Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Lasse Damgaard Christensen, Rune Bruhn, Simon Vedel
Hold 2018 MA/t (1t MA, 2t MA, 3t MA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 2. Funktioner, eksponentiel vækst og potensvækst
Titel B 3. Det opdelte København (FF1 – flerfagligt forløb
Titel C 4. Polynomier – særligt andengradspolynomiet
Titel D Funktioner 1
Titel E Vektorer i planen 1
Titel F Vektorer i planen 1 (fortsat)
Titel G Differentialregning
Titel H Integralregning
Titel I Vektorer i planen 2
Titel J Sandsynlighedsregning og statistik 1
Titel K Funktioner 2
Titel L Differentialligninger
Titel M Sandsynlighedsregning og statistik 2
Titel N Funktioner af to variable
Titel O Vektorfunktioner
Titel P Differensligninger

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 2. Funktioner, eksponentiel vækst og potensvækst

Anvendte lærebøger:
GA1: Gyldendals Gymnasiematematik Grundbog A1, (1. udg., 1. oplag, 2017) af Flemming Clausen m.fl.
GAA1: Gyldendals Gymnasiematematik Arbejdsbog A1, (1. udg., 1. oplag, 2018) af samme forfattere  Kernestof:
Mere om funktionsbegrebet og variabelsammenhænge, procent- og rentesregning - herunder absolut og relativ ændring og renteformlen, logaritmer, eksponentialfunktioner og eksponentiel vækst, potensfunktioner og potensvækst, proportionalitet og omvendt proportionalitet, mere om regression, beskrivelse af grafer, sammensat funktion, stykkevist defineret funktion, numerisk værdi og invers funktion.
GA1: s. 18-70.

Supplerende stof:
Vægt på deduktive metoder og træning af fagets mundtlige side (bevisførelse).
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Blækregning 1 20-11-2018
Puljetime statistik 11-01-2019
Matematikprøve 1 18-01-2019
Matematikprøve 2 24-01-2019
Blækregning 4 05-02-2019
Blækregning 5 26-02-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 41 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B 3. Det opdelte København (FF1 – flerfagligt forløb

Flerfagligt forløb med samfundsfag og matematik med udgangspunkt i problemformuleringen:

Er stigende fattigdom og ulighed et samfundsmæssigt problem i Danmark?

Underspørgsmål:
•  Hvordan defineres og måles absolut og relativ fattigdom?
•  Hvordan kan man ved hjælp af relevante statistiske deskriptorer sammenligne indkomsten mellem    
   to områder (for eksempel Københavns Kommune og Gentofte Kommune) og fastlægge en   
   konkret fattigdomsgrænse i det enkelte område?
•  Hvordan har udviklingen i fattigdom i Danmark været i de senere år?
• Hvilke årsager er der til udviklingen i fattigdom i Danmark?
• Diskuter fordele og ulemper ved indførelsen af en fattigdomsgrænse i Danmark.
• Er stigende fattigdom et samfundsmæssigt problem? Hvad er konsekvenserne af fattigdom?

Kernestof:
Deskriptiv statistik – ugrupperede og grupperede observationer
GA1: s. 114 – 128

Supplerende stof:
Med udgangspunkt i indkomststatistikker fra www.statistikbanken.dk benyttede eleverne begreber fra statistik til at sammenligne indkomstfordelingen i to forskellige kommuner i København, Københavns Kommune og Gentofte Kommune. De statistiske begreber frekvens, kumuleret frekvens, sumkurve, kvartilsæt, boxplot og middeltal blev anvendt, og der blev fastlagt en konkret fattigdomsgrænse i den enkelte kommune.
Forløbet indeholdt en introduktion til basal videnskabsteori – herunder noget om teorier og metoder i matematik.

Materialer:
- Indkomststatistikker for Københavns Kommune og Gentofte Kommune fra www.statistikbanken.dk
-Opdelte samfund, flerfagligt forløb 1.g, vinteren 2018 (præsentation på 23 sider med introduktion til basal videnskabsteori).
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Blækregning 2 04-12-2018
Blækregning 3 11-12-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Funktioner 1

A1: 58--70, herunder sammensat funktion og invers funktion.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Vektorer i planen 1

A1: 134--166
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Vektorer i planen 1 (fortsat)

A1: 164--173. Bevis for sætningen om skalarproduktets fortegn og vektorparrets indbyrdes beliggenhed, bevis for sætningen om cos(v) og skalarproduktet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Differentialregning

A1: 234--252.
A2: 8--32, 182--196. Bevis for produktregel, differentiabilitet af x^2 og kvdr(x) samt 1/x.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Differentialligninger

A3: 22--68
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Funktioner af to variable

Forberedelsesmateriale 2013 eller A3: 96--120.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer