Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Kirsten Algreen-Ussing
Hold 2019 2g ps/3 (2g ps/3)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 intro metoder og undersøgelser
Titel 2 Hvordan forstår vi verden
Titel 3 unge og identitet
Titel 4 den tidlige barndoms betydning
Titel 5 miniprojekt om ondskab
Titel 6 kommunikation analogt og digitalt
Titel 7 Forløb#1
Titel 8 Forløb#3
Titel 9 Forløb#4

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 intro metoder og undersøgelser

Intro til faget og dets metoder. Forskelle på hverdagspsykologi og forskningsbaseret viden. Forskellige metoder; kvantitative og kvalitative, deres styrker og svagheder. Begreberne empiri, evidens, validitet, reliabilitet, korrelation og kausalitet. Eleverne skitserer et forskningsprojekt, der skal skaffe evidens for, om "Godnat og sov godt"-metoden til at få små børn til at sove, er skadelig. Centralt læringsmål: at kunne forholde sig kritisk til psykologiske undersøgelser på et fagligt grundlag
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Hvordan forstår vi verden

Kognitionspsykologiske begreber: Perception, opmærksomhed, hukommelse, læring, motivation. Kognitive skemaer, gestaltlove, perceptionens sammenhæng med opmærksomhed, top-down og bottom-up-processer. Korttids- og langtidshukommelse, eksplicit og implicit hukommelse, hukommelsens sammenhæng med perception og kognitive skemaer, falske og genfundne erindringer. DR-dokumentaren: "Kan du stole på din hukommelse?"
Social perception, stereotyper og fordomme, social identitetsteori, attribution
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 unge og identitet

Identitetsbegrebets kulturafhængighed, Eriksons definition af identitet. Hvorfor er netop ungdomsperioden vigtig for identitetsskabelse. Socialpsykologiske forhold og deres indflydelse på identitetsskabelsen: grupper, gruppepres, Asch's konformitetsforsøg, gruppetænkning, filterbobler, holdninger, kognitiv dissonans, gruppetænkning og sociale medier samt roller: rolleforventninger, rollekonflikter, tilskrevne, opnåede og skabte roller mm.
Sociologiske og socialpsykologiske perspektiver på identitet og forhold der påvirker den: Bourdieu, Giddens, Gergen, Ziehe og Riesmann
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 den tidlige barndoms betydning

De første leveårs betydning for livsmulighederne. Helt kortfattet om neuropsykologiske konsekvenser af omsorgssvigt, epigenetik og toxisk stress. Forskningen i konsekvenser af omsorgssvigt: de rumænske børnehjemsbørn, Kauai-undersøgelsen og Teichers forskning, herunder diskussion og vurdering af forskningsmetoderne. Resiliensbegrebet.
Daniel Sterns teori om spædbørnspsykologi og selvets udvikling. Tilknytningsteori, tilknytningsmønstre og deres betydning i voksenlivet. Den tidlige barndoms betydning for udvikling af empati. Barndommens betydning for stressudvikling i voksenlivet, Antonovskys teori om OAS. Tilknytningsmønster og parforhold: Hazan & Shavers undersøgelse mm.
Dokumentarfilmene "Hvad former hvem man bliver?" og "Mød dit urmenneske: Forældre og børn"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 miniprojekt om ondskab

Moralsk frakobling og de forskellige måder, det kan ske på. Stanford Fængselseksperiments resultater analyseres med brug af teori om moralsk frakobling og af teori om grupper og roller. Forsøget vurderes kritisk, herunder etisk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 kommunikation analogt og digitalt

Rent virtuelt forløb. Kommunikationens fem kendetegn, kommunikationens fire niveauer (kommunikationskvadratet), transaktionsanalyse, konflikttrappen og optrappende og afspændende sprog
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Forløb#1

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Forløb#3

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Forløb#4

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer