Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Anna Preston, Charlotte la Cour Lundqvist
Hold 2018 DA/y (1y DA, 2y DA, 3y DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Den Norrøne Digtning
Titel B mundtlighed og retorik
Titel C DHO forløb og Lyrik om månen
Titel D Skriftlighed
Titel E Holberg - oplysningstid og samtidssatire
Titel F Dokumentarisme
Titel G Ungdomskultur i litteratur og medierne
Titel H Romantik og romantisme
Titel I Romantik og romantisme
Titel J Det moderne gennembrud
Titel K reflekterende artikel
Titel L Epokale nedslag i det 20. århundredes litteratur
Titel M Skriftlighedsforløb
Titel N kortfilm og kortprosa
Titel O Performativ biografisme og autofiktion
Titel P retorik, argumentation og diskurs
Titel Q nyheder

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Den Norrøne Digtning

I dette første forløb vil vi stifte bekendtskab med dele af den norrøne digtning, og de ideer om individ vs slægt og om skæbne, der knytter sig dertil . Vi vil også træne de danskfaglige kompetencer og grundbegreber ift litterær analyse, som blev introduceret i grundforløbet, herunder fremstillingformer/fortælleelementer og stilfigurer og andre stilistiske virkemidler
Vi skal læse
- afsnittet om Norrøn Digtning i "Litteraturens Veje"
- "Sønnetabet" fra Egils Saga
- Ravnkel Frøjgodes Saga
- Ebbe Skammelssøn
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B mundtlighed og retorik

I dette forløb vil fokus være på det talte sprog og hvordan det adskiller sig fra det skrevne sprog.
Vi skal arbejde med forskellige mundtlige genrer, dialekter, satire og taler.
Vi skal imidlertid også arbejde intenst med argumentationsanalyse og retorisk analyse, således at eleverne bliver fortrolige med begreber og teori inden for dette område og kan anvende dem selvstændigt. Til det formål vil vi læse og analysere en række dagsaktuelle debatindlæg fra forskellige medier.

Vi har bl.a. læst:
- afsnit om Talesprog og Skriftsprog fra Håndbog til Dansk (s 145 -167)
- Helle Thorning Schmidts tale  d 4 maj 2015
- Poul Nyrup Rasmussens tale d 5 maj 1995
- Bertel Haarders Båltale Skt Hans Aften 2013.
...samt en række debatindlæg og avisartikler.

Vi har også hørt og snakket om en række eksempler fra dialekt.dk og aflyttet og nedskrevet en dialog fra Chris og Chokoladefabrikken (Svedbanken, Tolsgaard og Pretzmann 2001-02) og i den forbindelse fokuseret både på hvordan de dialogiske og talesprogsprægede elementer er tydelige og hvordan dialekt bliver brugt satirisk - og hvordan det opfattes i dag.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C DHO forløb og Lyrik om månen

Da en væsentlig del af tekst-materialet til DHO er lyrik, skal vi i dette forløb arbejde med lyrikanalyse.
Vi genopfrisker/introducerer de grundlæggende begreber inden for lyrik (metrik, stilfigurer, episke/lyrisk digte)
Når DHO er afleveret, går vi i krig med at læse en række digte, som alle har månen som tema. "Digtsamlingen" stammer fra Louisianas udstilling "Månen - fra den indre verden til det ydre rum" i  2018. I materialet er også en fagtekst om månen som symbol og motiv i den vestlige kultur, skrevet af Marie Laurbjerg, som nogle elever prøvede kræfter med.
Nogle af digtene er typiske for den litterære periode de tilhører. Dette berørte vi kort med den tanke at genbesøge dette digt, når den pågældende periode læses.

Vi læser:
Jorge Luis Borges: "Månen"
Sapfo: (Uden titel) "Alle stjerner rundt om den skønne måne"
Sylvia Plath "Månen og Takstræet"
Edith Sødergran "Månen"
Emil Aarestrup "Paa Sneen"
Fernando Pessoa "Månelyset"


Ydermere læser vi "Teori om Lyrikanalyse" (uddrag fra dansksiderne.dk)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Skriftlighed

Skriftlighedsforløb:
I dette forløb arbejder vi fokuseret med elevernes skriftlige kompetencer og deres bevidsthed om egne og andres skriftlige virkemidler, bl.a. med udgangspunkt i deres skriftlige årsprøve i slutningen af 1g.
Materiale:
”Skriv Dig Frem”  (2018) Albinus og Nehammer s. 9 – 41. ( 30 s)
Artikel anvendt til træning af nutids-r, tegnsætning og variation i skriftlige formulering.
I alt læses ca 35 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Holberg - oplysningstid og samtidssatire

Holberg og Oplysningstiden:
Dette forløb om Holberg og oplysningstiden har særlig fokus på komedien og satire som samfundskritik set i sammenhæng med oplysningstidens tanker med tråde til en nutidig teaterkomedie med aktuel samfundssatire.
OBS! pga en tidsmæssig binding til en fælles inkursion afvikles en del af dette forløb (Swift og Epistlen)  efter næste forløb (dokumentarisme)
Materiale:  
Holberg  ”Den Politiske Kandestøber” (50 s.)  VÆRK
Holberg ”Epistel 401” (3 s.)
Jonathan Swift (1726) ”Gullivers Rejser” (oversat til dansk af Hans Jørgen Birkmose 2017) uddrag af rejsen til Lilliput. (15 s)
Fibiger et al (2005)  ”Litteraturens Veje” 2 udgave  s 108 – 123 (25 s)
Teaterforestilling: På Teater V ”Generation Håbløs” Fra hjemmesiden: ”kom tæt på de fire deltagere VITA, SEBASTIAN, OSKAR og MARIEL, når de bliver bedt om at udlevere sig selv og deres inderste tanker i dette nye reality-koncept for unge, som har holdt for mange sabbatår. Vinderen får lov at gange sit karaktergennemsnit med 10 og bliver direkte optaget på sit drømmestudie! Det bliver både sjovt, rørende, tårer- og tankevækkende. Hvem får flest diamanter og løber med sejren?” Generation Håbløs - Teater V (teater-v.dk)
I alt læses ca 100 s
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Dokumentarisme

Dokumentarisme
Dette forløb undersøges dokumentarismen som film og TV-genre. Fokus er på at blive fortrolige med at anvende de filmiske virkemidler og på dokumentargenren problematikker; ikke mindst tendensen til en voyeuristisk tendens til ”social-porno” om marginaliserede personers liv og levned.
Materiale:
Rangvid og Sørensen (2018) ”Perspektiver i Dansk” s 240 – 259 (20 s)
Schultz Larsen (2015) ”Håndbog til Dansk” s. 223 – 227 (5 s)
Film: ”Testamentet” Christian Sønderby Jepsen, Danmark, 2011  VÆRK.  (35 s)
Inkursion: Foredrag af Christian Sønderby Jepsen om tilblivelsen af ”Testamentet” og arbejdet som dokumentarist. (Karrierelæring 😊 )
TV-Dokumentarprogrammer:
Dyreungernes første skridt (de første 10 minutter) DR.TV
Emilie Meng – en efterforskning, der gik galt afsnit I DR.TV
Barndom på Bistand sæson IV afsnit 1 DR.TV 2019.
”Jøde!” DR.TV (2018) Sanne Cigale Ben Moyal  
(TV dokumentar tilsammen ca 40 s)
I alt læses ca 100 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Ungdomskultur i litteratur og medierne

Ungdomskultur i litteratur og medier
Dette forløb har fokus på fremstillingen af ungdomskultur i litteratur og medieprodukter henvendt til unge; mere specifikt i et eksempel på en ungdomsroman Wung Sungs 1 2 3 NU  og en ungdomsTV-serie, SKAM sæson 1. I denne forbindelse arbejder vi både med romanen som genre og med den moderne multimodale TV-serie. Sproget som markør for tilhørsforhold og målgruppe i både roman og TV-serie er et fokusområde, og selve det norske talesprog i SKAM er genstand for en gennemgang af særlige kontrastive grammatiske træk i norsk. Ydermere inddrages teori om sproghandlinger og facework i analysen af SKAM. Filmiske virkemidler, gennegået i forløbet om dokumentarisme, repeteres her og anvendes på en anden genre.
Materiale:
Jesper Wung Sung 1 2 3 NU (2001) Dansklærerforeningens Forlag (200 s) VÆRK
Julie Andem (2015) SKAM sæson 1, NRK Oslo (11 episoder a ca 25 minutter = ca. 100 s.)
Laura Friis Wang (2016) ”Vi vil lære de unge piger at være uperfekte”. Interview med Julie Andem i Information 5 s
Birgitte Rahbek (2015) ”Dansen om Ungdommen” Artikel i Berlingske Tidende 4 sept. 2015 om YA genren. Ca 5 s.
Fibiger et al (2009) ”Om TV seriens Format”  (uddrag) Litteraturens Huse, Systime. 10s
Bla Bla (XXX) Kommunikationsanalyse (s 175 – 195) ca. 20 s
Tore Kristiansen et al (red.) (1996) Norsk og Svensk IN ”Dansk Sproglære” s 295 -312 i uddrag. (ca 15 s)
Omfang i alt: ca 350 s
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Romantik og romantisme

Romantikken
I dette forløb, som er en udpræget periodelæsning, undersøger vi romantikken som en litterær strømning med de tendenser og sprækker, som den indeholder. Fokus er primært på universalromantikken og dens interessante og mørkere ”tvilling” romantismen, og spændingsfeltet mellem disse to, ofte samtidige, strømninger. Nationalromantik berører ikke i nævneværdig grad. I tekstlæsningerne forsøger vi at trække tråde til nutidens grundantagelser om forholdet mellem menneske og Naturen, (hvad det så end er, og som vi alle skal ud i her under pandemien.) Jeg ville gerne have læst noget nutidig ”klimalitteratur”.
Materiale:
Fibiger et al (red.) uddrag fra ”Litteraturens Veje” på Systime.dk  Afsnittene om romantikkens filosofi, Steffens forelæsninger,universalromantikken, HC Andersen og romantismen. Ca 40 s
Adam Oehlenschläger (1802) ”Guldhornene”. + oplæsning af Poul Reumert med musikledsagelse. Ca 10 s
Ingemann (1837) ”Lysets Engel Går med Glans” 2 s
Ingemann (1822) ”Fred Hviler over Land og By” 2 s
H.C. Andersen (1845) ”Klokken” ca 10 s
H.C. Andersen (1847) ”Skyggen” ca 20 s
St. St. Blicher: (1828) ”Sildig Opvaagnen” ca 100 s VÆRK
St. St. Blicher: (1838) “Præludium” ca 3 s
Omfang i alt: ca. 185 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Romantik og romantisme

Vi arbejder med romantik og romantisme.
Der er især fokus på det dualistiske verdenssyn.

Vi ser: Romantikken på vrangen del 6; 38 min - svarende til 15 sider

Vi læser:
Schack Staffeldt: Indvielsen
Schack Staffeldt: Liljen og dugdråben
N.F. S. Grundtvig: Kirkeklokke
N.F.S Grundtvig: Oplysning
Christian Winther: Skriftestolen
Emil Aarestrup: På Sneen
Emil Aarestrup: I en Landsbykirken
Edgar Allen Poe: Manden i mængden

I alt læst 35 sider inkl. dokumentar om perioden
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Det moderne gennembrud

Vi arbejder med tekster fra Det moderne gennembrud
Litteraturens veje anvendes som baggrundslitteratur. Desuden udleveres enkelte sider fra "Brug litteraturhistorien".
Gennem forløbet vil der være fokus på arbejdet med forskellige litterære metoder. Eleverne læser s. fra litteraturens veje om metoder.Vi ser 1800-tallet på vrangen del 6 som optakt til forløbet.

Georg Brandes: af indledningen til Hovedstrømninger i 1800-tallets litteratur
Holger Drachmann: Engelske socialister
Herman Bang: En lille replik
Herman Bang: Frøkenen
Bjørnstjerne Bjørnson: af En handske
August Strindberg: Den starkare (Den stærkeste)
Amalie Skram: Karens jul
Henrik Pontoppidan: Under Aaget
J.P. Jacobsen: Et Skud i Taagen.Værk: Henrik Ibsen: Gengangere;
Vi ser Det kgl. teaters opsætning af stykket.

Antal sider: 120
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K reflekterende artikel

Vi ser på den skriftlige genre: Den reflekterende artikel
Eleverne arbejder med refleksionsprocessen i forbindelse med tre tekster om døden som skønlitterært motiv (Gammel eksamensopgave)
Vi gennemgår processen fra det konkrete til det abstrakte

Materiale:
Vi ser Sune Weiles gennemgang af "Den reflekterende artikel"
Om den reflekterende artikel fra http://www.suneweile.dk/skriftlighed-i-dansk/nye-eksamensgenrer/reflekterende-artikel/

To elevbesvarelser + lærerkommentarer:Døden som skønlitterært motiv
Om opbygningen af den reflekterende artikel og 7 gode råd fra: Nicolaj Rekve Eriksen: Eksamensgenrer i dansk; ibog Systime


I alt læses 31sider i dette forløb
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Epokale nedslag i det 20. århundredes litteratur

Epokale nedslag i det 20-århundredes litteratur

Vi arbejder med epokale nedslag i det 20. århundredes litteratur
Der er fokus på ismer i mellemkrigstiden og eksistentialisme i 60-ernes litteratur.
Desuden arbejdes der med skiftene mellem modernisme og realisme i den nyere tids litteratur.

Igennem forløbet ser vi følgende udsendelser:
Digtere, divaer og dogmebrødre afsnit 1, 3 og 5
Bazar med Baidel og Strunge
Mick Øgendahl og de store forfattere: Johannes V. Jensen og Michael Strunge.

Litteraturens veje anvendes som bagggrundslitteratur

Eleverne læser digtsamlingen "Blod". Eleverne vælger et digt, hvor der arbejdes med remediering af digtet.

Følgende tekster læses i forløbet:
Johannes V. Jensen: På Memphis station
Filippo Marinetti: Futurismens manifest
Emil Bønnelycke: Aarhundredet
Tom Kristensen: Henrettelsen
Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål
Tom Kristensen: Nat i Berlin
Norstrøm: Berlin
Rudolph Broby-Johansen: Blod: Eleverne arbejder med remediering af et valgt digt. Dette fremlægges for klassen.
I klassen gennemgås: Rudolph Broby-Johansen: Foråret kommer til caféen.
Martin A. Hansen: Paradisæblerne
Peter Seeberg: Eftersøgningen
Ivan Malinovski: Disjecta Membra
Ivan Malinovski: De fremmedgjorte
Klaus Rifbjerg: Terminologi
Klaus Rifbjerg: Nultime
Benny Andersen: På det tørre
Benny Andersen: Man burde
Benny Andersen: Ånd
Anders Bodelsen: Signalet
Leif Panduro: Uro i forstæderne
Lola Baidel: Handikap
Kristen Bjørnkjær: Hvis du forlader mig
Pia Tafdrup: Min inderste hjernehinde
Michael Strunge: Berlin
Michael Strunge: Plasticsolen
Michael Strunge: Den hæslige by
Naja Marie Aidt: Som englene flyver
Charlotte Weitze. Biller
Jan Sonnergaard: Polterabend


Antal sider i dette forløb: 105
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Skriftlighedsforløb

Vi kører et skriftlighedsforløb rettet mod SRP.

Vi arbejder med udformning af problemformulering og problemstillinger og med de formelle krav til en større opgave.
Vi arbejder med sætningskoblere, kohærens og kohæsion.

Eleverne arbejder med de taksonomiske niveauer i forskellige opgaver.
Eleverne ser nogle eksempler på gamle opgaveformuleringer og opgaver.

I alt læses 10 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N kortfilm og kortprosa

Vi arbejder med kortfilm og kortprosa
Vi arbejder ud fra Raskins parametre
Vi ser på tekstens tomme pladser

Vi arbejder med, at kortfilm og kortprosa lægger op til nogle af de samme overvejelser i forbindelse med analysen.

Baggrundsmateriale:
Noter om Raskins parametre
Krydsfelt s. 310-313
Max Ipsen: Kortprosa 1990 - 2003; Systime; 2003 s.10-26


Film:
Mord i mødregruppen
Lovefield
De nye lejere
Ernst og lyset

Kortprosatekster:
Hans Otto Jørgensen: Vera og valget
Peter Seeberg: Biografi af en snegl
Peter Seeberg: Ørentvist
Kjell Askildsen: Betydningen
Thomas Hviid Kromann: Et orkester af dværge

I alt læses 40 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Performativ biografisme og autofiktion

Vi arbejder med begreberne performativ biografisme og autofiktion.
"Livsværk- det selvbiografiske i dansk litteratur (dansklærerforeningen)" anvendes som baggrundslitteratur


Vi læser et antal tekster og ser på forskellige typer af tekster indenfor temaet autofiktion.


Jørgen Leth: Uddrag af "Det uperfekte menneske" scener fra mit liv
Maria Cuculiza: "Du er en gammel gris" Ekstrabladet 2005
Podcast: Information 20 før 20; Kokkens datter
Knud Romer: af Den som blinker er bange for døden
Brev fra Georg Græsholt
Yahya Hassan:
Himlen over os; Om Yahya Hassan
Podcast: Information 20 før 20: Yahya Hassan
Leonora Christina Skov: af Den, der lever stille.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q nyheder

Vi arbejder med nyhedsbegrebet

Vi ser på  nyhedskriterier, nyhedsbehov, nyhedsgenrer - herunder new journalism.

Vi ser både på avisnyheder og elektroniske nyheder

Vi arbejder med følgende tekster:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer