Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Simon Vedel, Søren Berggreen
Hold 2019 Ma/m (1m Ma, 2m Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 1. To ligninger med to ubekendte
Titel B 2. Procentregning og renteformlen
Titel C 3. Deskriptiv statistik
Titel D 4. Eksponentielfunktioner og eksponentiel vækst
Titel E 5. Potensfunktioner og potensvækst
Titel F 6. Polynomier af anden grad
Titel G 7.1 Vektor i planen
Titel H 8 Differentialregning
Titel I 9. Sandsynlighedsregning og Statistik
Titel J 7.2 Vektor i planen

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 1. To ligninger med to ubekendte

Arbejdsbog B1 side 28-29
Substitutionsmetoden
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B 2. Procentregning og renteformlen

Grundbog B1 side 18-22 + 67-69
Procentregning
Absolut og relativ ændring
Rentefomlen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C 3. Deskriptiv statistik

Desrkriptiv statistik
Grundbog B1 side 110 - 124
Ugrupperede observationer
Grupperede observationer

FF1 (projektforløb med samfundsfag) - Opdelte samfund
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 4. Eksponentielfunktioner og eksponentiel vækst

Eksponentialfunktioner og eksponentiel vækst (+ logaritmer)
Grundbog B1 side 8 - 18 + 23 - 41

Variabelsammenhænge, funktioner og vækst
Logaritmer (10-tal og naturlig) og logaritmeregnereglerne (med bevis)

Eksponentialfunktioner og eksponentielvækst
   Vækst og egenskaber
   Regression
   Topunktsformlen (med bevis)
   Fordobling og halvering (med bevis for T_2)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E 5. Potensfunktioner og potensvækst

Potensfunktioner og potensvækst
Grundbog B1 side 42 - 52
   Regression
   Vækst og egenskaber
   Topunktsformlen (med bevis)
   Omvendt proportionalitet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F 6. Polynomier af anden grad

Andengradspolynomier
Grundbog B1 side 76- 82 + 84 - 95

Andengradsligningen og diskriminantformlen (med bevis)
Parablens udseende og placering i koordinatsystemet (betydning af konstanterne a, b, c og d)
Rødder og skæring med x-aksen
Parablens toppunkt (med bevis for toppunktsformlen)
Faktorisering af andengradspolynomiet (med bevis)
Andengradspolynomiet på toppunktsform (uden bevis)
Regression
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G 7.1 Vektor i planen

Vektor i planen
Grundbog B1 side 144 - 163, 167-169, 177-179.

Grundlæggende vektorregning:
Addition, subtraktion, konstant gange vektor
Vektorligninger
Stedvektor
Indskudssætningen
Vektor mellem to punkter + afstandsformlen
Længde af vektor
Midtpunkt af linjestykke
Skalarprodukt /prikprodukt
Tværvektor
Vinkel mellem vektorer + ortogonalsætningen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H 8 Differentialregning

Grundbog B2 side 8 - 48
Emner:
Tangenthældning, differentialkvotient, regneregler, tangentligning, monotoniforhold, optimering, eksponentialfunktioner, logaritmefunktioner, potensfunktioner, væksthastighed.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 41 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I 9. Sandsynlighedsregning og Statistik

Grundbog B2 side 84 - 126 og 130 - 134.
Emner:
Sandsynlighedsmodel, kombinatorik og sandsynligheder, binomialfordelinger, opinionsundersøgelser, binomialtest (kun tosidet), residualspredning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J 7.2 Vektor i planen

Vektor i planen
Grundbog B2 side 140 - 177.

Ret linje givet ved parameterfremstilling og linjens ligning
Vinkel og skæring mellem linjer
Projektion af punkt på vektor og vektor på vektor
Determinant af vektor + egenskaber
Afstand fra punkt til linje
Cirklens ligning
Tangent til cirkel
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer