Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Filosofi C
Lærer(e) Heine Bækgaard Iversen
Hold 2020 2g fi (2g fi)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til filosofi
Titel B Forløb om eksistensfilosofi
Titel C Etik og politisk filosofi
Titel D Virkelighed, viden og videnskab

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til filosofi

Introduktion til filosofi

Det store spørgsmål er her: Hvad er filosofi

Øvelser og små opgaver

Diskussion af, indkredsning af og forskellige forsøg på definitioner af begrebet, ordet og faget filosofi.

Introduktion til filosofi: discipliner, traditionelle spørgsmål (hi)

Tekster:

Torben Sanggild: Er mennesket økonomisk, biologisk, nationalt eller guddommeligt? Bag tidens store debatter gemmer sig vidt forskellige menneskesyn, Forlaget Zetland, 4. maj, 2018 (Anmeldelse af bogen: Menneskebilleder - Kampen om mennesket (Redigeret af David Budtz Pedersen, Finn Collin og Frederik Stjernfelt) (2018))

Nina Østby-Sæther: Selvrealiseringens patologi - fra bogen Selvrealisering (Redigeret af Svend Brinkmann (2005))

Thomas Nagel: Viljens frihed (1987)

Mads Lidegaard: Cirklen og linien (1972)

Reflektion - Grundbog i filosofi (2017):
- Kapitel om "Introduktion til filosofi"
- Kapitel om "Logik og argumentationsteori"

(Afsluttende) Introduktion til filosofiens metoder og filosofi og SRP (HI) - herunder fagets definition og formål på STX og en kort introduktion til disciplinerne positivisme, kritisk rationalisme, hermeneutik og socialkonstruktivisme.

Omfang ca. 20 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb om eksistensfilosofi

FORLØB OM EKISTENSFILOSOFI

Forløbet ser på Eksistensfilosofi generelt: Helt kort: En filosofi om den menneskelige eksistens. Fælles for de forskellige former for eksistensfilosofi er, at de spørger efter det, der grundlæggende karakteriserer menneskets måde at være på. Dette karakteristiske angives ved at betone begrebet om eksistensen:

1) Dels er eksistensen som den specifikt menneskelige eksistens afgørende forskellig fra andre former for væren. (alle mennesker) (Her nærmer vi os teoretisk filosofi)

2) Dels tager eksistensfilosofien udgangspunkt i den menneskelige eksistens som faktisk, konkret og levet eksistens. (det enkelte menneske) (Her er der tale om praktisk filosofi)

At den menneskelige eksistens er (kendetegnet ved) frihed vil sige, at den ikke er noget blot foreliggende eller givet. Som eksisterende forholder mennesket sig til sig selv, til sine muligheder, til verden, hvilket betyder, at eksistensen er noget, som skal virkeliggøres. Mennesket har således mulighed for en usand, uegentlig eksistens.

Forløb om eksistensfilosofi
Motiverende hjælpeark til Eksistensfilosofi (hi)
Ark om temaer i eksistensfilosofien (hi)

Hjælpeark til stoicisme og stoikerne (hi)
Epiktet: af Epiktets håndbog
Hjælpeark til Epiktets tekst (hi)

Hjælpeark til Blaise Pascal (hi)
Blaise Pascal af Tanker (dele af fragment 72 og 139)
Hjælpeark til Blaise Pascals tekst (hi)

Hjælpeark til Kierkegaard (hi)
Søren Kierkegaard: uddrag fra Enten-Eller (2.bind): Om valget
Hjælpeark til Kierkegaards tekst (hi)

Hjælpeark til Nietzsche (hi)
Uddrag fra Moralens generalogi og Afgudernes ragnarok
Hjælpeark til teksterne (hi)

Sartre: Uddrag fra Eksistentialisme er en humanisme
Hjælpeark til Sartre (hi)

Perspektiverende tekster:
Introduktion til: Harry Frankfurt: 1. og 2. ordensønsker (hi)
Brudstykker fra kinesisk filosofi (Daoisme/Taoisme)
Uddtag fra Niels Lyngsøs bog "Ti dages stilhed" (kapitel 3, 10 og 11) (2019)
Uddrag fra Christian Hjortkjærs bog "Utilstrækkelig" (Kapitel 1 og 2) (2020).


Medreflekterende fra introforløbet:
Mads Lidegaard: ”Cirklen og linien” fra Det frie menneske – brud med et gammelt mønster (1972)
Nina Østby-Sæthers "Selvrealiseringens patologi" (2005).

Omfang: ca. 80 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Etik og politisk filosofi

Forløb om etik og politisk filosofi

PowerPoint-Præsentation/introduktion til etik og politisk filosofi

Teksterne:
Filosofi – fra antikken til vor tid s.34-35
Platon: uddrag fra Bog 4: s.154, 164-176, 182-187
Hjælpeark til Platon (hi)
Karl Popper: uddrag fra og hjælpeark til "Det åbne samfund og dets fjender"

Jemery Bentham: af En indføring i principperne for moral ((Med tilhørende introduktion) fra antologien Moralens og dens begrundelse)

Immanuel Kant: af Grundlæggelse af moralens metafysik ((Med tilhørende introduktion) fra antologien Moralens og dens begrundelse)
Hjælpeark til Kant (hi)

Aristoteles: Etikken, Refleksion, 2017, s.86-89
Sekundær litteratur til Aristoteles, Refleksion, s. 70-77
Hjælpeark/ppt til Aristoteles (hi)

John Rawls: uddrag fra En teori om retfærdighed, 1971,Refleksion, 2017, s.
Sekundær litteratur til Rawls, Refleksion, s. 100-105

Genbesøgt: Nietzsche-teksterne fra Eksistensfilosofi-forløbet

Omfang ca. 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Virkelighed, viden og videnskab

Virkelighed, viden, videnskab

Introduktion til klassiske discipliner og spørgsmål (ppt af hi)

Ppt til Descartes og rationalismen (hi)
Ppt til Hume og Empirismen (hi)
Ppt om realisme og antirealisme (hi)

Ppt til H.G. Gadamer og Hermeneutikken hi)
Uddrag fra Sandhed og Metode (uddrag af s.277-285)

Karl R. Popper: uddrag af Historicismens elendighed (1957), s. 28-31, fra Filosofi og videnskab (2007)
Sekundærtekst om Popper fra samme bog.
Hjælpeark/ppt til "Videnskabsteori og Popper" (hi)
Sekundær artikel om Popper fra Politikens FilosofiLeksikon (2010)

Thomas S. Kuhn: af "Videnskabens revolutioner" (1962), s. 32-38, fra Filosofi og videnskab (2007)
Sekundærtekst om Kuhn fra samme bog.

Ppt om magt og magtbegrebet (hi)

Hjælpeark til videnskabsteori, metode og filosofi til SRP (ppt af hi) (Genintroduktion fra Introforløbet)

Omfang: ca. 30 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer