Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Christine Wessel Fyhn
Hold 2020 3g ps/1 (3g ps/1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Den videnskabelige psykologi
Titel B Menneskets udvikling
Titel C Livet i det senmoderne samfund
Titel D Kognition og læring
Titel E Ondskabens psykologi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Den videnskabelige psykologi

* Hverdagspsykologi vs videnskabelig psykologi
* Psykologiske retninger og teorier
* Videnskabsteori og undersøgelsesmetoder i psykologi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B Menneskets udvikling

Hvad er udviklingspsykologi, Erikson: To første faser i hans udviklingsteori, Stern: Fem domæner fra 0-4 år, Bowlby: tilknytningsteori, Ainsworth: tilknytningstyper, Harlows abeforsøg (tilknytning), spædbarnsdepression, hospitalisme, omsorgssvigt (typer af + reaktioner på), resiliens
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel C Livet i det senmoderne samfund

Ungdom og identitet:
Identitet, personlighed, roller, karakteristika senmoderne samfund, individualisering, Riesman: Tre socialkarakterer, Erikson: Personlig (jeg-)identitet og social identitet, socialisering, Bourdieu: kapital
og habitus, Giddens: identitet = refleksivt projekt

Arbejdsliv og stress:
Karakteristika ved det senmoderne arbejdsliv, definition akut og kronisk stress, hjernens processer ved stresspåvirkninger (kamp- eller flugtmekanismer, amygdala, hippocampus)

Opdragelse og familieliv:
Opdragelsessyn og -idealer, Baumrinds opdragelsesstile: 1) autoritær 2) autoritativ 3) eftergivende 4) uinvolverede, signalement af den senmoderne familie, fire familietyper, parforholdet i det senmoderne
samfund.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel D Kognition og læring

Kognitive skemaer, Piagets læringsprocesser: assimilation og akkommodation, den tidlige hukommelsesforskning: Ebbinghaus og Bartlett, opmærksomhed (indre og ydre faktorer, automatiske og kontrollerede processer),perception (gestaltpsykologi, social perception, stereotyper), hukommelse (sensorisk, korttids- (arbejds-) og langtidshukommelse. Langtidshukommelse: eksplicit + implicit hukommelse, falske erindringer, genkaldelse, glemsel), læring
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
 • IT - Virtuelt forløb (covid19)
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel E Ondskabens psykologi

Definition af ondskab, Asch: konformitet, Milgram: lydighed og autoritet, Zimbardos fængselsforsøg, grupper, normer, social kontrol, roller, stereotyper, kognitiv dissonans, Goldberg: aggression og opvækst, Baron-Cohen: fravær af empati
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
 • IT - Virtuelt forløb (covid19)
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde