Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Erhvervsøkonomi C
Lærer(e) Jonas Faurby
Hold 2020 2g eø/2 (2g eø/2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til EØ & virksomheden & dens omverden
Titel B Projekt: Start-up virksomheden
Titel C Strategi
Titel D Marketing
Titel E Økonomi og regnskab
Titel F Organisation, Motivation og Ledelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til EØ & virksomheden & dens omverden

I dette forløb har vi fået kendskab til de helt grundlæggende begreber og modeller til at beskrive og analysere hvad en virksomhed overhovedet er, hvordan de opstår, og hvad der påvirker dem på makroniveau.

Vi begyndte forløbet med at diskutere hvad erhvervsøkonomi er og hvilke erhvervsøkonomiske elementer det var muligt at identificere i en artikel omhandlende TDC. Herefter dykkede vi ned i en række modeller og teorier, som vi benyttede os af til at forklare og analysere de valg som blandt andet Maersk, Carlsberg, Apple og Tesla har truffet. Vi beskæftigede os med følgende modeller:

- Innovation: Hvordan skabes innovation og hvilke former for innovation er der (produkt, process og service innovation samt radikal og inkrementel innovation)
- Produktlivscyklus (PLC-kurven)
- Mission, vision og værdier, forretningsmodeller og formål med virksomheder (Business model canvas og traditionel-, socialøkonomisk-, deleøkonomisk- og oplevelsesøkonomisk forretningsmodel)
- Virksomhedens interne og eksterne interessenter samt interessentanalyse
- Ejerformer (enkeltmandsvirksomhed, interessentselskab, anpartsselskab, aktieselskab)
- Eksterne forhold som påvirker virksomheden (STEEPLE analyse)

Forløbet bestod af hhv. klasse diskussioner, fremlæggelse i grupper og mindre afleveringer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Projekt: Start-up virksomheden

Eleverne har i grupper arbejdet med et "start up projekt" igennem de første tre forløb.

Projektet har handlet om etablering af en virksomhed og de har i arbejdet beskæftiget sig med følgende områder:

- Udarbejdelsen af en overordnede forretnings plan
- En analyse af den pågældende branche deres virksomhed opererer i
- Overvejelser omkring markedsføringsfokus og strategi

Virksomheden har været selvvalgt, og er valgt ud fra deres egne interesser.

Grundet covid-19 og deraf et anerledes undervisningsforløb har eleverne ikke beskæftiget sig med projektet i forløbende "Økonomi og Regnskab" og "Organisation, ledelse og Motivation".
Indhold
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Strategi

I dette forløb har vi fået kendskab til hvad strategi er og hvordan virksomheder træffer strategiske beslutninger. Vi har aktivt brugt modellerne på cases såsom Maersk, Carlsberg, Tesla, Apple mfl. Vi beskæftigede os med følgende modeller og begreber:


- Strategi på flere forskellige niveauer (industri, branche, marked) og hvad der især er vigtigt at se på, når man laver en markedsstrategi (markedetsstørrelse, vækstrate, markedsandel)
-  SWOT: hvordan man analysere eksterne muligheder og trusler og interne styrker og svagheder
- Porters Five Forces: hvordan man analysere rentabiliteten (tjener man penge?) i en bestemt industri
- Porters generiske konkurrencestrategier: hvordan man overordnede skal vælge en strategi (omkostning og differentieringsstrategier), hvis man ikke vil være stuck-in-the-middle
- Positioneringskortet: hvordan man kan bruge et positioneringskort til at forstå hvad ens konkurrenter gør, og hvordan man kan skille sig ud
BCGs matrice: hvordan man kan opdele produkter i forskellige kategorier, og hvordan dette kan ses i sammenhæng med PLC-kurven
- Vækstmuligheder: hvordan virksomheder enten kan vækste organisk (uden at købe andre virksomheder) eller inorganisk (ved at købe andre virksomeder)
CSR-strategi (Corporate Social Responsibility): hvordan man ser en trend (blandt andet ved brug af STEEPLE analyse) indenfor vigtigheden af at have fokus på CSR og have en CSR strategi og hvilke kriterier denne skal overholde (økonomisk, juridisk, etisk og filantropisk).

Forløbet bestod af hhv. klasse diskussioner, fremlæggelse i grupper og mindre afleveringer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Marketing

I dette forløb har vi fået kendskab til Marketing. Vi har aktivt brugt modellerne på cases såsom Maersk, Carlsberg, Tesla, Apple mfl samt filmen "The Joneses", som handler om hvordan Marketing altid er tilstede - også når vi mindst venter det. Vi beskæftigede os med følgende modeller og begreber:

- Introducere begreberne influencers, selfmarketing og ripple effect da vi så the Joneses
- Marketings etik: har man et ansvar for hvad man sælger og hvordan man markedsfører det?
- Købsadfærd: primært kompleks købsadfærd (høj involvering og stor forskel mellem brands) og vanemæssig købsadfærd (lav involvering og få forskelle mellem brands)
- Segmentering: hvordan man definere et segment og hvad der er vigtigt at tage stilling til (segmenteringskriterer, brugerstatus, købsmotiver)
- SMUK-modellen: hvordan man analysere om et segment er attraktivt at bruge tid og penge på
- Unique Selling Points: hvordan man kan bruge et USP til at sælge ens produkter og hvorfor det er vigtigt
- De 7 p'er: hvilke parametre man skal være opmærksom på når man laver en marketingsplan og hvordan parametrene kan være forskellige alt efter om du sælger en service eller et produkt.

Forløbet bestod af hhv. klasse diskussioner, fremlæggelse i grupper og mindre afleveringer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Økonomi og regnskab

I dette forløb har vi fået kendskab til Økonomi og Regnskab. Vi har med udgangspunkt i øvelserne i bogen fået kendskab til følgende begreber:

- Indholdet i en årsrapporten: der er både økonomiske og strategiske elementer
- Årest resultat og herunder faste- og variable omkostninger, profit og tab samt break-even punkt
- Resultatopgørelsen: både den funktionsopdelte og artsopdelte
- Balancen
- Regnskabsanalyse: indeksering samt rentabilitetsnøgletal (egenkapitalens forrentning, afkastninsgraden og overskudsgraden)

Forløbet bestod af hhv. klasse diskussioner, fremlæggelse i grupper og mindre afleveringer.
Bemærk at dette forløb primært er kørt gennem virtuel undervisning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Organisation, Motivation og Ledelse

I dette forløb har vi fået kendskab til Organisation, Ledelse og Motivation. Vi har med udgangspunkt i forskellige virksomheder og filmen "Jobs" stiftede bekendtskab med en række modeller og begreber:

- Organisationsformer og hvornår de er relevante: overordnet set har vi arbejdet med mekaniske og organiske strukturer og herunder funktion-, division-, geografisk-, horisontal- og netværksstruktur.
- Hybrid organisationer: alt i mellem den 100% mekaniske og den 100% organiske organisation
- Greiners model: Hvordan en virksomhed går igennem en række "kriser" og hvordan organiseringen ændres så "kriserne" løses og virksomheden kan begynde en ny vækst rejse
- Forskellen på en "leder" og en "manager" og hvordan dette var  tydeligt i filmen "Jobs".
- Intern og ekstern motivation: hvordan man leder forskellige mennesker og hvad motivation betyder (få folk til at gøre noget bestemt)
- Teori-X og Teori-T: hvordan dette er en måde at se på, at nogle vil ledes ud fra ekstern motivation og andre ud fra intern motivation
- Behovsteorier (Maslow og Herzberg), procesteorier (goal-path-setting) og Daniel Pink: forskellige måder at se på, hvad der motiverer medarbejdere
- Geert Hofstedes: hvordan kulturer (og dermed måden at arbejde og motivere på) er forskellig alt efter hvilket land du befinder dig i. USA, Kina og Danmark blev brugt som eksempler.
- Magtbaser og hvordan Steve Jobs benyttede sig af disse i "Jobs"

Forløbet bestod af hhv. klasse diskussioner, fremlæggelse i grupper og mindre afleveringer.
Bemærk at dette forløb primært er kørt gennem virtuel undervisning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer