Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Jeppe Kjærgaard Kristensen, Peter-Christian Brøndum
Hold 2017 SA/m (1m SA, 2m SA, 3m SA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Politik 1
Titel 2 Økonomi 1
Titel 3 Unge og identitet
Titel 4 Politik 2: Demokrati i USA og Danmark
Titel 5 EU i forandring
Titel 6 Folketingsvalget 2019
Titel 7 Økonomi 2
Titel 8 International politik og Dansk udenrigspolitik
Titel 9 Velfærdsstat eller konkurrencestat

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Politik 1

En introduktion til politiske systemer, teorier og ideologier

Eleverne introduceres til det politiske system i Danmark. Eleverne skal efterfølgende kunne redegøre for de politiske ideologier, relevante teorier om parti- og vælgeradfærd og i den forbindelse koble disse til danske partier via aktuelt materiale. Eleverne bliver med andre ord både i forhold til de politiske systemer og ideologier trænet i færdigheder på både det redegørende og analyserende niveau.

Kernestofsområder:
• politiske partier i Danmark og politiske ideologier
• politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng
• politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.

politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd
magt- og demokratiopfattelser nationalt, herunder betydningen af retssystemet
forskellige typer politiske systemer.
komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode

Kernestof:
Luk Samfundet Op, kapitlerne om politik side 108-173
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Nytårstale 21-01-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Økonomi 1

Dette undervisningsforløb strækker sig over 14 lektioner af 60 minutters varighed.

Hovedformålet at øge elevernes viden om og lyst til at arbejde med de økonomiske spørgsmål og prioriteringer. Vi arbejder med det økonomiske kredsløb, de økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.

Undervejs i undervisningsforløbet introduceres eleverne for en række centrale økonomiske begreber som vækst, inflation, betalingsbalance, markedsligevægt, markedsmekanisme, finanspolitik, konjunkturer osv. desuden introduceres til det økonomiske kredsløb (teorien om hvordan samfundsøkonomiens enkeltdele er sammenhængende) og konjunkturforløb. Det er ambitionen, at eleverne tilegner sig en vis viden om de økonomiske forhold og får mulighed for at teste deres videnstilegnelse på den danske økonomi gennem gruppeøvelser, en mindre prøve og et afsluttende projekt.

De økonomiske begreber og teorier er det centrale kernestof forløbet igennem, men det forsøges knyttet dels til elevernes egen hverdag dels til det omkringliggende samfund. Begreber, teori, metode i direkte anvendelse på samfundet øger elevernes faglige argumentation, hvor de eksempelvis lærer at sondre mellem økonomiske fakta og rationelle forhold på den ene side og økonomisk politik, der bygger på holdninger på den anden side.

Faglige mål:
″ Eleven skal arbejde med at anvende og kombinere viden om økonomi til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå
″ Eleven skal arbejde med, at kunne argumentere på et fagligt grundlag for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling
″ Eleven skal arbejde med at kunne skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder forskellen på beskrivelse og vurdering
″ Eleven skal arbejde med at kunne tilegne sig og demonstrere viden om fagets identitet og metoder
″ Eleven skal arbejde med at formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
″ Eleven skal arbejde med at kunne formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer
″ Eleven skal formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber
″ Eleven skal arbejde med at formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
″ På et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Beregningsopgave: BNP-udvikling 18-04-2018
Økonomiprøve 25-04-2018
Genaflevering økonomiprøve 09-05-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Unge og identitet

Undervisningsmateriale brugt i dette forløb er

Grundbøger
- "Luk Samfundet Op! af Peter Brøndum og Thor B. Hansen, Forlaget Columbus 2014, kapitel 3 og kapitel 4
- "Ulighedens mange ansigter" af Jakob Glenstrup Jensby og Peter Brøndum, Forlaget Columbus 2014, s.215.

Artikler
- "Unge skal opdrages til at modstå presset fra konkurrencestaten", af Sofie H. Larsen, Information 31.10.2014
- "Kun hvis jeg får 12 er jeg god nok", Anna Torp Pedersen, Information d.5.7.2014
- "Må en 12-tals-pige ikke være i balance med sig selv?". af Lærke Malmbak, Politiken d.4.10.2014
- "Gymnasieelev: Der står konkurrencestat på mit skema", af Melissa Elsborg, Politiken d.15.3.2014

TV-programmer/udsendelser
- Bag facaden - DR dokumentar om 3 gymnasiepigers høje karakterkrav til dem selv. DR juni 2014.   

  
De faglige mål
- Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
- Sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
- Formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller
- Argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Politik 2: Demokrati i USA og Danmark

Kort beskrivelse af forløbet

Faglige mål
̶- behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶- formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget
materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser

Kernestof
̶- politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
- magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
̶- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.

Undervisningsmaterialer anvendt i forløbet
"Politikbogen"
"USAs Udfordringer" s.12-79
Supplerende stof
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 46 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 EU i forandring

Kort beskrivelse af forløbet
Dette forløb ”EU i forandring” går ud på at introducere eleverne til den Europæiske Union. De skal have kendskab til EU's opbygning og historie, integrationsteorier, Danmarks rolle i EU, problemstillinger der diskuteres mht. EU, såsom unionens demokratiske underskud og nuværende udvikling ift. Brexit samt danskernes holdning til EU. De skal desuden have en forståelse for den danske politiske skillelinje, der er ift. EU; hvorvidt de politiske partier går ind for mere eller mindre integration i EU, og hvordan de ønsker samarbejdet skal være i fremtiden. Her er der et sigte om, at de skal kunne trække på og se en sammenhæng til partiernes ideologier. I forbindelse med forløbet, skal eleverne lave en selvstændig spørgeskemaundersøgelse, hvor fokus er på, hvordan man stiller spørgsmål ud fra en specifik problemformulering og hvilke vigtige metodiske hensyn der er i en sådan undersøgelse.

Faglige mål
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof
̶ aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
̶ mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik
̶ kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data

Undervisningsmateriale anvendt i undervisningen
”Det politiske Europa”, af Hans Branner, Forlaget Columbus 2017, s. 170-172, s. 84-91, s. 179-188
”Hvordan fungerer Den Europæiske Union? En grundbog om EU efter Finanspagten”, af Peter Nedergaard, Forlaget Columbus 2013, s. 15-21
”Metodebogen”, af Vibeke Allerup Petersen, Anders Hassing og Per Henriksen, Forlaget Columbus 2017 s. 82-88

Supplerende stof
”Brexit”, af Faktalink.dk
”Brexit, Brexit og atter Brexit. Men der sker trods alt andet i Bruxelles. Her er fem ting du skal vide”, af Berlingske.dk d. 13.12.2018
”Debatten: Brexit – skal vi følge briterne?”, af dr.dk d. 22.11.2018
”Dit demokrati: Hvordan lovgiver EU?”, af Folketinget.dk
”Dit Demokrati: Nej til Maastrichttraktaten”, af Folketinget.dk
”Dit Demokrati: Undervisningsfilm”, af Folketinget.dk
Ekskursion til Europahuset
”EU institutioner”, af Christian Mathiassen (YouTube video)
”EU-institutioner”, af Folketingets EU-oplysning
”EU’s historie”, af Folketingets EU-oplysning
De danske politiske partiers hjemmesider
”Schaldemose: EU har ikke et demokratisk underskud”, af Altinget.dk d. 01.05.2018
”Uroligheder på Nørrebro – 19. maj 1993”, af DR Nyheder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Folketingsvalget 2019

Kort beskrivelse af forløbet

Faglige mål
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget
materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
̶- analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Kernestof
- politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd

Undervisningsmaterialer anvendt i forløbet
"Politikbogen", af Jakob Glenstrup Jensbys, Anders Ellegaard Pedersen og Peter Brøndum, Forlaget Columbus 2017 s.77-141.

Supplerende materiale.
- Vælgervandringer Folketingsvalget 5.6 2019 fra www.dr.dk
- Resultatet af folketingsvalget 5.juni 2019 fra www.pol.dk
- Sådan har danskerne stemt! Fra www.dr.dk
- Her er dit nye Folketing i 10 grafikker fra www.pol.dk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Økonomi 2

Beskrivelse
I dette forløb repeterer vi kort de væsentligste områder inden for økonomi 1, og kaster os derefter ud i anvendelse af den økonomiske viden på empirien (virkeligheden). I forløbet skal alle arbejde med at identificere hvilke tilstand dansk økonomi befinder sig, hvorfor den befinder sig i dennne tilstand, hvad man kan gøre for at ændre på denne tilstand eller forblive i den. Vi diskuterer i den forbindelse multiplikator- og acceleratoreffekten og taler om, hvordan der i de danske statsbudgetter er indarbejdet det man kalder automatiske stabilisatorer, som har til formål at stabilisere økonomien når aktiviteten falder. Vi kigger også på den økonomiske teori (Keynes og Friedman) og forsøger at koble teori sammen med den økonomiske politik.

Faglige mål
- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶- Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶- Forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
̶- Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
̶- Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i
forbindelse hermed
- Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
̶- Analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶- På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog

Kernestof
- Velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf
̶- Globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og
arbejdsmarkedsforhold
̶- Makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.

Materialer anvendt i forløbet
Madsen, Per Kongshøj og Jensen, Ernst: Samfundets Økonomi, Forlaget Columbus 2010, s.11-40
Kurrer, Henrik: ØkonomiNu, Systime, 2010, p.318-336
Brøndum, Peter & Hansen, Thor Banke: Luk Samfundet Op 3.udg., Forlaget Columbus 2017, kapitel 8
Samfundsstatistik 2018, s.60-61, 62, 65-66, 80, 83, 85

"Danskerne er historisk godt rustet til krise i økonomien, af Dorte Lønstrup, Politiken d.15.8.2019

"Krisetegnet fra 2008 er tilbage", af Frank H. Pedersen, Poltiken d.15.8.2019.

Video om Adam Smith
https://www.youtube.com/watch?v=GDJiyOlHDGY

Video om John Maynard Keynes
https://www.youtube.com/watch?v=YbW_n4GtRus&t=14s

Video om Friedrich Hayek (Booms and Bust - critic of Government intervention)
https://www.youtube.com/watch?v=eGbAXSV9E-k

Video om Milton Friedman (monetary policy)
https://www.youtube.com/watch?v=kcqdKv7dbG4&list=PLRXstY5OaIwdMcpMaRsTz0jRwlD9x-NIM&index=84

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 International politik og Dansk udenrigspolitik

BeskrivelseFaglige mål
- Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
- Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i
forbindelse hermed
̶- Behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶- Formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
-̶ Forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
- Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
̶- Analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶- På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.


Kernestof
- Aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
̶- Mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik
̶- Globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin


Materialer anvendt i forløbet
Sørensen, Jacob Graves, Rasmussen, Martin Graves og Rasmussen, Janus Graves: IP&Ø, Forlaget Columbus 2016, s.148-157, 291-316.
Schiødt, Jakob Sinding & Hjarsbæk, Jesper: International Politikbogen, Forlaget Columbus 2018 s. 12-13, 16-20, 23-24, 26-27, 109-121
Branner, Hans: Global Politik (3. udg.): s. 16-25 (kopierede sider)
Udenrigsministeriets hjemmeside om dansk sikkerhedspolitik.  
Uddrag vedr. Regelbaseret internationalt samarbejde, Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi.
"Soft power index"
"Kina har sat gang i en autoritær bølge, som vestlige demokratier har svært ved at dæmme op for" af Martin Gøttske, Information  d.10.8.2018
"Blød magt er Beyonce, Pepsi...." af Lars Højholdt, Information d.4.1.2013
"Idedebat: Kan Kina klare sig uden popmusik og blød magt? af Martin Gøttske d.7.8.2018
"Dansk Udenrigspolitik må tænkes forfra" af Martin Lidegaard, Ræson 3.9.2019
"Dansk Professor i Australien - Brandene er det tipping point, som klimapolitikken har manglet" interview med professor Ole Wæver, Information d.11.1.2020.  
"Efterretningsmæssig Risikovurdering 2018", Forsvarets Efterretningstjenes 2018. pp.9-10, 15-27.  


Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 54 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Velfærdsstat eller konkurrencestat

Kort beskrivelse af forløbet
I dette undervisningsforløb ligger fokus på den universelle danske velfærdsstatsmodel og i den forbindelse behandles en lang række forskellige samfundsfaglige problemstillinger. Hvad kendetegner en velfærdsstat? Er der forskellige velfærdsstatsmodeller? Hvad er forskellen på velfærd og velstand?  Hvordan fordeles samfundets goder i de forskellige velfærdsstatsmodeller? Hvad ligger til grund for denne fordeling af samfundets goder? Hvilken betydning har fordelingen af samfundets goder for graden af ulighed i et samfund? Hvilke udfordringer står særligt den danske velfærdsstat overfor? Hvorfor diskuterer man, at den danske velfærdsstatsmodel er ved at udvikle sig i retning af en konkurrencesstat? Hvad kendetegner en konkurrencestat? Hvilke betydning har konkurrencestatsudviklingen for forholdet mellem mennesker og stat (forholdet mellem rettigheder og pligter)? Hvordan skaber ideen om en konkurrencestat nye betingelser for den måde som mennesker socialiseres på i det danske samfund?  

Undervisningsmaterialer anvendt i forløbet
- Ulighedens mange ansigter - perspektiver på social ulighed 2.udgave af Jakob Glenstrup Jensby og Peter Brøndum, Forlaget Columbus, 2020, Kapitel 8.
- Økonomibogen, Forlaget Columbus 2016, s.167-192.
- Luk Samfundet Op!, 3.udgave af Peter Brøndum og Thor Banke Hansen, Forlaget Columbus 2017 s.53-60 + 81-88.
- Sociologi ABC, af Morten H. Thorndal, Forlaget Columbus 2009 s.177-183.

Artikler, statistik og film
- Velfærden i Danmark er kun for de stærke, af Sarah Gleerup, Politiken d.27.3.2017
- Danskerne tror ikke på bedre velfærd i fremtiden - tværtimod, Berlingske d.6.10.2016
- Vi er på vej mod velfærdsstaten 2.0, af Carsten Jensen, Videnskab.dk 6.6.2017
- Velfærdspolitik, hvad er konkurrencestaten?, af Caroline Gerd Frandsen, Ræson d.22.09.2013
- Konkurrencestaten er en vækststat, af Peter Nielsen Information, 9.3.2015
- Ungdomsforsker - Unge har vendt konkurrencestaten indad, af Katinka Bundgård Fals Politiken d.24.10.2016
- Samfundsstatistik 2016 s.
- "I Daniel Blake", engelsk spillefilm af instruktøren Ken Loach fra 2015.

Faglige mål
– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
– forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier
– undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
– undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse
– sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
– undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt og diskutere løsninger
– forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring
– formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller
– formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
– argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.

Kernestof
– identitetsdannelse og socialisation
– social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring.
– velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
– makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.
– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd
– komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode
– statistiske mål, herunder lineær regression og mål for signifikant forskel.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer