Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Jeppe Kjærgaard Kristensen
Hold 2017 SA/n (1n SA, 2n SA, 3n SA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Det politiske system i Danmark
Titel 2 Økonomi 1
Titel 3 Ulighed - mellem velfærdsstat og konkurrencestat
Titel 4 EU: opbygning, funktion og udfordringer
Titel 5 Demokrati - SRO-optakt
Titel 6 Unge, identitet og socialisation - Kina og Danmark
Titel 7 Folketingsvalg 2019
Titel 8 National og international økonomi
Titel 9 International politik og dansk udenrigspolitik
Titel 10 International økonomi
Titel 11 Metodeforløb
Titel 12 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Det politiske system i Danmark

En introduktion til politiske systemer, teorier og ideologier

Eleverne introduceres til det politiske system i Danmark. Eleverne skal efterfølgende kunne redegøre for de politiske ideologier, relevante teorier om parti- og vælgeradfærd og i den forbindelse koble disse til danske partier via aktuelt materiale. Eleverne bliver med andre ord både i forhold til de politiske systemer og ideologier trænet i færdigheder på både det redegørende og analyserende niveau.

Kernestofsområder:
• politiske partier i Danmark og politiske ideologier
• politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng
• politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.

politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd
magt- og demokratiopfattelser nationalt, herunder betydningen af retssystemet
forskellige typer politiske systemer.
komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode

Kernestof:
Luk Samfundet Op, kapitlerne om politik side 108-173
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Nytårstale 23-01-2018
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Økonomi 1

Dette undervisningsforløb strækker sig over 14 lektioner af 60 minutters varighed.

Hovedformålet at øge elevernes viden om og lyst til at arbejde med de økonomiske spørgsmål og prioriteringer. Vi arbejder med det økonomiske kredsløb, de økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.

Undervejs i undervisningsforløbet introduceres eleverne for en række centrale økonomiske begreber som vækst, inflation, betalingsbalance, markedsligevægt, markedsmekanisme, finanspolitik, konjunkturer osv. desuden introduceres til det økonomiske kredsløb (teorien om hvordan samfundsøkonomiens enkeltdele er sammenhængende) og konjunkturforløb. Det er ambitionen, at eleverne tilegner sig en vis viden om de økonomiske forhold og får mulighed for at teste deres videnstilegnelse på den danske økonomi gennem gruppeøvelser, en mindre prøve og et afsluttende projekt.

De økonomiske begreber og teorier er det centrale kernestof forløbet igennem, men det forsøges knyttet dels til elevernes egen hverdag dels til det omkringliggende samfund. Begreber, teori, metode i direkte anvendelse på samfundet øger elevernes faglige argumentation, hvor de eksempelvis lærer at sondre mellem økonomiske fakta og rationelle forhold på den ene side og økonomisk politik, der bygger på holdninger på den anden side.

Faglige mål:
″ Eleven skal arbejde med at anvende og kombinere viden om økonomi til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå
″ Eleven skal arbejde med, at kunne argumentere på et fagligt grundlag for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling
″ Eleven skal arbejde med at kunne skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder forskellen på beskrivelse og vurdering
″ Eleven skal arbejde med at kunne tilegne sig og demonstrere viden om fagets identitet og metoder
″ Eleven skal arbejde med at formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
″ Eleven skal arbejde med at kunne formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer
″ Eleven skal formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber
″ Eleven skal arbejde med at formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
″ På et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling

Mere konkret skal eleverne lære om følgende:

Maslows behovspyramide
Velfærdstrekanten: marked, civilsamfund og staten
Markedsmekanisme - udbud og efterspørgsel
Forskellige former for økonomi: Markeds- plan- og blandingsøkonomi
Hvordan vi måler den økonomiske udvikling: Økonomisk Vækst (BNP), Arbejdsløshed, Inflation, Betalingsbalance, statsbudgettet og grøn økonomi
Økonomiske målsætninger: Økonomisk Vækst (BNP), Lav arbejdsløshed, Lav inflation, Betalingsbalance-ligevægt, blaance på statsbudgettet og bæredygtig økonomi
Det økonomiske kredsløb (Hvordan påvirker en bestemt økonomisk udvikling hele samfundet)
Konjunkturer
Økonomisk Politik (Finans-, penge- og strukturpolitik)
Velfærdsmodeller
Skat
Ideologi og velfærdsmodeller
Fremtidige udfordringer for velstandsudviklingen i DK

Kernestofsområder
velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
økonomiske styringsprincipper
makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.

Kernestof:

Brøndum og Hansen, Luk Samfundet Op, Columbus 3. udg. 2017, s. 174-200

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Økonomiprøve 25-04-2018
Økonomiprojekt 13-05-2018
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Ulighed - mellem velfærdsstat og konkurrencestat

Kort beskrivelse af forløbet:

I dette undervisningsforløb ligger fokus på den universelle danske velfærdsstatsmodel og i den forbindelse behandles en lang række forskellige samfundsfaglige problemstillinger. Hvad kendetegner en velfærdsstat? Er der forskellige velfærdsstatsmodeller? Hvad er forskellen på velfærd og velstand?  Hvordan fordeles samfundets goder i de forskellige velfærdsstatsmodeller? Hvad ligger til grund for denne fordeling af samfundets goder? Hvilken betydning har fordelingen af samfundets goder for graden af ulighed i et samfund? Hvilke udfordringer står særligt den danske velfærdsstat overfor? Hvorfor diskuterer man, at den danske velfærdsstatsmodel er ved at udvikle sig i retning af en konkurrencestat? Hvad kendetegner en konkurrencestat? Hvilke betydning har konkurrencestatsudviklingen for forholdet mellem mennesker og stat (forholdet mellem rettigheder og pligter)? Hvordan skaber ideen om en konkurrencestat nye betingelser for den måde som mennesker socialiseres på i det danske samfund?  


Faglige mål
– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
– forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier
– sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
– undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt og diskutere løsninger
– formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller
– formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
– argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Eksperter i gini-koefficienten 09-09-2018
Prøve med indeksopgave 02-10-2018
Social Ulighed 14-10-2018
Genaflevering - Social ulighed 31-10-2018
Omfang Estimeret: 35,00 moduler
Dækker over: 34 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 EU: opbygning, funktion og udfordringer

I forløbet vil eleverne blive introduceret til EU's historiske udvikling, EUs organisation og institutioner samt de udfordringer, EU står over for i dag. Eleverne skal kunne redegøre for EUs opbygning og funktion, EUs indflydelse på medlemslandene, herunder Danmark. Hvilke fordele og ulemper har Danmark ved at være medlem af EU? Hvordan forholder de danske politiske partier sig til EU-samarbejdet? Hvilke udfordringer står EU overfor og hvordan påvirkes Danmark heraf?

Eleverne skal kunne redegøre for og anvende viden om EU's:
- Historie og traktater
- Opbygning og funktion, herunder institutionerne og disses samspil
- EUs indre marked, herunder Danmarks muligheder/begrænsninger heri
- EU's demokratiske underskud
- EU's udfordringer vedr. flygtningekrisen
- EU's udfordringer vedr. EU-skeptiske partier og opblomstringen af højrenationalistiske partier rundt omkring i Europa.

Herudover skal eleverne kunne redegøre for og anvende:
- Suværenitetsbegreber
- Forskellige integrationsbegreber
- Integrationsteorier, herunder neofunktionalisme, føderalisme og intergovernmentalisme

Faglige mål:
• Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
• Forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier
• Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
• Undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse
• Skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
• Argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.


Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
EU's indre marked og den frie bevægelighed 03-12-2018
EU og integration 16-01-2019
Omfang Estimeret: 35,00 moduler
Dækker over: 35 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Folketingsvalg 2019

Kort beskrivelse af forløbet

Faglige mål
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget
materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
̶- analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Kernestof
- Politiske skillelinjer, partityper, partiadfærd og vælgeradfærd

Undervisningsmaterialer anvendt i forløbet
"Politikbogen", af Jakob Glenstrup Jensbys, Anders Ellegaard Pedersen og Peter Brøndum, Forlaget Columbus 2017 s.77-141.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Folketingsvalg 13-05-2019
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 National og international økonomi

Dette forløb omhandler national økonomi. Forløbet bygger videre på basisøkonomi-forløbet fra 1.g. Derudover skal eleverne anvende viden fra forløbet ”Ulighed – mellem velfærdsstat og konkurrencestat” fra 2.g.

Formålet med forløbet er at indfører eleverne i læringsmålene nedenfor:

1) Hvad er økonomi (behov, ressourcer, mikro, makro)?
2) Hvilke typer af økonomier findes der (marked, plan, blanding)
3) Hvad karakteriserer markedet (her kan vi få vores behov opfyldt)?
4) Hvad er økonomiske sammenhænge (kredsløbet, ind- og afløb, konjunkturer, samlet efterspørgsel)?
5) Hvad handler de økonomiske mål om? (hvad er god økonomi?) (viden som skal bruges når vi aflæser tabeller, figurer, når man høre folk tale om den økonomiske situation i samfundet).
6) Hvad er økonomisk politik? (Skal bruges til at forklare og begrunde hvilke typer af økonomisk politik, der skal føres)
7) Hvad handler økonomisk teori om? (Den økonomiske politik er påvirket af den økonomiske teori, der præger ens holdninger – hænger sammen med ideologi og holdning til omfordeling, prioritering af økonomiske mål og hvilken type økonomi man har – altså blanding, markeds, plan).

Eleverne skal arbejde med figurer, tabeller og diagrammer. De skal foretage beregninger og opstille egne diagrammer.
Eleverne skal udarbejde en guide/vejledning, som de skal bruge til at tilgå empiri.
Eleverne skal i grupper løbende bruge deres guide/vejledning til at arbejde med kvantitativ empiri, som forberedelse til faglige gruppesamtale.

Arbejdsformerne vil varierer mellem tavleundervisning, selvstændigt gruppearbejde i faste grupper samt faglige gruppesamtaler, så alle elever får muligheden for at vise, hvad de har lært og kan.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Diskussionsopgave 28-08-2019
PowerPoint - BNP og Nationalregnskab 09-09-2019
Opgave med lineær regression 27-09-2019
Økonomiopgave - skrivedag 27-09-2019
Diskussionsopgave - økonomisk politik 10-10-2019
Genaflevering af økonomiprøve 11-10-2019
Omfang Estimeret: 23,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 International politik og dansk udenrigspolitik

BeskrivelseFaglige mål
- Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
- Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i
forbindelse hermed
̶- Behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶- Formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
-̶ Forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
- Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
̶- Analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶- På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.


Kernestof
- Aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
̶- Mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik
̶- Globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Lektie til på fredag! 31-10-2019
IP-videoprojekt 05-12-2019
Dansk udenrigspolitik (SA og HI) 17-12-2019
Omfang Estimeret: 41,00 moduler
Dækker over: 41 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 International økonomi

Forløbet sætter fokus på international handel og globalisering, særligt den økonomiske dimension af globaliseringen. I forløbet har eleverne arbejdet med forskellige handelsteorier og centrale spørgsmål som handelshindringer, protektion isme, fri konkurrence, fri bevægelighed, outsourcing osv. Eleverne har desuden arbejdet med EU's betydning for Danmark - både politisk, men særligt økonomisk. Tidligere i undervisningen har eleverne stiftet bekendtskab med EUs betydning for Danmarks handlemuligheder - og derfor er vægten særligt lagt på Eus økonomiske rolle og betydning for dansk og generelt europæisk økonomi.

Faglige mål
– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
– forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier
– undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
– sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
– undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger
– undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold
– forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring
– forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dansk udenrigshandel 17-01-2020
International Økonomi 04-02-2020
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Metodeforløb

OVERORDNET BESKRIVELSE AF FORLØBET:
I dette forløb skal eleverne udvikle deres viden om samfundsfaglige metoder, datatyper og opbygning af større samfundsfaglige opgaver. Forløbet skal kører eleverne i stilling til SRP og forberede dem på indhold og opbygning af den mundtlige eksamen i samfundsfag på A-niveau.

FAGLIGE MÅL:
- Eleverne skal være i stand til at producere selvstændigt udarbejde problemstillinger og problemformuleringer på baggrund af et tema med tilhørende kernestof og empiri.
- Eleverne skal udvikle deres analytiske kompetencer i forbindelse med bearbejdning af samfundsfaglig empiri – både kvalitative og kvantitative datamaterialer
- Eleverne skal kunne forholde sig kritisk til forskellige metoders styrker og svagheder, herunder kvalitative, kvantitative og komparativ metode(r)
- Eleverne skal udarbejde en synopsis ud fra samme skabelon som til den mundtlige eksamen i samfundsfag på A-niveau
- Eleverne skal være i stand til at give og modtage feedback på hinandens skriftlige produkter
- Eleverne skal kunne forholde sig kritisk til meningsmålinger og kunne foretage beregninger af statistisk usikkerhed i forbindelse med disse.

MATERIALER OG INDHOLD:
Repeterende kernestof om parti- og vælgeradfærd, økonomi og ulighed
Nyt kernestof: Metodebogen: 18-31, 38-40, 164-168
Supplerende stof:
- Aktuelle artikler inden for det repeterende kernestof
- Materiale om synopsisskrivning
- Feedbackark til skriftlig opgave (peer feedback)
- Den videnskabelige basismodel
- 7-punktsmodellen
- Meningsmålinger fra Berlingske Barometer

Produkter:
- Prøve i statistisk usikkerhed
- Elevsynopsis

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Feedback på fællesdelsopgave 21-02-2020
3n SA skr. prøve 09-03-2020
Synopsisopgave 19-03-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Repetition

Repetition af skriftlighed og kernestof

Skriftlige opgavegenre
Sociologi
Økonomi
International politik
International økonomi
Dansk politik, parti- og vælgeradfærd
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afsluttende opgave 28-04-2020
Prøve i lineær regression 01-05-2020
Eksamensprojekt PPR 27-05-2020
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer