Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Pernille Laier Larsen
Hold 2018 DA-a (1a DA, 2a DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Portrætskrivning
Titel B Genreintroduktion og litterær analyse
Titel C Værklæsning - Kongens Fald som bog og teater
Titel D Nationalisme og national identitet (DHO)
Titel E Tendenser i nyeste dansk litteratur
Titel F Podcast og den gode fortælling
Titel G Dokumentarfilm
Titel H Corona og sproglige analyser

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Portrætskrivning

Et miniforløb, der introducerer til portrættet som genre både gennem en analytisk og produktion del. Eleverne har læst et portræt og arbejdet med portrættets genrekrav og dernæst skrevet portrætter af hinanden og givet peer-feedback/forward.

Materiale:
- "Nattens dronning", (portræt), Gorm Vølver, Politiken, 29.april, 2007
- Lærerens udformning af genrekrav
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Genreintroduktion og litterær analyse

Et forløb, der dels introducerer genrebegrebet gennemarbejdet med novellegenren og dels repeterer/introducerer til et af danskfagets metoder nemlig litterær analyse (og de redskaber, der bruges heri)

Fokuspunkter i arbejdet med analysen var dokumenteret og argumenteret næranalyse med særligt fokus på følgende områder:

- Kompositionsprincipper
- Fortælleteknik og fremstillingsformer
- Person- og miljøkarakteristik (direkte/indirekte)
- sproglig, stilistisk analyse

Materiale:
- Om novellegenren, Gyldendals litteraturportal, https://litteraturportalen.gyldendal.dk/Indgange/Vaerker/Novelle/NOVELLEN_SOM_GENRE/~/~/~/~/link.aspx?_id=8A1ED6AAFA964A59932D435D01E0DF23&_z=z (5 s)
- "Der er ingen ende på Paris", Adda Djørup, 2015 (7,4 s.)
- Om litterær analyse, "Krydsfelt - grundbog i dansk", Langdahl, Olsen og Quist, Gyldendal, 2010, s.115-117, 317, 122-125, (10 s.)
- "Bulbjerg", Naja Marie Aidt, 2007 (10 s.)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Værklæsning - Kongens Fald som bog og teater

Et forløb, hvor vi arbejdede med værklæsning af Johannes V. Jensens roman "Kongens Fald". Vi læste første tredjedel, "Vinteren", samt uddrag i tekst og lydbog fra de to sidste dele. Vi så og sammenlignede desuden romanen med Aarhus Teaters/Det Kongelige Teaters opsætning af stykket og i denne sammenligning havde vi fokus på genrerne roman og teater samt på, hvad remedieringen kan og evt. skal gøre ved et værk.
Eleverne arbejdede altså både med forestillingsanalyse og sammenlignende analyse med fokus på remediering og de to udtryksformers/genrers karakteristika og muligheder (altså hhv. drama og roman). Et centralt begreb i diskussionen om remediering er begrebet "add-on".

Eleverne skrev i forlængelse af forløbet, værklæsningen og forestillingsanalysen en reflekterende artikel om teateret som genre og udtryksform.

Materialer:
- Om forfatteren, Gyldendals Litteraturportal:https://litteraturportalen.gyldendal.dk/Indgange/perioder/industrialisme/Jensen_Johannes_V.aspx (2 s.)
- Om forfatteren, Litteratursiden:https://litteratursiden.dk (2 s.)
- "Vinteren", fra "Kongens Fald", Johannes V. Jensen, 1901
- "Den Store sommer", "Axel rider frem", "Hjemkomst paany", Johannes V. Jensen, "Kongens Fald", 1901
- Lydbog uddrag fra...?
- Læsning af scenen "Drømmeren" i roman og i manuskript fra Aarhus Teater
- "Teaterredaktør: Hvorfor breder romanerne sig i teateret?", (artikel), Monna Dithmer, Politiken, 2.feb. 2014 (4 s.)
- "Debat i klasseværelset om "Kongens Fald": "Det her er en blærerøvsbog"", (artikel), Emil Bergløv, Politiken, 19.maj, 2015
- Forestillingen "Kongens Fald",  af Henrik Szklany,Aarhus Teater/Det Kongelige Teater,2018/19

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Nationalisme og national identitet (DHO)

Et forløb om, hvordan dansk nationalisme og national identitet er blevet opfattet, fremstillet og udtrykt i litteratur, kunst, taler og sange til forskellige tider. Forløbet er altså fortrinsvist tematisk, men er også litteraturhistorisk i den forstand, at det primært arbejder med danskhedsforestillinger i 1800-tallet. Der er dog perspektiver til nutiden.
Forløbet er tilrettelagt i samarbejde med historie og ledte frem til klassens DHO.
Forløbet rummede en ekskursion til Sønderborg Slot, hvor vi fik en rundvisning i udstillingen om de Slesvigske Krige, 1. og 2. verdenskrig og frem til genforeningen. Vi besøgte desuden Besøgscenter Dybbøl og havde også her fokus på nationale dilemmaer efter 1864. Som et mere nutidigt perspektiv på grænselandets historie og nationale identitet mødtes vi med elevambassadører fra Grænseforeningen, som repræsenterede hhv. det tysk og danske mindretal i Grænselandet.

I danskfaget har eleverne arbejdet både med litterær analyse og med sproglig, stilistisk analyse. Her har vi i særlig grad arbejdet med metaforbegrebet og metaforanalyser samt med diskursanalyse.

Materialer:
- "Om digtgenren", Gyldendals Litteraturportal, https://litteraturportalen.gyldendal.dk/Indgange/Vaerker/Lyrik/DIGTET_SOM_GENRE/Digtgenren.aspx (2 s.)
- "Fædrelandssang", Adam Oehlenschläger, 1819 (1 s.)
- Om metaforer, www.ordnet.dk, Gyldendals Litteraturportal https://opslagsvaerker20.gyldendal.dk/?scid=%7B09F6A17C-2DE4-4B8E-9D7E-7BD2A6A06919%7D#/article/c5bbaeed-c0ec-4b3b-b8f4-29ef6faaec66
- Om kognitive metaforer, "Kort og godt om kognitive metaforer", Kasper Lezuik Hansen, DSL , s.3-8, (4 s.)
- "Danmark mit fædreland", H.C.A., 1850 (1 s.)
- Om diskursanalyse, "Diskursanalyse i dansk", Græsborg og Jørgensen, DLF, Systime, s.12-18, 27-35 (17 s.)
- "Underkastelse - Giv os Danmark tilbage", DF kampagne (om islamisk hovedtørklæde) (0,5 s.)
- Tale ved det Konservative Folkepartis landsmøde 2005, af Kulturminister Brian Mikkelsen (3 s.)
- Statsministerens tale ved flagdagen 5. sep. 2009, Lars Løkke Rasmussen (2 s.)
- Digtere, divaer og dogmebrødre, (film) om romantikken
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Tendenser i nyeste dansk litteratur

Et forløb om tendenser i nyeste dansk litteratur. I forløbet fokuserer vi på følgende tendenser:
- Sci-fi
- Normer/normbrud (herunder race/farve, køn, normal/syg)
- Klima/øko-litteratur
- Hjemstavnslitteratur/autofiktion
- Tab/sorg-litteratur

Materialer:
- Om normbegrebet, "Fuck Normen - et tema i ny litteratur", Hele Juhl Lassen, DLF, 2016, s.7-8 (2 s.)
- Om sort/hvid, "Fuck Normen - et tema i ny litteratur", Hele Juhl Lassen, DLF, 2016,s.13-19 (6 s.)
- "Whip it good", Jeanette Ehlers (film), 2014
- "Harlem, New York",  (digt), Christina Hagen fra samlingen "White Girl", 2012
- Hassan Preisler "Dukketesten" (video), 2012,https://www.youtube.com/watch?v=rf2uaHIGF1E
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Podcast og den gode fortælling

Et forløb om lydens betydning samt om skabelsen af den gode fortælling (dvs. det gode narrativ).
Forløbets formål har altså været:
- At få indblik i, hvordan "den gode fortælling" kan skabes

- At få viden om podcastgenren, dens formater og virkemidler

- At kunne analysere og producere en god auditiv fortælling (podcast)ved hjælp af viden om den gode fortællings elementer og virkemidler samt indsigt i samspil mellem lyd og fortælling
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Dokumentarfilm

Et forløb om dokumentarfilm med fokus på dokumentarfilmgenren, dokumentartyper, fortælleformer og filmiske virkemidler.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Corona og sproglige analyser

Et miniforløb med fokus på:

- At kunne lave nuancerede sproglige analyser med henblik på:
○  at karakterisere og forstå den tankegang og hensigt, som sproget er udtryk for
○ at forstå, hvad det er for en holdning eller handling, som et bestemt sprog og diskurs motiverer

- At kunne udføre retorisk-, semantisk-, stilistisk-, argumentatorisk- og diskursanalyse
- At undersøge forskellige måder at tale og tænke om Corona-krisen om, og dermed undersøge, hvordan sproget bruges i kampen for forskellige handlestrategier i coronakrisen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer