Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2016/17 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Sebastian Gulmann
Hold 2017 DA/t (1t DA, 2t DA, 3t DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Lyrikforløb
Titel 2 Retorikforløb
Titel 3 Argumentationsanalyse
Titel 4 Epokalt nedslag: Romantikken
Titel 5 Medieanalyse
Titel 6 Diskursanalyse
Titel 7 Epokalt nedslag: Moderne gennembrud
Titel 8 Fra grammatik til sproghandlinger
Titel 9 Epokalt nedslag: mellemkrig
Titel 10 Kognitive metaforer
Titel 11 Mediegenrer: Avis, tv-nyheder, dokumentar og tv
Titel 12 Epokalt nedslag: Eksistentialisme og efterkrigstid
Titel 13 Epokalt nedslag: moderniteter fra 1960 til nu

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Lyrikforløb

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Retorikforløb

Eleverne skal gennem læsning af et antal taler fra antikken til moderne tid, samt moderne retorikteori få indsigt i talegenren og dens virkemidler. Samtidig vil vi igennem mundtlige oplæg med efterfølgende debat, klassedialog og et skriftligt arbejde opøve evner i retorikkens praktiske dimension - herunder vilkårene for præcision, nuance og personlighed i den mundtlige/skriftlige formidling.
Forløbets mediemæssige dimension udvirkes ved komparative analyser af taler præsenteret gennem billedmedier sammenholdt med disse fortolket som tekster. Forløbet slutter med en indføring i praktisk argumentation hvor eleverne med Toulmins argumentationsmodel skal analysere en række reklamefilm. Emnet udgør klassens mundtlige forløb.

Kernestof:

Mogens Lykketoft: Tale på valgaftenen 2005.

Barack Obama: "Tale ved Democratic National Convention d. 27. juli 2004."  

Lysias I (Mogens Herman Hansen, red.), s. 27-36.


Sekundært stof:

Kathrine Ravn Jørgensen: "Retorik - Indføring i fagets grundbegreber", s. 25-31 - Talesituationen, talens formål, talegenrer.

Kathrine Ravn Jørgensen: "Retorik - Indføring i fagets grundbegreber", s. 31-41 - Appelformerne: Logos, Ethos og Pathos.

Yoon Moberg: "Retorisk opslagsbog", s. 22-27 - Talens fem dele: Inventio, Dispositio, Elucutio, Memoria og Actio.

Jimmy Zander Hagen: "Sprog og tale. Mundtlighed i Dansk", s. 17-19 - Lejlighedstalen + 87-95 - Den talende krop.            
Særlige fokuspunkter:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Argumentationsanalyse

Faglige mål:

Formålet med dette forløb er at tilføje et sidste ben til retorikforløbet og således give eleverne indsigt i, samt evnen til at benytte, argumentationsanalyse på primært faktatekster.

Konkret arbejdes der med

- Påstand, belæg, hjemmel, rygdækning, styrkemarkør og gendrivelse

Litteratur:

Krydsfelt, s. 253-274 (Gyldendal)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Epokalt nedslag: Romantikken

Dette forløb omhandler 1800-tallets litteratur- og kulturstrøminger med særligt henblik på romantikken. Vi vil gennem analyser og fortolkninger af repræsentative og epokale tekster fra tiden, samt overordnede gennemgange af centrale begreber og retninger, diskutere hvad der romantikkens særlige udtryksform. Samtidig vil vi  løbende perspektivere til nutiden og vurdere i hvilken udstrækning romantikkens tænkning stadig kan siges at påvirke senmoderniteten.

Vi vil i forløbet primært arbejde med universalromantikken, nyplatonisme, nationalromantik, biedermeier, poetisk realisme og romantisme.

Tekster:

Litteraturens veje

Adam Oehlenschläger: Guldhornene
H.C.. Andersen: Danmark, mit Fædreland
Schack von staffeldt: Platonisme; Indvielse
St.St. Blicher: Sildig Opvaagnen (Værk)
H.C. Andersen: Klokken
Grundtvig: Den signede dag
Mary Shelley: Uddrag af Frankenstein
Emil Aarestup: Til Elskov  

Billeder:

Caspar David Friedrich: Abbediet i egeskoven. 1809-10
Casper David Friedrich: Munken ved havet. 1808-10
J.C. Dahl: Vinterlandskab ved Vordingborg. I forgrunden en forstyrret kæmpegrav. 1829
J. Th. Lundbye: En dansk Kyst, Motiv fra Kitnæs ved Isefjorden. 1842-43
Samme: Efterårsmorgen ved Sortedamssøen. 1838
Christen Købke: Udsigt fra Dosseringen ved Peblingesøen, henad Nørrebro. 1838
P.C. Skovgaard: Blegeplads under store træer. 1858
Samme: Landevej ved herregården Vogneserup. 1849
      
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Medieanalyse

medieanalyse-forløb

I dette forløb vil der være fokus på forskellige tilgange til  analyse af medier. Vi skal beskæftige os med

- Den enkle og udbyggede kommunikationsmodel som grundlag for forskellige former for konkret medieanalyse

- Foretage målgruppeanalyse under hensyntagen til bl.a. segmentbegrebet

- Udforme idéudkast reklamer til forskellige målgrupper

I forbindelse med en analyse af Thomas de Thurahs "Ung mand falder" arbejdes der med brugen af centrale filmanalytiske begreber som

- frame, secene, fortælleforhold, billedbeskæring, perspektiv, klipning, belysning og farver, symbolske billeder, lyd

Film (værk): Thomas de Thurahs "Ung mand falder" (2007)


Sekundær litteratur: Krydsfelt: Medieanalyse   

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Epokalt nedslag: Moderne gennembrud

Dette forløb vil sætte fokus på overgangen fra romantikken til det moderne - eksemplificeret
igennem læsninger af en kortere række af det moderne gennembruds centrale forfattere.

Formål:

- at erhverve kendskab til periodens litteraturs karakteristiske træk
- at få kendskab til forholdet imellem periodens litteratur og det omgivende samfund
- at få indblik i de bærende nøglebegreber som karakteriserer periodens litteratur, primært
naturalisme, kritisk realisme, modernisme og impressionisme
- at kunne genkende typiske træk ved tidens malerkunst.

Tekster:

J.P. Jacobsen: To verdener
Herman Bang: Den sidste balkjole
Herman Bang: Branden
Amalie Skram: af På Sct. Jørgen
Henrik Pontoppidan: En vandringsmand

Malerier:

Claude Monet: Impression
P.S. Krøyer: Georg Brandes stående ved kateder
Baggrund: Litteraturens veje: Det moderne gennembrud

Værk: Anton Tjekov: Tre søstre (Værk)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Fra grammatik til sproghandlinger

Dette kortere sproglige forløb afdækker hovedtrækkene ved sproghandlinger som teori og som praksis i form af et mere overordnet fundament for sproglig analyse - i slægtskab med tidligere forløb om retorik og argumentationsanalyse.

Formål:

- At lære om John L. Austins grundlæggende tese om tale som handlen

- At kunne benytte de forskellige sproghandlingstyper i forbindelse med analyse af tekster og talesituationer.


Tekster:

Krydsfelt: Om sprog og handling

Katrine Marie Guldager: "Vi har allerede aftalt en pris"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Epokalt nedslag: mellemkrig

Beskrivelse:

Dette litterære og litteraturhistoriske forløb tager sigte på at få kendskab til en bred repræsentation af centrale litterære værker fra mellemkrigstiden fra ind- og udland. Der vil blive arbejdet med det tekstanalytiske begrebsapparat inden for prosa og lyrik som blev erhvervet i 1g

Faglige mål:

Det er målet at eleverne skal blive i stand til at karakterisere mellemkrigstidens litterære ismer. Desuden forventes det at eleverne opnår forståelse for samspillet mellem periodens litteratur, samfund og billedkunst

Der vil der være særlig fokus på de ekspressionisme, surrealisme og realisme

Litteratur:

Litteraturens perioder: ”1914-1945”, s. 1-15
Pär Lagerquist: ”Ångest”, 1916, s. 16
Otto Gelsted: ”Reklameskibet”, 1922, s. 17
Ernest Hemmingway: ”Et rent, veloplyst sted”, 1934, s. 18-20
Hans Kirk: ”En plads i verden”, s. 21-24
Arnulf Øverland: ”Du må ikke sove!”, 1937, s. 25-26
Morten Nielsen: ”Dette er ikke døden”, 1945, s. 27
Nordahl Grieg: ”Øya i ishavet”, 1945, s. 28
Arbejdsspørgsmål til teksterne, s. 29-31
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Kognitive metaforer

I dette sproglige forløb skal I arbejde med metaforer og metaforteori. Udgangspunktet for den kognitive metaforforståelse er at den menneskelige forståelse er metaforisk i sin grundstruktur. Derfor er det ikke blot i litteraturen at metaforer er interessante at analysere; det gælder også når vi skal forstå hvad vi taler om til dagligdagen. Udgangspunktet er sprogforskerne Lakoff & Johnsons teori og begrebsverden. I skal i dette forløb lære at forstå områdets grundlæggende teori, samt kunne analysere sprog i forskellige genrer ud fra teorien om kognitive metaforer, herunder

- mål og kildeområde
- kognitiv semantik
- metaforiske prototyper
- levende og døde metaforer
- litteraturens metaforer

Tekster:

H.C. Andersen: I Danmark er jeg født
Benny Andersen: På det tørre
Ambrosius Stub: En kedsom vinter gik sin gang
Inger Kristensen. Sonnet I

Sekundær litteratur:

Kasper Lezuik Hansen: Kognitive metaforer, Dansklærerforeningens forlag 2006
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Mediegenrer: Avis, tv-nyheder, dokumentar og tv

Mediegenrer

I dette medieforløb om mediegenrer skal vi særligt koncentrere os om faktagenrerne med særligt henblik på aviser, nyhedsmedierne avis og tv - samt dokumentarfilmen. Eleverne skal kunne


- definere faktamediegenrerne
- kende forskel på fakta- og fiktionskoder
- redegøre for kontraktforhold mellem afsender og modtager
- definere informationsgenrer, opinionsgenrer og fortællende journalistik
- redegøre for de klassiske nyhedskriterier, nyhedstrekanten samt hovedtrækkende ved avisens forskellige undergenrer - som nyhedstelegram, baggrundsartikel, kommentar, feature m.v.
- redegøre for tv-nyhedernes genretræk - som henvendelsesform, oplæg-nedlæg, fortællerhieraki, nyhedsdramaturgi, teasere, hårde og bløde nyheder
- Klassificere dokumentartyper og fortælleformer
- Applicere bølge- og berettermodellen.

Desuden skal eleverne på baggrund af artikellæsning og dokumentarfremvisning kunne

- applicere ovennævnte relevant terminologi på relevant vis
- analysere og fortolke indholdet af skrift og film
- Sammenligne nyhedsudsendelser
- diskutere og perspektivere genre- og fremstillingsformer kritisk - under inddragelse af reflektion over eget medieforbrug.

Kompendium: Uddrag fra kapitlet "Mediegenrer" i Krydsfelt (Gyldendal 2010)

Tekster (Kernestof):

Nils Thorsen: Det hjemmelavede menneske (2009)
Morten Sabroe: Undskyld ... kan de sige mig, hvor udgangen er? (1995)
Morten Sabroe: Det var ikke lige det, vi drømte om (2006)  

Film/Tv (kernestof):

Uddrag fra: Morten Hartz Kapler: AFR (2007)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Epokalt nedslag: Eksistentialisme og efterkrigstid

Forløb om efterkrigstiden - med fokus på eksistentialisme

Dette forløb vil sætte eksistentialismen i fokus som livsfilosofisk projekt, og denne filosofiske retnings påvirkning på litteraturen vil sideløbende blive behandlet med nedslag fra Kierkegaard til Peter Seeberg.


Formål:

- at få indsigt i eksistentialismens centrale problematikker

- at lære om periodens vigtige litterære udtryksformer

Tekster:

Karen Blixen: Dykkeren
Søren Kierkegaard: Af Diapsalmata, 1843
Albert Camus: Af Sisyfosmyten, 1942
Morten Nielsen: Vi sender dansemusik om natten, 1943
Ole Sarvig: Kold aften, 1943
Ole Wivel: Børnesang, 1948

Sekundær litteratur:

Med tiden, 2013
Krydsfelt, 2011
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Epokalt nedslag: moderniteter fra 1960 til nu

Beskrivelse:

Dette litteraturhistoriske forløb tager sigte på at få kendskab til en bred repræsentation af centrale litterære værker fra  perioden 1960 til i dag. Der vil særligt blive arbejdet med de fire eksistentielle kategorier jeg, tid sted og omverden, samt samspillet mellem en kulturel epokes generelle strømninger og de genre- og indholdsmæssige træk der igennem disse aflejrer sig i tidens tekster.     

Faglige mål:

Det er målet at eleverne skal blive i stand til at karakterisere de sidste 60 års litterære ismer. Desuden forventes det at eleverne opnår forståelse for samspillet mellem periodens litteratur, samfund og billedkunst

Litteratur:

Peter Seeberg: Patienten
Villy Sørensen: Det ukendte træ
Benny Andersen: Godhed, Man burde, Diæt
Klaus Rifbjerg: Nultime
Thomas Korsgaard: Vintermedister

Supplerende litteratur:

Litteraturens veje
Medtiden - om Klaus Rifbjerg

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer