke udskamme de unge for deres brug af sociale medier” (www.dr.dk 22(7-18)
TV-program: FOMO, dr.dk (30/3-19) (link)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Forløb#14: Oplysningstiden (VÆRK)

Med fokus på viden om oplysningstiden læses "Erasmus Montanus". Stykket blev analyseret og sat i perspektiv til tiden og nutidige teateropsætninger (korte videoer). Materialeliste:

Materialeliste.
• LV: ”Oplysningstiden-introduktion” (ark)
• LV: ”Oplysningstiden og Ludvig Holberg” (ark)
• Ludvig Holberg: Erasmus Montanus (bog dvs. værk)
• LV: Arbejdsspørgsmål til Erasmus Montanus (ark)
• LV: Opsamling på Erasmus Montanus (ark)
• Kopier fra Litteraturens Veje s. 116-122 (om Oplysningstiden m.m.)
• Elevernes notater til forløbet/gennemgangen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Forløb#15: Romantikken

I forlængelse af Oplysningstiden læses tekster fra Romantikken med fokus på de forskellige retninger, der fandtes i Romantikken.

Materialeliste:
• ”Platonisme” i: Litteraturens begreber s. 47-48 (læst)
• Kopier fra Litteraturens Veje s. 137-146 (Romantikken m.m.)
• LV: Romantikken-overblik (ark)
• Schack Staffeldt: ”Indvielsen” (tekst)
• LV: Indvielsen-summemøder (ark)
• LV: Indvielsen-analyse (ark)

• Adam Øhlenschlæger: ”Guldhornene” (tekst)
• LV: Guldhornene-summemøder (ark)

• LV: Romantisme (ark, for at se konkret om universalromantikken (første spalte)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Forløb#16: Rap og Benal

Med udgangspunkt i, hvor rap-musikken er i dag (fire videoer, hvor sproget er i fokus, fra Soundvenue - ligger på lektionerne og tastes ind her), og med baggrundsviden fra Lars Bukdahls bog "Poesi dér", analyseres tekster af Benal med fokus på sproglige virkemidler, rappens polyfoni, og disse perspektiveres til teorien om rap generelt.

Tekster:
• Benal: Uh babe (tekst)
• Benal: Nu her (tekst)
• Benal: Lampeskærm (tekst)
• Benal: Noget du skal bruge (tekst)
• Emil Kruse ft. Benal: Air tonight (perspektiverende tekst)

Teori:
• Kopierede sider fra bogen Poesi dér s. 100-111 (teori om RAP)
• Kopierede sider om ”Ordenes betydning” s. 1-10
• LV: Rapteksters polyfoni (ark)
• LV: Den nye realisme (ark)
• LV: Benal-gruppe (ark med fokus til arbejdet med teksterne)

Artikler:
• Artikel: Benals seneste single hitter ikke kun hos de faste hiphop-fans (Voxmeter.dk 31/10-18) (analyse)
• Artikel: Emil Kruse går fuld house på ´Air tonight´- Benjamin Hav fra Benal gæster (Soundvenue 22/3-19) (anmeldelse og interview)
• Artikel: Kun én dansk rapper i hovedprogrammet: Hvordan får vi løst Roskilde Festivals problem med dansk hiphop? (Soundvenue 2/4-19) (baggrundsartikel)
• Artikel: Hvorfor ignorerer Roskilde festival igen dansk gaderap? (Euroman 25/3-19) (klumme)
• Artikel: Hvordan ka´de gør´det sådan, elegant? (Gaffa 7/11-18) (anmeldelse)
Øvrig teori/noter:
• Elevernes notater til forløbet (fra gruppearbejde og fra tavlen/opsamling)
• (i dette forløb brugtes også de tidligere udleverede ark om Billedsprog, Metrik og Sproglige figurer/sproglig analyse)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Forløb#17: Folkeviser

Eleverne introduceres (kort) til middelalderen og til folkeviser generelt, herunder de to typer folkeviser;
ridderviser og trylleviser.

Eleverne arbejder med at forstå sproget i viserne; herunder "formelsprog", ekspansionsteknik (anafor, isocolon og epanastrofe) og billedsprog.

Eleverne arbejder med visernes typiske faser (tre faser, to forskellige inddelinger), de arbejder med omkvædets funktion og at identificere syrebadsteknik.

Derudover arbejdes med fortolkning/læsning af folkeviserne ift. tiden (historisk) samt perspektivering/læsning ift. genren (en slags litteraturhistorisk læsning) og perspektivering til andre tekster, hvor det er muligt.

Eleverne arbejder med "Ebbe Skammelsøn" (riddervise) og "Harpens kraft" (tryllevise) og skriver stil om "Torbens Datter" (riddervise).

Eleverne får (gennemgået)/arbejder med følgende materialer:
"Ebbe Skammelsøn"
Arbejdsspørgsmål til Ebbe Skammelsøn
"Harpens Kraft"
Spørgsmål til Harpens kraft
"Torbens Datter"
Analyseskema til folkeviser
Ark om Middelalderen (LV)
Ark om folkeviser generelt (LV)
Ark om folkevisetyper (LV)
Kopier fra Litteraturens Veje, s. 58-64
Ordliste (169-175)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Forløb#18: Kortfilm og eksistentialisme

Forløbet tager udgangspunkt i originaludgaven af Att döda ett barn (svensk tekst), og derefter kobles forskellige tekster på den (se nedenfor), og vi bevæger os mod Johannes V. Jensens "De nåede færgen". Forløbet har fokus på de eksistentialistiske træk ved teksterne, og vi ender litteraturhistorisk hos Seeberg. Undervejs snakkes kort filmiske virkemidler, Raskins parametre og en elevproduktion. Vi reflekterer undervejs over berettermodellen, aktantmodellen og treaktmodellen.

Kortfilm:
• Att döda ett barn (i originaludgaven)
• At dræbe et barn (i dansk oversættelse)
• At dræbe et barn (i dansk oversættelse, gammel/original udgave)
• De nåede Færgen af Johannes V. Jensen (gammel)
• Proppen (elever fra 3.z)

Tekster:
• At dræbe et barn
• Nåede de færgen
• Hjulet
• Hullet
• Sisyfos-myten

Teori ift. kortfilm:
• Kopier fra Faglige forbindelser i dansk (8 sider) (Raskin, berettermodellen, aktankt-/eventyrmodellen og treaktmodellen)
• Mine ark om eksistentialisme og modernisme (6 sider)
• Kortfilm (8 sider inkl. filmiske virkemidler)

Teori om eksistentialisme/modernisme, herunder Seeberg:
• Kopier fra Litteraturens Veje om eksistentialisme (3 sider)
• Mit ark om eksistentialisme (forrest i papirkompendium)
• Om Seeberg (mine ark, 3 sider)

Ark:
• Arbejdsark kortfilm og eksistentialisme

Øvrigt:
• Zetlands instagramopslag (1 side)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Forløb#19: SKAM og samtaleanalyse (VÆRK)

Vi arbejder med samtale-analyse og queer-teori ift. følgende begreber:

Face
Facetruende handlinger
Facework
Sproghandlinger (fem forskellige)
Transaktionsanalyse
Undertekst
Gambitter

De tre kønskomponenter (begærsretning, kropstegn, socialt køn)
Kontinuum m.v.

Vi tager udgangspunkt i tredje sæson af Skam. Vi ser alle afsnit (eleverne ser en del hjemme) og bruger relevante scener.

Materialeoversigt ift. SKAM og SAMTALEANALYSE,
herunder facework m.v.

• Ti afsnit (ligger på dr.dk)
1. afsnit: 28 min.
2. afsnit: 26 min.
3. afsnit: 23 min.
4. afsnit: 21 min.
5. afsnit: 31 min. (ca. 16 minutter inde; Eskild og Isak taler om at være homoseksuel)
6. afsnit: 19 min. (ca. 11 minutter inde; Isak fortæller sin bedste ven, Jonas, at han er homo)
7. afsnit: 23 min. (ca. 7 minutter inde; sms-beskeder mellem Isak og Vilde, hun spørger, om han er homo) (klip bagefter, hvor Isak og hans drengegruppe diskuterer seksualitet)
8. afsnit: 30 min: Isak og Even på hotel, Even tager afsted nøgen, Sonia i slutningen m.m.
9. afsnit: 19 min: Magnus fortæller, at hans mor også er bipolar, kirke-scenen m.m.
10. afsnit: 33 min. Sonia om ”et minut ad gangen” m.v.

• Introducerende sider om serien SKAM (6 sider fra cfu.dk)
• Arbejdsspørgsmål til afsnit 2 (mit ark)
• Eleverens svar til spørgsmålene

• Teorisider om queer (kopier s. 76-81)
• Mine noter til queer (2 sider)
• Teorisider, kopierede, om facework m.m. (transaktionsanalyse m.m.)
• Mine sammenskrevne noter til Samtaleanalyse
• Filmiske virkemidler (udleveret i tidligere forløb, men også brugt her) (snak om fakta- og fiktionskoder)

• At mangle sammenhæng (8 kopierede sider fra Psykologi i dansk)

• Afsluttende arbejdsspørgsmål (mit ark)
• Eleverens noter til dem


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Forløb#20: Det moderne gennembrud og blik tilbage

Det moderne Gennembrud:
Generel introduktion til tidens ismer, tanker og historie. I slutningen af forløbet sættes Det moderne gennembrud i relation til tiden forinden og nogle af de forfattere, som man kan diskutere realisme (fx hvad er poetisk realisme, og gør Brandes også op med den type tekster, og gør han op med Grundtvig?) og Brandes. Som afslutning ses læsningeren, ismerne og forfatterne i sammenhæng med hinanden (elevprodukt - udfyldt skema).

Fokus er introducerende på Brandes tale, herefter på J. P. Jacobsen, Naturalisme, Darwinisme, (Determinisme), Herman bang, Impressionisme og Pontoppidan. Tiden sættes i relation til grundige sammenlignende læsninger af Grundtvig og Blicher. Mere præcis materialeliste:

Primære tekster:
• Georg Brandes: ”Af: Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur”
• Spørgsmål til ”Af: Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur”
• (Evt. elevens egne opsamlende noter til Brandes-talen)
• J. P. Jacobsen: “To Verdener
• Spørgsmål til “To Verdener”
• (Evt. elevens opsamlende noter til teksten af J. P. Jacobsen)
• Mine ark om J. P. Jacobsen og min opsamling på ”To Verdener”
• Herman Bang: ”Impressionisme. En lille Replik”
• (Evt. elevens opsamlende noter til Bang-teksten)
• Herman Bang: ”Pernille”
• Spørgsmål til ”Pernille”
• (Evt. elevens opsamlende noter til Bang-teksten)
• Pontopiddan: Nådsensbrød
• Pontoppidan: Ørneflugt
• (Evt. elevens opsamlende noter til Pontopiddan-teksterne)

Sekundært materiale - vigtigt:
• Litteraturens Veje s. 194-201 (du har bogen, men det ligger også scannet)
• Naturalisme og Impressionisme fra Litteraturens Veje og fra Litteraturens Perioder og fra Litteraturhåndbogen (scannet)

Tilbageblik:
• Litteraturens Veje s. 150-152 (Grundtvig)
• Blicher: ”Hosekræmmeren”
• Mit ark med noter til Poetisk realisme, spørgsmål til Hosekræmmeren og ordliste til teksten
• (Evt. egne opsamlende noter til Blicher-teksten)
• Grundtvig: ”At sige verden ret farvel”
• Spørgsmål til ”At sige verden ret farvel”
• (Evt. egne opsamlende noter til Grundtvig-teksten)
• Link til St. St. Blicher (Litteratursiden) (https://litteratursiden.dk/forfattere/steen-steensen-blicher) (link på timen 3/12-10) (ikke været lektie)
• Link til ”Balladen om realismen” ift. Georg Brandes (E-poke) (http://www.e-poke.dk/brandes_intr_02.php) (link på timen 3/12-19) (ikke været lektie)

• GODT ark, som du selv har udfyldt om forfattere og ismer set ift. hinanden (skabelon på timen 4/12-19) (du har det liggende udfyldt fra timen)


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 20 Forløb#21: SRP; SPROG-forløb; metode og teori

Vi gennemgår relevante sproglige og metodiske/teoretiske ting ift. SRP. Forløbet er det obligatoriske skriftlighedsforløb, som skal afholdes i 3.g.
Fokus er på tekstlingvistik (kohærens og kohæsion), sproglig analyse ift. forskellige metoder (se link på eksempelvis første time), der læses samtidig om metoder m.m. i Litteraturens Veje (s. 14-21 samt 25-27) (skimmes gerne 21-25 og 27-31), der fokuseres på basisbegreber i danskfaget; analyse, fortolkning og perspektivering, der laves individuelle og fælles refleksioner over DHO og SRO ift. sproglige overgange og de metoder, vi har diskuteret i forløbet, og der gennemgås sekundærmateriale ift. Hærværk (eleverne har ikke læst teksten), så eleverne sprogligt og teknisk kan anvende andres analyser. Forløbet lægger op til SRP´en, og forløbet har primært sprogligt fokus, da det som nævnt også er skriftlighedsforløbet i 3.g.

Mere præcis materialeliste:
Powerpoint-præsentation til de enkelte lektioner. Ligger på timerne.
Om metoder i dansk:
• Link til ”Analysemetoder” i: Metodebogen (timen 17/12-19) (nykritisk, ideologikritisk m.v.) (https://metodebogen.dk/index.php?id=4950)
• Læsemetoder – dansk-kompendium (ikke været lektie)
• Litteraturens Veje s. 14-21 (lektie om ”At analysere litteratur”, om nykritisk læsning og om biografisk læsning)
• Litteraturens Veje s. 25-27 (lektie om ideologikritisk læsning)
• Litteraturens Veje s. 21-25 (om strukturalistisk læsning, det var ”Skim gerne”-lektie)
• Litteraturens Veje s. 27-31 (om andre læsninger, det var ”Skim gerne”-lektie)

Sproglige begreber m.v.:
• Link til ”Sproglig analyse” (timen 17/12-19) (overblik) (https://www.gymdansk.dk/sproglig-analyse.html)
• Link til tekstlingvistiske begreber (timen 7/1-20) (https://dansksiderne.dk/index.php?id=7677)
• Link til ”Skriv sammenhængende” (timen 7/1-20) (https://skriveportalen.dk/sprog/skriv-sammenhaengende-kohaerens/)

Øvrigt:
• Tom Kristensen – Hærværk – sekundærlitteratur (til øvelse)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 21 Forløb#22: Kongens fald (VÆRK)

Læsning af Kongens Fald med fokus på personkarakteristik af Aksel og Mikkel m.fl. Derudover læses romanen ift. klassiker-begrebet, ift. forståelsen af bogens stamtræ, sproget, den historiske ramme, opbygningen af romanen m.v. Mest i fokus er dog den ´aksiologiske modsætning´ mellem Mikkel og Aksel.

Det folkelige gennembrud, som naturligt ligger i forlængelse heraf, læses med fokus på:
Jeppe Aakjær og Martin Andersen Nexø ("Pelle Erobreren")

Mere præcis materialeliste:
Kongens Fald, Johannes V. Jensen:
• Kongens Fald (roman)

• Om ”Kongens Fald” – før I læser den (resumé, stamtræ, den historiske ramme, sproget, opbygning og struktur)
• Ark ”Kongens Fald og klassiker-kanon-begrebet)

• Ark ”Kongens Fald, 1. time”
• Ark ”Kongens Fald, 2. og 3. time”
• Ark ”Kongens Fald, 3z, opsamling”

• Litteraturens Veje s. 252-256 (scannet)

• ”Johannes V. Jensen-Myter-3z” (ikke lektie og ej heller gennemgået, men nævnt kort til slut)

Folkelige gennembrud:
• Litteraturens Veje s. 244-252

• Jeppe Aakjærs digt: ”Tyendesang”
• Evt. noter til Romeos oplæg
• Martin Andersen Nexø: Uddrag af: ”Pelle Erobreren”
• Spørgsmål til Pelle Erobreren
• Opsamling Pelle Erobreren (mine noter, sendt i besked 17/3) (virtuel periode)Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 22 Forløb#23: Heretica læst med fokus på sproget.

For at kunne afslutte med et kig ud i verdenslitteraturen i sammenhæng med et overblik over realismer og modernismer, læses Heretica i sidste forløb. Undervejs vil et sprogligt fokus være den primære analyse, men kun ift. Rifbjerg, Ole Sarvig og T. S. Elliot.

Materialeoversigt - elevernes dokumenter:
• Link til Kulturkrise og poetisk frelse (timen 17/3-20) (https://litteratursiden.dk/index.php/artikler/heretica-kulturkrise-og-poetisk-frelse)

• Uddrag af Martin A. Hansen: ”Løgneren”
• Spørgsmål til ”Løgneren”
• Evt. elevens opsamlende noter til ”Løgneren” (opsamling i timen 14/4-20 i Teams)
• Link til sekundært om ”Løgneren” (timen 17/3-20) (https://litteratursiden.dk/index.php/artikler/svig-pa-sando-mennesket-kaerligheden-og-naturen-i-logneren)
• Link til sekundært om Martin A. Hansen (timen 17/3-20) (https://litteratursiden.dk/forfattere/martin-hansen)

• Spørgsmål til Heretica
• Mit ark om Heretica (sendt i besked 18/3-20)

• Rifbjerg: ”Frihavnen” (konfrontationsmodernistisk digt)
• Gennemgang af Rifbjergs digt i timen 14/4-20 i Teams
• Rifbjerg: ”Engang” (perspektivering, sprogligt fokus)
• Ole Sarvig: Af: ”Jeghuset” (perspektivering, sprogligt fokus)

• Scannet ark om realismer
• Scannet ark om modernismer

Vi trækker en linje ud i verdenslitteraturen som det allersidste:
• T. S. Elliot: ”Ødemarken” (perspektiverende samtale9
• T. S. Elliot: ”De hule mænd”
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 23 Forløb#24: Repetition, metode og begreber

Vi repeterer pensum ift. eksamen.

Denne studieplan uddybes inden eksamen.

(der aflyses fire timer undervejs, pga. moduloverskud)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer