Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Allan Kjær
Hold 2019 sa/x (1x sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forskellige liv
Titel 2 Velfærd og velstand
Titel 3 Indentitet, Socialisering og sociale medier

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forskellige liv

Som en del af et tværfagligt forløb med matematik skal DU i dette forløb introduceres til, hvordan vi i sociologien undersøger sociale, økonomiske og kulturelle forskelle i vores samfund. Ydermere skal du undersøge mulige årsager til og konsekvenser af disse forskelle. Ideologerne skal ydermere inddrages.

Viden om og evne til at anvende følgende begreber/teorier:

Social differentiering
Livstilsanalyse
Habitus- og kapitalbegrebet
Levilkår og socialgruppeinddeling
Social arv
Social mobilitet
Ulighed og fattigdom
Klassiske Ideologier
Ideologiske forgreninger

Analysefærdigheder:

Udledning af og bearbejdning af kvantitativ data ved hjælp af excel.
Grundlæggende procentberegninger: procentandele, procentstigning og indekstal ved hjælp af excel.
Skriftlig og mundtlig formidling og analyse, hvor udledning af data kobles til begreber/teori og aktuel/faktuel viden


Kernestofsområder:

identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.
politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data

Kernestof:
Brøndum og Hansen, Luk samfundet op, Forlaget Columbus, kapitel 5
Brøndum og Hansen, Luk samfundet op, Forlaget Columbus, s. 108-116 og 118-121

Ekstra materiale om indkomstspredning / Gini-koefficienten:
Hansen og Henriksen, Excel i samfundsfag, Forlaget Columbus, side 27-29
Schausen og Damgaard-Madsen, matsamf, Forlaget Columbus, side 26-43
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Test i Politik og Ideologi 13-11-2019
Fremlæggelse 20-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Velfærd og velstand

Introduktion til grundlæggende økonomi og velfærd.

Du skal i forløbet lære om følgende:

Maslows behovspyramide
Velfærdstrekanten: marked, civilsamfund og staten
Markedsmekanisme - udbud og efterspørgsel
Forskellige former for økonomi: Markeds- plan- og blandingsøkonomi
Hvordan vi måler den økonomiske udvikling: Økonomisk Vækst (BNP), Arbejdsløshed, Inflation, Betalingsbalance, statsbudgettet og grøn økonomi
Økonomiske målsætninger: Økonomisk Vækst (BNP), Lav arbejdsløshed, Lav inflation, Betalingsbalance-ligevægt, blaance på statsbudgettet og bæredygtig økonomi
Det økonomiske kredsløb (Hvordan påvirker en bestemt økonomisk udvikling hele samfundet)
Konjunkturer
Økonomisk Politik (Finans-, penge- og strukturpolitik)
Velfærdsmodeller
Skat
Ideologi og velfærdsmodeller
Fremtidige udfordringer for velstandsudviklingen i DK
Kernestofsområder

velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling
makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.
komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode
Kernestof:

Brøndum og Hansen, Luk Samfundet Op, Columbus 3. udg. 2017, s. 174-220

Produktkrav:

Test

Prøveeksamen
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
ØVELSE: TJEK PÅ LEKTIEN (177-184) 15-01-2020
Videofremlæggelse 09-03-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Indentitet, Socialisering og sociale medier

Vi skal via en introduktion til socialisering, identitet, identitetsdannelse på nettet, samfundstyper, herunder teorier af Anthony Giddens, Thomas Ziehe og Ulrich Beck, blandt andet analysere og diskutere de sociale mediers betydning for socialisering og identiet i det senmoderne samfund. Vi skal også fokusere specifikt på digitale krænkelser.

I får til sidst tildelt et eksamensspørgsmål, som I mundtligt skal besvare = videofremlæggelse og efterfølgende uddybe kernestof og fremlæggelse til en individuel faglig samtale med mig.

Kernestof
• Luk Samfundet Op! 3.udgave, af Peter Brøndum og Thor Banke Hansen, Kapitel 3 og 4, Forlaget Columbus

Produktkrav:
• Videofremlæggelse og faglige samtaler
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Digital krænkelseskultur 06-04-2020
Videofremlæggelse Sociologi 28-04-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer