Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Rebecca Kortnum Matern
Hold 2019 re/p (3p re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til religion og inuitisk religion
Titel 2 Islam
Titel 3 Kristendom og religion i det senmoderne samfund
Titel 4 Buddhisme

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til religion og inuitisk religion

FORMÅL
Formålet med forløbet er en grundlæggende introduktion til faget. Hvad er religion? Hvordan defineres "religion"? Hvordan arbejder vi med religion ud fra et religionsfagligt og religionsvidenskabeligt perspektiv?
Eleverne introduceres til den religionsfænomenologiske tilgang til tekstanalyse. De får kendskab til centrale religionsdefinitioner (primært Durkheim, Bilde & Armin Geertz), og de lærer en række kernebegreber, som både danner baggrund for forståelsen af fænomenet "religion", og som skal bruges i løbet af året, når vi arbejder med verdensreligionerne og religionsfaglige emner.

Forløbets røde tråd vil være en overvægt af kildetekster fra inuitisk religion, således at forløbet er en kombination af en introduktion til religionsfaget med udgangspunkt i inuitisk religion. På den måde introduceres eleverne til en religionstype, der er helt central for religionsforskningen. Denne type er mindre heldigt blevet kaldt "primitiv religion", dog i betydningen "oprindelig", men betegnelserne "skriftløse folks religion" eller "naturreligion" er senere blevet de mest anvendte.

FOKUSPUNKTER
Ninian Smarts religionsmodel
Aksetiden
Velsignelsesreligioner og frelsesreligioner
Animisme
Religion og magi
Helligt/profant
Rent/urent
Myter
Ritualer, herunder overgangsritualer
Religion i Grønland i dag/religion i det senmoderne

OVERORDNET FOKUS
At kunne analysere og diskutere/vurdere samt perspektivere tekster om religion med kritisk og selvstændig anvendelse af religionsfagets begrebsapparat og præcis kontekstualisering.

BAGGRUNDSSTOF
• Grundbogen til Religion C (2012-2014): Lene Madsen, Dorte Thelander Motzfeldt, Anders Nielsen, Bodil Junker Pedersen, Sofie Reimick, Trine Ryhave og Systime A/S.
• Religion - kort og godt (2018): Allan Poulsen. Forlaget Columbus.
• Andersen, Thilde Thordahl: "De ti vigtigste ting at vide om inuit-religion" (2014), religion.dk

TEKSTER
Brandstrup, Lasse & Josephson, Hanne: Eskimoerne - en tekstcollage om religion og eksistens (1975), Gyldendal, 2. oplag
• "Tekst 84: G. Holm: Solen og månen", s. 125
• "D. Handlingsmønster i omgangen med hav- og landdyr - Tekst 18: K. Rasmussen: Kampen mod døde dyrs sjæle, s. 37-41
• "Tekst 35: J. Petersen: Traditionens magt, s. 60
• "Tekst 80: K. Rasmussen: De første mennesker", s. 122-123
• "Tekst 57: K. Rasmussen: Havets moder", s. 87-90
• Guldager, Katrine Marie: "Jordens balance forstyrres" (2002), Information (gengivelse af Dogon-folkets skabelsesmytologi)
• Ringgard, Anne: ”Kristendom og spøgelsestro lever side om side i Grønland” (2016), videnskab.dk

ANDET MATERIALE
• Podcast: ”Audiens: Inuitisk religion en del af kulturen”, https://groenland.systime.dk/index.php?id=160
• Nannook – musikvideo https://www.youtube.com/watch?v=vLv7Olpfxzw&fbclid=IwAR0MXDYhE7hndb-1W1KpTuw7ji0GwPkurPkFtIKlrejTTGvB2ruWzPzqtGI
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Islam

BAGGRUNDSSTOF:
• Poulsen, Allan. Religion - kort og godt. Kapitlet om islam, side 121-146. Columbus (2018).
• Deniz Kitir: Klassisk & Moderne Islam: Grundbog til islam: ”Islams kilder”, ”Tro og praksis”. Systime (2019). 13-15, s. 26-34.
• Deniz Kitir: Klassisk & Moderne Islam: Grundbog til islam: ”Islamisk feminisme”. Systime (2010), s.110-113.
• "Renselse og bøn" side 142-150 i "Danske Verdensreligioner".
• "10 vigtigste ting at vide om den muslimske pilgrimsfærd hajj" fra religion.dk


PRIMÆRTEKSTER:
1. Koranen:
- Sura 1, 1-7 (Åbningssuraen)
- Sura 3,18 (Shahada)
- Sura 2,238 (Salah)
- Sura 62,9-11 (Fredag)
- Sura 2,277 (Zakat)
- Sura 2,185 (Sawm)
- Sura 2,197 (Hadj)
- Sura 8,39 (Jihad)
- Sura 9,5 (Jihad)
- Sura 4,1-35 (uddrag: om kvindens stilling)
- Sura 4,43 (Kvinderne)
- Sura 114: Ikhlas (den rene tro)

2. Hadith:
- Hadith Jibril (al-Muslim): Oversættelse Karima Farhim, "Ahadith sahiha", 1994.
- Hadith om tilgivelse (al-Bukhari).

ANDRE TEKSTER:
- ”Bønnens betydning for 3 århusianske muslimer”, Uddrag fra Jyllands-Posten, 1. maj 2005.
- Forskellige fatwaer fra ECFR: "Må man gå i Nike-mærketøj, når Nike er navnet på en græsk gudinde?"
- Kassem, Moustapha og Safwat, Akmal (2008): ”Islam og demokrati. Vi tror på en sekulær islam – på en adskillelse af religion fra staten. I:Politiken. 8. februar 2008. (uddrag)
- Søndergaard, Britta: ”Verden ifølge Hizb Ut-Tahrir: "Vi kæmper mod assimilation af muslimer i det danske samfund". I: Kristeligt Dagblad. 6. januar 2012.
- Søndergaard, Britta: ”Imam: Vi skylder de unge muslimer at udvikle en særlig dansk islam. I: Kristeligt Dagblad, 18. marts 2016.
- Ditte Marie Specht, 2015: "Moske skabt af kvinder for kvinder", Netudgaven.dk
- Tobias Stern Johansen: "Islamprofessor: Jihad blev til i en verden, hvor krig var normen" i Kristeligt Dagblad. 31. august 2016.

DOKUMENTARER:
"Hajj - The Journey of a Lifetime" (2001) - om islams femte søjle: Hjärpes model og ritualteori.

ANDET:
Inkursion: Eleverne har deltaget i 'Religionernes dag', som har været et todelt arrangement: Først har de hørt et oplæg v. Mikael Rothstein om religion i det senmoderne samfund. Oplægget har haft Danmark og religiøsitet i det senmoderne samfund som fokus. Dernæst har de deltaget i workshops med repræsentanter fra forskellige religioner.

Ekskursion: Klassen har besøgt Tauba-moskeen og Det Islamiske Trossamfund på Dortheavej i København. I den forbindelse har klassen overværet en fredagsbøn og haft mulighed for at stille en muslim nogle spørgsmål.

FORMÅL MED FORLØBET:
- Redegøre religionshistorisk for Islams formative periode
- Redegøre for forskellen på shia og sunniislam med vægt på splittelsen mellem de to retninger
- Typebestemme religionen Islam i forhold til gudssynet
- Forklare det teologiske syn på henholdsvis Allah, Muhammad, Koranen og haditherne
- Præcist og nuanceret forklare begreberne: jihad, ummah, sharia, fiqh, fard, haram, wudu, qibla, muezzin, imam, khutba, minbar, tawhid, hanif, kalif, hirja (evt. etc)
- Gengive en moskés grundplan og de væsentligste dele af indretningen
- Opregne de 3 væsentligste helligsteder indenfor islam og forklare hvilken rolle de spiller (med vægt på den historiske og mytiske baggrund)
- Redegøre uddybende for islams 5 søjler (hellige handlinger/ibadat)
- Redegøre uddybende for islams 6 trosartikler (dogmer/iman)
- Redegøre for eksempler på de anbefalede daglige handlinger (muamalat)

- Redegøre for og anvende alle begreberne fra det tidligere forløb (”Introduktion til religion og Inuitisk religion”)
- Redegøre for og anvende begrebet axis mundi
- Redegøre for og anvende religionssociologiske begreber som elite/mainstream, maksimalisme/minimalisme, os/dem, inklusiv/eksklusiv, majoritet/minoritet
- Redegøre for og anvende begrebet overgangsritual og de dertil knyttede begreber ekskorporation, liminalitet og inkorporation
- Redegøre for og anvende begrebet islamisme
- Redegøre for og anvende Jan Hjärpes model til typologisering af religiøse standpunkter (dertil hørende: modernisme-sekularisme-ligegyldighed/afstandtagen & traditionalist-ikke-sekularist-entusiasme)
- Analysere kortere Koranuddrag og i den forbindelse identificere særlige karakteristika (såsom generelle forskelle mellem medinensiske og mekkanske suraer og den postulerede afsender)
- Analysere kortere Koranuddrag og i den forbindelse forklare deres rolle som helligskrifter samt deres anvendelse af muslimer tidligere og i dag
- Analysere argumenterende tekster/tekstuddrag og film/filmklip med afsæt i de religionsfaglige begreber og modeller

OVERORDNET FORMÅL:
At kunne analysere og diskutere/vurdere samt perspektivere forskelligartet materiale (især tekst) med kritisk og selvstændig anvendelse af fagbegreber/-modeller og præcis kontekstualisering.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kristendom og religion i det senmoderne samfund

FORMÅL
Formålet med dette forløb er, at eleverne opnår viden om kristendommen i både dens formative, historiske og nutidige skikkelse. Eleverne skal sammen med et religionsfagligt begrebsapparat kunne anvende denne viden i arbejdet med tekster og andet materiale inden for emnet, og de skal selvstændigt kunne disponere dette arbejde i en fremlæggelse.

FOKUSPUNKTER
Et historisk og teologisk overblik over den bibelske fortælling samt Biblens opbygning
Nutid - sekularisering, afsekularisering og afmytologisering, tro og viden(skab)
Religionshistorie - jødedom og kristendom
Centrale forestillinger - skabelse, synd, frelse
Etik - næstekærlighed og de forskellige fortolkninger af næstekærlighed i dag
Protestantisme - Luther og Reformationen
Dåbs- og nadverritualet

BAGGRUNDSSTOF:
"Kristendom", side 89-116 i Allan Poulsens "Religion - kort og godt". Columbus: 2018.
"Jødedommens mytisk-narrative dimension", side 63-66 i Allan Poulsens "Religion - kort og godt." Columbus: 2018.

ANDET:
Inkursion: Eleverne har deltaget i 'Religionernes dag', som har været et todelt arrangement: Først har de hørt et oplæg v. Mikael Rothstein om religion i det senmoderne samfund. Oplægget har haft Danmark og religiøsitet i det senmoderne samfund som fokus. Dernæst har de deltaget i workshops med repræsentanter fra forskellige religioner.

PRIMÆRTEKSTER OG KILDETEKSTER:
Tekst 1: ”Er Danmark et sekulariseret land?” af Merete Riis Jensen, 2010.
Tekst 2: ”Mig og Gud og Mig” i DSBs Ud & Se af Manuel Vigilius, 2004.
Tekst 3: Skabelsesberetningerne, første Mosebog, kap. 1-2, GT, Bibelen.
Tekst 4: Syndefaldsmyten, første Mosebog kap. 3, 1-24, GT, Bibelen.
Tekst 5: Den apostolske trosbekendelse med forsagelsen, Bibelselskabet.
Tekst 6: Paulus om synd. Romerbrevet, kap. 7, 14-25 og kap. 8, 1-17, NT. Bibelen.
Tekst 7: "Hvordan ser Gud på vores synd?” af Astrid Baun www.jesusnet.dk (brevkasse), 2003.
Tekst 8: “Syndefald, arbejde og kærlighed” af Dorothee Sölle. Tekst 6 i Allan Poulsen og Jacob Schow-Madsen: Kristendom i Nutid, Munkgaards forlag 1998.
Tekst 9: Åbenbaringen på Sinaj. Anden Mosebog, kap. 19, GT. Bibelen.
Tekst 10: De ti bud. Anden Mosebog, kap. 20, 1-21, GT. Bibelen.
Tekst 11: Bjergprædikenen (uddrag), Mattæusevangeliet, kap. 5, 1-48, NT. Bibelen.
Tekst 12: Lignelsen om kongesønnens bryllup og det dobbelte kærlighedsbud, Mattæusevangeliet, kap. 22, 1-14 og 34-46, NT. Bibelen.
Tekst 13: "Er Jesus den store fredsfyrste?" (uddrag) af Jens-André Herbener. Politiken, 2012.
Tekst 14: Lignelsen om den barmhjertige samaritan, Lukasevangeliet, kap. 10, 25-37, NT. Bibelen.
Tekst 15: Myten om nadverritualets indstiftelse Lukasevangeliet, kap. 22, 7-30, NT. Bibelen.
Tekst 16: ”Nadver” fra Lindevang kirkes hjemmeside.
Tekst 17: Johannes' dåb af Jesus, Markusevangeliet, kap. 1, 1-28, NT, Bibelen.
Tekst 18: Folkekirkens dåbsritual, Bibelselskabet.
Tekst 19: ”Om de gode gerninger (uddrag)” af Martin Luther i Sermon von den guten Werken, 1520.
Tekst 20: ”Flertal af danskere: Religion er ikke meget vigtig i mit liv” af Amalie Kønigsfeldt: dr.dk, 2016.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 21,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Buddhisme

INDHOLD:
Poulsen, Allan. "Buddhisme" i Religion - kort og godt. Columbus, 2018.
Borup, Jørn: ”Buddhisme i dag”, ”Global buddhisme”, ”Nye buddhistiske grupper”, ”Buddhisme i Vesten”, ”Zen og Dalai Lama”, ”Immigrant buddhisme”, ”Etisk buddhisme og konvertit-buddhisme”, ”Østliggørese af Vesten og fremtidens buddhisme”, ”Individuel buddhisme” fra Religionsportalen.

PRIMÆRTEKSTER:
”Buddha-legenden”. Sammenskrivning af forskellige kilder ved Jørn Borup.
"De fire ædle sandheder”. Dīgha-nikāya II. Frede Møller-Kristensen: Tekster til Buddhismen, Gyldendal 1980. Oversat af F. Møller-Kristensen.
”Det brændende hus”. Saddharmapundarika III. Esben Andreasen: Buddhismen, Gyldendal 2002. Oversat af Ole Holten Pind.
”Vejen til nirvana”. Bruun, J. & Lidntner, C. & Nielsen, P.B.: Buddhismen, tanker og livsformer. Gyldendal: side 51-53.
Jørn Borup: „En sej religion – interview med Hiep, Lena og Mai“, templet i Quang Huong, 2002
Jørn Borup: „Buddha, Buddha Cool“, FO/fremtidsorientering 2/2009.

FORMÅL MED FORLØBET:
- Redegøre religionshistorisk for buddhismens historie og formative periode ___
- Redegøre for Mahayana, Vajrayana og Theravada buddhismen med fokus på forskellen mellem de tre hovedretninger ___
- Typebestemme religionen buddhisme i forhold til gudssynet ___
- Præcist og nuanceret forklare begreberne: an-atman, atman, bodhi, boddhisatva, dharma, karma, mandala, mantra, moksha, nirvana, parinirvana, samsara, sangha, tripitaka, stupa, templer (evt. etc) ___
- Opregne væsentlige helligsteder indenfor buddhisme og forklare hvilken rolle de spiller (med vægt på den historiske og mytiske baggrund) ___
- Redegøre uddybende for buddhismens centrale etiske principper, munkeordenen samt forholdet mellem munke og lægfolk __
- Redegøre uddybende for Buddhas betydning indenfor buddhismen samt Buddhas lære __
- Redegøre for og anvende alle begreberne fra de tre tidligere forløb (”Introduktion til religion og Inuitisk religion”, ”Kristendommen og ”Islam”) ___

- Redegøre for og anvende begrebet axis mundi ___
- Redegøre for og anvende begreberne elite/mainstream ___
- Redegøre for og anvende begreberne maksimalisme/minimalisme ___
- Redegøre for og anvende begreberne os/dem ___
- Redegøre for og anvende begreberne inklusiv/eksklusiv ___
- Redegøre for og anvende begreberne majoritet/minoritet ___
- Redegøre for og anvende begrebet overgangsritual i forbindelse med wang (indvielsen) og de dertil knyttede begreber ekskorporation, liminalitet og inkorporation ___

- Analysere kortere klassiske tekster og i den forbindelse identificere særlige karakteristika
- Analysere kortere klassiske tekster og i den forbindelse forklare deres rolle som helligskrifter samt deres anvendelse af buddhister tidligere og i dag ___
- Analysere argumenterende tekster/tekstuddrag og film/filmklip med afsæt i de religionsfaglige begreber og modeller ___

OVERORDNET FORMÅL:
At kunne analysere og diskutere/vurdere samt perspektivere forskelligartet materiale (især tekst) med kritisk og selvstændig anvendelse af fagbegreber/-modeller og præcis kontekstualisering.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer