Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Øregård Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Kasper Munch Pedersen, Søren Berggreen
Hold 2020 fy/x (1x fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb#1 Danmarks energi
Titel B Forløb#2: Verdensbilleder
Titel C Bølger, lyd og lys.

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1 Danmarks energi

Forløbet handler om hvor det danske samfund får sin energi fra. Der er fokus på at forstå hvordan kraft(varme)værker og vindmøller virker. Herunder nogle af de miljø- og klimamæssige konsekvenser, som de forskellige energiproduktionsformer har.

Eleverne skal efter endt forløb kunne redegøre for hvor det danske samfund får sin energi fra. De skal kunne forklare og lave simple beregninger på hvordan energien strømmer og omdannes igennem flere led i de energikæder, som samfundet får sin primære energi fra. Eleverne skal tillige kunne diskutere fordele og ulemper ved forskellige energiproduktionsformer med særligt fokus på miljø og klima. Herunder vindmøller, kraftværker med forskellige brændsler såsom kul og biomasse, varmepumper.
Redegørelse, forklaring og diskussion skal hvile på en anvendelse af fysikfaglige begreber, herunder:

Energiformer og -bevarelse, energikæder, effekt, nyttevirkning, opvarmning og afkøling, de tre primære tilstandsformer (fast, flydende, gas), faseovergange, termisk energi, mekanisk energi.

Pensum er:
BasisFysikC (Haase Forlag, 2017):
60- 69 (10 sider)
72-76 (5)
86+93-94 (3)
98-104 (7)
108-121 (13)

https://www.danskfjernvarme.dk/om-os/dansk-fjernvarme (1)
https://www.dr.dk/nyheder/penge/klimaraadet-langer-ud-efter-biomasse-ofte-sort-som-kul (1)
https://youtu.be/FrMHkVb1gR0 (8) Hvordan virker en varmepumpe?

Sider i alt: 48

Supplerende materiale (ikke pensum, men gør pensum nemmere at forstå):
Energien strømmer:
https://drive.google.com/file/d/1qQfP2UhiqF_0b-8SLlxkPOvsgZWqUSf4/view?usp=sharing
https://energinet.dk/energisystem_fullscreen (DK's elsystem lige nu)
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/energistatistik_2018.pdf (Danmarks energistatistik fra 2018, med fokus på graferne øverst side 6 og 7, samt data fra tabellen side 5)

Eksperimenter udført:
- (Udført fysisk) Energiomdannelse i en hoppende bold optaget med telefon sammen med tommestok. Formål: at forstå og anvende mekanisk energi fx til at beregne energitab og hastighed i en hoppende bold
- (Udført fysisk, video vedhæftet for at illustrere) "Opvarmning af fjernvarmevand". Opvarmning af vand fra 40 til 70 grader celsius som det er tilfældet for meget fjernvarmevand. Fokus på specifik varmekapacitet af vand og betydningen heraf.
https://youtu.be/H9D5eBsQdsk
- (Udført virtuelt). Fordampning af vand på en vægt med konstant effekt. Fokus på specifik fordampningsvarme samt at anvende denne viden på fx varmepumper der bruges i højere og højere grad i Danmarks energiforsyning.
https://youtu.be/JYwb-s2Y9MM
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb#2: Verdensbilleder

Forløb om menneskets verdensbillede gennem tiden. Forløbet består af tre dele:

1. Den historiske udvikling i verdensbillede fra et geocentrisk til et heliocentrisk verdensbillede.
Centrale begreber: Geo- og heliocentrisk verdensbillede. Fokus på de observationer som underbygger de to verdensbilleder. Kopernikus, Galilei, Aristoteles, Ptolemæus, Kepler, Brahe, Newton. Umiddelbart observerbare fænomener såsom: himmellegemernes bevægelser på himlen, dag og nat, årstider, måneformørkelser.
Pensum: Kapitel 16 i BasisfysikC, Haase Forlag. (16 sider)
Film: Den bevægede jord
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/den-bevaegede-jord (kan ses med UNI-login) (16 sider)

2. Det moderne verdensbillede med fokus på Solsystemet og opdagelsen af exoplaneter.
Centrale begreber: himmellegemernes bevægelser på himlen, dag og nat, årstider, Solens stråling (afstandskvadratloven), månefaser, formørkelser, Solsystemes dannelse og opbygning, exoplaneter og hvordan de opdages (dopplereffekt og transitmetode).
Pensum: Kapitel 17 (19 sider)

3. Det moderne verdensbillede med fokus på opbygningen og forståelsen af kosmos med særligt fokus på universets fortid, opbygning og fremtid.
Centrale begreber: Big Bang, Hubbles lov, Kosmisk mikrobølgebaggrundsstråling, rødforskydning af lys (dopplereffekt), kosmologisk rødforskydning, universet densitet og temperatur, afstandsbestemmelse i universet med radiobølger, parallakse og standardlyskilder, mørkt stof og energi, universets fremtid.
Pensum: Kapitel 18, men IKKE s. 287-290. (19 sider).
Doppler-effekt: https://youtu.be/SqGtp6RQy_8

Desuden har vi set dokumentaren "Det gådefulde univers" på DR. Den er ikke pensum, men gør flere af begreberne nemmere at forstå

Total pensum: 70 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Bølger, lyd og lys.

BasisFysikC kapitel 13, 14 og 15 side 176 - 230.
Generel bølgeteori: Tværbølger, længdebølger, bølgeligningen, interferens.

Lyd: trykbølger, lydens hastighed, herunder eksperiment 14.1 side 194, dopplereffekt, resonans, stående bølger, musikinstrumenter.

Lys: lysets hastighed, det elektromagnetiske spektrum, interferens og lys, gitterligningen, herunder eksperiment 15.2 side 220, lys og atomer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer