Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Erhvervsøkonomi C
Lærer(e) Mathias Otzen Kruse
Hold 2020 2g eø/4 (2g eø/4)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Virksomheden og dens omverden
Titel B Iværksætteri
Titel C Markedsføring
Titel D Regnskab og regnskabsanalyse
Titel E Organisation og ledelse
Titel F Strategi
Titel G Repetition og prøveeksamen

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Virksomheden og dens omverden

I dette forløb har vi fået kendskab til de helt grundlæggende begreber og modeller til at beskrive og analysere hvad en virksomhed overhovedet er for noget samt de vigtigste interne og eksterne forhold for en virksomhed.

Vi begyndte forløbet med at eleverne fra bar bund uden kendskab til nogle erhvervsøkonomiske begreber eller modeller skulle undersøge nogle grundlæggende regnsskabstal fra fem anonymiserede store danske virksomheder. Det brugte vi som afsæt til en gennemgang af en række nødvendige grundlæggende beskrivende begreber og modeller i erhvervsøkonomi

Her beskæftigede vi os blandt andet med:

* Virksomhedstyper (produktion, handel (detail- og engros), service samt blandede virksomhedstyper
* Virksomhedens interne og eksterne interessenter samt interessentanalyse
* Ejerformer (enkeltmandsvirksomhed, interessentselskab, anpartsselskab, aktieselskab)
* Mission, vision og værdier
* Produktportefølje og produktlivscyklus (Boston-matrice og PLC)
* Brancheanalyse af forhold af betydning for virksomheden (Porters Five Forces)
* Virksomhedens konkurrencestrategier (Porter)

Undervejs i forløbet afholdte alle elever i grupper virksomhedspræsentationer af selvvalgte virksomheder som inddrog de fleste af disse forhold.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Iværksætteri

Vi begyndte forløbet med en lille øvelse om hvilken slags virksomhed man kunne opstarte, hvis man fokuserede på hhv. tjene flest muligt penge eller gøre noget meningsfuldt (eller begge dele).

Herefter undersøgte vi hvad iværksætteri egentlig overhoveder er for noget i forhold til andre begreber som innovation og invention.

Derefter stiftede vi bekendtskab med de forskellige iværksættertyper og prøvede også at identificere hvilken iværksættertype forskellige virkelige og tænkte eksempler på erhvervsfolk er.

Endelig gik vi i gang med et iværksætteriprojekt, hvor eleverne selv lavede et udkast til en forretningsmodel og forretningsplan for en virksomhed som de selv kunne lave. Forretningsmodellen tog udgangspunkt i Business Model Canvas.

Projektbeskrivelse af iværksætterforløb:

Hvad:
Der er tale om et skoleprojekt, hvor I laver en forretningsmodel og forretningsplan for jeres egen fiktive iværksættervirksomhed. Det er altså et ”skrivebordsprojekt” og derfor bliver der ikke tale om at oprette en rigtig iværksættervirksomhed eller gennemføre iværksættervirksomhedens aktiviteter i virkeligheden.
Ikke desto mindre vil vi forsøge at gøre forløbet virkelighedsnært og evt. tage kontakt til forskellige virksomheder undervejs for at få information og gode råd.
Samtidig skal projektets fiktive indhold selvfølgelig være både lovligt (skat, afgifter, sikkerhed for forbrugere og ansatte mm.) og etisk forsvarligt.

Iværksætteriprojektet indeholder to nye krav (benspænd) som er indført for at give projekterne et fælles udfordrende indhold og gøre det bedre muligt at arbejde sammen med projektarbejde på holdene.
1. Virksomheden skal i et eller andet omfang have et fokus på bæredygtighed inden for miljø/klima (det kan indgå i mission/vision, produkt/service eller lignende)
2. Virksomhedstypen skal være en produktionsvirksomhed eller en servicevirksomhed (begge dele kan evt. også indholde blandet handelsvirksomhed). Dermed kan virksomheden ikke kun være en ren handelsvirksomhed.
3. Det gælder stadig, at I også skal forholde jer til om virksomhedens formål primært er at lave noget særligt meningsfuldt/spændende, eller om det primært drejer sig om at tjene penge (eller om det drejer sig om begge dele)

Hvordan:
I kommer til at arbejde i grupper på max 3 personer eller individuelt (I vælger selv).
I undervisningen i uge 39-40-41 vil vi arbejde koncentreret med idéudvikling, research og udvikling af en forretningsmodel (Business Model Canvas). Samtidig vil vi begynde på den egentlige forretningsplan. I foråret afsætter vi igen noget koncentreret arbejdstid til at gøre iværksætteriprojektet helt færdigt.

Produktkrav:
Indhold:
• Forretningsmodel lavet på Business Model Canvas skabelon (Figur 2.7 i Luk virksomheden op! iBog https://lvo.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=147 ) – se også s.3 i denne projektbeskrivelse.
• Skitse til forretningsplan efter skabelon fra lærebogen (Luk virksomheden op! iBog https://lvo.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=271 ) ) – se også s.3 i denne projektbeskrivelse.

Form:
• Kort skitseret forretningsplan og forretningsmodel  + kort mundtlig præsentation

Pga. virtuel nødundervisning har iværksætterprojektet primært fokuseret på forretningsidé, kunder og marketing og kun meget begrænset på etableringsbudget, organisation mm. Kravet om fokus på bæredygtighed er også blevet blødt op..

(Forløbet blev delvis gennemført som virtuel undervisning under nedlukningen af gymnasierne).
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Markedsføring

I dette forløb har vi stiftet bekendtskab med de grundlæggende elementer, begreber og modeller for markedsføring

Vi har arbejdet med følgende grundlæggende begreber og modeller for virksomheders markedsføring:
* Marketing-mixet med dets 4 p'er for produkter og 7 p'er for services - herunder også PLC- kurven.
* Inden for promotion-p'et stiftede vi også bekendtskab med bl.a. pull-push strategier, AIDA- modellen, branding og forskellige offline og online promotionformer. Inden for pris-p'et så vi også på forskellige prissætningsstrategier.
* Boston-matricen (produktporteføljen)
* Segmentering af markedssegmenter (SMUK og Minerva/Kompas)

Eksempler som vi arbejdede med undervejs var bl.a. Apple, Tesla, McDonald's, Red Bull, Joe & the Juice, Coca Cola vs. Pepsi Cola samt en mindre opgave med markedsanalyse og markedsføring af en selvvalgt elbilmodel.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Regnskab og regnskabsanalyse

Vi begyndte forløbet med at se lidt nærmere på virksomheden Pandora, som var det gennemgående eksempel i vores lærebogs kapitel om regnskab og regnskabsanalyse.

Herefter diskuterede vi, hvad regnskab overhovedet er og hvad vi bruger det til. Her kom vi frem til, at regnskab dels bruges deskriptivt til at beskrive virksomheders tilstand og resultater i forhold til mulige investorer og skattevæsenet. Men, derudover bruges regnskaber også analytisk til at finde ud, hvor i virksomheden man kan gøre tingene bedre.

Herefter gik vi i gang med at forstå de to helt grundlæggende elementer i en virksomheds årsrapport, nemlig resultatopgørelsen og balancen.

Derefter gik vi i gang med at udregne og tolke udvalgte nøgletal i regnskaber inden for de tre hovedområder:
* Rentabilitet (forholdet mellem virksomhedens indtjening og den kapital der er investeret i virksomheden)
* Likviditet (om virksomheden er i stand til at betale det som den skylder på kort sigt)
* Soliditet (hvor stor en del af virksomhedens aktiver som er finansieret af egenkapital ift fremmed kapital)

Som gennemgående eksempler brugte vi dels Pandora, men også Elgiganten, Power og Stryhns samt små dele af andre regnskaber som eleverne undersøgte.

Afslutningsvis beskæftigede vi os kun meget kort med aktier og aktiemarkedet, herunder forskellen mellem en virksomheds indre og ydre værdi (markedsværdi)

(Størstedelen af forløbet blev gennemført som virtuel undervisning under nedlukningen af gymnasierne).
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Organisation og ledelse

I dette forløb undersøgte vi fire forskellige dimensioner af organisation og ledelse:

1) ledelse
2) motivation
3) organisationsstrukturer
4) organisationskultur

Vi begyndte forløbet med at lave nogle reflektionsøvelser over hvad organisation og ledelse overhovedet er og dernæst gik vi gang med de enkelte dimensioner.

1) Først beskæftigede vi os med ledelse. Vi så nærmere på Lewins tre lederformer: den autoritære, den demokratiske og laissez faire (/uddelegerende) og diskuterede eksempler på disse forskellige ledersyn og lederformer hos ledere inden for business, sport, undervisning mm. Derefter så vi på forskellige faktorer som påvirker en leders ledelsesform og endelig beskæftigede vi os med situationsbestemt ledelse.

2) Herefter handlede det om motivationsteori, nærmere bestemt Maslows behovspyramide og Herzbergs skelnen mellem vedligeholdelsesfaktorer og motivationsfaktorer. Vi anvendte kort de forskellige motivationsformer samt vores viden om lederformer til at se på en case om et advokatkontor.

3) Organisationsstrukturer. Her talte vi bla. om hvilken struktur man skal vælge alt efter omgivelsernes grad af stabilitet og kompleksitet. Ligeledes gjorde vi os bekendt med, at det horisontale lag i en struktur, som handler om hvem der arbejder med hvad (arbejdsdeling), mens det vertikale lag handler om hvem der bestemmer (hierarki).

Herefter så vi på følgende typiske former for strukturer præget af hhv. deres arbejdsdeling og koordination. Det var dels den funktionelle struktur og dels divisons- og markedsstrukturen. Derudover så vi også kort på nyere former for organisationsstrukturer som matrix- og projektorganisationer

4) Endelig handlede det om organisationskultur.
* Her diskuterede vi dels betydningen for en organisation af både en formel organisationsstruktur og så en i højere grad informel organisationskultur.
* Derudover stiftede vi bekendtskab med isbjergmodellen for organisationskultur (baseret på Edgar Scheins model),
* Endelig så vi kort på Hofstedes dimensioner for forskellige nationale kulturer

Afslutningsvis i forløbet anvendte vi alle fire dimensioner af organisation og ledelse til en mere dybdegående analyse af casen Noma (vi brugte dokumentarfilmen "Noma på kogepunktet")

Pga. virtuel nødundervisning har organisationsstrukturer og organisationskultur kun været behandlet kort i forhold til ledelse og motivation.

(Hele forløbet blev gennemført som virtuel undervisning under nedlukningen af gymnasierne).

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Strategi

I dette forløb om strategi anvendte vi meget af den viden og mange af de modeller som vi har anvendt i tidligere forløb, ikke mindst fra det første forløb om virksomheden og dens omverden.

Vi begyndte dog forløbet med at forsøge, hvad strategi overhovedet er.
Herefter tog vi udgangspunkt i en overordnet model for strategisk analyse og strategiudvikling. Centralt i modellen beskæftigede vi os med SWOT analysemodellen til at samle og vurdere sammenhænge og konklusioner fra delanalyser af forskellige interne og eksterne forhold. Til brug til delanalyserne stiftede vi også bekendtskab med STEEPLE modellen og  Ansoffs vækstmatrice samt forskellige former for intern (organisk) og ekstern (uorganisk) vækst.

Afslutningsvis lavede eleverne en strategisk analyse af en selvvalgt virksomhed.

(Størstedelen af forløbet blev gennemført som virtuel undervisning under nedlukningen af gymnasierne).
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer