Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Marc Juul Nielsen, Mathias Otzen Kruse
Hold 2018 SA/n (1n SA, 2n SA, 3n SA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 1. Det amerikanske midtvejsvalg
Titel B 2. Ulighed i Danmark
Titel C 3: Medier og politik
Titel D 4: Politik
Titel E 5: Velfærdsstatens fremtid?
Titel F 6. Politik 2 - Valget 2019
Titel G 7. Japan - Studietur
Titel H 8. Integration
Titel I 9: SRO - Demokrati og statistisk usikkerhed
Titel J 10: Brexit - hvad så nu EU?
Titel K 11: Krig og konflikt - Virtuelt
Titel L 12: Coronaen kommer! - Virtuelt
Titel M 13: Køn og ligestilling - Virtuelt
Titel N 14: Samfundsøkonomi
Titel O 15: USA demokrati og politik
Titel P 16: International Politik - Virtuelt
Titel Q 18: Velfærdsstaten i en corona-verden - Virtuelt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 1. Det amerikanske midtvejsvalg

I dette korte forløb introducerer vi kort hvad kongressen i USA har af politiske midler og opgaver i USA

Vi kigger også på hvad midtvejsvalget er, samt hvad det betyder for præsidenten.

Eleverne bliver introduceret til:
- Kongressens to kamre
- Issue-voting teori om vælgeradfærd
- Kerne- og marginalvælgere
- Downs rationalchoice model

Forløbet fungerer som en IPØ intro til samfundsfag.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B 2. Ulighed i Danmark

Vi har i dette forløb fokus på fattigdom i DK

Vi undersøger hvordan det står til med fattigdom i DK, og undersøger hvilke konsekvenser fattigdom kan have på individet og samfundet.

Eleverne bliver introduceret for følgende fagbegreber i undervisningen:
- Absolut og relativ fattigdomsmetoder
- Positiv og negativ social arv
- Mønsterbryder
- Social sammenhængskraft
- Social klasser
- Langvarig og kortvarig fattigdom
- Den danske fattigdomsgrænse, samt EU's og OECD
- Median indkomst
- Disponibel indkomst
-
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C 3: Medier og politik

Som optakt til valget 2019 undersøger vi mediernes rolle i demokratiet i DK. Dette undervisningsforløb lægger op til en vekslen mellem tilegnelse og anvendelse af centrale begreber fra kapitlet og arbejde med den aktuelle nyhedsstrøm, og forsøg på selv at skrive en spinnet eller framet artikel som dækker et politisk emne.

Elever bliver introduceret til begreberne som fremgår af kap. 7 i "Luk samfundet op!"

Vi har hovedfokus på:
-  Hvem bestemmer, hvad der skal på den politiske dagsorden?
-  Hvordan påvirkes vi af den hårde tone på Facebook?
-  Hvorfor er medierne nødvendige for demokratiet?
-  Er medierne den fjerde statsmagt?Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 4: Politik

Vi starter et forløb om demokrati og politik i forbindelse med det kommende folketingsvalg i 2019.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E 5: Velfærdsstatens fremtid?

Vi har fokus på den sunde økonomi i et samfund og undersøger dernæst om om der er råd til at beholde den danske velfærdsstat i fremtiden.

Vi har fokus på kapitel 8 og 9 i Luk samfundet op! 3.udg.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F 6. Politik 2 - Valget 2019

Vi har I dette forløb fokus på Dansk politik.

Vi har haft fokus på hvad der har gjort sig aktuelt gældende for valget 2019, for eksempel:
- en SV-regering
- Vælgervandringen fra DF
- Nye Borgerlige og de mange partier der prøvede og som kom ind i FT og hvad dette betød for dansk politik.

Vi har i forhold til bekendtgørelse haft fokus på følgende (som under holdets aktiviteter kan ses i mere detaljeret grad)
- Vælgervandring og vælgerteorier og vælgertyper
- Partityper og partiadfærd
- Pol. skillelinjer
- De klassiske ideologier + forgreninger
- Politisk kommunikation

Vi har arbejdet med bogen "Politikbogen"

I slutningen af forløbet udarbejder eleverne en synopsis på baggrund af et eksamensprøvemateriale.

Kernestof:
̶ politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H 8. Integration

I dette forløb har vi haft fokus på hvorledes vi kan sikre en vellykket integration i DK.

Vi har primært haft fokus på sociologiske teorier, dog med et fokus på indvandrings/integrationspol. betydning for dansk politik.

Vi har haft fokus på følgende, og en mere uddybende beskrivelse kan ses under holdets aktiviteter:
- Push/pull faktorer
- Socialisering/identitet
- Dobbelsocialisering
- Giddens
- Honneth
- Bourdieu
- Molins model
- Integration og pol. skillelinjer (værdipol)

Eleverne udarbejder i slutningen af forløbet en planche der skal besvare spørgsmålet "hvordan sikrer vi en vellykket integration?"

Kernestof:
Sociologi
̶ identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
̶ politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
̶ samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur

Politik
̶ politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave 4 - Hypoteser 10-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I 9: SRO - Demokrati og statistisk usikkerhed

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J 10: Brexit - hvad så nu EU?

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L 12: Coronaen kommer! - Virtuelt

Dette forløb har foregået virtuelt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N 14: Samfundsøkonomi

Forløbet omhandlede grundlæggende samfundsøkonomiske begreber, modeller og teori til at forstå og analysere dansk og international samfundsøkonomi.

Forløbet begyndte med grundige introduktioner til og øvelser om kernebegreber og modeller som:
* Hvad går økonomi som videnskab ud på?
* Hvad er forskellen på at se på økonomi som en husholdning og som et sammenhængende økonomisk kredsløb?
* Hvad er forskellen på markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi?
* Det økonomiske kredsløb
* Markedsmekanismen (varemarked, arbejdsmarked, pengemarked, valutamarked)
* Prisfølsomhed (elasticitet)
* BNP, vækst og konjunkturer

Undervejs anvendte vi forskellige cases, bl.a.:
*Markedsmekanismen (hashmarkedet, rugbrød og jordbær)
*BNP (sektorer og brancher, landsdele)
*Den offentlige sektor (Finanslovsforslaget for 2021)

Herefter gik vi videre med de samfundsøkonomiske mål og økonomisk politik, hvor vi bl.a. fik kendskab til begreber og problemstillinger som:
* Hvad vil det sige, at have et samfundsøkonomisk mål?
* Hvad afhænger prioriteringen af økonomiske mål af?
* Hvad er en målkonflikt?
* De økonomiske mål:
      * økonomisk vækst
      * fuld beskæftigelse
      * ligevægt på de offentlige finanser
      * stabile prisstigninger (inflation)
      * balance på betalingsbalancen
      * konkurrenceevne
      * stabil valutakurs
      * Social udligning
      * Miljø/klima

Så har vi især arbejdet grundigt med de forskellige former for mere kortsigtet og efterspørgselsfokuseret økonomisk politik (midler til at nå et økonomisk mål med):
* Finanspolitik
* Pengepolitik
* Valutapolitik (pengepolitik og valutapolitik har vi i høj grad undersøgt i sammenhæng som monetær politik, da de hænger tæt sammen, bl.a. pga. kronens delvise fastkurs til euroen i Danmarks tilfælde)

For disse tre slags økonomiske politikker har vi set på indhold og konsekvenser af både lempelig (ekspansiv) og stram (kontraktiv) politik og vi har i hvert tilfælde taget udgangspunkt i at forstå årsager og effekter af disse politikker i det økonomiske kredsløb.

Vi beskæftigede os særligt grundigt med finanspolitik, herunder de forskellige former for finanspolitiske instrumenter og multiplikatorer. Herunder inddrog vi også forskellige økonomisk teoretiske skoler for og imod (keynesianisme og monetarisme. Se mere om økonomiske teoretiske skoler nedenfor.

Derudover har vi også arbejdet med at forstå og diskutere, hvordan penge- og valutamarkederne egentlig fungerer, herunder hvad penge og valuta, banker og nationalbanken egentlig er for noget. Men også på, hvordan renter og valutakurser fungerer og påvirker hinanden og hvorfor pengepolitik og valutapolitik derfor hænger tæt sammen. Her berørte vi også kort den økonomiske og monetære union i eurozonen i EU samt indholdet og baggrunden for Danmarks delvise fastkurspolitik i forhold til euroen i ERM2- samarbejdet.

Vi har også mere kortvarigt arbejdet med mere langsigtet og udbudsfokuseret økonomisk politik:
* Strukturpolitik
Her undersøgte vi også forskellige former for konkurrenceevne.

Undervejs i forløbet lærte vi også om de væsentligste ligheder og forskelle mellem de forskellige økonomiske teoretiske skoler:
* merkantilisme (kun helt overordnet)
* klassisk liberalisme
* marxisme (kun helt overordnet)
* keynesianisme
* monetarisme.

Her diskuterede vi også hvlke ligheder og forskelle, der er mellem økonomisk videnskab og f.eks. naturvidenskab. Ligeledes har vi løbende diskuteret ligheder og forskelle mellem økonomisk teori og politisk ideologi.

Endelig arbejdede vi også mere kortvarigt med handelsteorier (Smith, Ricardo, Krugman mm.) samt de væsentligste former for protektionistisk økonomisk politik.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Økonomi og EU (skrivedag) 25-08-2020
Økonomi undersøg og notat 01-10-2020
Hvad kan der udledes om ledige og statsgæld? 25-10-2020
Diskuter USAs protektionistiske økonomiske politik 29-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O 15: USA demokrati og politik

Forløbet tog udgangspunkt i det amerikanske valg til præsident og kongressen i november 2020.

Vi begyndte forløbet med at se uddrag af afsnittet "Går USA i stykker?" i debat- og dokumentarprogrammet "Clement kalder Jorden. Programmet handlede om de forskellige aktuelle udfordringer op til valget i USA, herunder ikke mindst den politiske polarisering hos både politikere og vælgere. Vi tog udgangspunkt i de to forskellige svar som hhv. Francis Fukuyama og Niall Ferguson gav i tv-programmet på spørgsmålet om, hvorvidt USA er ved at gå i stykker. Samtidig identificerede vi to forskellige tilgang til demokrati hos de to.

Dette førte os videre til at stifte bekendtskab med de to klassiske forskellige tilgange til demokrati, nemlig hhv. konkurrencedemokrati og deltagelsesdemokrati (og senere de beslægtede begreber om hhv. elitært og pluralistisk demokrati i en amerikansk sammenhæng).

Herefter undersøgte vi på overordnet vis det amerikanske valgsystem samt aktuelle tendenser i udviklingen hos de politiske partier, vælgere, medier mm.  Her så vi et uddrag af den første tv-debat mellem de to præsidentkandidater og på aktuelle meningsmålinger fra USA.

Efter valget undersøgte vi også overordnet det amerikanske politiske systems konkrete opbygning.

I første omgang så vi på de overordnede principper og opbygning i forhold til magtens tredeling og forholdet mellem den føderale stat og delstaterne.  

Dernæst beskæftigede vis os med præsidentens og kongressens (senatet og repræsentanternes hus) roller og magt i det amerikanske politiske system. Herunder så vi på lovgivningsprocessen og de forskellige magters arbejdsdeling og muligheder for at kontrollere hinanden.

Undervejs i forløbet afleverede klassen en skriftlig opgave med en diskussion af i hvor høj grad USA er et velfungerende demokrati.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Velfungerende demokrati i USA? 30-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P 16: International Politik - Virtuelt

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q 18: Velfærdsstaten i en corona-verden - Virtuelt

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer