Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Christian Dan Yde Nielsen, Karen Sofie Hammer, Sebastian Knudtzon
Hold 2019 ng/p (2p ng)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Klima og klimaforandringer
Titel 2 Jordskælv, vulkaner og tsunamier
Titel 3 Arktis - hvem har retten til Nordpolen?
Titel 4 Det blå guld - vand
Titel 5 Jord og Is.
Titel 6 Et lands udvikling
Titel 7 Energi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 5 Jord og Is.

Formålet med dette forløb er at give eleverne et grundigt kendskab til forskellige jordarters sammensætning og egenskaber, samt istidernes påvirkning af det landskab vi ser i Danmark idag.

Glaciale landskabsformer, herunder: Randmoræner, dødis, kamebakker, åser, tunneldale, smeltevandssletter.
Weischel og Saaleistiden
de fire hovedfremstød under Weischel istiden (Det ammelbaltiske isfremstød, Norskeisen, Nordøstisen og Den ungbaltiske is).
Jord og sands porøsitet, permabilitet og markkapacitet - øvelser om hhv. dødishuller og jord/sands porøsitet, permabilitet og markkapacitet.

Rapport om jord og istiderne.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Et lands udvikling

Formålet med dette forløb er at give eleverne et grundigt kendskab til hvilke faktorer der har betydning for et lands udvikling, med fokus på Danmark og et selvvalgt  land.

Indhold:
Blackers demografiske transitionsmodel, Fourasties erhvervsudvikling, befolkningsudvikling, fødsel- og dødsrate. Danmarks demografiske udvikling. Danmarks landbrug og økologiske kriser gennem tiderne erhvervsudvikling med primære, sekundære og tertiære erhverv. Befolkningspyramider og den grønne revolution.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Energi

Energi forløb (afholdt virtuelt):

I dette forløb har eleverne lært om de syv former for energi og hvordan vi kan udnytte denne energi. De har undersøgt hvordan forskellige typer af kraftværker fungerer. I forlængelse heraf har eleverne på baggrund af data vurderet, hvor de forskellige typer af kraftværker optimalt kan placeres i Danmark og udlandet.
Eleverne har desuden lært om fossile og vedvarende energikilder og et særligt fokus har været på biobrændsel og hvorvidt denne alternative energikilde er bæredygtig.

Ydermere har eleverne prøvet energispillet, hvor de skulle styre energiforsyningen til en by og i forlængelse heraf stillet skarpt på energiforbrug og udviklingen i energiforbrug i verden.

Eleverne har lavet øvelser med Windy og geotermi i DK – hvor de har analyseret GIS data.
https://data.geus.dk/geoterm/
https://www.windy.com/?55.679,12.559,5,i:pressure


Centrale begreber i forløbet er:
Bæredygtighed, ressourcer og reserver, fossile energikilder, alternative energikilder, vedvarende energi, atomkraft,  vandkraft, solceller, solfangere, vindmøller, biobrændsel, olie, kul, naturgas, smog, inversionslag, højtryk og lavtryk, vestenvindsbæltet, geotermi i DK.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer