Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Anne Kornø, Marc Juul Nielsen
Hold 2018 HI/p (1p HI, 2p HI, 3p HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 1. Antikkens Grækenland - ideernes fødsel
Titel B 2: Korstogene og middelalderen
Titel C 3: Dansk Vestindien og kolonialisme
Titel D 4: DHO
Titel E 5. Revolutioner
Titel F 6: Industrialiseringen og imperialisme
Titel G 7: Folkedrab i Tyskland
Titel H 8: Pest og Corona over Danmark
Titel I 9: Kold krig
Titel J 10: Er historien slut?
Titel K 11: Globalisering gennem tiden

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 1. Antikkens Grækenland - ideernes fødsel

Vi har i dette forløb fokus på antikkens Grækenland hvor vi undersøger hvordan græske filosoffer tænkte, filosoferede og målte og vejede verdenen de levede i.
Vi har også fokus på krige ml. grækerne og perserne (Perserkrigene), samt ml. grækerne internt (Den Peloponessiske krig).
Som afslutning diskuterer vi hvad antikkens Grækenland har haft af betydning for vores egen samtid.

Vi ser filmen 300 som del af forløbet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B 2: Korstogene og middelalderen

I dette forløb har vi fokus på korstogene i middelalderen

Eleverne bliver først introduceret til generel viden om middelalderen, med fokus på kristendommen og forholdet ml. kirken og kongerne.

Vi diskuterer kort kristningen af DK under Harald Blåtand med fokus på hvorfor han overgik til kristendommen

Vi har dernæst fokus på hvorfor der opstod korstogene og fokus på hvordan den kristne og muslimske verden opfattede hinanden.

Vi afslutter forløbet med at undersøge hvordan eftertiden har betragtet korstogene og hvilke konsekvenser korstogene har fået for eftertiden.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 4: DHO

Opdateres
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E 5. Revolutioner

Forløbet har til formål at kunne undersøge:

Hvilke former for revolutioner der findes
- Politisk
- Social
- National

Revolutionære begivenheder (de to hovedfokus)
- Den amerikanske rev.
- Den franske rev.

Som aktualitets case har vi haft fokus på Borgerkrigen i Syrien også i forbindelse med en historiefagdag samt om menneskerettighedernes erklæring og opståen.

Vi har også haft fokus på oplysningsfilosoffer.
- Hobbes
- Locke
- Montesquieu
- Rosseau
- Voltarie

Som afslutning har vi haft om det danske demokraties opståen i DK og undersøgt hvordan revolutioner i Europa havde indflydelse på DK og hvilke historiske begivenheder og forklaringer der var på demokratiets indførsel i DK

Vi har brugt bøger fra Fokus serien og Verden før 1914
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F 6: Industrialiseringen og imperialisme

I dette forløb har vi fokus på industrialiseringen og det som denne medførte på længere sigt op igennem tiden til 1900-tallets imperialisme og afkoloniseringen med caseeksempel vedr. Indien

Vi har fokus på:
- Industrialiseringen i Eng.
- Industrialiseringen i DK
- Fagforeninger og fagbevægelser i DK
- Imperialismen
- Afkolonisering
- Identitetsdannelse
- Indiens uafhængighed

Fagbegreber og teorier som bliver introduceret i forløbet:
- Kommunisme og kapitalisme (Marx og Adam Smith)
- Struktur/aktør forklaringer
- Periodisering
- Diskussion og vurdering i historiefaget

- Historiebrug :
Videnskabeligt
Eksistentielt
Moralsk
Ideologisk
Ikke-brug
Underholdning/kommercielt

Eleverne laver et kreativt produkt på baggrund af Loui Pio kilde "Fabriksarbejderen" hvori de bruger historien (historiebrug) til at argumentere for/imod kilden.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G 7: Folkedrab i Tyskland

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H 8: Pest og Corona over Danmark

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I 9: Kold krig

Forløbets formål:
Forløbet har til formål at arbejde med den kolde krig – dens årsager og konsekvenser. Det tager sit udgangspunkt i afslutningen på 2. verdenskrig og de modsætninger, som tydeliggjordes i de umiddelbare efterkrigsår. Forløbet vil perspektivere kort til den kolde krig i Danmark. I forløbet inddrages overvejelser over historiebrug, der arbejdes metodisk med kildekritik og historieteori, her begreber som nomotetiske og idiografiske forklaringer på den kolde krig, i forståelsen for den historiske periode. Desuden arbejdes der afslutningsvis med den kolde krigs betydning og overvejelserne over, hvorvidt verden er på vej mod en ny kold krig.

Kernestof:
- forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
- nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
- politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
- historiebrug og -formidling

Faglige mål:
• redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
• redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
• skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
• reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
• anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
• demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Materiale

Oliver Stones USA-historie, nr. 4 (Kold krig) 00.00-21.30, DR2 2014
Oplysningsfilm: Luftangreb, 1959 https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/luftangreb

Omfang: ca. 55 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J 10: Er historien slut?

FORMÅL
Udpluk af faglige mål:
̶ redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶ skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
̶ anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶ formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid

INDHOLD
Tidsforbrug: ca. 14-15 timer á 60 min

Udpluk af kernestof:
̶ globalisering
̶ historiefaglige teorier og metoder.
̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ historiebrug og -formidling

Forløbsbeskrivelse:
I forlængelse af forløbet om den kolde krig fortsætter holdet med den nyeste historie – verden efter 1989.
Med demokratiseringsbølgen efter murens fald kan det undre at det liberale demokrati ikke har fortsat sin sejrsgang, men i stedet i stigende grad bliver udfordret af nye strømninger af nationalisme, fundamentalisme og populisme. For at skabe en overgang imellem de to forløb begynder vi med at se på begivenhederne efter murens fald i 1989 og vil indledningsvis fokusere på USA´s nye position i verdenssamfundet. Forløber tager herefter udgangspunkt i problemstillingen ”Er historien slut?” og træner eleverne i at diskutere forskellige historiske årsagsforklaringer samt principper for brud og kontinuitet. Derudover arbejdes der intensivt med modellen for historiebevidsthed (se nederst).
Efterfølgende er forløbet fokuseret på Danmarks rolle i den nye verdensorden, herunder ny aktivistisk udenrigspolitik og begrundelser herfor. Forløbet afsluttes af en prøveeksamen.

MATERIALE
P. Brøndum og A. Felter Rasmussen: USA´s udfordringer, Columbus 2012 s. 192-198, 201
Branner, Hans, “I krig igen”, Forlaget Columbus, kapitel 5, s. 57-75
Huntington tekst 10 i USA’s nye verdensorden – Krigen mod Saddam Hussain, al-Qaida og Taleban. Anne Okkels Olsen og Søren Mørch. Systime 2006
Knudsen, Tonny Brems: ”I strid med FN og folkeretten” (uddrag) Politiken 22/3/2003
Jesper Vind og Hans Mortensen: ”Samarbejdspolitikerne”, Weekendavisen 08/02/2019
Prøveeksamenssæt – Irakkrigen:
• Anders Fogh:  Hvad skal det nytte?, kronik i Berlingske Tidende, d. 26/3/2003, uddrag
• Mogens Lykketoft: Fogh dyrker falsk aktivisme, kronik i Berlingske Tidende, d. 21/5/2003, uddrag
• Samuel Huntington: Ikke civilisationernes kamp – endnu, sept. 2001 – Huntington Post
• Forsvarsministeriets oversigt over antal faldne og sårede under internationale operationersiden 1992, http://forpers.dk/hr/Pages/Faldneogsaarede.aspx
• Casper Stefani: Debat: Hvordan kan man smile ad regeringens fodfejl op til Irak-krigen? Kommentar i Berlingske 8/2/2019

METODE
Læreroplæg, matrixgrupper, gruppearbejde, filmfremvisning, klassediskussion og prøveeksamen.

EVALUERING
Formativ og summativ evaluering i forbindelse med prøveeksamen og forberedelsen hertil.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K 11: Globalisering gennem tiden

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer