Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Andreas Mølholm, Jeppe Kjærgaard Kristensen, Line Vogelsang
Hold 2019 3g Id (3g Id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1: Anatomi/Floorball
Titel 2 Forløb#2: Dans
Titel 3 Forløb#3: Træningslære i teori og praksis
Titel 4 Forløb#4 Crossfit og identitet
Titel 5 Forløb#5: fodbold og teamudvikling

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1: Anatomi/Floorball

Faglige mål(praktisk):
Korrekt udførsel af slagskud, trækskud og håndledsskud.
Korrekt anvendelse og håndtering af stav
Boldkontrol
Pasninger
Evnen til at indgå i samt forstå forskellige spilsituationer.
Regler

Faglige mål(teoretisk):
BAsal anatomi

Formålet med floorballforløbet er en grundlæggende indføring i de centrale aspekter af
floorball. I første lektion er hovedvægten på basale boldtilvænningsøvelser, hvor der maksimalt
er to elever om en bold det meste af tiden.
I de følgende lektioner øves driblinger, afleveringer og afslutninger, og det hele sættes
sammen i femte lektion, hvor sammenspil og taktik er fokus.
Forløbsprøven tager udgangspunkt i de vigtigste og mest centrale elementer af de gennemgåede
øvelser.
HVAD SKAL JEG KUNNE?
- Aflevering til makker 5-10 meter væk
- Modtagning af aflevering fra 5-10 meters afstand
- Drible med forside/bagside af stav stående og i let tempo
- Drible med bolden zigzag gennem kegler uden at miste kontrol med bolden
- Indgå i samspil med medspiller, mens modstander presser
- Udføre et trækskud hvor bolden løftes fra jorden
- Afslutte mod mål både med og uden moderat pres fra modstander
- Kunne følge løbemønstre i taktiske øvelser
- Indgå i kampsituationer, hvor du modtager bolden og spiller den videre
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#2: Dans

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 35 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#3: Træningslære i teori og praksis

Gennem dette forløb vil eleverne tilegne sig teoretisk viden inden for basal træningslære, herunder viden om principperne bag aerob- og anaerob træning samt forskellige styrketræningsformer. Træningsprincipperne vil hele tiden afprøves i praksis - og der vil således løbende forekomme en kobling mellem teori og praksis gennem forløbet.

FAGLIGE MÅL I FORLØBET:
Eleverne skal:
- Gennem alsidig undervisning opnå relevante tekniske færdigheder, god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for og anvende centrale begreber inden for træning, idrættens discipliner og teoriområder
- Kunne indsamle data om, analysere og vurdere egen fysisk aktivitet med henblik på forbedring af praksis
- Opnå viden og kundskaber om centralt arbejdsfysiologisk og funktionelt anatomisk stof, træningslære og anvende denne viden til at analysere og vurdere fysisk aktivitet.

Kernestoffet omhandler overordnet:
- Aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet, herunder bip-test (aerob), RAST-test (anaerob) og 1RM (styrketræningstests)
- Grundlæggende principper for træning, herunder intervaltræningsprincipper inden for aerob- og anaerob træning samt styrketræningsprincipper
- Centralt arbejdsfysiologisk og funktionelt anatomisk stof

ARBEJDSFORMER:
Forløbet veksler løbende mellem teori og praksis.
Abduktion: Elever skal afprøve forskellige træningsformer- og principper i praksis og analysere på denne praksis. Metoden hertil er delvis induktiv, da eleverne i forlængelse af praksis forsøger at gøre sig nogle overvejelser omkring, hvordan træningsformerne adskiller sig fra hinanden. Herefter gennemgår vi teorien bag træningsformerne og applicere denne på elevernes praksis (deduktion)
Socialform: Aktiviteterne spænder mellem klasseundervisning, gruppearbejde og individuelle skriveøvelser og fysiske testes.
Progression: Forløbet starter med at samle op på elevernes træningsprojekt fra C-niveau. Her foretages en summativ evaluering af elevernes kendskab til kernestoffet fra c-niveau omhandlende aerob træning. Undervisningen på B-niveau tager udgangspunkt i, at eleverne opfylder de faglige mål fra træningsprojektet på c-niveau.
Undervisningsdifferentiering: Undervisningen skal tage hensyn til progression, variation og sikkerhed samt til fysiologiske forskelle på kønnene. Undervisningen tilrettelægges både kønsdifferentieret og kønsintegreret.

KERNESTOF:
YUBIO:
- 67-75 (repetition fra C-niveau)
- 269-272 (aerob træning og OBLA)
- 276-279 (repetition fra C-niveau)
- 284-292 (styrketræningsteori)
- 83-84 og 542-543 (plyometrisk træning)
Aerob præstationsevne (DIF): 17-19
Anaerob præstationsevne (DIF): 18-19, 32-34
Styrketræning (DIF): 19-23, 28-29
Træningsplanlægning (DIF): 10-11

EVALUERING:
Summativ evaluering af elevernes viden fra træningsprojektet på c-niveau.
Den fysiske aktivitet er udgangspunktet for undervisningen i faget. Teoristoffet øger elevernes evne til at analysere og vurdere fysisk aktivitet og til at forbedre deres tekniske færdigheder.
Teoretisk formativ evaluering: Eleverne skal ved forløbets afslutning være i stand til at skitsere et træningsprogram ud fra en stillet case-opgave. Opgaven har samme form som et eksamensspørgsmål.
Praktisk formativ evaluering: Afprøvning og testning af teknisk komplekse styrketræningsøvelser.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Prøve i træningsprojekt fra idræt C 08-01-2020
Crossfit og træningslære 18-03-2020
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#4 Crossfit og identitet

I dette forløb skal eleverne introduceres til den nyere fitness-sportsgren, som CrossFit er. De skal have indgående kendskab til grundlæggende bevægelsesmønstre, og kunne genkende bevægemønstrene i de praktiske øvelser. De skal kunne udføre bevægemønstrene teknisk korrekt og kunne fejlrette hinanden.

Den teoretiske del af forløbet er samfundsvidenskabelig og omhandler CrossFit som idrætstype, motivation og identitetsdannelse i forbindelse med CrossFit. Her skal eleverne kunne forstå og anvende begrebet identitet. Derudover stifter de bekendtskab med sociologisk teori om identitetsdannelse og identitetstyper, som skal kunne anvendes i analyser af idrætsvaner - med særligt fokus på CrossFit.

Andre mål: Eleverne skal have kendskab til CrossFit-terminologien og kunne sammensætte en alsidigt udfordrende WOD, hvori der indgår flere forskellige bevægemønstre.
Overordnet mål for forløbet:
- Eleven skal gennem forløbet tilegne sig viden om og færdigheder inden for crossfit. Eleven skal ved afslutningen af forløbet være i stand til at fremvise en crossfit træningssession af 30 minutters varighed som skal indeholde et bredt udvalg træningselementer som beskrevet i de konkrete læringsmål

Konkrete læringsmål, eleven skal kunne:
- Begreberne: WOD, AMRAP, finisher, buy in, tabata, EMOTM, you-go-I-go, time-cap
- Beskrive konkrete øvelser inden for crossfit-genren.
- Korrekt teknisk udførelse af øvelser, herunder double unders, Turkish get up, KB swings og burpees
- Give feedback og fejlrette andre elevers udførsel af fx squat, burpees og turkish get up, bl.a. via videoanalyse.
- Udarbejde crossfit relaterede øvelser individuelt og i samspil med andre.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#5: fodbold og teamudvikling

Tematisk forløb, hvor fodbold kombineres med idrætspsykologi i teori og praksis
Klassen deles i grupper, og der arbejdes i makkerpar gennem forløbet. Holdet skal igennem forløbet arbejde målrettet på udvikling af holdet.
Fokus på udarbejdelse af målsætning, roller på holdet, motivation, målsætninger og ansvar


Faglige mål
- Forbedre tekniske og taktiske færdigheder i fodbold.
- Teamudvikling og samarbejde i fodbold
- Grundlæggende teoretisk viden om idrætspsykologiske aspekter, som er på spil i holdsport.
Kompetence- og dannelsesmål
• Evne til at indgå i et konstruktivt samarbejde på holdet
• Deltagelse i refleksioner over de idrætspsykologiske aspekter der er på spil på holdet, således at teorien kobles med praksis
• Udvikling af tekniske og taktiske evner i fodbold igennem forløbet
• Kunne reflektere over, hvordan specielle kompetencer kan overføres og skabe merværdi på individ- gruppe og samfundsniveau

Fokus på roller i holdboldspil
Mentorrolle, Lærlingerolle, Trænerrolle
• Trænergruppe – udformer opspilsøvelser, fysisk træning og forløbsmål ud fra løbende sparring med mentorgruppen
• Mentor-lærling samarbejde – proces, udvikling og målopfyldelse
• Mentorgruppemøder – erfaringsudveksling
• Lærlingegruppemøder – oplevelser af samarbejdet med mentor

Kernestof:

Idrætspsykologisk kompendium (udvalgte sider fra DIF’s Idrætspsykologi og Gyldendals Idrætspsykologi)
• Holdninger og værdier hos idrætsudøvere
• Målsætning og motivation
• Teamudvikling og kohæsion
Fysisk træning i fodbold:
• Aerob- og anaerob træning i fodbold (træningslæreteori) – (udvalgte sider fra Bangsbo, Jens: Aerob og anaerob træning)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fodbold og Teamudvikling 08-06-2020
Prøve i fysiologi 09-06-2020
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer