Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Henrik Tjørnelund, Martin Schröer, Peter-Christian Brøndum
Hold 2017 SA/p (1p SA, 2p SA, 3p SA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Politics 1
Titel 2 National and international economics I
Titel 3 Danish Foreign Policy and EU I
Titel 4 EU
Titel 5 Wealth and power of the USA
Titel 6 Democracy in the Age of SoMe
Titel 7 End of History or Game of Nations
Titel 8 SRO: Democracy
Titel 9 Danish Parliamentary election 2019 - Politics 2
Titel 10 National and international economics II
Titel 11 International relations and Danish Foreign Policy
Titel 12 Welfare State and Competetive State

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Politics 1

Politik 1: En introduktion til politiske systemer, teorier og ideologier

Eleverne skal introduceres til det politiske system i Danmark. Eleverne skal efterfølgende kunne redegøre for de politiske ideologier, relevante teorier om parti- og vælgeradfærd og i den forbindelse koble disse til danske partier via aktuelt materiale. Eleverne bliver med andre ord både i forhold til de politiske systemer og ideologier trænet i færdigheder på både det redegørende og analyserende niveau.

Kernestofsområder:
politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd
magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet
forskellige typer politiske systemer, herunder EU.
komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode

Kernestof:
Politics ABC, Gregers Friisberg, kapitel 1 og 2 om det politiske system, ideologier og vælgerne.


Supplerende materiale:
Elevvejledning til skriftlig samfundsfag (elev-handout)

Produktkrav: skriftlig besvarelse af fællesdelopgave i SA
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Social Science - screening 06-11-2017
The political system - an essay 27-11-2017
Politics 2 15-12-2017
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 National and international economics I

En grundlæggende indføring i økonomi. Her er fokus på nationaløkonomi, med en redegørelse for privatøkonomien, og det private konsums rolle. Der fokuseres også på de økonomiske mål, finans- og monetærpolitik, økonomisk teori (Bl.a. Keynes, Hayek og Friedman), og der sammenlignes med USAs økonomiske pendanter vha velfærdsmodellerne og ovenstående begreber.

Litteratur:

- Economy ABC, forlaget Systime, de indledende kapitler.

Supplerende litteratur o.a.:
- Nationalbankens hjemmeside
- Finansministeriets hjemmeside
- IMF
- Verdensbanken
- Et udvalg af relevante artikler fra The Economist og lignende tidsskrifter
- The Masters of Money (Keynes og Hayek)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Economy 1 19-01-2018
Price elasticity - group assignment 22-01-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Danish Foreign Policy and EU I

Cues: Denmark and the European region, Global affairs, trade and defence, refugees and migrants, climate change and the future place of Denmark in foreign affairs.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Danish Foreign Policy 02-03-2018
From government to governance - group assignment 19-03-2018
The EU 06-04-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 EU

Cues: the nationstate of Denmark and the EU, economy, politics and sociology, federalism and democracy, integration in the EU, Brexit and the 5 Danish exemptions.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
EU - the project 07-05-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Wealth and power of the USA

Kort forløb om USA med fokus på det politiske system (føderalt niveau).

Faglige mål:
- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder: Dybere indsigt i aktør/struktur-forhold (sociologi)
- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder: Træning af evner indenfor deskriptiv statistik om USA som samfund hhv. supermagt, herunder fx antal sæder i kongressen, demografisk data og indkomststatistik (også til brug i senere forløb, fx komparativ IP)

Kernestof
- Politik & sociologi: Repetition af kernebegreber fra 1. g (primært social arv, magtens tredeling & politiske ideologier)
- Metode: kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data
- IP: samfundsudvikling i USA og USA som aktør

Primært materiale:
- USA Now (Brøndum et al., 2014)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
2g 1 - Hypotheses 30-09-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Democracy in the Age of SoMe

Forløb om betydningen af sociale mediers fremkomst for demokratier i den vestlige verden.

Formål:
- Dybere indsigt i demokratisk legitimitet
- Forståelse for mediers og deliberationens betydning
- Indsigt i de store omvæltninger i medieverdenen pga. internettets opfindelse og eksplosive udbredelse (inklusiv diskussion af problemer med fx fake news)

Faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger [...]: Undersøge demokratisk gyldighed og kvaliteten af offentlig debat
- forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre: betydningen af internettets fremkomst for den demokratiske samtale

Kernestof:
- Politik: magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund
- Metode: Kvantitativ metode (data om udbredelse mv.) og kvalitativ metode (indholdsanalyser af debat på sociale medier)

Primært materiale:
- Open up society, kapitel 7
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 End of History or Game of Nations

Introduktion til IP-teori med fokus på begrebsindlæring. Forløb, der skal danne grundlag for senere, mere teorianvendende, IP-forløb.

Faglige mål:
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi: undersøge selvvalgte cases
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog: sammenligne forskellige IP-teoretiske betragtninger

Kernestof:
- IP: aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt: Grundig indføring i mainstream IP-teorierne (liberalisme og realisme) samt perspektivering til kritisk IP-teori
- Komparativ teorianvendelse (primært opgaver med sammenligning/kontrastering af liberalistiske og realistiske betragtninger på selvvalgte IP-cases)

Primært materiale:
- Heywood, Andrew (2015): Global Politics
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Danish Parliamentary election 2019 - Politics 2

Politics ABC, by Gregers Friisberg, Forlaget Columbus 2009, pp.28-41, pp.94-109
Open Up Society by Peter Brøndum & Thor B. Hansen, Forlaget Columbus 2017, p.101-116
Politikbogen by Jakob Glenstrup Jensby, Anders Ellegaard og Peter Brøndum, Forlaget Columbus 2017, pp.28-141

Articles
Election prospects look grim for government in latest poll.
http://cphpost.dk/news/election-prospects-look-grim-for-government-in-latest-poll.html
Folketingsoplysningen
https://www.thedanishparliament.dk/en/news/2015/05/2015_eng_election2015
Overblik: "Folketingsvalget i tal 2015" https://www.altinget.dk/artikel/overblik-se-folketingsvalget-i-tal
Udvalgte tabeller fra Valgundersøgelsen 2015 www.valgundersogelsen.dk
partivideoer fra www.luksamfundetop.dk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 National and international economics II

Description
During this course we will repeat some of the vitals within the field of Economics (from Economics 1) but we will also extend our knowledge within this interesting field. Among many things we will be looking closer into economic correlations (economic circle and fluctuation). We will study the different economic political approaches and discuss which one is used by the Socialdemocratic Government. We will work with the multiplier and discuss pro and cons regarding Government intervention in the economy. During this course the Students will also work with calculations and the concept of Globalization and theories within international trade, like we will be working with classical economic theory such as Smith, Marx, Keynes, Hayek, Friedman etc.    

Faglige mål
- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶- Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶- Forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
̶- Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
̶- Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i
forbindelse hermed
- Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
̶- Analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶- På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog

Kernestof
- Velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf
̶- Globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og
arbejdsmarkedsforhold
̶- Makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.

Course Materials
- Henriksen, Per: Economics ABC, Forlaget Columbus 2010, pp.20-29, 122-144.
- Niebuhr, Lene & Schiødt, Jakob Sinding: Økonomibogen, Forlaget Columbus 2017, pp.121-130.
- Brøndum, Peter & Hansen, Thor Banke: Open Up Society, Forlaget Columbus 2017, pp.164-190.
- Kurrer, Henrik: ØkonomiNU, Systime 2010, pp.318-336.
- Branner, Hans: Global Politik, Forlaget Columbus pp.91-95.  
- Samfundsstatistik 2018, Forlaget Columbus 2018, pp.60-61, 62, 65-66, 80, 83 & 85.

Articles
"Germany recession warning", by Julia Horowitz from CNN 19.8.2019 https://edition.cnn.com/2019/08/19/economy/germany-recession-bundesbank/index.html

"5 of the Worlds greatest economies are at risk of recession" by Charles Riley from CNN 14.8.2019 https://edition.cnn.com/2019/08/14/economy/recession-risk-economies/index.html

"Markets are breaced for a global recession", Leader by the Economist 17.8.2019. https://www.economist.com/leaders/2019/08/17/markets-are-braced-for-a-global-downturn

"Danskerne er historisk godt rustet til krise i økonomien, af Dorte Lønstrup, Politiken d.15.8.2019

"Krisetegnet fra 2008 er tilbage", af Frank H. Pedersen, Poltiken d.15.8.2019.

Video about Adam Smith
https://www.youtube.com/watch?v=GDJiyOlHDGY

Video about John Maynard Keynes
https://www.youtube.com/watch?v=YbW_n4GtRus&t=14s

Video about Friedrich Hayek (Booms and Bust - critic of Government intervention)
https://www.youtube.com/watch?v=eGbAXSV9E-k

Video about Milton Friedman (monetary policy)
https://www.youtube.com/watch?v=kcqdKv7dbG4&list=PLRXstY5OaIwdMcpMaRsTz0jRwlD9x-NIM&index=84
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 International relations and Danish Foreign Policy

Description
This course will concentrate on the understanding of International Relations (Politics) and Danish Foreign Policy. We will begin by looking to the World and see what can be seen as the central challenges for the International Society to handle and from their we will dive in and examine the classics within International Relations such as power in International Relations (hard, soft and smart power), theory on polarities, international political theories (realism, neorealism (structural realism), liberalism and constructivism and the English School), Characteristics about Foreign and Security policy and how states powers differs (capability analyses), foreign political goals etc. During this course we will also discuss whether or not America can continue to act as a hegemon or if the foreign policy that president Trump stands for will reduce Americas influence and power in the world - and if that is the case what will then happen to  the liberal world order, and what about China, Russia and other Great powers? We will end this course by looking to Denmark and examine Denmarks foreign political goals, Denmarks Security situation near the Baltic Sea and an actor in the Arctic and the ambivalent cooperation with the EU.

Faglige mål
- Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
- Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i
forbindelse hermed
̶- Behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶- Formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
-̶ Forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
- Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
̶- Analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶- På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Kernestof
- Aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
̶- Mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik
̶- Globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin

Course Materials
Heywood, Andrew: Global Politics, Palgrave Foundations 2011, pp.2-21, 209-236.
Sørensen, Jacob Graves, Rasmussen, Martin Graves & Rasmussen, Janus Graves: IP&Ø, Forlaget Columbus 2016, pp.11-22, 30-41, 46-69, 291-316
Schiødt, Jakob Sinding & Jesper Hjarsbæk: International Politikbogen, Forlaget Columbus 2018, pp.

Articles and others
"Donald Trump should embrace a Realist Foreign Policy", by John J. Mearsheimer, National Interest Nov.27th 2019.
https://nationalinterest.org/feature/donald-trump-should-embrace-realist-foreign-policy-18502
"Liberal World - The Resilient Order", by G. John Ikenberry and Daniel Deudney, Foreign Affairs july/august 2018
"Soft power index"
"Kina har sat gang i en autoritær bølge, som vestlige demokratier har svært ved at dæmme op for" af Martin Gøttske, Information  d.10.8.2018
"Blød magt er Beyonce, Pepsi...." af Lars Højholdt, Information d.4.1.2013
"Idedebat: Kan Kina klare sig uden popmusik og blød magt? af Martin Gøttske d.7.8.2018
"Dansk Udenrigspolitik må tænkes forfra" af Martin Lidegaard, Ræson 3.9.2019
"Dansk Professor i Australien - Brandene er det tipping point, som klimapolitikken har manglet" interview med professor Ole Wæver, Information d.11.1.2020.  
"Efterretningsmæssig Risikovurdering 2018", Forsvarets Efterretningstjenes 2018. pp.9-10, 15-27.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 45 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Welfare State and Competetive State

Description
This course will take us through politics, sociology and economics, yes and even have us reflection on the Global Worlds impact on the society we live in - when we discuss competition and the competition concept. We will look at different welfare state models, and close in on the Universal Scandinavian Welfare State Model. We will examine how the Universal model tries (particular in Denmark) to react towards  both economic and social inequality (here we will look to what inequality is about, why we see it, how it develops and what to do about it) and we also will pay special attention to the challenges towards the universal model and why we see a transformation from a welfare to a competition state with universal rights. In this context we will take a closer look to how young people experience this transformation from welfare to competition and also just how it is like for the individual to live i a late modern and competitive society. Focus will here be on sociological theories that tries to explain the characteristics about the late modern society (Giddens, Ziehe, Beck, Goffman, Habermas) and we will also discuss different types of explanations (structure-agent).     


Faglige mål
- Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶- Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
̶- Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
̶- Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i
forbindelse hermed
̶- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶- Formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fre

Kernestof
- Velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf
̶- Globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og
arbejdsmarkedsforhold
- Politiske ideologier,
- Identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
̶- Samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.
- Kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data
̶- Komparativ metode og casestudier
̶- Statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed.


Course Materials
- Brøndum, Peter & Hansen, Thor Banke: Open Up Society, Forlaget Columbus 2018 Chapter 2, 3, 4 and 9
- Brenjrod, Poul: Sociologi, Gyldendal 2006, pp.54-63.
- Jensby, Jakob Glenstrup og Brøndum, Peter: Ulighedens mange ansigter perspektiver på social ulighed, Forlaget.  Columbus 2019, pp. 13-26, 51-62, 84-103.

The movie "I Daniel Blake" af Ken Loach fra 2016.
Tema om sociale medier og selvværd på www.sexogsamfund.dk
"Unge skal opdrages til at modstå presset fra konkurrencestaten" af Per Schultz Jørgensen, Information 31.10.14  
"Botoxkulturen ødelægger børns selvværd" af Jesper Juul, Information 5.11.2014
"Generationen, der gør sin værdi op i tal", af Anna Torp-Pedersen, Information d.1.12.2014
"How to stay at the top? Three chal­lenges fa­cing the Nordic wel­fare model" by Christa Liukas, 9.5.2019
"Beskæftigelsen er velfærdssamfundets største udfordring" af Torben M. Andersen, Jyllandsposten d.10.5.2019

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 41 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer