Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Lasse Damgaard Christensen, Magnus Groes
Hold 2018 Ma/w (1w Ma, 2w Ma)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 2. Funktioner, eksponentiel vækst og potensvækst
Titel 2 3. Det opdelte København (FF1 – flerfagligt forløb
Titel 3 4. Polynomier – særligt andengradspolynomiet
Titel 4 Differentialregning
Titel 5 Vektorer
Titel 6 Sandsynlighedsregning og binomialest

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 2. Funktioner, eksponentiel vækst og potensvækst

Anvendte lærebøger:
GB1: Gyldendals Gymnasiematematik Grundbog B1, (1. udg., 1. oplag, 2017) af Flemming Clausen m.fl.

Kernestof:
Procent- og rentesregning - herunder absolut og relativ ændring og renteformlen, logaritmer, eksponentialfunktioner og eksponentiel vækst, potensfunktioner og potensvækst, proportionalitet og omvendt proportionalitet, mere om regression, beskrivelse af grafer, sammensat funktion, stykkevist defineret funktion, numerisk værdi.

GB1: s. 18-69(midt).

Supplerende stof:
Vægt på deduktive metoder og træning af fagets mundtlige side (bevisførelse).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 40 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 3. Det opdelte København (FF1 – flerfagligt forløb

Flerfagligt forløb med samfundsfag og matematik med udgangspunkt i problemformuleringen:

Er stigende fattigdom og ulighed et samfundsmæssigt problem i Danmark?

Underspørgsmål:
•  Hvordan defineres og måles absolut og relativ fattigdom?
•  Hvordan kan man ved hjælp af relevante statistiske deskriptorer sammenligne indkomsten mellem    
   to områder (for eksempel Københavns Kommune og Gentofte Kommune) og fastlægge en   
   konkret fattigdomsgrænse i det enkelte område?
•  Hvordan har udviklingen i fattigdom i Danmark været i de senere år?
• Hvilke årsager er der til udviklingen i fattigdom i Danmark?
• Diskuter fordele og ulemper ved indførelsen af en fattigdomsgrænse i Danmark.
• Er stigende fattigdom et samfundsmæssigt problem? Hvad er konsekvenserne af fattigdom?

Kernestof:
Deskriptiv statistik – ugrupperede og grupperede observationer
GB1: s. 110 – 124

Supplerende stof:
Med udgangspunkt i indkomststatistikker fra www.statistikbanken.dk benyttede eleverne begreber fra statistik til at sammenligne indkomstfordelingen i to forskellige kommuner i København, Københavns Kommune og Gentofte Kommune. De statistiske begreber frekvens, kumuleret frekvens, sumkurve, kvartilsæt, boxplot og middeltal blev anvendt, og der blev fastlagt en konkret fattigdomsgrænse i den enkelte kommune.
Forløbet indeholdt en introduktion til basal videnskabsteori – herunder noget om teorier og metoder i matematik.

Materialer:
- Indkomststatistikker for Københavns Kommune og Gentofte Kommune fra www.statistikbanken.dk
-Opdelte samfund, flerfagligt forløb 1.g, vinteren 2018 (præsentation på 23 sider med introduktion til basal videnskabsteori).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 4. Polynomier – særligt andengradspolynomiet

Kernestof:
Andengradsligningen, andengradspolynomiet, polynomier af grad større end 2.
GB1: side 76-83(midt), 84-98, 101.

Vægt på deduktive metoder og træning af fagets mundtlige side (bevisførelse).
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Blækregning 6 05-03-2019
Matematikprøve nr. 3 22-03-2019
Blækregning 8 26-03-2019
Blækregning 9 08-04-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Differentialregning

Bestemmelse og tolkning af f´(x), herunder differentiation af sammensat funktion samt grafen for f'(x)
Bestemmelse af tangentens ligning og monotoniforhold.
Benytte f'(x) til optimeringsopgaver.
Bevis for f'(x), herunder tretrinsreglen og begrebet grænseværdi.

Grundbog B2 gymnasiematematik: s.8-50

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
opgave om hældning 15-08-2019
Aflevering 1 - funktioner 30-08-2019
Aflevering 2 - differentialregning 15-09-2019
Aflevering 3 - monotoniforhold 27-09-2019
Aflevering 4 25-10-2019
Aflevering 5 - optimering 08-11-2019
TEST i funktioner og differentialregning 20-11-2019
Aflevering 6 06-12-2019
Aflevering 7 22-12-2019
Aflevering 8 10-01-2020
Aflevering 10 22-04-2020
Aflevering 11 11-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 55 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Vektorer

Vektorer

Vektorers vinkler, længder og indbyrdes beliggenhed

Linjens parameterfremstilling, samt cirkler og punkter.

Gyldendals grundbog B1 s.130-164
Gyldendals grundbog B2 s.140-178
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Sandsynlighedsregning og binomialest

Sandsynlighedsregning
Binomialfordeling og hypotesetest

Gyldendahls gymnasiematematik B2 s.84-126
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Øve terminsprøve 16-03-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer