Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Erhvervsøkonomi C
Lærer(e) Markus Sloth
Hold 2019 2g eø/1 (2g eø/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Virksomhedens forretningsmodel
Titel 2 6. Eksamensprojekt
Titel 3 Organisation og ledelse
Titel 4 Virksomhedens Økonomiske forhold
Titel 5 Virksomhedens Eksterne forhold
Titel 6 Virksomhedens Strategi (Strategi og marketing)
Titel 7 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Virksomhedens forretningsmodel

Virksomhedens forretningsmodel

--- PENSUM ---

”Virksomhedens Verden”, Sebastian Hauge Lerche og Systime A/S. Første udgivelsesår 2018

Kapitel 1: Den strategiske analyseproces
Kapitel 2: Virksomhedens Forretningsmodel

---MÅL---


-Grundlæggende begreber-

Eleven skal kunne redegøre for begreberne:
  *Forretningsmodel herunder:
    *Business Model Canvas og Hvem, hvad og hvordan modellen
    *Værditilbud
    *Idégrundlag
    *Mission
    *Vision

-Pitch og forretningsmodel-

Eleven skal kunne:
redegøre for begrebet elevatortale
redegøre for hvordan forretningsmodellen i praksis kan opstilles ud fra et Business Model Canvas

-Købsadfærd og købsmotiver-

Eleven skal kunne:
redegøre for forbrugerens købs behov herunder behovscirklen
Analysere reklamefilm ud fra behovscirklen
redegør for forbrugerens købsmotiver
redegøre for forbrugerens købsadfærd
redegør for forbrugerens købsbeslutningsproces

-Idégenerering og gruppedannelse-

Eleven skal:
Komme med idéer til iværksættercase
Udvælge den idé, du vil bruge til eksamensprojektet
Melde dig ind i en gruppe ud fra fælles interesser for idéen
Gruppen skal have en konkret idé skrevet ned inden lektionen er slut


-Værditilbud og brand-

Eleven skal kunne:
Definere hvad et brand er og kunne give eksempler på hvordan en brand kan skabe en merværdi.
Forklare begrebet ”brand loyalitet”

-Iværksætteri-

Eleven skal undersøge og diskutere problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed.
Eleven skal have en fornemmelse for hvad sandsynligheden i gennemsnit er for at få succes som iværksætter.

-Den socialøkonomiske virksomhed (case om Salling Fondene og Netto A/S)-

Eleven skal undersøge Netto A/S ejerskabsstruktur samt overskudsfodelingen. Eleven skal have fokus på Netto A/S forretningsmodel og virksomhedens CSR-strategi. I undersøgelsen skal eleven anvende fagets kernestof for på den måde at kunne forklare og diskutere Nettos muligheder og begrænsninger.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 6. Eksamensprojekt

Målet er at kursisten skal oprette egen fiktive virksomhed som iværksætter for herved at forholde sig til idégenerering, forretningsmodeller og forretningsplanen i samspil med "virkeligheden". Forretningsplanen udarbejdes løbende som repetitionsværktøj efter hvert emne. Forretningsplanen indeholder derved de vigtigste fokuspunkter og modeller fra stoffet
og arbejdet på klassen, men den er udarbejdet efter egne evner og ift. egen virksomhedsidé. Forretningsplanen indgår som "eksamensprojekt" ved fremlæggelsen i den mundtlige eksamen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 68 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Organisation og ledelse

--- Organisation og ledelse ---

-- Pensum --
Bog: ”Virksomhedens Verden”, Sebastian Hauge Lerche og Systime A/S. Første udgivelsesår 2018
   * Hele kapitlet: ”Virksomhedens organisation og ledelse”
   * Derudover Burns stalkers teori – Vi har kun set diagrammet. Det er ikke i bogen


-- Mål –


- Organisation -

Du skal kunne redegøre for:

* Myndighedsniveauer (ejere, bestyrelse, direktion, stabs- og mellemleder og medarbejder). Derudover skal du kunne afdække og forholde dig til problemstillinger omkring incitamenter i denne struktur
* Karakteristika ved mekanistiske og organiske organisationsstrukturer ud fra Burns
&Stalkers teori
* Herunder omgivelsernes påvirkning af valget af organisationsstruktur
*Edgar Scheins kulturteori
* Hvordan man laver et simpel Interessentanalyse
* Greiners model

- Ledelse -

Du skal kunne redegøre:

*”Meget overfladisk” for Ledelsesteori historisk set (adam smith, taylor, mayor og max weber)
*Ledelsesteorien " i dag"
   * Værdibaseret ledelse
   *  Situationsbaseret ledelse
*Ledelsen opgaver
*Ledelsesformer
*Ledertyper ifht Adizes-model

- Motivation of trivsel –


Du skal kunne redegøre for:

* Frederick Herzberg to-faktorteori, hvor der skelnes mellem langsigtede (motivationsfaktorer) og kortsigtede motivationsfaktorer (vedligeholdelsesfaktorer).
* Bonusordninger og suboptimering
* Pygmalion-effekt og Golem-effekt
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Case 04-11-2019
Case_Mundtlig_Video 04-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Virksomhedens Økonomiske forhold

--- Virksomhedens Økonomiske forhold ---


-- PENSUM --

-”Virksomhedens Verden”, Sebastian Hauge Lerche og Systime A/S. Første udgivelsesår 2018

Hele kapitlet – ”virksomhedens økonomiske forhold”-- Mål --


-Regnskabet-


Du skal kunne redegør for:
   *Årsrapportens indhold og krav
   *Regnskabsklasser
   *Resultatopgørelsen indhold og opstilling
   *Variable og fast omkostninger. Herunder en basal forståelse for stordriftsfordele
   *Artsopdelt
   *Funktionsopdelt
   *Balancens indhold og opstilling
   *Aktiver
   *Passiver


-Nøgletal-


Du skal kunne:

   *Redegør for interessenternes mulige interesse i regnskabet og nøgletallene

Du skal kunne beregne og redegøre for anvendelsen af:
Rentabilitet:
   *Egenkapitalens forretning
   *Soliditetsgraden
   *Afkastningsgraden
Kapitaltilpasning:
   *Overskudsgraden
   *Aktivernes omsætningshastighed
”Sikkerhed”:
  *Soliditet
  *Likviditetsgraden (1 og 2)
  *Finansiel gearing


- Investorskolen –


Inflation (Ekstra emne)

Du skal tilegne dig en basal forståelse for hvordan inflation påvirker låntager og långiver.


DCF modellen – (Ekstra emne)

  * Du skal kunne anvende DSF modellen til at udregne værdien af en udlejningsejendom.
  * Du skal have en ekstrem overfladisk ide om hvordan man kan bruge DSF modellen til at prissætte aktier.

Aktier og nøgletal (Ekstra emne)

   * Du skal kunne sammenligne forskellige aktier ved brug af en nøgletalsanalyse koblet med en analyse af virksomheds forretningsmodelIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Virksomhedens Eksterne forhold

--- Virksomhedens Eksterne forhold ---


-- Pensum –

”Virksomhedens Verden”, Sebastian Hauge Lerche og Systime A/S. Første udgivelsesår 2018
Kapitel 5: Virksomhedens eksterne forhold

Ekstern afsnit fra ”luk virksomheden op” omkring Porters diamant
-Hurtig oversigt (frivilligt)-

Video: Porters Diamant, forklarmiglige.dk
Video: Porters Five Forces, forklarmiglige.dk


--Mål--


- STEEPLE (Udvidelse af ”PEST”) -

Du skal kunne:

   *Redegøre for en virksomheds rammebetingelser ud fra eksterne analysemodeller:
      * herunder STEEPLE-modellen
   *   redegøre for anvendelsen af en SWOT-model
   * Anvende modellerne STEEPLE  til analyse af virksomhedens omgivelser
   * Vurdere virksomhedens position og mulige tiltag ift. omgivelserne ud fra analysearbejdet

- Porters 5 Forces -

Du skal kunne:
   *redegøre for modellen Porters 5 forces (P5F)
   *anvende modellen P5F til at analysere en virksomheds konkurrencesituation
   *vurdere en virksomhedskonkurrencesituation ud fra resultatet af din analyse

- Porters diamant -

Du skal kunne:
   *redegøre for modellen porters diamant
   *anvende porters diamant til at analysere en virksomheds konkurrencesituation
   *vurdere en virksomhedskonkurrencesituation ud fra resultatet af din analyse

- Kritiske succesfaktorer -

Du skal kunne:
Identificere kritiske succesfaktorer i en branche eller virksomhed

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Virksomhedens Strategi (Strategi og marketing)

--- Virksomhedens Strategi (Strategi og marketing) ---


-- Pensum --

”Virksomhedens Verden”, Sebastian Hauge Lerche og Systime A/S. Første udgivelsesår 2018

Kapitel 6: Virksomhedens strategi


- Et hurtigt overbliv over de vigtigste emner (frivilligt) -

Video: SWOT, forklarmiglige.dk
Video: Ansoffs vækstmatrice, forklarmiglige.dk
Video: Strategi, forklarmiglige.dk
Video: Porters tre konkurrencestrategier, forklarmiglige.dk
Video: De 4 P'er, forklarmiglige.dk
Video: Segmentering, forklarmiglige.dk
Video: Minerva-modellen, forklarmiglige.dk

-- Mål --

- Porters 3 konkurrence strategier
Kursisten skal kunne:
   * Redegøre for modellen Porters 3 konkurrencestrategier (P3K)
   * Anvende modellen P3K til at analysere en virksomheds konkurrencemuligheder
   * Vurdere valget af en virksomheds konkurrencestrategi ud fra resultatet af din analyse
   
- Positioneringskortet -
Du skal kunne:
   * Redegøre og placere virksomheder på positioneringskortet

- Blue ocean konkurrencestrategi -
   * Du skal forstå hvordan en unik positionering kan være et værn mod de stærke konkurrencekræfter.


- Ansoffs vækstmatrice -
Du skal kunne:
   * Redegøre for modellen Ansoffs vækstmatrice
   * Anvende modellen Ansoffs vækstmatrice til at analysere en virksomheds
vækstmuligheder
   * Vurdere valget af en virksomheds vækststrategi ud fra resultatet af din analyse


- Boston gruppens model (BCG-model) -
Du skal forstå hvordan BCG modellen kan bruges som et redskab til at skabe overblik over virksomhedens produktportefølje

- SWOT -
Du skal kunne samle din viden om virksomhedens interne og eksterne forhold i en SWOT analyse. (modellen har haft lav prioritet)

- De fire og syv p’er –

Product
Kursisten skal kunne redegøre for:
   * Parameteret Product i modellen de 4 P'er, herunder særlig fokus på:
      *Produktklassifikation - Produktmix og Produktlinje
      * Produktets parametre i forhold til markedsføringen - F.eks. Kvalitet, service,
emballage

Promotion
Kursisten skal kunne redegøre for:
   *Promotion tiltag
      * Above the line
      * Belov the line
      * Push og Pull-strategier
   * Segmentering af målgruppen
      * Specielt fokus på Minerva-modellen


Price &Place
Du skal kunne redegøre for:
   *de forskellige trin i prisfastsættelsen
   *distributionskæden

De sidste P’er  
Vigtig note !!! - De sidste p’er har haft begrænset fokus

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Repetition

Repetition af de vigtigste emner
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer