Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Heine Bækgaard Iversen, Line Vogelsang
Hold 2018 DA/p (1p DA, 2p DA, 3p DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb#1: Sproglig analyse af taler m.m. (SPROG)
Titel B Forløb#2: Diskursanalyse og nyhedsanalyse(SPR&MED)
Titel C Forløb#3: Bavian og Den nye realisme (LITT.&VÆRK)
Titel D Forløb#4: DHO og besættelsestiden (LITTERATUR)
Titel E Forløb#5: Lyrik og skriftlighed (LITT.&SPROG)
Titel F Forløb#6: Folkeviser (LITT.)
Titel G Forløb#7: Skam og queer (MEDIER OG VÆRK)
Titel H Forløb#8: H. C. Andersen og samfundskritik (LITT.)
Titel I Forløb#9: Samtaleanalyse (SPROG)
Titel J Forløb#10: Ekspressionisme og BLOD (LITT. & VÆRK)
Titel K Forløb#11: Saga (LITT. & VÆRK)
Titel L Forløb#12: Romantikken (LITT.)
Titel M Forløb#13: Minds & dokum. (MEDIER,LITT., & VÆRK)
Titel N Forløb#14:Minimalisme & sprog. anal. (LITT.&SPROG)
Titel O Forløb#15: Oplysning og Erasmus (VÆRK)
Titel P Forløb#16: Modernisme og realisme
Titel Q Forløb#17: Det moderne gennembrud
Titel R Forløb#18: Eksistential.,kortfilm og (værk) (MED.)
Titel S Forløb#19: Metodebevidsthed
Titel T Forløb#20: Doppler, Giddens, Ziehe og menneskesyn
Titel U Forløb#21: Skriftlighed og SRP
Titel V Forløb#22: Strunge og podcasts
Titel W Forløb#23: Livsanskuelser og genre
Titel X Forløb#24: Repetition og podcasts

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1: Sproglig analyse af taler m.m. (SPROG)

Jeg overtog klassen i dette forløb, og da der på det tidspunkt været aflyst et antal timer i dette forløb, forlængede jeg varigheden af forløbet.

Forløbets hovedfokus har været at lære eleverne at bruge Ciceros pentagram - med udvidet fokus på det sproglige element. Samt at analysere talegenren.
Fokus har været på, hvad kommunikation er (definition(er)), på kommunikative funktioner, på sproglig analyse/sproglige figurer, på appelformer og Toulmins argumentationsmodel. Samt de tre talegenrer.
Eleverne har arbejdet grundigt med først teorien og dernæst tale-analyse i timerne, og de har afleveret stil i samme emne.
Sidste fokus har været retorik-analyse med specielt fokus på kropssprog (vi har set talerne).

Materialeliste over forløbet "Retorisk analyse m.m."

Heines kompendium, ”Forløb om sproglig analyse (mundtlighed og skriftlighed), foråret 1g”, siderne:
• Ciceros pentagram (s. 5)
• Hvad er kommunikation? (s. 6)
• Kommunikative funktioner (s. 7)
• Pentagrammet – en kommunikationsmodel (s. 8-9)
• Forløb om sproglig analyse (s. 10)
• Talegenrer og deres funktion (s. 10)
• Appelformer (s. 12)
• Sproglige figurer (s. 14-15)
• Toulmins argumentationsmodel (s. 16)

• Dronningens nytårstale 2018, tekst
• Dronningens nytårstale 2018, video
• Mine noter: ”Tavlenoter sproglig analyse af Dronningens nytårstale 2018”
• Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2019, tekst
• Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2019, video
• Mine ark: ”Argumentationsanalyse”
• Mine ark: ”Retorik”
• Mine ark: ”Sammenligning mellem talerne”

• Opgaveformulering til stil, analyserende artikel af en tale
• Analyserende artikel (om genren)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb#2: Diskursanalyse og nyhedsanalyse(SPR&MED)

Formålet med forløbet har været at lære at bruge diskursanalyse og at lære at analysere nyhedsartikler.
Fokus har været på selve diskursanalysen, hvor de vigtigste begreber er gennemgået først på klassen, dernæst ift. artikler om sociale medier.
Derudover har eleverne lært om og knyttet begreber ift. avistype, nyhedskriterier, nyhedstrekanten m.v. på de enkelte artikler.  
Fokus har metodisk været på diskursanalyse og nyhedsanalyse, mens indholdet har været sociale medier, så eleverne også har kunnet reflektere over dette emne ud fra deres analyse af diskursen i de enkelte artikler (og ift. nyhedsbegreberne, som har åbnet op for en anden vinkel ift. diskursanalysen).
I starten af forløbet anvendtes programmet "FOMO" som eksempel på tydelige diskurser.
Sidst i forløbet har eleverne afleveret en stil (debatterende artikel) om emnet sociale medier.

Materialeliste til forløbet "Diskursanalyse og nyhedsanalyse":

• Teori om nyheder s. 358-365 (avistyper, nyhedskriterier, grundbegreber, sproglige virkemidler)
• Teori om nyheder s. 297-303 (avisens genrer, nyhedstrekanten, informationsgenrer, opinionsgenrer, nyheder på nettet)
• Teori om diskursanalyse fra ”Håndbog til dansk” (8 sider, kopier)
• Artikel: ”Smadrer sociale medier dit selvværd?” (www.alt.dk 25/10-18)
• Artikel: ”Fake news skræmmer danskere fra nyheder på sociale medier” (Ritzau 14/7-18)
• Artikel: ”De fleste teenagepiger bliver stressede af sociale medier” (Ritzau 22/8-18)
• Artikel: ”Unge føler sig afhængige af sociale medier” (Kristeligt dagblad 7/4-15)
• Læserbrev: ”Sociale medier: #Perfekt - det nye normal” (www.fyens.dk 4/2-17)
• Læserbrev: ”Lad os tage ansvar for vores børn og unges trivsel, mentale sundhed og læring” (www.hsfo.dk 22/11-18)
• TV-program: FOMO, dr.dk (30/3-19)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Forløb#3: Bavian og Den nye realisme (LITT.&VÆRK)

Forløbet handler om at gå ned i novellegenren for at lave analyse og på den måde få repeteret de klassiske analyse-elementer ift. noveller. Disse ting er gennemgået første gang i grundforløbet og skal nu bruges i praksis (igen). Forløbet struktureres som gruppearbejde på den måde, at man skal vælge én novelle (som man arbejder grundigere med end andre, og som skal perspektiveres til andre noveller, som man så arbejder mere overfladisk med) og arbejde med følgende, som skal udmunde i gode notater og et oplæg for klassen, så alle får indblik i så mange noveller som muligt fra novellesamlingen:

-Præsentere, hvordan novellen passer ind i den store sammenhæng – hvordan er den typisk for novellesamlingen - fællestræk for novellesamlingen i stikord – hvilke fællestræk gør sig gældende i netop denne novelle (kræver overblik over alle noveller).
-Finde tre sætninger i artiklen ("Livet i abeburet") og koble dem med indhold fra jeres novelle.
-Lave en analyse af den valgte/specifikke novelle ift. de analyse-elementer, som er mest relevante (forslag kan være personkarakteristik, karakter-udvikling, fortællerforhold, fremstillingsformer).
Fokus på, at god analyse bruger fag-begreber, citater, henvisninger og husker bevirker. Og at en god analyse afsluttes med en fortolkning.
-Perspektivére til ”Den nye realisme”. Dvs. fortælle om konkrete koblinger mellem den valgte/specifikke novelle og ”Den nye realisme”.
-Perspektivére til to andre noveller fra samlingen ud fra en fællesnævner.
-Konkludere

Undervejs er klassen blevet introduceret, ganske kort, til Freuds personlighedsmodel (under-jeg/id, jeg, over-jeg).

Materialeliste til forløbet "Bavian og ”Den nye realisme”:

• ”Bavian” af Naja Marie Aidt (2006) (hele novellesamlingen dvs. VÆRK)
• Kopierede sider fra ”Nye øjne at se med” s. 9-16
• Kopierede sider fra ”Nye øjne at se med” s. 19-20
• Artikel ”Livet i abeburet”
• Mine ark: ”Analyse og fortolkning”
• Mit ark: ”Den nye realisme”
• Mine ark: Skabelon oplæg
• Mine ark: Opsamling Bavian

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Forløb#4: DHO og besættelsestiden (LITTERATUR)

Formålet med forløbet har været at lære eleverne om litteraturen m.m. i besættelsestiden, sideløbende med at de har skullet skrive DHO om emnet.
Fokus har været på en bred vifte af digte fra tiden samt en tekst generelt om illegale digte, et brev og en tale om mindetavlen, som hænger i aulaen.
Derudover har fokus været på litteraturhistoriske perspektiveringer ud fra en masse baggrundslitteratur om tidsperioden.
Ciceros er blevet repeteret (specielt ift. nogle af opgaveformuleringerne har fokus på retorisk analyse, derfor en snak om, at Cicero også kaldes "Det retoriske pentagram", og at det er her, udgangspunktet skal tages for så at flytte fokus hen på sprog og alt det, som kan komme på banen der).

Materialeliste til forløbet "Besættelsestiden, DHO i 1g"

LV: Besættelsestiden – baggrund og litteratur
”Litteraturens veje”, s. 307-315, om krigstiden og litteraturen m.v.
”Besættelsestiden, en orientering” (fra stilesæt)
Ciceros pentagram (kender I)
”OPROB” (1940)
General von Falkenhorst: ”Den danske folkekarakter” (1940)
Otto Gelsted: ”De mørke fugle” (1940)
Om ”Morten Nielsen”, fra Litteraturhåndbogen
Morten Nielsen: ”Døden” (1943)
Morten Nielsen: ”Skæbne” (1943)
Kim Malthe-Bruun: ”Brev til Hanne” (1945)
Halfdan Rasmussen: ”Bare en regnvejrsaften” (1944)
Tale på ØG i forbindelse med afsløringen af mindetavlen i aulaen (1946)
”Illegale digte”
Analysemodel lyrik
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Forløb#5: Lyrik og skriftlighed (LITT.&SPROG)

Forløbets hovedformål er at komme dybere ned i den lyriske genre ved at se på digte hen over en meget lang tidsperiode - digtene er udvalgt, så de er meget forskellige ift. komposition m.v. Fokus ligger på overordnet at forstå forskellen mellem lyrik og epik og på at kunne analysere helt ned i detaljen i forhold til eksempelvis rim og rytme og billedsprog. Men for ikke at miste den store sammenhæng, skal digtene også perspektiveres litteraturhistorisk ift. de oversigts-ark over de pågældende tidsperioder, som er udleveret.

I forløbet er fokus lige så meget på skriftlighed, hvor eleverne via skriveøvelser får et grundigere indblik i den analyserende artikel og i regler, som gælder for alle tre skrivegenrer. Eleverne har undervejs skrevet uddrag af de tre hoveddele (bortset fra indledning og afslutning), som en analyserende artikel består af:

Eleverne har valgt et digt og ud fra notater (som de har lavet gruppevis) skrevet lidt/et uddrag analyse med fokus på kompositionen, på billedsprog og evt. på metrik  (hvor fokus i analysen er på at huske citater og bevirker). Derefter har de skrevet lidt fortolkning (en samlet forståelse, stemning/følelsen, (temaer, budskab m.v.)) og endeligt skrevet lidt perspektivering (de har koblet sammen med arket om den pågældende isme/tidsperiode - dette har ikke været hovedfokus, men blot for at holde fast i en større sammenhæng, når man er helt nede i detaljerne i lyrikken (rim og rytme, fx).

Efter en godkendelse af mig, har de byttet med hinanden og givet feedback i stikord og mundtligt (primært ud fra de seks råd og fif, som handler om stil-genrerne). Det er med læreplanens mål om ´produktivt og refleksivt arbejde med elevernes udtryksfærdighed i dansk´ for øje.

Materialeliste til forløbet "Lyrik og skriftlighed"

Udleveret som kompendium:
• Fiktion: Lyrik
• LV: Tekstgenrer
• LV: Analyse af lyrik (også udleveret i besættelsestids-forløbet)
• LV: Metrik
• LV: Billedsprog
• ”At læse digte” (fra: Mogensen, John, Danskbogen, Systime, 1999, s. 118-138)
• Semantiske felter (når vi ikke her i 1.g)
• Adam Øhlenschlæger: Fædrelands-Sang (1819)
• Emil Aarestrup: Angst (1838)
• Johannes V. Jensen: Paa Memphis Station (1904)
• Tom Kristensen: Nat i Berlin 1921 (1927)
• Nordstrøm: Berlin (2006) (perspektiverende)
• Michael Strunge: NAT I ELECTRI-CITY 1979 (1980)
• Yahya Hassan: Barndom (2013)
• LV: Litteraturhistorien
• LV: Romantikken (skal bruges til perspektivering af Fædrelands-Sang)
• LV: Romantisme (tredje kolonne skal bruges til perspektivering af Angst)
• LV: Århundredeskiftet og Johannes V. Jensen (skal bruges til perspektivering af Paa Memphis Station)
• LV: Mellemkrigstiden (20´erne og 30´erne): Ekspressionisme (skal bruges til perspektivering af Nat i Berlin 1921
• LV: 80´erne & 80´ er-modernismen (skal bruges til perspektivering af NAT I ELECTRI-CITY 1979
• LV: Den nye realisme (skal bruges til perspektivering af Barndom)
• LV: At analysere, fortolke og perspektivere

Udleveret i kopi i to separate stakke:
• ”6 råd og regler til alle genrerne” (fra Eriksen, Nicolai Rekve: Eksamensgenrerne dansk stx, Systime, 2019)
• ”Den analyserende artikel” (fra Eriksen, Nicolai Rekve: Eksamensgenrerne dansk stx, Systime, 2019)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Forløb#6: Folkeviser (LITT.)

Eleverne introduceres (kort) til middelalderen og til folkeviser generelt, herunder de to typer folkeviser;
ridderviser og trylleviser.
Eleverne arbejder med at forstå sproget i viserne; herunder "formelsprog", ekspansionsteknik (anafor, isocolon og epanastrofe) og billedsprog.
Eleverne arbejder med visernes typiske faser (tre faser, to forskellige inddelinger), de arbejder med omkvædets funktion og at identificere syrebadsteknik.
Derudover arbejdes med fortolkning af viserne samt perspektivering til tiden (historisk), til genren (litteraturhistorisk) og til andre tekster, hvor det er muligt.
Eleverne arbejder med "Ebbe Skammelsøn" (riddervise) og "Harpens kraft" (tryllevise) og skriver stil om "Torbens Datter" (riddervise).
Eleverne får (gennemgået)/arbejder med følgende materialer:
"Ebbe Skammelsøn"
Arbejdsspørgsmål til Ebbe Skammelsøn
"Harpens Kraft"
Spørgsmål til Harpens kraft
"Torbens Datter"
Analyseskema til folkeviser
Ark om Middelalderen (LV)
Ark om folkeviser generelt (LV)
Ark om folkevisetyper (LV)
Kopier fra Litteraturens Veje, s. 58-64
Ordliste (169-175)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forløb#7: Skam og queer (MEDIER OG VÆRK)

Vi arbejder med queer-teori ift. følgende begreber: De tre kønskomponenter (begærsretning, kropstegn, socialt køn)
Kontinuum m.v. Vi arbejder med filmiske virkemidler, faktakoder><fiktionskoder m.v.

Vi tager udgangspunkt i tredje sæson af Skam. Vi ser alle afsnit (eleverne ser en del hjemme) og bruger relevante scener.

Materialeoversigt ift. SKAM og SAMTALEANALYSE,
herunder facework m.v.

• Ti afsnit (ligger på dr.dk)
1. afsnit: 28 min.
2. afsnit: 26 min.
3. afsnit: 23 min.
4. afsnit: 21 min.
5. afsnit: 31 min. (ca. 16 minutter inde; Eskild og Isak taler om at være homoseksuel)
6. afsnit: 19 min. (ca. 11 minutter inde; Isak fortæller sin bedste ven, Jonas, at han er homo)
7. afsnit: 23 min. (ca. 7 minutter inde; sms-beskeder mellem Isak og Vilde, hun spørger, om han er homo) (klip bagefter, hvor Isak og hans drengegruppe diskuterer seksualitet)
8. afsnit: 30 min: Isak og Even på hotel, Even tager afsted nøgen, Sonia i slutningen m.m.
9. afsnit: 19 min: Magnus fortæller, at hans mor også er bipolar, kirke-scenen m.m.
10. afsnit: 33 min. Sonia om ”et minut ad gangen” m.v.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Forløb#9: Samtaleanalyse (SPROG)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Forløb#10: Ekspressionisme og BLOD (LITT. & VÆRK)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Forløb#12: Romantikken (LITT.)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Forløb#13: Minds & dokum. (MEDIER,LITT., & VÆRK)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Forløb#14:Minimalisme & sprog. anal. (LITT.&SPROG)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Forløb#15: Oplysning og Erasmus (VÆRK)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Forløb#17: Det moderne gennembrud

Tekster fra Det moderne gennembrud læses med fokus på bl.a. naturalisme og impressionisme. Teksterne sættes i sammenhæng med tidsperioden, og fokus lægges på at komme ned i teksten (igen).

Uddrag af Brandes´ hovedstrømninger
Pontoppidan: Nådsensbrød
Bang: En lille Replik
Bang: Pernille
J. P. Jacobsen: To verdner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Forløb#18: Eksistential.,kortfilm og (værk) (MED.)

Eksistentialisme ses i forskellige afskygninger;
Noveller:
Seeberg: Hullet
Camus: Sisyfos-myten
Stig Dagermann: At slå et barn ihjel
Kortfilm:
Alexander Skarsgård: Att döda ett Barn
Roman:
Erlend Loe: Doppler

Sekundærlitteratur:
Litteraturens Veje
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel S Forløb#19: Metodebevidsthed

Eleverne skal have metoder i fokus. Vi fokuserer især på nykritisk, biografisk og ideologikristisk læsning. Derudover sproglig analyse, argumentationsanalyse m.v.
Materialet, som er i fokus, er:
Yahya Hassan: BARNDOM
og
Norsk Helseminister; Bent Høye: Takk til ungdommen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel X Forløb#24: Repetition og podcasts

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer