Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Christopher Noe, Lars Peter Mortensen, Rasmus Munch
Hold 2018 HI/t (1t HI, 2t HI, 3t HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Besættelsestiden
Titel B Romerriget
Titel C Borgerkrigen i Syrien
Titel D Tyrkiet
Titel E Opdagelserne
Titel F Kolonialisme
Titel G Imperialisme
Titel H Industrialisering
Titel I Vietnamkrigen og Den kolde Krig
Titel J Kronologiforløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Besættelsestiden

Indledningsvist blev historiefaget introduceret og diverse fagbegreber behandlet. Her var formålet at opnå forståelse for og forsøge sig med anvendelse af følgende metodiske begreber:
Kilde, Funktionalitet, Kildekritik, Kildetyper (beretninger/levn, 1. hånds- 2. håndskilder), Troværdighed, Samtidighed, Historiske fremstillinger, Historisk fiktion (fiktion/fakta).

Forløbet havde til formål at belyse besættelsestiden i Danmark. I forløbet var en fagdag, hvor eleverne beskæftigede sig med perioden. Det betød foredrag af historikeren, Niels Wium Olesen (AU), baggrundslæsning og cykeltur rundt i København til steder, der har tilknytning til perioden og dens begivenheder. På cykelturen holdt eleverne små oplæg af historisk karakter, som de videofilmede, hvorefter den næste time blev brugt på at gennemgå videofremlæggelserne. Forløbet foregik i et samarbejde med dansk, da der udarbejdedes en dansk og/eller historieopgave i perioden. Derfor var der også et fokus på opgaveskrivning og formalia samt vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af DHO-opgaven. Fokus i forløbet var de lange linjer i relation til besættelsestiden, men særligt tre fokuspunkter skal fremhæves:
-Samarbejdspolitikken
-Modstandsbevægelsen/stikkerlikvideringer
-Jødeaktionen i oktober 1943.

I forløbet trænedes både behandling af de førnævnte emneområder, kildebehandling og problematikkerne ved Danmarks forhold i perioden.

Derudover blev der talt om historiebrug i forbindelse med besættelsestiden og modstandskampen.

Afslutningsvis blev der trænet til den mundtlige årsprøve i DHO-opgavenFaglige mål
redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af - historie opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og begrunde de formidlingsmæssige valg behandle problemstillinger i samspil med andre fag
demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof
politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
historiefaglige teorier og metoder.

Materiale:
- Oprop: Til Danmarks soldater og Danmarks Folk 9. april 1940 fra www.Danmarkshistorien.dk
- Kongens og regeringens proklamation 9. april 1940
- Kühle, Ebbe: ”I Tysklands skygge” fra Danmarkshistorien i et globalt perspektiv, Gyldendal 2008 s. 235-237
- Bryld, Carl-Johan: ”Nazismens ideologi og tilhængerskare” fra Verden efter 1914, Systime 2007 s. 100-103
- Olesen, Niels Wium, ’Den tidlige modstand’ fra www.danmarkshistorien.dk, sept. 2015
- Olesen, Niels Wium, ’Frihedsrådet og modstandsbevægelsen’, fra www.danmarkshistorien.dk, sept. 2015
- Olesen, Niels Wium, ’Sabotage 1940-45’ fra www.danmarkshistorien.dk, sept. 2015
- Emkjær, Stefan: Stikkerdrab - modstandsbevægelsernes likvidering af danskere under besættelsen, s. 11-19. Aschehoug 2000
- Bak, Lene Sofie, ’Myter og modige mennesker’ fra ’Udsyn: Tidsskrift om jødisk liv, Israel og Mellemøsten’, 2002 (17.1), s. 18-23
- Leder om Staunings død fra Social-Demokraten, 4. Maj 1942 fra www.danmarkshistorien.dk
- Fritz Clausen (DNSAP) udtaler sig om Stauning i Fædrelandet, 4.maj 1942 fra www.danmarkshistorien.dk
- Dokumentar: Med ret til at dræbe (uddrag:00.00-14.30 + 26.30-55.30) - om stikkerlikvideringer
- Film: Under Sandet
- Artikler fra Berlingske: Kathrine Lilleør, februar 2019. Om det socialdemokratiske maleri af Wilhelm Buhl som redningsmand for danske jøder.

Omfang: 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 35 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Romerriget

Et forløb om det antikke Rom med fokus på styreformer, ideologi og samfundsforhold. Primært kronologisk fokus: Senrepublikken, dens fald og Augustus' etablering af kejserriget.

Fokuspunkter:
- Det politiske system i den romerske republik (embedsmænd, senatet)
- Senrepublikkens sammenbrud (Kilde: Sallust, om de romerske politikeres moralske forfald)
- Borgerkrigene 44-31 f.v.t (Octavian ender som sejrherre)
- Augustus' principat (27 f.v.t - 14 e.v.t) (Kilder: Augustus, Res Gestae; Tacitus, Annales, om Augustus' eftermæle)
- Romerske politiske idealer (Kilder: Polybius, om romernes statsforfatning; Cicero, Om Staten, om styreformer)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Borgerkrigen i Syrien

Med udgangspunkt i den syriske stat som konstruktion og dets mange forskellige befolkningsgrupper har forløbet fokuseret på at give eleverne en forståelse for den komplicerede konflikt i Syrien. Fra det arabiske forår over de spæde forsøg på oprør og revolution til en borgerkrig med udenlandsk indblanding. Vi har i denne forbindelse forsøgt at forstå og forklare forløbet af krigen ud fra både et indenrigspolitisk, et regionalt og et internationalt perspektiv.

Produkt: Eleverne skulle lave en video- eller en lydreportage, hvor de skulle redegøre for konflikten og skulle inddrage de forskellige parters syn på konflikten

Materiale:

1. “Det Arbiske Forår”,  https://faktalink.dk/titelliste/det-arabiske-foraar-1
2. Interaktive kort over borgerkrigen i Syrien,  https://syriancivilwarmap.com/
3. “Etnic groups in Syria”,  https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_Syria
4. “Unik dokumentar fra Syrien: Hvad har de gjort galt?”, https://politiken.dk/udland/fokus_int/borgerkrigenisyrien/art5613937/Unik-dokumentar-fra-Syrien-Hvad-har-de-gjort-galt
5. “Fra protester til borgerkrig og stedfortræderkrig”, https://faktalink.dk/titelliste/borgerkrigen-i-syrien
6. ”Syrien. Den brændte jord” dokumentarfilm af Nagieb Khaja, https://politiken.dk/udland/fokus_int/borgerkrigenisyrien/art5613937/Unik-dokumentar-fra-Syrien-Hvad-har-de-gjort-galt 
7. “Jeg så en massakre”, https://www.information.dk/udland/2012/06/saa-massakre?lst_tag
8. "Den usynlige sheik" i spidsen for ISIS”, https://nyheder.tv2.dk/udland/2014-06-12-den-usynlige-sheik-i-spidsen-for-isis
9. “Assad vil give en politisk løsning i Syrien et forsøg”, https://jyllands-posten.dk/international/mideast/ECE10685108/assad-vil-give-en-politisk-loesning-i-syrien-et-forsoeg/
10. Bertil Nygaard: "Indledning: Revolution som begreb og undertsøgelsesfelt", uddrag, Verden før 1914, kap. 8Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Tyrkiet

Forløbet var et ultra kort forløb mhp at giver eleverne en forståelse for Tyrkiets historie i forbindelse med en studietur til Istanbul
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Opdagelserne

Forløbet lagde vægt på den tidlige periode, 1400 og den første del af 1500-talllet, under den europæiske opdagelse af verden med særlig fokus på Portugal og Spanien. Følgende pointer blev behandlet:
Europæernes motivationsfaktorer:
1. Nye handelsveje til østen
2. Udbredelse/styrkelse af kristendommen.
Forholdet mellem Portugal og Spanien, der på samme tid var præget af indbyrdes konkurrence og af samarbejde.
Europæernes møde med det fremmede og de fremmede, der var præget af en europæisk følelse af overlegenhed.
Opdagelsernes resultater:
1. Af forøget viden om verden såvel geografisk, biologisk, antropologisk osv.
2. Empirisme
3. Begyndelsen på Europas storhedstid
4. Kristendommens og europæisk kulturs udbredelse
5. De europæiske landes underlæggelse af områder i andre verdensdele - kolonialiseringen

Metoder:

Der blev i forløbet lagt vægt på analyse af skriftlige kilder, særlig med hensyn til beretningsslutninger. Eleverne skulle via forløbet opnå en klar viden om begreberne man anvender i forbindelse med beretningsslutninger og fordelene ved en sådan analyseform. Dette blev søgt opnået via små rollespil og hermeneutisk metode.
Ligeledes blev der sat fokus på historiske kort brugt som historiske kilder - hvordan man kan forstå disse som partindlæg i en politisk debat.

Materiale:

1. Jørgensen og Willemoes: "De store opdagelser", Gyldendal 1974, s. 9-36, 39-42, 62-64, 86-94 (i uddrag)
2. Juan de las Cosas verdenskort fra 1500
3. Cantinokortet fra 1502
4. Diego Rebeiros verdenskort fra 1529
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Kolonialisme

Vægten blev lagt på klassisk kildekritik og de forskellige  menneskesyn der kendetegnede tiden.
Teorierne: Merkantilisme og materialistisk/idealistisk  blev anvendt

Baggrundslæsning:
Leif Calundann Larsen, Susanne Dostorp, Niels Jonassen og Johnny Thiedecke: Danskernes Slaver, Pantheon, s. 6-16, 48-56 og 63-72.
"Baggrund og basis for imperialismen". Johan Bender og Hans-Kurt Gade: Imperialismen og 1. Verdenskrig 1870-1918, Munksgaard 1986, s. 46-47

Kilder:

"Annoncer fra Jamaica Gazette i 1788", Steensgaard: Verdensmarked og Kulturmøter, Aschehougs Verdenshistorie, bd. 9, Oslo 1985, s. 231
"Den danske embedsmand om kolonisystemet", Johnny Thiedecke: Europa i opbrud 1453-1799, Pantheon 2005, s.106
"Den danske forordning om negerhandelen af 1792", Johnny Thiedecke: Opbrud i Europa 1453-1799. Pantheon 2005, s. 108-110
"Pontoppidans forord til Ludvig Rømers bog", Leif Calundann Larsen, Susanne Dostorp, Niels Jonassen og Johnny Thiedecke: Danskernes Slaver, Pantheon, s. 17-18
"Til Slaveauktion" - Uddrag af Johan Reimert Haagensen: Beskrivelse over Eilandet St. Croix, 1758, Leif Calundann Larsen, Susanne Dostorp, Niels Jonassen og Johnny Thiedecke: Danskernes Slaver, Pantheon, s. 61-62
"Velkommen til Paradis" - Uddrag af Paul Edmann Isert: Reise nach  Guinea, 1788
Billede af slaveskibet Brooks https://archives.history.ac.uk/1807commemorated/exhibitions/museums/brookes.html

Diskuterende materiale:

Kurrild-Klitgaard, Peter: "Intet at undskylde for", www.b.dk/kommentarer/intet-undskylde
"Sig undskyld" (Leder i Politiken), 6. juli 1998 Politiken Sektion 2 (Kultur_og_debat) Side 2 RedaktionenIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Imperialisme

Fokus på engelsk imperialisme, men de Danmarks imperialistiske fortid blev også inddraget.
Linjerne blev trukket tilbage til kolonialisering og frem til afkolonialisering.
Klassen arbejdede med teorierne: Materialistisk/idealistisk/dialektisk historieforståelse og Center-periferi teorien.

Baggrundslæsning:

Johan Bender og Hans-Kurt Gade: Imperialismen og 1. Verdenskrig 1870-1918, Munksgaard 1986, s. 46-47
Lütken, Bo: Det engelske imperium 1815- 1914, Munksgaard 1997, s. 11-19, 20-26 og 102-107

Kilder:

Rudds koncession i Syd-Rhodesia 1888". Johan Bender og Hans-Kurt Gade: Imperialismen og 1. verdenskrig 1870-1918, Munksgaard 1985, s.48-49.
"Dronning Victorias svar til Lobengula 15. november 1889". Johan Bender og Hans-Kurt Gade: Imperialismen og 1. verdenskrig 1870-1918, Munksgaard 1985, s.50-51.
"Lobengulas klage til dronning Victoria 23. april 1889". Johan Bender og Hans-Kurt Gade: Imperialismen og 1. verdenskrig 1870-1918, Munksgaard 1985, s.49-51.
"Cecil Rhodes om den engelske race", i Nielsen, Henrik Skovgaard: Imperialismen 1870-1914, sp. 63-64
Herman, Anne Kirstine: "Børnene, der var et eksperiment",  9. august 2009 Politiken Sektion 3 (PS) Side 1 
Gluds maleri af Stauning fra 1939
"Uddrag af Grønlands kommisionens betænkning fra 1851
Couglan, Sean: "Oxford college wants to remove Cecil Rhodes statue" , www.bbc.com/news/education-53082545
Tabel: "Moderlandes og koloniers areal og indbyggertal 1881-1909". Nielsen, Henrik Skovgaard: Imperialismen 1870-1914, sp. 149-150.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • IT
 • Præsentationsgrafik
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
Titel H Industrialisering


Fokus: Eksplicit brug af metoder (kildekritik og kvantitativ), fagbegreber og teorier (push-and-pull og de tre grundlæggende former for historieforståelse).

Baggrundslæsning:

Ulrik Grubb m.fl: Overblik, s. 124-33
Kühle, Ebbe -Danmarks Historie – I et globalt perspektiv - Gyldendal 2008-  s. 198-211.pdf


Kilder:

1. "Love for arbejderne på IH Rubens dampvæveri" Hyldtoft: Det industrielle Danmark 1840-1914, Systime1981, s. 223- 226
2. "En arbejdsulykke". Ole Hyldtoft: Det industrielle Danmark 1840-1914, Systime1981, s. 220
3. "En kvinde fortæller i 1927", Adriansen, Inge m.fl: Kernestof i Historie fra oplysningstid til imperialisme, Fokus 2009, s. 162-163
4. "Årsregnskaber for 3 familier i Hobro ca 1870". Ebbe Kühle: Hovedfaser i Danmarkshistorien, Gyldendal 1991, s. 118-120
5. Aakjær, Jeppe: “Et Karlekammer”, Skive Folkeblad 1890
6. Kostplan for en arbejderfamilie ca. 1870. Helge Paludan m.fl: Københavnernes historie, Hans Reitzels Forlag 1987, s.141.
7. Billede: I.H.Rubens Dampvæveri set fra Rolighedsvej.  http://www.frederiksberg.dk
8. Billede: I.H.Rubens Dampvæveri - den store vævehalj.  http://www.frederiksberg.dk
9. Billede: "Telefonarbejdere trækker ledninger". Torben Peter Andersen: Historiens Kernestof, Columbus 2006, s. 124
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
Titel I Vietnamkrigen og Den kolde Krig

Forløbet giver en bred indførelse i den kolde krig og har særlig fokus på Vietnamkrigen med udgangspunkt i en amerikansk forståelse af den internationale politiske situation i tiden.
Følgende begreber er blevet behandlet: Den kolde krig, terrorbalancen, Trumandoktrinen, Marschall-hjælpen, dominoteorien og spørgsmålet om Vietnam som "stedfortræderkrig".
Produkt: Alle elever fik lov til at fremlægge en monolog svarende til eksamen

Materiale.

Fremstillinger:

1. Peter Frederiksen - Vietnam-fra drage til tiger, kapitel 4-10
2. Dokumentarfilm: Dokumania - My Lai
3. Podcast: S1 Ep 2 LBJ's War - The Tonkin Incident(s), https://lbjsgreatsociety.org/episodes
4. Høi, Poul: "Vietnamkrigen begyndte med en løgn", Berlingske Tidende, 12. februar 2008.

Kilder:

1. Johnsons TV-tale 4. august vedrørende situationen i Tonkinbugten
2. Musik: Country Joe Mcdonald and the Fish - Feel Like i"m Fixing to Die Rag
3. Brev fra Vietnam: Robert C. Wilson, 1967
4. Billede: Anti-Vietnam demonstration New York
5. Tale af Lyndon B Johnson - Fred uden erobring
6. Grafer og modeller over kastede bomber og døde i Vietnam.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Projektarbejde
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • IT
 • Konferencesystem
Væsentligste arbejdsformer
 • Projektarbejde
Titel J Kronologiforløb

Stoffet fra det samlede treårige forløb blev sat i relation til hinanden. De lange linjer blev belyst og begreberne brud og kontinuitet blev belyst.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer