Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Svend Ranvig-Christensen
Hold 2020 re/n (3n re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til religion
Titel B Japan 1 - Ainuernes religion
Titel C Islam - hverdag og politik i Danmark & Mellemøsten
Titel D Kristendom, religionskritik&religion i det senmod.
Titel E Japan 2 - Døden i shinto & shinbuddhismen

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til religion

FORMÅL:
- At eleverne erhverver sig kendskab til læreplanen og basal viden om definitionerne på fagets genstand for undersøgelse (religion) samt opnår kendskab til og træner brugen af begreberne metafysiske/ fysiske el. transempiriske/empiriske el. transcendente/immanente verdener og udefra/indefra.
Endelig gives eleverne mulighed for, via selvskabte religioner, at træne henholdsvis den simple religionsmodel, Ninian Smarts religionsmodel (7 dimensioner) og fagets grundsyn på religion som menneskeskabt.

FORMÅL SOM KONKRETISERET FOR ELEVER:
- Redegøre for samt diskutere definitionen/definitionerne på fænomenet religion __
- Redegøre for samt diskutere religionsfagets genstandsfelt __
- Redegøre for den simple religionsmodel omfattende begreberne immanent/fysisk og transcendent/metafysisk __
- Redegøre for den komplekse religionsmodel (Ninian Smarts 7 dimensioner) __
- Redegøre præcist for begreberne indefraperspektiv og udefraperspektiv __


- Med inddragelse af ovenstående 5 punkter kunne skabe og præsentere en ny religion
i samarbejde med andre


FAGLIGE MÅL:
- disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi
- karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber
- karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både indefra- og udefraperspektiver
̶  karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

KERNESTOF:
̶  religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode.

SUPPLERENDE STOF:
-

ARBEJDSFORMER:
- individuelt
- par
- gruppe med definerede opgaver

MATERIALER:
A. Baggrundsstof
- Madsen og Reimick, 'Brillekursus', p. 16-19, fra 'Grundbogen til Religion C’, Systime, 2013 (4 ns.)
- Poulsen, Allan, (uddrag af) 'Religionsfagets metoder', i 'Religion og kultur’, Systime, 2011, p. 265-267 (3 ns.)
- Læreplan for Religion C, UVM, 2013


B. Religionsfagligt behandlet materiale:
- Jehovas Vidner - DVD for børn: Adlyd Jehova/Vagttårnets nye DVD på dansk til børnefamilier: Bliv Jehovas ven - Lektion 2’, http://www.youtube.com/watch?v=qa3xGtYt5Xk , d. 3/10 2013, (1 ns.)
- Madsen & Reimick, ’Brillekursus’ (9 citater vedr. definitionen på religion), fra do., ’Grundbogen til Religion C’, Systime, 2012, p. 16-17 (1 ns.)

I ALT NORMALSIDER I FORLØBET: 9 ns.

EVALUERING
- Præsentationer i grupper med kommentarer fra klassekammerater samt underviser
- Mundtligt i klassen.

ØVRIGT
---
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Japan 1 - Ainuernes religion


FORMÅL:
Hensigten med forløbet er, at eleverne stifter bekendskab med en konkret religion, som bevidst er valgt ud fra det kriterium, at den i rum og tid er forskellig fra eleverne (eksotiseringsgraden = maksimal). Eleverne introduceres for en praktiseret religion, der giver mulighed for at anvende basal religionsfaglig terminologi (begrebsanvendelse) og som dertil træner dem i fundamental religionsfaglig tekstlæsning. Endelig introduceres det tværreligiøse fokus på DØDEN via læsning af Batchelors beskrivelse af ainuernes begravelsesritual.

FORMÅL SOM KONKRETISERET FOR ELEVER:

- Redegøre for og analytisk anvende de tidligere lærte begreber og modeller (religionsdefinition, den ultrasimple, den simple samt den komplekse/Smarts religionsmodel, metafysik/transcendens, immanens, indefra-/udefraperspektiv og religionsfænomenologi/religionssociologi)
- Redegøre for og analytisk anvende det religionsfaglige begreb myte (mytologi)
- Redegøre for og analytisk anvende det religionsfaglige begreb ritual
- Redegøre for og analytisk anvende det religionsfaglige begreb offer
- Redegøre for og analytisk anvende det religionsfaglige begreb bøn
- Redegøre for og analytisk anvende det religionsfaglige begreb polyteisme
- Redegøre for og analytisk anvende det religionsfaglige begreb monoteisme
- Redegøre for og analytisk anvende det religionsfaglige begreb animisme
- Redegøre for og analytisk anvende det religionsfaglige begreb apokalyptik
- Redegøre for og analytisk anvende det religionsfaglige begreb helligt
- Redegøre for og analytisk anvende det religionsfaglige begreb profant

- Redegøre for ainufolkets historisk med vægt på religionshistorien (Oldtid, Tilblivelsesperioden, Blomstringsperioden, Forfaldsperioden og ainufolket i dag samt generelt forholdet mellem natur & religion)
- Redegøre for ainuernes tredelte kosmologiske opfattelse (a. kamuy mosir/Gudeland, b. aynu mosir/Menneskeland og c. teyne pokna mosir/Den fugtige underverden)
- Redegøre for ainuernes mytologi med fokus på bjørneguden
- Redegøre for og analysere ainuernes bjørneofringsritual (herunder forklare hvad en inaw-stav er, og hvad ainuerne anvender den til)


- Karakterisere & analysere samt evt. perspektivere en religionsfaglig tekst (’Bjørneguden’) med anvendelse af fagbegreber, modeller og religionshistorisk Sitz im Leben (historisk/social kontekst).FAGLIGE MÅL:
– redegøre for religiøse fænomener som myte, grundfortælling, kosmologi, eskatologi, ritual, åbenbaring, lære og etik
– anvende elementær religionsfaglig terminologi
– karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale
– fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

KERNESTOF:
- en verdensreligion (japanske religioner)

ARBEJDSFORMER:
- individuelt
- par
- gruppe med definerede opgaver

MATERIALER:
1. Baggrund
- Andreasen, 'Ainu', i Andreasen, 'Japans religioner...', Systime, 2004, p. 16-18
- Podemann Sørensen, 'Religionshistoriske grundbegreber', i Andreasen et al. 'Religion og kultur - en grundbog', Systime, 2011, p. 7-9; 13-19; 19-22 og 22-25
- Poulsen, Allan, 'Religionsfagets metoder', i Andreasen et al. 'Religion og kultur - en grundbog', Systime, 2011, p. 263-270
- Refsing, Kirsten, 'Østasien Ainu', i Podemann Sørensen, 'Skriftløse folks religioner', Gad, 1988, p.54-58


2. Primærtekster
- Kamuy Yukar ('Gudeepos'), 'Bjørneguden', i i Andreasen, 'Japans religioner - ...', Systime, 2004, p. 57-61
- Rhawm, Joseph, 'Ainu, First People of Japan, The Original & First Japanese', 2007 fra http://www.youtube.com/watch?v=endv3PVpXFg, d. 1/8, 2012 [video der indeholder optagelser fra 1930'ernes Hokkaido af bjørneofferet]
- Batchelor, John, 'Begravelsesritualer' (indenfor ainu), ca. 1920, her fra Andreasen, 'Religioner i Japan...', Systime, 2004: side 65-67

EVALUERING
- Test med karakter

ØVRIGT
-
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Islam - hverdag og politik i Danmark & Mellemøsten

FORMÅL
At eleverne opnår viden om islams opståen og udbredelse i de formative århundreder, dens centrale dogmer og leveregler (Iman & Ibadat), samt de forskelligartede roller religionen spiller for unge muslimer såvel i Vesten som i Mellemøsten i nutiden, med fokus på Danmark og på synene på relationen mellem religion og politik.


FORMÅL SOM KONKRETISERET FOR ELEVER:
- Redegøre religionshistorisk for Islams formative periode ___
- Redegøre for udvalgte Mellemøstlige/arabiske landes forhold mellem religion og stat i dag ____
- Redegøre for forskellen på shia- og sunniislam med vægt på splittelsen mellem de to retninger ___
- Typebestemme religionen Islam i forhold til gudssynet ___
- Forklare det teologiske syn på henholdsvis Allah, Muhammed , Koranen og Haditherne ___
- Præcist og nuanceret forklare begreberne: jihad, ummah, sharia, fiqh, fard, haram, wudu, qibla, muezzin, imam, khutba, minbar, tawhid, hanif, kalif, hijra (evt. etc.) ___
- Gengive en moskés grundplan og de væsentligste dele af indretningen ___
- Opregne de 3 væsentligste helligsteder indenfor islam og forklare hvilken rolle de spiller (med vægt på den historiske og mytiske baggrund) ___
- Redegøre uddybende for islams 5 søjler (hellige handlinger/ibadat) ___
- Redegøre uddybende for islams 6 trosartikler (dogmer/iman) ___
- Redegøre for eksempler på de anbefalede daglige handlinger (muamalat) ___

- Redegøre for og anvende alle begreberne fra de to tidligere forløb (’Introduktion til religion’ og ’Japan 1 – Ainu’)
- Redegøre for og anvende begrebet axis mundi ___
- Redegøre for og anvende begreberne elite/mainstream ___
- Redegøre for og anvende begreberne maksimalisme/minimalisme ___
- Redegøre for og anvende begreberne os/dem ___
- Redegøre for og anvende begreberne inklusiv/eksklusiv ___
- Redegøre for og anvende begreberne minoritet/majoritet ___
- Redegøre for og anvende begrebet overgangsritual og de dertil knyttede begreber ekskorporation, liminalitet og inkorporation ___
- Redegøre for og anvende begrebet islamisme ___
- Redegøre for og anvende begreberne formel og uformel sekularisering ___
- Redegøre for og anvende Jan Hjärpes model til typologisering af religiøse standpunkter (dertil hørende: modernisme-sekularisme-ligegyldighed/afstandtagen & traditionalist-ikke-sekularist-entusiasme) ___

- Analyse kortere Koranuddrag og i den forbindelse identificere særlige karakteristika (såsom generelle forskelle mellem medinensiske og mekkanske suraer og den postulerede afsender) ___
- Analyse kortere Hadithuddrag og i den forbindelse forklare deres rolle som helligskrifter samt deres anvendelse af muslimer tidligere og i dag ___
- Analysere argumenterede tekster/tekstuddrag og film/filmklip med afsæt i de religionsfaglige begreber og modeller
--->
- At kunne analysere og diskutere/vurdere samt perspektivere forskelligartet materiale (især tekst) med kritisk og selvstændig anvendelse af fagbegreber/-modeller og præcis kontekstualisering (Sitz im Leben).


FAGLIGE MÅL:
– redegøre for væsentlige sider af yderligere to verdensreligioner, hvoraf den ene skal være islam
– redegøre for religiøse fænomener som myte, grundfortælling, kosmologi, eskatologi, ritual, åbenbaring, lære og etik
– anvende elementær religionsfaglig terminologi
– karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale
– fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler
– formulere sig om væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og moderne samfund i en global kontekst
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder.


KERNESTOF:
– islam set i globalt perspektiv under inddragelse af dens europæiske og danske kontekst. I arbejdet indgår tekster fra Koranen samt nutidige tekster.


ARBEJDSFORMER:
- individuelt
- par
- gruppe med definerede opgaver

MATERIALER:
A. Baggrund:
- Borker, Merete, 'Fire muslimske stemmer', 2009 (dokumentarfilm)
- Motzfeldt, Dorthe Thelander, ’Islam’, i Madsen et al., ’Grundbog til Religion C’, Systime, 2012, p. 89-118
- Ryhave, Trine, (uddrag af) ’Verdensreligionerne’, ’Grundbog til Religion C’, Systime, 2012, p. 225-226
- Pedersen, Bodil Junker, ’Værktøjskasse’, p. 261-276

B. Primærtekster
1. Koranen:
- Sura 1, 1-7 (Åbningssuraen)
- Sura 3,18 (Shahada)
- Sura 2,238 (Salah)
- Sura 2,277 (Zakat)
- Sura 2,185 (Sawm)
- Sura 2,197 (Hadj)
- Sura 8,39 (Jihad)
- Sura 9,5 (Jihad)
- Sura 70

2. Hadith
- Ibn Ishaq via Kåre Bluitgen, (Uddrag af) 'Fortælling om Muhammeds åbenbaringer', (p. 94 i 'Grundbog til Religion C')
- Al Bukhari (Andreasen & Wulff, red.), 'Hadith-samling', ('Renselse'), Systime, 2007, p. 5-6 & 14

3. Diverse
- 'Ali', 22 år, 'At Forlade islam', interview med dansker med iransk/muslimsk baggrund der har valgt at forlade islam ved Dorthe Thelander Motzfeldt (p. 91 i 'Grundbog til Religion C')
- Kassem, Moustapha et al., 'Vi tror på en sekulær islam', Politiken, d. 8/2, 2008 (her fra p. 114 i 'Grundbog til Religion C')
- Hizb ut-Tahrir, 'Hizb ut-Tahrirs mål', hizb-ut-tahrir.dk, d. 2/3, 2011 (her fra p. 115 i 'Grundbog til Religion C')
- Muslim Funeral / Janaza (australsk TV/Compass)
https://www.youtube.com/watch?v=LRAIm8MjKyE (15 min.)

VII. EVALUERING
1. Prøveeksamener undervejs.
2. Test med opsamling og diskussion.

VIII. ØVRIGT
- Deltagelse i Religionsfaglig dag med oplæg om religion i det senmoderne samfund og religiøs diversitet i det danske samfund  ved Michael Rothstein i efteråret, hvor repræsentanter fra sunni- og shiaislam var tilstede
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Kristendom, religionskritik&religion i det senmod.

Fuldtændig forløbstitel: 'Kristendom, religionskritik & religion i det senmoderne samfund'

NB: Religionskritikken har kun været berørt yderst overfladisk i efteråret og ikke nået efter genoplukningen. Dette regnes derfor som ikke læst.

FORMÅL
At eleverne gives mulighed for at erhverve sig viden om kristendommen set i globalt perspektiv, navnlig i dens europæiske og danske fremtræden (opnår et basalt kendskab til hhv. den katolske, de ortodokse og de protestantiske kirker og hvordan de adskiller sig fra hinanden). Den formative periode som jødisk sekt introduceres via Paulus og uddrag fra evangelierne, og der læses dertil kortere fremstillingstekst om reformationen og koloniseringens betydning og endelig arbejdes med nutidige tekster (bl.a. om relationen mellem naturvidenskab og religion).

((Dertil præsenteres en klassiske vestlige religionskritik (projektions- og mangeltesen) ved Feuerbach, Marx, Freud og Nietzsche for eleverne)),

mens vægten især lægges på religion i det senmoderne samfund, hvor USA, Danmark og Japan berøres som eksempler på lande hvor sekulariseringen tager sig forskelligt ud (formel/uformel). Phil Zuckermans religionssociologiske undersøgelse af religionens rolle (kulturreligion) i Sverige og Danmark vies særlig interesse.


FORMÅL SOM KONKRETISERET FOR ELEVER
- Redegøre for kristendommens religionshistorisk (tilblivelse, spredning i Europa, splittelser, spredning i Verden (verdensreligion), udfordringer (religionskritik), det senmoderne (pluralisme, sekularisering, kulturreligion))
- Demonstrere kendskab til Paulus og hans tolkning af og betydning for kristendommen
- Demonstrere fundamentalt kendskab til de tre overordnede kristne retninger Ortodoksi, Katolicisme og Protestantisme
- Redegøre for de kristnes helligskrift, Biblen, i forhold til opbygning (Gamle Testamente og Nye Testamente) og især demonstrere overblik over især NT’s forskellige skrifter og i den forbindelse kunne beskrive såvel indefra som udefraperspektiver på deres tilblivelse
- Redegøre for det kristne ritual nadver og de forskellige tolkninger af ritualet
- Redegøre for den kristne religion og dens betydning og indflydelse i hhv. det danske og det amerikanske samfund i dag med inddragelse af statistisk viden om danskernes forhold til tro
- Redegøre for centrale kristne dogmer: Trinitet (monoteisme?), Tonaturlæren (100 % + 100 %), synd og frelse, dommedag (eskatologi) – i den forbindelse den kristne grundfortælling

- Anvende de religionssociologiske begreber kulturreligion (Phil Zuckerman), individualisering, nyritualisering, genfortryllelse, sekularisering og afsekularisering analytisk
- Analysere og vurdere forskelligartet materiale (især tekst) fra og om kristendommen (GT, NT, historisk/teologisk, nutidigt) med inddragelse af nye samt tidligere lærte såvel indefra- som udefrabegreber og sætte materialet ind i en korrekt kontekst


FAGLIGE MÅL:
– disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi
– redegøre for grundlæggende sider ved kristendom, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelser
– redegøre for væsentlige sider af yderligere to verdensreligioner, hvoraf den ene skal være islam
– redegøre for religionsfænomenologiske begreber som myte (kosmogoni, eskatologi), ritual, religiøse specialister, kult og axis mundi
– karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale
– fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler
– formulere sig om væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og moderne samfund i en global kontekst
– formulere sig om religiøse etiske problemstillinger
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

KERNESTOF:
- kristendom set i globalt perspektiv, navnlig i dens europæiske og danske fremtræden. I arbejdet indgår tekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente, enkelte tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster

SUPPLERENDE STOF:
- 4. Emne = Religionskritik og religion i det senmoderne samfund

ARBEJDSFORMER:
- Individuelt
- Par
- Grupper
- Lærerstyret dialog

MATERIALER:
A. Baggrund
- Madsen & Reimick, 'Kristendom' i Madsen et al., 'Grundbogen til Religion C', Systime, 2012, p. 49-88, 35 sider
- Poulsen, Allan, 'Religion og etik efter 'Guds død'', i: Poulsen og Andreasen (red.), 'Religion og kultur - en grundbog', 3.udg., Systime 2012, p. 235-244, 11 sider
- Zuckerman, 'Samfund uden Gud', Univers, 2008, p. 169-185 (Kapitel 8 'Kulturreligion'), 15 sider
- Madsen & Reimick, (uddrag af 'Brillekursus') 'Religion i det senmoderne samfund', Madsen et al., 'Grundbogen til Religion C', Systime, 2012, p. 11-14, 3 sider
- DR2 Deadline (vært Adam Hom), interview med Phil Zuckerman vedrørende hans bog 'Samfund uden Gud' og de tilgrundliggende sociologiske analyser af danskere og svenskeres (manglende) religiøsitet, 2008, 2 sider (https://www.youtube.com/watch?v=n9vc7v7em_4)

I alt: 80 sider

B. Primærtekster
- 1. Mosebog kap. 1-3
- Paulus: Rom, 5,1-21 & 7,18-20; 1 Kor, 6,9-11 & 15,1-28; Gal, 5,1-12
- Matthæus, (uddrag af) 1; 5,1-2 & 5,17-48; 25,31-46; 27,11-26
- Markus, (uddrag af) 1; 1,14-3,6; 5,21-22 ; 7,1-23; 15,1-15
- Lukas, 10,25-37; 23,1-25
- Johannes, (uddrag af) 1; 18,28-19,16
- Tekst 1-19 + 23-26 fra Madsen & Reimick, 'Kristendom' i Madsen et al., 'Grundbogen til Religion C', Systime, 2012, p. 49-88

I alt ca. 20 sider

EVALUERING
- Samtaler undervejs
- Test/Prøveeksamen

ØVRIGT
- Kristeligt Forbund for Studerende, foredrag og diskussion
- Religionsdag om religion i det senmoderne samfund i efteråret indgår i forløbet, hvor følgende tekster er læst:
-KFS, 'Om KFS', fra www.kfs.dk (i forbindelse med besøget fra Kristeligt Forbund for Studerende har klasserne også læst et NT-uddrag og fået det præsenteret med et indefraperspektiv)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Japan 2 - Døden i shinto & shinbuddhismen

Forløbet beskæftiger sig med buddhismen i sin japanske afart, herunder med synkretisme/arbejdsdeling mellem shinto og buddhisme.

FORMÅL:
- At eleverne opnår kendskab til religionernes rolle i det moderne Japan med særlig vægt på: 1) arbejdsdelingen mellem shinto og buddhisme, 2) shinbuddhismen og dens rolle i forhold til sygdom, død og begravelser samt 3) kulturreligiøsitet og sekularisering.
Parallelt hermed får eleverne en kortfattet introduktion til shinto og shinbuddhismens (i forhold til andre buddhistiske retninger) religionshistorie i Japan.

  
FORMÅL SOM KONKRETISRET FOR ELEVER:
A. Specifikt i forhold til japans religioner:
- Redegøre kort for den japanske religionshistorie (shinto, buddhisme, ainu, religion i Japan efter 1945)
- Redegøre præcist for arbejdsdelingen mellem shinto & buddhisme i Japan
- Redegøre for følgende shintobegreber: harae, kegare, kami, kamidana, Statsshinto/Meijiperioden, harae-kegare, matsuri, torii, redegørelse for myten om Japans tilblivelse og solgudinden Ameterasu og i forlængelse heraf diskutere forskellige japaneres syn på forholdet mellem religion og stat)

- Buddhisme via bhavachacra (samsara, karma, begær, dukha, nirvana, samt religionshistorisk redegøre for oprindelse, splittelse (Theravada, Mahayana) og spredning til Japan
- Shinbuddhisme (hotoke, butsudan, Mahayana->Amidana->Shinbuddhisme = lokaltempelforankret, sygdom, død, begravelse, sjælesorg, Rene Land, Amida Buddha, Jiriki/Tariki (med perspektivering til protestantisk teologi)
- Ritualfokus (ej dogmer) - bryllupsritual i shinto (overgang), begravelsesritual i shinbuddhimen (overgang)

B. Generelt
- (Kulturreligion)
- Sekularisering (formel/uformel - efter statsshinto og guddommelig kejser)
- Arbejdsdeling mellem religioner
- Synkretisme
- Overgangsritualer
- Helligt/profant

FAGLIGE MÅL:
- disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi
- redegøre for væsentlige sider af yderligere én større, nulevende religion med en længere historie og global betydning og udbredelse
- karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber
- karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af både indefra- og udefraperspektiver
- karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

KERNESTOF:
- væsentlige sider af en anden af de større, nulevende religioner (buddhisme) med en længere historie og global betydning og udbredelse. I arbejdet skal indgå både tekster fra religionens historie samt nutidige tekster
- religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode

ARBEJDSFORMER:
- individuelt
- par
- gruppe med definerede opgaver (feltarbejde!)
- test med karakter

MATERIALER:
A. Baggrund
- Nielsen, Anders, 'Religioner i Japan', fra Madsen et al. 'Grundbogen til Religion C', Systime, 2012, p. 199-216 (15 ns.)
- Nielsen, Anders, (uddrag af) 'Buddhisme', fra Madsen et al. 'Grundbogen til Religion C', Systime, 2012, p.147-149, 156-162 og 164-167  (11 ns.)
- Nielsen, Anders, (uddrag om overgangsritualer og helligt-profant) 'Teori, metode og analyse', fra Madsen et al. 'Grundbogen til Religion C', Systime, 2012, p. 255-257 (3 ns.)
- Poulsen, Marie Louise, 'I Japan går shinto og buddhisme hånd i hånd', fra www.religion.dk, 30. juni, 2013, (3 ns)

B. Primær (indregnet ovenfor, undtagen 1 materiale)
- Hagerty, Barbara Bradley, (oversat fra engelsk) 'Efter tsunamien søger japanerne mod de gamle ritualer', 2011, her fra Nielsen, Anders, 'Religioner i Japan', fra Madsen et al. 'Grundbogen til Religion C', Systime, 2012, p. 200-201
- (Shinto vielsesritual, en moderne norito), her fra Nielsen, Anders, 'Religioner i Japan', fra Madsen et al. 'Grundbogen til Religion C', Systime, 2012, p.210 sammen med følgende to til illustration af overgangsritualets tre faser og dets komparative anvendelsesmuligheder:
- (Folkekirkens vielsesritual), fra: http://www.hgk-kirker.dk/vielsesritual/ (2 ns.)
- (Billede af indgangen til Yasukuni-helligdommen med toriport i mellemgrunden og japansk nationalist med det japanske kejserflag)
- (En guide til Yasukuni-helligdommer), 'Vores Yasukuni-helligdom', her fra Nielsen, Anders, 'Religioner i Japan', fra Madsen et al. 'Grundbogen til Religion C', Systime, 2012, p.216
- (Håndbog for shinbuddhist præster), 'Regler vedrørende begravelser', her fra: Nielsen, Anders, (uddrag af) 'Buddhisme', fra Madsen et al. 'Grundbogen til Religion C', Systime, 2012, p.164

I ALT NORMALSIDER I FORLØBET: 34
  
EVALUERING:
- Test
- Prøveeksamener

ØVRIGT:
-
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer