Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Christian Dan Yde Nielsen, Line Vogelsang
Hold 2019 Id/x (2x Id, 3x Id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Ultimate
Titel B Moderne træningsformer og sundhed
Titel C Idrætspsykologi og Volleyball
Titel D Badminton
Titel E Forløb#6: Dans
Titel F Forløb#7: Anatomi/fysiologi
Titel G Løbeforløb og De Olympiske Lege
Titel H Træningsprojekt og atletik
Titel I Alternative Boldspil
Titel J Danseforløb & Yoga
Titel K Parkour
Titel L Floorball& E-sport
Titel M Forløb#5
Titel N Forløb#8

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Ultimate

I dette forløb har eleverne arbejdet med spillet ultimate, hvor de er blevet undervist i de forskellige kast, måder at dække op op og måder at åbne et forsvar op på. Et yderligere fokus har desuden været på spilletshistorie og fairplay, spirit of the game og i den forbindelse reglerne.

Eleverne har desuden undervist hinanden.

Teknisk, taktiske dele i forløbet:
Forhåndskast, baghåndskast, hammerkast, pandekagegribning, høje og lave et og hånds gribninger, eleverne har desuden øvet cut og sidebølgen som en del af de taktiske angrebsåbninger.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Moderne træningsformer og sundhed

Eleverne har gennem forløbet stiftet bekendtskab med forskellige moderne træningsformer. I forløbet startede eleverne med at lave aktiviteter kendt og inspireret af fitnesskulturen, hvor de senere i forløbet har lavet crossfit og OCR inspireret træning.
Det vil sige at de indenfor genren fitnesskultur har prøvet step, fitnessboksning, cirkeltræning og yoga. Derudover har de selvtrænet hvor eleverne har lavet træningsprogrammer med udgangspunkt i læst og gennemgået teori omkring forskellige styrketræningsformer; maksimal-, eksplosiv-, udholdenheds- og hypertrofi styrketræning.
I crossfit har eleverne arbejdet med begreber som
• AMRAP
• WOD
• UGIG
• Finisher
• EMOM
- Tabata
- Buy In + Buy out
og lært øvelser som:
Burpee
Atomic sit-up
Worm walk
Box jump
Goblet squat
Shuttle sprint
Faldskærm
Double unders
Wall balls
Swing
Turkish getup


Eleverne har ydermere arbejdet med sundhedsbegrebet, hvordan sundhed kan defineres og hvordan man kan måle sundhed. I den forlængelse er der i undervisningen blevet taget fat på idrætsdeltagelse i det senmoderne samfund, hvordan denne har udviklet sig og hvad der motiverer til at dyrke motion.
Kropsbegreber og Maslowsbehpvspyramide er desuden blevet inddraget.

Teorielementer:
- Hvad er sundhed?
- Hvordan måler vi sundhed?
KRAM-faktorerne, BMI, Fedtprocent, Blodtryk, Hvilepuls, Mental, Psykologisk og Fysisk velvære
- Jagten på sundhed - årsager til at mange er optaget af deres sundhed
Sociologiske, psykologiske og fysiologiske årsager til (ekstreme)idrætsvaner
- Hvilke motionsformer har vundet indpas.
- Udregning af energiforbrug
- Kropsidealer
- Træningsformer

Faglige mål:
Fysisk kapacitet…
Færdigheder: Konkretiser hvilke (indenfor fitness, x-fit og OCR)
Begreber indenfor disciplinerne fitness(specificer), x-fit og OCR)
Motivere til fortsat idrætsdeltagelse.
Fysisk aktivitet og livsstils betydning for sundhed.
Indsamle data og analysere Måling af egen sundhed, bip-test.
Idrættens kulturelle værdi ?: (”Hvilke motionsformer har vundet indpas?”)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Idrætspsykologi og Volleyball

Eleverne har gennem forløbet lært spillets grundliggende regler samt de vigtigste slag og taktikker. Vi har lavet progression fra kidsvolley over teenvolley til det endelige spil. I volleyball har eleverne arbejdet med:
Slag: Baggerslag, fingerslag, smash, underhåndsserv
Taktik: Betonsystem, W-modtagning, 3-1-2 forsvar

Eleverne har desuden lært om forskellige emner inden for idrætspsykologi, hvor de har arbejdet med konkrete øvelser inden for flere af emnerne. Her er teamudvikling, roller og målsætning blevet knyttet til den praktiske undervisning, hvor eleverne skulle bruge begreber og øvelser til at udvikle deres volley-team.

Teorielementer:
Teamudvikling (synergi, kohæsion, fem faser, roller)
Målsætning (Resultat-, præstations- og procesmål, SMART)
Motivation (indre/ydre)
Spændingsregulering (Fysisk og mental energi, symptomer og midler)
Visualisering, selvtale og koncentration

Faglige mål
Beherske centrale færdigheder i idrætsdisciplinen volleyball indenfor færdighedsområdet boldspil.
Indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i volleyball, (og som team i samarbejdsrelationer generelt.)
Redegøre for og anvende centrale begreber inden for volleyball og idrætspsykologi.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Badminton

Badminton:
Eleven skal kunne mestre de basale slag inden for badminton: Forhåndsclear, drop, smash, opsamling og både lang og kort serv. Eleven skal desuden stifte bekendtskab med diverse slagøvelser hvor disse slag indgår. De har desuden arbejdet med baghåndslag.
Det forventes at eleven er i stand til at udføre nævnte slag samt har indgående kendskab til reglerne og spillets taktiske elementer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Forløb#6: Dans

Danseforløb, hvor eleverne dansede:

Cha-cha-cha med fokus på:

*Det intuitive ift., at herren fører, HERREN STARTER MED AT TAGE BEN FREM, damen tilbage (se i Yubio)
*4/4 takt
*Chassé på 4 og 1.
*Gå-trin på 2 og 3. Strakte ben. Fødder let udad.
*Vægt på midten af foden ved hvert trin.
*Storetå kontakt med gulvet.
*IKKE hælen i først.
*Hofte vugger i 8-tal, hofte væk fra midterakse, hver gang fod sættes i.
Vigtigt fokus: Det første (ekstra skridt-ish) i starten af dansen er det, der gør, at musikken rammes, så chasséet slutter på 1!  
*Siden og bagud (locksteppet)
*Lukket, åben eller diagonal dansefatning:
-Lukket: Damen højre hånd i mandens venstre hånd, damens venstre hånd på mandens skulder, manden tager fat om kvindens skulderblad med sin højre hpnd
-Åben: Damen lægger begge sine hænder oven i herrens hænder
-Diagonal: Herren holder damens højre hånd med sin egen højre hånd
Man kan også danse uden at holde ved hinanden.

Tre variationer;
Variation 1; Spotdrejning, vælg side (de to skridt bliver jeres drejning) (https://www.youtube.com/watch?v=vz0b6u7b9cA&feature=youtu.be)
Variation 2; New York (åben op UDAD, begge sider)  (https://www.youtube.com/watch?v=nZsMtAr3s7A&feature=youtu.be)
Variation 3; Hand to hand (åben op  INDAD, begge sider) (https://www.youtube.com/watch?v=ak2z5rwX484&feature=youtu.be)

Nedslag fra undervisningen:
*Video med grundtrin med et par: https://www.youtube.com/watch?v=5WK--5UILj4
*Der øvedes bl.a. grundtrin med åben fatning (damen lægger begge hænder oven i herrens) eller lukket fatning (dame højre hånd i mandens venstre hånd og venstre hånd på mandens skulder, manden højre hånd fat om kvidens skulderblad), ÅBEN er også god til variationerne.
*Eleverne satte disse sammen til en lille serie, og vi legede lidt med anden musik (4/4) ift. forskellige udtryk (refleksion over, at musikken tit retningssætter udtrykket).  

Jive med fokus på: CN undervist.

Vals med fokus på: CN undervist.

Tilknyttet TEORI:
Yubio s. 936-938 (Laban), 965-974 (Standard og Latin og teknik ift. cha cha cha).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Forløb#7: Anatomi/fysiologi

Forløbet er afholdt virtuelt
Eleverne har i et forløb om anatomi og fysiologi over 11 moduler arbejdet med:
Knogletyper, ledtyper, navne på store/vigtige knogler. Navne på og funktion af store/vigtige muskler. Eleverne har benyttet denne anatomi til at foretage bevægelsesanalyser.
Lunger, hjerte, blod og Ilt- og kuldioxidtransport.
Musklers opbygning, musklers kontraktion, ATP. Herunder også fibertyper og træning, mekaniske forhold og muskeltræthed.
Energisystemer og substratforbrug, laktattærskel og med udgangspunkt i dette har eleverne snakket om den gode udholdenhedsatlet.

Faglige mål:
Opnå viden og kundskaber om centralt arbejdsfysiologisk og funktionelt anatomisk stof og anvende denne viden til at analysere og vurdere fysisk aktivitet.

Arbejdsformer: Eleverne har arbejdet på forskellige måder virtuelt - gruppearbejde, individuelt arbejde, lavet quizzer til hinanden m.v.

Tilknyttet teori: Yubio s.:
46
49-50
197-207
213-214
228-241
242-251
251-262
269-273
To film med den britiske 5000 meter-løber Mo Farah.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Løbeforløb og De Olympiske Lege

(Forløbet er blevet afholdt virtuelt)
Eleverne har gennem forløbet arbejdet med forskellige løbe distancer i teori og praksis. Helt konkret har de prøvet forskellige løbeprogrammer af via Løbe app´en NIke Run Club.
Eleverne løb i starten af forløbet 1600m på tid, hvorefter der på denne baggrund er blevet udregnet forskellige splittider de skulle løbe med de efterfølgende gang.
De har løbet intervalprogrammer rettet mod forskellige distancer, med Olympiske Atleter som har guidet dem:
Intervaller rettet mod 5km
Intervaller rettet mod 400m
Intervaller rettet mod 100m

Ydermere har eleverne efter hvert løb stillet skarpt på typen af energiomsætning der var i spil og diskuteret relevansen af det givne program og hvorvidt noget kunne optimeres.
Eleverne har ligeledes set youtube video´er af løbe teknik på forskellige distancer og forsøgt at arbejde med dette.

Efter 10 moduler med løb har eleverne arbejdet seks moduler med De Olympiske Lege.
Her har de været på en rejse fra antikken til nutiden, hvor de har lært om hvilken rolle Legene spillede i samfundet og hvordan samfundet strukturer afspejles i Legene.
I forhold til De Moderne Olympiske Lege har eleverne lært om de tre forskellige perioder og derved hvordan Legene og deres betydning har udviklet sig.Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Træningsprojekt og atletik

Forløbet har været todelt i praksis med en del atletik og en del træningslære/træningsprojekt.

I forbindelse med atletik er eleverne blevet undervist i de olympiske lege og hvordan de har udviklet sig gennem tiden. Derudover er eleverne blevet undervist i forskellige atletik discipliner herunder:
Højdespring, Kuglestød, spydkast & Længdespring - hvor hver disciplin er blevet relateret til træningslære/træningsfysiologi.

Træningsprojekt:
I dette projekt har eleverne udarbejdet et træningsprojekt på baggrund af en træningsperiode på to måneder.
I denne træningsperiode har eleverne lavet polittest ved begyndelse og slutningen af de to måneder. I forbindelse med deres resultater har eleverne sat SMART-mål med henblik på at forberede udvalgte resultater.
Eleverne har arbejdet med træningsfysiologi og ud fra viden om  kroppens anatomiske sammensætning, styrketræning, anaerob og aerobe træning udarbejdet træningsprogrammer.

I forlængelse af træningsprojektet er eleverne blevet undervist i doping i et naturvidenskabeligt, idrætspsykologisk og idrætshistorisk perspektiv.

Begreber:
Styrketræning Maksimal, Eksplosiv, Hypertrofi & Udholdenhed.
RM, Arbejds-pause forhold, Reps & belastning, Plyometrisktræning, RFD,
Agonist, Antagonist, Synergist
Koncentrisk, excentrisk og issometrisk arbejde.
Anaerobt og aerobt arbejde:
Anaerob træning (Hurtighed, produktions & tolerance)
Aerob træning (lav-, moderat- og høj intensitet).


Hjertekredsløbets opbygning og funktion, Steady state, Bohreffekten.


Doping og OL:
De antikke og moderne Olympiske Lege, Den Olympiske ånd, Idræt, sport og Religion, Amatør og professionalisme,
Dopingsdefinition, Dopingbrugere (typer af personer som tager doping), Dopingpræparater (herunder særligt fokus på epo og anabole steorider).

Litteratur:
Træningskompendium
Yubio: s. 89-96 + 100-121 + 174 - 184 + 197 -212.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Træningsprojekt 09-10-2020
Omfang Estimeret: 32,00 moduler
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Alternative Boldspil

I dette forløb har eleverne i samarbejde med Center for boldspil på Københavns Universitet stillet skarpt på idrætsdeltagelse på Øregård Gymnasium og i det danske samfund. Eleverne har arbejdet med spiludviklingsmodeller (herunder spilhjulet) med henblik på, at udarbejde holdspil ,som skulle motivere ikke idrætsvante elever til at deltage i frivilligt idræt efter skole.
Undervisningen har været præget af workshops og gruppe arbejde med en flydenede overgang mellem teori og praksis.
Eleverne udviklede et spil som blev prøvet af af forskellige elevgrupper på skolen. Derudover lavede de en analyse  spørgeskema undersøgelse og analyse af idrætsdeltagelse på skolen, hvorudfra de kom med forslag til hvordan idrætskulturen kunne forbedres på ØG som blev præsenteret for CHS og skolensledelse.

I den mere teoretiske undervisning er eleverne blevet undervist i idrætsdeltagelse og idrætsudvikling i DK (gennem tiden fra højskole gymnastikken til idrætten i dag), årsager til idrætsdeltagelse, forskelle i idrætsdeltagelse som følge af køn, geografisk lokalitet og alder, motiver for idrætsdeltagelse. I forlængelse af ovenstående har eleverne også forholdt sig til motiver for idrætsdeltagelse både på et idrætssociologisk og psykologisk plan - væsentlige dele er her: Maslowsbehovspyramide, Flow samt indre og ydre motivation (Indre motivation med henblik på Autonomi, Kompetence & Tilhørsforhold).

Litteratur:
Spilsammen workshop materiale d.10/11
Observation Ottesen 2013  d.10/11
Læsestof til workshop 4 d.19/11
Idrætsdeltagelse figurer + spørgeskema d.15/12
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Danseforløb & Yoga


Dans og Yoga:


Yoga:
Solhilsen, Hovedstand, træet, kragen og danseren.


Produktkrav d.11/2:
At kunne sammensætte en serier/koreografi af yoga øvelser/bevægelser  og forevise dette I 3
At kunne følge takt /rytme og identificere samme.
Dans:
At have kendskab til og kunne danse forskellige stilarter - Herunder: Moderne dans, Disco og hip hop.
At kunne sammensætte og fremvise en koreografi med afsæt i Labans begreber.
At kunne bruge musikkens udtryk i samspil med kroppen til at formidle en fortælling/følelse/el. Lign gennem dans.
At opstille et taktark med beskrivelse af de forskellige bevægelser.

3min Koreografi
Overvej dynamikken i LABANS bevægelser.
Rød tråd – en form for fortælling  evt. Få folk til at tænke over krig/kærlighed.
Aflevering af 1side beskrivelse af dan og (teoretiske) overvejelser puls tilhørende Taktark(på x antal sider)

Derudover er eleverne blevet undervist i:
IDansk og Svensk gymnastik og vide hvilken betydning det havde I datidens samfund.
DGI, DIF, Team Danmark & DFIF er og hvilken rolle disse organisationer spiller I nutidens samfund.
Danskernes idræts og motionsvaner har ændret sig.

At kunne sammensætte og udføre en danse koreografi med afsæt I danseteori, herunder teori om moderne dans, Laban, Hip hop & Yoga.

Litteratur:
Idrætshistorie (pdf d. 5/1)
Yoga (pdf d. 7/1)
Hip hop (pdf d. 19/1)
Labansbevægelseskvaliteter (pdf  d. 19/1)
Kreative bevægelser og dans (pdf. d.2/2)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Parkour

I dette forløb har vi virtuelt arbejdet med parkour. Eleverne har lavet forskellige videoer, hvor de har udført rullefald, cat crawl, precision jump, running precision jump, vault, lazy vault & TikTak Wallrun.

I den teoretiske del har eleverne udarbejdet træningsprogrammer rettet mod parkour, lavet bevægelsesanalyser, blevet undervist i parkourshistorie, typer af parkour udøvere samt arbejdet med spændingsregulering og koncentrations modeller.

Litteratur:
Yubio 847 -851.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Floorball& E-sport

I dette forløb har eleverne arbejdet med E-sport og Floorball. Forløbet har primært været dog med indskudte fysike Floorball moduler undervejs.

Eleverne er blevet undervist i fodbold og floorballs oprindelse/historie og har i forlængelse heraf undersøgt idrætsdeltagelsen ift. floorball I forbindelse med undervisningen i de to sportsgrene har vi talt om karakteristika i dem og hvilke værdisæt der i de enkelte sportsgrene og hvordan værdisættet præger aktiviteten. Eleverne har udarbejdet træningsprogrammer og bevægelsesanalyser i forbindelse med floorball.

Ydermere har vi stillet skarpt på begreberne sport og idræt og i forlængelse heraf diskuteret, hvorvidt e-sport og gaming kan betegnes som en sport. I forbindelse med e-sport er eleverne blevet inddelt i to teams og har spillet computerspillet spaceshell-shockers, hvor de løbende har diskuteret taktik og "arbejdskrav".

I floorball er eleverne blevet undervist i regler, hvordan staven kan holdes, håndledsskud, trækskud, forskellige måder at drible på samt spilnære situationer.

Litteratur:
yubio side 430-31 + 548-549.
https://denstoredanske.lex.dk/fodbold
https://passport.worldrugby.org/?page=beginners&p=2&language=DA
https://videnskab.dk/krop-sundhed/er-e-sport-og-computerspil-en-sport
https://fysiq.dk/er-esport-en-sport/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Forløb#5

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Forløb#8

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer