Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Michael Kirkeby Salbo
Hold 2017 SA/s (1s SA, 2s SA, 3s SA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 KV17
Titel 2 Individ og samfund
Titel 3 Livsstil, livsformer og levevilkår
Titel 4 Økonomi og velfærd i Danmark
Titel 5 Økonomi og velfærd i Danmark II
Titel 6 Dansk velfærd i fremtiden?
Titel 7 Excel i samfundsfag I
Titel 8 EU - Institutioner, system og fremtid
Titel 9 USA: Kultur, værdier, mennesker - optakt til tur
Titel 10 Valg i USA: Politisk system, styreformer og valg
Titel 11 FV 19
Titel 12 Økonomi og velfærd i Danmark II
Titel 13 Arbejdsmarkedet i økonomien
Titel 14 FN, Verdensmålene og IP
Titel 15 Skriftlighed, synopsis og repetition (Brexit)

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 KV17

orløb 7: KV17, magt og medier

Introduktion
Dansk politik og vælgeradfærd med fokus på Kommunalvalget tirsdag den 21. november 2017. Vil vil se på magtdelingen, mediernes magt, den politiske dagsorden, de politiske partier, velfærdsstaten, netværksmagt og forskellige inddragelsesmuligheder.

Kernestof

Politik
– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme
– demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet
– magtbegreber
– forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU (i dette forløb er fokus på at forstå det danske politiske system).

Sociologi
– massemedier og politisk meningsdannelse

Økonomi
– velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund

Metode
– komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode.


Lærinsmål. Du skal kunne:

VEDR. PARTIER OG IDEOLOGIER
1. genkende, anvende og diskutere syn på menneske, stat, samfund, frihed, velstand osv. ved ideologierne:
- Liberalisme
- Konservatisme
- Socialisme
- Socialliberalisme
- Socialdemokratisme
- Socialkonservatisme
- Neoliberalisme og libertarianisme
- Kommunisme og revolutionær socialisme
- Fascisme og nazisme
- og til de mindre definerbare populisme og nationalisme

2. kende og kunne placere partierne i det danske folketing og udvalgte kommuner indenfor:
- ideologier
- den fordelingspolitiske akse
- den værdipolitiske akse

3. kende og analysere partiernes adfærd ud fra:
- Downs model
- Molins model
- Kåre Strøms model

4. kende og analysere forskellige partier ud fra begreberne:
- eliteparti
- klasseparti
- catch all-parti
- kartelparti
- markedsparti

VEDR. DET POLITISKE SYSTEM OG FORVALTNING
5. kende til og kunne forklare det politiske system i Danmark, velfærdsprincipper og den offentlige sektors opgaver i Danmark på:
- den parlamentariske styringskæde
- statsligt niveau
- regionalt niveau
- kommunalt niveau

6. kende forskel på og kunne anvende forskellige kommunale forvaltningsmæssige strategier og praksisser:
- udvalgsstyre
- magistratsstyre
- mellemformstyre

7. kende politiske beslutningsprocesser og anvende beslutningsmodellerne:
- rationel beslutnings-procesmodel
- inkrementalisme
- forhandlings-/koalitionsmodellen
- skraldespandsmodellen

VEDR. MAGT
8. genkede, anvende og diskutere kontrol og balancer i magtdelingslæren mellem: udøvende magt, dømmende magt og lovgivende magt i Danmark.

9. genkede, anvende og diskutere forskellige definitioner af magt herunder:
- Magt som ressource
- Institutionel magt
- Direkte magt
- Indirekte magtformer herunder
- Skjult magt
- Symbolsk magt  

VEDR. VALG OG VÆLGERE
10. kende til og kunne forklare valgsystemet i Danmark herunder:
- forskellen på flertalsvalg og forholdstalsvalg
- spærregrænsen
- partiernes opstillingsformer

11. definere, kende og anvende forskel begreber om vælgere herunder:
- egotropiske og sociotropiske vælgere (Florina)
- Kernevælgere og marginalvælgere
- class voters og issue voters
- Retnings- og nærhedsmodellen
- Michigan-modellen
- Downs model

VEDR. MEDIER OG MENINGSDANNELSE
12. kende og anvende emner på den politiske dagsorden

13. forstå og anvende forskellige syn på mediernes roller Danmark herunder:
- nyhedskriterierne
- massemedieret kommunikation
- forskellen på klassiske medier og sociale medier
- den politiske dagsorden

14. forstå og anvende forskellige syn på mediernes magt i det danske demokrati herunder medierne som:
- vagthund
- jagthund
- hyrdehund
- redningshund
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Individ og samfund

Hovedformålet er, at eleverne skal opnå viden om, hvordan det omkringliggende samfund spiller ind på individets identitetsdannelse og socialisation. Da samfund ændrer sig over tid, vil forskellige samfundstyper og deres særlige karakteristika præsenteres og diskuteres med eleverne. Fokus vil primært være på det senmoderne samfund, og den måde som livet organiseres og leves på. Gennem introduktion til faglige begreber som aftraditionalisering, refleksivitet, udlejring af sociale relationer, formbarhed, risici osv. samt centrale sociologiske teorier af Anthony Giddens Thomas Ziehe og Ulrich Beck får eleverne et fagligt begrebsapparat og en teoretisk viden, som de kan anvende direkte i deres analyser af hvordan samfundet påvirker blandt andet unges identitetsdannelse. Dette gøres ved, at eleverne fx arbejder med nogle af de farer/risici der er forbundet med individets identitetsdannelsesproces i det ’senmoderne’ samfund, ligesom der også vil blive fokuseret på unge og de særlige udfordringer som de står over for.

Faglige mål:
• Anvende viden om sociologi til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå
• Påvise sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale mønstre
• Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
• Skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder beskrivelse og vurdering
• Formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
• Formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber
• Formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
• På et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling.

Kernestof:
 Identitetsdannelse og socialisation
 Politiske partier i Danmark og politiske ideologier, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme
 Kvantitativ og kvalitativ metode.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fællesskab og individ 1 11-01-2018
Unge og identitet i det senmoderne 29-01-2018
sociologi test 31-01-2018
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 3 Livsstil, livsformer og levevilkår


Forløbets formål:
Undervisningsforløbet ”Forskellige liv” løber over 5 lektioner af 60 minutters varighed. Formålet med forløbet er, at eleverne skal indtroduceres for og opnå kendskab til forskellige måder at inddele og analysere den danske befolkning på. Begrebet social differentiering er rammen omkring forløbet ”forskellige liv i Danmark” og sigter på at anskueliggøre diversiteten i den danske population. For selvom det enkelte individ er unikt, er der også mange ligheder mellem forskellige befolkningsgrupper. I dette forløb vil vi derfor se på befolkningen for at finde ud af, hvad der adskiller og samler forskellige grupper i det danske samfund. Helt konkret ser vi på tre forskellige inddelinger: Livsform, livsstil og socialgrupper. De tre inddelinger suppleres med forskellige teoretiske forklaringsmodeller og en række begreber som habitus, kapital, social arv. Social stratifikation, social marginalisering osv. som skal hjælpe eleverne til at analysere og kunne forklare de forskellige liv, der er i Danmark. I forbindelse med forløbet er det oplagt at statistisk materiale indgår og behandles. Fx præsentere eleverne for en række forskellige områder som uddannelse, indkomst, gennemsnitslevealder osv. for dernæst at bede dem om at sammenligne om der fx er sammenhæng mellem socialgruppe, levealder, indkomstniveau og uddannelsesniveau. Denne praktiske øvelse i krydstabulering vil være en rigtig god måde at træne elevernes sammenhængsforståelse og dermed træne dem i at påvise sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale mønstre. Det er desuden interessant at undersøge, hvad det gode liv er inden for de forskellige grupperinger for at tydeliggøre over for eleverne, at der ikke kun er et liv, som er det gode liv!  

Faglige mål:
• Påvise sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale mønstre
• Demonstre viden om fagets identitet og metoder
• Formulere samfundsfagslige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper
• Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer
• Formulere viden og faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber
• Formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
• På et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling  Kernestof
o Levevilkår
o Politiske partier i Danmark og politiske ideologier, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme
o Kvantitativ og kvalitativ metode
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Almene (tværfaglige)
 • Sociale
 • IT
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 4 Økonomi og velfærd i Danmark

Hovedformålet med undervisningsforløbet ”Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark”, er, at øge elevernes viden om og lyst til at arbejde med de økonomiske spørgsmål og prioriteringer. Kernestoffet i forløbet er det økonomiske kredsløb, de økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter. Undervejs i undervisningsforløbet introduceres eleverne for en række centrale økonomiske begreber som vækst, inflation, betalingsbalance, markedsligevægt, markedsmekanisme, finanspolitik, konjunkturer osv. desuden introduceres til det økonomiske kredsløb (teorien om hvordan samfundsøkonomiens enkeltdele er sammenhængende) og konjunkturforløb. Det er ambitionen, at eleverne tilegner sig en vis viden om de økonomiske forhold og får mulighed for at teste deres videnstilegnelse på den danske økonomi gennem øvelser og projekt. De økonomiske begreber og teorier er det centrale kernestof forløbet igennem, men det forsøges knyttet dels til elevernes egen hverdag dels til det omkringliggende samfund. Begreber, teori, metode i direkte anvendelse på samfundet øger elevernes faglige argumentation dvs. at kunne skelne mellem forskellige argumenter dels hvad der er beskrivelse og vurdering dels evnen til at formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af de faglige begreber fordi de øver dette direkte på empirien.
Faglige mål:
¿ Eleven skal arbejde med at anvende og kombinere viden om økonomi til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå
¿ Eleven skal arbejde med, at kunne argumentere på et fagligt grundlag for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling
¿ Eleven skal arbejde med at kunne skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder forskellen på beskrivelse og vurdering
¿ Eleven skal arbejde med at kunne tilegne sig og demonstrere viden om fagets identitet og metoder
¿ Eleven skal arbejde med at formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
¿ Eleven skal arbejde med at kunne formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer
¿ Eleven skal formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber
¿ Eleven skal arbejde med at formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
¿ På et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling
Kernestof:
¿ Velfærdsprincipper herunder stat, marked og civilt samfund
¿ Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring og bæredygtig udvikling, herunder EU
¿ Politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme

Materiale
¿ Peter Brøndum & Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! Columbus 2010, s.155-181
¿ Samfundsstatistik 2010, Columbus 2010
¿ Politikerfilm fra www.luksamfundetop.dk (Ø, F, A, B, V, C, Y)
¿ www.youtube.com/watch?v=EwOkfVerhBU&feature=related (den amerikanske tv-station abc’s indslag omkring de ”lykkelige danskere”)
¿ Uddrag (eleverne skal kun læse s.1-3 i vurderingen - indtil afsnittet om ”revisioner i forhold til seneste prognose”) af Nationalbankens vurdering af Dansk Økonomi 2010-2012 Rapporten kan gratis downloades i PDF-fil ved at klikke her www.kglmoent.dk/C1256B2005737D3/side/Dansk_oekonomi_2010!opendocument
¿ ”Økonomer: Danmark nærmer sig afgrunden – igen”. Artikel af Christian Lehmann og Kristoffer Kræn, i Information, d.14.12.2010. Artiklen kan findes ved at klikke på følgende link www.information.dk/253813 eller via informedia
¿ ”Følger innovationen produktionen?”Artikel af Jørgen Rosted (tidl. departementschef), i information 20.12.2010. Artiklen kan findes ved at klikke på følgende link Artiklen kan findes ved at klikke på følgende link www.information.dk/254371 eller via informedia
¿ ”Tilståelse: ja, vi tænker langsigtet,” Margrethe Vestager (formand Rad.V) og Morten Østergaard (Rad.V) i information d.16.9.2010 Artiklen kan findes ved at klikke på følgende link www.information.dk/244941 eller via infomedia
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Økonomi minprojekt 24-08-2018
Velfærdsøvelse 06-09-2018
Afl.1 Økonomi og økonomisk politik 14-09-2018
Pisk eller Gulerod 30-09-2018
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Økonomi og velfærd i Danmark II

Hovedformålet med undervisningsforløbet ”Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark”, er, at øge elevernes viden om og lyst til at arbejde med de økonomiske spørgsmål og prioriteringer. Kernestoffet i forløbet er det økonomiske kredsløb, de økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter. Undervejs i undervisningsforløbet introduceres eleverne for en række centrale økonomiske begreber som vækst, inflation, betalingsbalance, markedsligevægt, markedsmekanisme, finanspolitik, konjunkturer osv. desuden introduceres til det økonomiske kredsløb (teorien om hvordan samfundsøkonomiens enkeltdele er sammenhængende) og konjunkturforløb. Det er ambitionen, at eleverne tilegner sig en vis viden om de økonomiske forhold og får mulighed for at teste deres videnstilegnelse på den danske økonomi gennem øvelser og projekt. De økonomiske begreber og teorier er det centrale kernestof forløbet igennem, men det forsøges knyttet dels til elevernes egen hverdag dels til det omkringliggende samfund. Begreber, teori, metode i direkte anvendelse på samfundet øger elevernes faglige argumentation dvs. at kunne skelne mellem forskellige argumenter dels hvad der er beskrivelse og vurdering dels evnen til at formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af de faglige begreber fordi de øver dette direkte på empirien.
Faglige mål:
¿ Eleven skal arbejde med at anvende og kombinere viden om økonomi til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå
¿ Eleven skal arbejde med, at kunne argumentere på et fagligt grundlag for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling
¿ Eleven skal arbejde med at kunne skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder forskellen på beskrivelse og vurdering
¿ Eleven skal arbejde med at kunne tilegne sig og demonstrere viden om fagets identitet og metoder
¿ Eleven skal arbejde med at formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
¿ Eleven skal arbejde med at kunne formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer
¿ Eleven skal formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber
¿ Eleven skal arbejde med at formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
¿ På et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling
Kernestof:
¿ Velfærdsprincipper herunder stat, marked og civilt samfund
¿ Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring og bæredygtig udvikling, herunder EU
¿ Politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme

Materiale
¿ Peter Brøndum & Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! Columbus 2010, s.155-181
¿ Samfundsstatistik 2010, Columbus 2010
¿ Politikerfilm fra www.luksamfundetop.dk (Ø, F, A, B, V, C, Y)
¿ www.youtube.com/watch?v=EwOkfVerhBU&feature=related (den amerikanske tv-station abc’s indslag omkring de ”lykkelige danskere”)
¿ Uddrag (eleverne skal kun læse s.1-3 i vurderingen - indtil afsnittet om ”revisioner i forhold til seneste prognose”) af Nationalbankens vurdering af Dansk Økonomi 2010-2012 Rapporten kan gratis downloades i PDF-fil ved at klikke her www.kglmoent.dk/C1256B2005737D3/side/Dansk_oekonomi_2010!opendocument
¿ ”Økonomer: Danmark nærmer sig afgrunden – igen”. Artikel af Christian Lehmann og Kristoffer Kræn, i Information, d.14.12.2010. Artiklen kan findes ved at klikke på følgende link www.information.dk/253813 eller via informedia
¿ ”Følger innovationen produktionen?”Artikel af Jørgen Rosted (tidl. departementschef), i information 20.12.2010. Artiklen kan findes ved at klikke på følgende link Artiklen kan findes ved at klikke på følgende link www.information.dk/254371 eller via informedia
¿ ”Tilståelse: ja, vi tænker langsigtet,” Margrethe Vestager (formand Rad.V) og Morten Østergaard (Rad.V) i information d.16.9.2010 Artiklen kan findes ved at klikke på følgende link www.information.dk/244941 eller via infomedia
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Dansk velfærd i fremtiden?

Hovedformålet med forløbet er, dels at introducere til den danske velfærdsstat og de udfordringer der knytter sig til denne dels øge elevernes forståelse og evne til at bevæge sig på kryds og tværs af de tre fagområder. Velfærdsstaten er under pres og bliver konstant debatteret i offentligheden. Formålet med forløbet er at I får viden om velfærdsstaten og hvad det er der udfordrer velfærdsstaten som vi kender den i dag, samt gøres i stand til at analysere og tage stilling til velfærdsstatens udfordringer nu og i fremtiden. I forløbet vil vi kigge på, hvorfor der er forskellige velfærdsmodeller rundt omkring i verden, hvad der kendetegner disse og hvad der kendetegner den danske. Eleverne vil igennem forløbet få kendskab til centrale faglige begreber som forsikringsprincip, den offentlige og private sektor, universel, residual og selektive modeller, progressivt skattesystem, empowerment, demografisk udfordring osv. Det er ligeledes et sigt med forløbet, at eleverne bliver udfordret til at præsentere faglige argumenter præget af viden fra henholdsvis økonomi, sociologi og politologi. Det er således ambitionen, at eleverne bliver bedre til at identificere hvilken af deres samfundsfaglige viden, som de har brug for i bestemte sammenhænge. Dvs. hvornår har de fx brug for deres viden fra økonomi og hvilken viden har de brug for, hvornår har de brug for deres sociologiske viden og hvilke dele af denne sociologiske viden er relevant at anvende og hvornår har de brug for deres viden om det politiske og igen den relevante, for at kunne præsentere stærke faglige argumenter og sammenhænge.  Et primært fokus er således, at eleverne udfordres til at bruge deres genererede samfundsfaglige viden på samfundet og komme med mulige løsninger/svar på spørgsmålet om den danske velfærdsstats fremtid.           

Faglige mål:
¿ Eleven skal arbejde med at anvende og kombinere viden om sociologi, politologi og økonomi til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå
¿ Eleven skal arbejde med, at kunne argumentere på et fagligt grundlag for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling
¿ Eleven skal arbejde med at kunne skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder forskellen på beskrivelse og vurdering
¿ Eleven skal arbejde med at kunne tilegne sig og demonstrere viden om fagets identitet og metoder
¿ Eleven skal arbejde med at formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
¿ Eleven skal arbejde med at kunne formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer
¿ Eleven skal formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber
¿ Eleven skal arbejde med at formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
¿ På et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling

Kernestof:
¿ Velfærdsprincipper herunder stat, marked og civilt samfund
¿ Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring og bæredygtig udvikling, herunder EU
¿ Politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Initiativ
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 7 Excel i samfundsfag I

Forløbet er fokuseret på at introducere og udvikle eleverne evne til at anvende Excel som beregningsredskab som at udvikle elevernes anvendelse af, fortolkning og vurdering af kvantitative statistiske data, og deres kobling til faget teorier og modeller.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Excel test 22-10-2018
Excel afl. 1 04-11-2018
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
 • Regneark
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 8 EU - Institutioner, system og fremtid

Formål: Med baggrund i detaljeret gennemgang af EU i en historisk kontekst, dets opbygning og beslutningsproces skal Danmarks forhold til EU analyseres og diskuteres. I denne forbindelse vil demokrati, national identitet og kultur blive inddraget.

Det danske formandsskab og eurokrisen vil naturligvis også blive behandlet.

Omfang: 15 moduler

Kernestofsområder:
magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemer
forskellige typer politiske systemer, herunder EU.
social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring.
aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Notat til Anders Samuelsen 07-01-2019
EUs kriser synopsis 05-02-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 45 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Tekstbehandling
 • Regneark
 • Præsentationsgrafik
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 9 USA: Kultur, værdier, mennesker - optakt til tur

Formål: Det amerikanske præsidentvalg betyder noget ikke bare for amerikanerne, men også for os danskere og for alle andre rundt om i verden. I dette undervisningsforløb kigger vi nærmere på, hvad det er, der kendetegner det amerikanske politiske system, samtidig med at vi vil sammenligne det amerikanske politiske system med det danske politiske system. Det gør vi dels for at identificere forskelle og ligheder mellem de to politiske systemer, men også for at blive klogere på, hvad der spiller ind på politiske systemer i forskellige lande og regioner. Når regioner her nævnes, skyldes det, at vi undervejs i forløbet også vil forsøge at inddrage EU's politiske system i sammenligninger med det amerikanske og danske. Indsigt i forskellige komplekse politiske systemer vil styrke den enkelte elevs viden om disse, men også styrke elevens samfundsfaglige kompetencer, fordi eleven vil blive udfordret til at anvende sin politiske viden, når han eller hun skal undersøge, sammenligne, diskutere og vurdere komplekse politiske forhold i USA i relation til andre. Kort og godt er formålet med dette undervisningsforløb at styrke elevernes faglige viden om det amerikanske politiske system, styreform, magt medier og politisk kommunikation. Desuden er det målet at understøtte elevernes samfundsfaglige kompetencer til at anvende deres viden til at undersøge, sammenligne diskutere og vurdere to eller flere forskellige politiske systemer (i dette tilfælde USA og DK). Kernestoffet som bringes i spil i forbindelse med dette undervisningsforløb er, a) politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd, b) magt og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet c) forskellige typer politiske systemer, herunder EU, d) massemedier og politisk meningsdannelse.   
Faglige mål
– Udersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse
– Skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
– Formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller
– Formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
– Argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.
– Formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
– Komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dansk økonomi og økonomisk politik 04-03-2019
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Valg i USA: Politisk system, styreformer og valg

Formål: Det amerikanske præsidentvalg betyder noget ikke bare for amerikanerne, men også for os danskere og for alle andre rundt om i verden. I dette undervisningsforløb kigger vi nærmere på, hvad det er, der kendetegner det amerikanske politiske system, samtidig med at vi vil sammenligne det amerikanske politiske system med det danske politiske system. Det gør vi dels for at identificere forskelle og ligheder mellem de to politiske systemer, men også for at blive klogere på, hvad der spiller ind på politiske systemer i forskellige lande og regioner. Når regioner her nævnes, skyldes det, at vi undervejs i forløbet også vil forsøge at inddrage EU's politiske system i sammenligninger med det amerikanske og danske. Indsigt i forskellige komplekse politiske systemer vil styrke den enkelte elevs viden om disse, men også styrke elevens samfundsfaglige kompetencer, fordi eleven vil blive udfordret til at anvende sin politiske viden, når han eller hun skal undersøge, sammenligne, diskutere og vurdere komplekse politiske forhold i USA i relation til andre. Kort og godt er formålet med dette undervisningsforløb at styrke elevernes faglige viden om det amerikanske politiske system, styreform, magt medier og politisk kommunikation. Desuden er det målet at understøtte elevernes samfundsfaglige kompetencer til at anvende deres viden til at undersøge, sammenligne diskutere og vurdere to eller flere forskellige politiske systemer (i dette tilfælde USA og DK). Kernestoffet som bringes i spil i forbindelse med dette undervisningsforløb er, a) politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd, b) magt og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet c) forskellige typer politiske systemer, herunder EU, d) massemedier og politisk meningsdannelse.   
Faglige mål
– Udersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse
– Skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
– Formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller
– Formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
– Argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.
– Formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
– Komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
EU lektietest 28-03-2019
USA essay 08-04-2019
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 FV 19

Introduktion
Dansk politik og vælgeradfærd med fokus på Folketingsvalget. Vil vil se på magtdelingen, mediernes magt, den politiske dagsorden, de politiske partier, velfærdsstaten, netværksmagt og forskellige inddragelsesmuligheder.

Kernestof

Politik
– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme
– demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet
– magtbegreber
– forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU (i dette forløb er fokus på at forstå det danske politiske system).

Sociologi
– massemedier og politisk meningsdannelse

Økonomi
– velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund

Metode
– komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode.


Lærinsmål. Du skal kunne:

VEDR. PARTIER OG IDEOLOGIER
1. genkende, anvende og diskutere syn på menneske, stat, samfund, frihed, velstand osv. ved ideologierne:
- Liberalisme
- Konservatisme
- Socialisme
- Socialliberalisme
- Socialdemokratisme
- Socialkonservatisme
- Neoliberalisme og libertarianisme
- Kommunisme og revolutionær socialisme
- Fascisme og nazisme
- og til de mindre definerbare populisme og nationalisme

2. kende og kunne placere partierne i det danske folketing og udvalgte kommuner indenfor:
- ideologier
- den fordelingspolitiske akse
- den værdipolitiske akse

3. kende og analysere partiernes adfærd ud fra:
- Downs model
- Molins model
- Kåre Strøms model

4. kende og analysere forskellige partier ud fra begreberne:
- eliteparti
- klasseparti
- catch all-parti
- kartelparti
- markedsparti

VEDR. DET POLITISKE SYSTEM OG FORVALTNING
5. kende til og kunne forklare det politiske system i Danmark, velfærdsprincipper og den offentlige sektors opgaver i Danmark på:
- den parlamentariske styringskæde
- statsligt niveau
- regionalt niveau
- kommunalt niveau

6. kende forskel på og kunne anvende forskellige kommunale forvaltningsmæssige strategier og praksisser:
- udvalgsstyre
- magistratsstyre
- mellemformstyre

7. kende politiske beslutningsprocesser og anvende beslutningsmodellerne:
- rationel beslutnings-procesmodel
- inkrementalisme
- forhandlings-/koalitionsmodellen
- skraldespandsmodellen

VEDR. MAGT
8. genkede, anvende og diskutere kontrol og balancer i magtdelingslæren mellem: udøvende magt, dømmende magt og lovgivende magt i Danmark.

9. genkede, anvende og diskutere forskellige definitioner af magt herunder:
- Magt som ressource
- Institutionel magt
- Direkte magt
- Indirekte magtformer herunder
- Skjult magt
- Symbolsk magt  

VEDR. VALG OG VÆLGERE
10. kende til og kunne forklare valgsystemet i Danmark herunder:
- forskellen på flertalsvalg og forholdstalsvalg
- spærregrænsen
- partiernes opstillingsformer

11. definere, kende og anvende forskel begreber om vælgere herunder:
- egotropiske og sociotropiske vælgere (Florina)
- Kernevælgere og marginalvælgere
- class voters og issue voters
- Retnings- og nærhedsmodellen
- Michigan-modellen
- Downs model

VEDR. MEDIER OG MENINGSDANNELSE
12. kende og anvende emner på den politiske dagsorden

13. forstå og anvende forskellige syn på mediernes roller Danmark herunder:
- nyhedskriterierne
- massemedieret kommunikation
- forskellen på klassiske medier og sociale medier
- den politiske dagsorden

14. forstå og anvende forskellige syn på mediernes magt i det danske demokrati herunder medierne som:
- vagthund
- jagthund
- hyrdehund
- redningshund
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Partiernes medlemstal - beregning 26-08-2019
Partiernes medlemstal - beregning 27-08-2019
2s SA skr. prøve#2 30-08-2019
politik test 04-09-2019
Syge-sygeårsprøve 13-09-2019
Vælgervandringer - hypoteser 19-09-2019
Vælgervandringer - hypoteser 19-09-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Økonomi og velfærd i Danmark II

Hovedformålet med undervisningsforløbet ”Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark”, er, at øge elevernes viden om og lyst til at arbejde med de økonomiske spørgsmål og prioriteringer. Kernestoffet i forløbet er det økonomiske kredsløb, de økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter. Undervejs i undervisningsforløbet introduceres eleverne for en række centrale økonomiske begreber som vækst, inflation, betalingsbalance, markedsligevægt, markedsmekanisme, finanspolitik, konjunkturer osv. desuden introduceres til det økonomiske kredsløb (teorien om hvordan samfundsøkonomiens enkeltdele er sammenhængende) og konjunkturforløb. Det er ambitionen, at eleverne tilegner sig en vis viden om de økonomiske forhold og får mulighed for at teste deres videnstilegnelse på den danske økonomi gennem øvelser og projekt. De økonomiske begreber og teorier er det centrale kernestof forløbet igennem, men det forsøges knyttet dels til elevernes egen hverdag dels til det omkringliggende samfund. Begreber, teori, metode i direkte anvendelse på samfundet øger elevernes faglige argumentation dvs. at kunne skelne mellem forskellige argumenter dels hvad der er beskrivelse og vurdering dels evnen til at formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af de faglige begreber fordi de øver dette direkte på empirien.
Faglige mål:
¿ Eleven skal arbejde med at anvende og kombinere viden om økonomi til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå
¿ Eleven skal arbejde med, at kunne argumentere på et fagligt grundlag for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling
¿ Eleven skal arbejde med at kunne skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder forskellen på beskrivelse og vurdering
¿ Eleven skal arbejde med at kunne tilegne sig og demonstrere viden om fagets identitet og metoder
¿ Eleven skal arbejde med at formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
¿ Eleven skal arbejde med at kunne formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer
¿ Eleven skal formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber
¿ Eleven skal arbejde med at formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
¿ På et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling
Kernestof:
¿ Velfærdsprincipper herunder stat, marked og civilt samfund
¿ Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring og bæredygtig udvikling, herunder EU
¿ Politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme

Materiale
¿ Peter Brøndum & Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! Columbus 2010, s.155-181
¿ Samfundsstatistik 2010, Columbus 2010
¿ Politikerfilm fra www.luksamfundetop.dk (Ø, F, A, B, V, C, Y)
¿ www.youtube.com/watch?v=EwOkfVerhBU&feature=related (den amerikanske tv-station abc’s indslag omkring de ”lykkelige danskere”)
¿ Uddrag (eleverne skal kun læse s.1-3 i vurderingen - indtil afsnittet om ”revisioner i forhold til seneste prognose”) af Nationalbankens vurdering af Dansk Økonomi 2010-2012 Rapporten kan gratis downloades i PDF-fil ved at klikke her www.kglmoent.dk/C1256B2005737D3/side/Dansk_oekonomi_2010!opendocument
¿ ”Økonomer: Danmark nærmer sig afgrunden – igen”. Artikel af Christian Lehmann og Kristoffer Kræn, i Information, d.14.12.2010. Artiklen kan findes ved at klikke på følgende link www.information.dk/253813 eller via informedia
¿ ”Følger innovationen produktionen?”Artikel af Jørgen Rosted (tidl. departementschef), i information 20.12.2010. Artiklen kan findes ved at klikke på følgende link Artiklen kan findes ved at klikke på følgende link www.information.dk/254371 eller via informedia
¿ ”Tilståelse: ja, vi tænker langsigtet,” Margrethe Vestager (formand Rad.V) og Morten Østergaard (Rad.V) i information d.16.9.2010 Artiklen kan findes ved at klikke på følgende link www.information.dk/244941 eller via infomedia
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Årsprøve fællesdel 1a og 1b genaflevering 26-09-2019
Årsprøve fællesdel 1a og 1b genaflevering 26-09-2019
Skrivedag - fællesdel 27-09-2019
Skrivedag fællesdel 27-09-2019
Skrivedag - Delopgaven 27-09-2019
Skrivedag - Delopgaven 27-09-2019
Årsprøve DELOPGAVE genaflevering 03-10-2019
Årsprøve DELOPGAVE genaflevering 03-10-2019
Fremlæggelser øk.pol case 18-11-2019
Fremlæggelser øk.pol case 18-11-2019
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Arbejdsmarkedet i økonomien

Hvem bestemmer din løn? Hvad er et godt arbejde? Hvordan er det danske arbejdsmarked indrettet, og hvilke udfordringer står Danmark overfor i de kommende år?

Dette forløb har til formål at beskrive den danske arbejdemarkedsmodels betydning for dansk økonomi og den danske velfærdsstat samt at afdække og give en forståelse for de (fælles) interesser arbejdsmarkedets parter repræsenterer.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Ny aftale om aktiv arbejdsmarkedspolitik 25-11-2019
Ny aftale om aktiv arbejdsmarkedspolitik 25-11-2019
Dagpenge eller ej? 29-11-2019
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 FN, Verdensmålene og IP

Uddannelse i FN’s 17 verdensmål
for bæredygtig udvikling
Fremtiden berører os alle. Ikke kun vores egen fremtid, men også vores fælles fremtid, kommende genrerationers fremtid
og fremtiden for dyr og planter. Fremtiden er på mange måder betinget af fortiden, og det vi gør i det splitsekund, vi
kalder nutiden. Men fremtiden giver ingen garantier og meget tyder på, at den ikke vil ligne fortiden eller den virkelighed,
vi kender i dag.
I år nåede vi et højdepunkt. Et alarmerende et af slagsen. Målinger viste, at koncentrationen af CO2 i atmosfæren
overskred 415 ppm (parts per million). Det er det højeste CO2-niveau i menneskets historie, og forskning viser, at sidste
gang niveauet var så høj er for cirka 3 millioner år siden, hvor der voksede træer på Sydpolen.
Klimaforandringerne er menneskeskabte, og klimakrisen rykker nærmere og nærmere. Temperaturen stiger, ismasserne
omkring Nord- og Sydpolen bliver mindre og mindre. Nogle steder på kloden vil det føre til oversvømmelser og mere
nedbør. Andre steder vil det betyde voldsommere vejr, cykloner eller tørke. Klimaforandringerne indebærer en række
kædereaktioner og betyder forandringer for både natur og mennesker. Klimaforandringer kan fx betyde, at det bliver
vanskeligt at producere fødevarer nok, det kan skabe øget fattigdom, være årsag til konflikter og enorme strømme af
klimaflygtninge i en verden.
Vi står allerede overfor store udfordringer i verden. De Forenede Nationer (FN) rapporterer, at der i 2018 var 821 millioner
kronisk underernærede mennesker i verden. Og antallet stiger. Samme år rundede verden 70 millioner flygtninge. Omkring
halvdelen af disse flygtninge er børn. Så der skal handles nu!
Den 1. januar 2016 trådte FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i kraft. Med verdensmålene forsøger FN at få verdens
lande til at sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling frem mod 2030. Verdensmålene er ambitiøse og bæredygtighed
handler derfor både om klima, miljø, fattigdom, ulighed, krig og konflikt. For de kan ikke adskilles, og FN’s 193
medlemslande har bl.a. forpligtet sig til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god
uddannelse, bedre sundhed til alle og mere bæredygtig økonomisk vækst. Men hvordan gør vi det?
Vi lever nok i et lille smørhul i verden, men vores lille bidrag betyder også noget, når alle verdens lande går sammen om
verdensmålene. På Øregård Gymnasium vil vi også gerne bidrage. Vi har brug for intelligente og innovative unge, som
kan få nye idéer, tage ansvar og træffe beslutninger, der gør verden mere bæredygtig. Derfor har vi brug for en innovativ
uddannelse i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
På Øregård Gymnasium vil vi bruge uge 50 til at uddanne alle vores 221 elever i 2.g i FN’s 17 verdensmål. Sammen med
FN og andre organisationer, virksomheder, forskere, idémagere og dokumentarister har vi skruet en helt unik uddannelse
sammen. Formålet er, at eleverne:
• tilegner sig viden om, hvordan klimaforandringer, miljøet, fattigdom, ulighed, krig og konflikt påvirker natur og
mennesker rundt om i verden,
• tilegner sig viden om FN og alle FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling,
• tilegner sig dybdegående viden om et eller flere af de 169 delmål, som hører til FN’s 17 verdensmål for
bæredygtig udvikling, og
• udarbejder og præsenterer innovative løsningsforslag til, hvordan verdensmålene og et eller flere delmål konkret
kan iværksættes og skabe en mere bæredygtig udvikling.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Valg og statistisk usikkerhed 19-01-2020
Valg og statistisk usikkerhed 19-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Skriftlighed, synopsis og repetition (Brexit)

Vi repeterer forløbene, gennemgår genrerne og øver synopsis.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Udfordringer 16-03-2020
Udfordringer 16-03-2020
Fællesskabets forfald 1a 17-03-2020
Fællesskabets forfald 1a 17-03-2020
FÆLLESSKABETS FORFALD 1B 18-03-2020
Fællesskabets forfald (færdig) 19-03-2020
Fællesskabets forfald 1b 19-03-2020
Globalisering og nationalisme (fællesdel) 03-05-2020
Globalisering og nationalisme (fællesdel) 03-05-2020
Globalisering og nationalisme (Delopgaven) 04-05-2020
Globalisering og nationalisme (Delopgaven) 04-05-2020
3s SA skr. prøve#3 06-05-2020
SRP metoderefleksion 13-05-2020
SRP metoderefleksion 14-05-2020
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer