Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) John Larsen
Hold 2018 DA-u (1u DA, 2u DA, 3u DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Retorik og talekunst
Titel B Normer og normbrud - i litteratur og medier
Titel C Diskursanalyse og metafor - optakt til SRP-3
Titel D dokumentarfilm
Titel E Forløb med lange linjer og DHO
Titel F Når sproget spiller
Titel G værklæsning 1: Populærmusik fra vittula
Titel H Podcasts - et projektforløb
Titel I ekspressionismen i litteraturen
Titel J Værklæsning: Fluernes Herre
Titel K Corona - i litteratur og medier
Titel L Nyeste tid i literaturen
Titel M De nye medier
Titel N Værk 4: Inger Christensen: Sommerfugledalen
Titel O Dokumentarfilm - fortsat
Titel P Nyhedsformidling
Titel Q kanonforfattere og litterær kvalitet

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Retorik og talekunst

Et forløb om talekunstens grunddiscipliner.

Faglige mål:

- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt

– dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
– anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med
formidlingsbevidsthedAppelformer, etos, logos, pathos

Stilfigurer: metafor, sammenligning, anafor, epifor, tretrinsraket, litote, hyperbel

Gestik. Samt praktiske øvelser i at fremføre taler, fortællinger osv.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Normer og normbrud - i litteratur og medier

Optakt til essaykonkurrence

vi kaster et blik på, hvordan litteraturen og medierne kan få os til at tænke anderledes. Afsættet tages i en tematisk og stilistisk gennemgang af forskelllige typer på normer og normbrud. Forløbet er systematisk og litteraturhistorisk. det rummer både medietekster og litteratur.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Diskursanalyse og metafor - optakt til SRP-3

Introduktion til diskursteori og filmiske virkemidler.

Faglige mål:
demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag
– navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage reflekteret i og bidrage til
digitale fællesskaber
– demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder
– undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes, herunder i samspil med andre fag

Kernestof:
kommunikationsanalyse
– medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler
– analyse og vurdering af mediers funktion i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge

Forløbet er knyttet til et tværfagligt forløb med samfundsfag. Fokus har været analyse af politiske valgvideoer og politisk kommunikation.

Vigtige faglige begreber: Konstruktivisme, Nodalpunkt, ækvivalenskæde, antagonismer, differenskæde, hegemoni.

Flydende betegnede, agens.

Desuden filmtekniske virkemidler som de finder anvendelse i analysen af forskellige partiers valgvideoer.Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D dokumentarfilm

Et forløb, hvor vi analyserer dokumentarfilm, de forskellige genrer og filmtekniske virkemidler.

Fagbegreber: zoom, tilt, panorering, travel, voiceover, montageklip, krydsklip, parallelklip.

dokumentarfilmens historie, obeserverende dokumentar, drama-doku, poetisk dokumentar, klassisk dokumentar.

Film: Med døden til følge.

(Se endvidere det opfølgende forløb i 3.g - nedenfor)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Forløb med lange linjer og DHO

Optakt til DHO:

Faglige mål:
  - analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier

– dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i
Norden, Europa og den øvrige verden.

– demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund

Kernestof:
tekster fra tiden før 1700 – tekster fra 1700- og 1800-tallet, herunder fra oplysningstid, romantik, romantisme og naturalisme

Litterære perioder:
Renæssance, barokken, oplysningstiden, romantikken, romantisme, det moderne gennembrud.

Fokus for forløbet har været 1800-tallet.

Fagbegreber: stilistiske begreber, litterær metodelære: nykritikken, vanitassymbolik, oplysningstanken, dramagenren, universalromantik, nationalromantik, idealisme, dualisme, naturalisme, realisme.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Når sproget spiller

Sprog og kommunikation i praksis - et forløb om reklamesprog, datingsprog og sproget i det offentlige rum.

vigtige faglige begreber: Kommunikationsmodeller, feddback-funktioner, metaforteori, syntaks, metafor, synekdoke, rim.  Buzzwords
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Podcasts - et projektforløb

Et forløb hvor vi har arbejdet med podcastens forskellige undergenrer, materialer, virkemidler, stemmeføring, opbygning, og lydeffekter. Eleverne har deltaget i et kursus med Tobias Dahl, hvor de har arbejdet med programet Audacity.

Arbejdsform:  Derefter har eleverne i projektarbejdsformen selv udformet og produceret en række podcasts.


Faglige mål:
- At udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt.

- At anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) medformidlingsbevidsthed

- Demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag

Kernestof:
- kommunikationsanalyse
– medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler
– analyse og vurdering af mediers funktion i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge
– produktivt arbejde med medieudtryk i sociale sammenhænge, herunder kendskab til remediering.

Faglige begreber: Modalitet, lydeffekter, voiceover, mediebilledet, podcastgenrer, stemmeføring, podcastgenrer, koncept.

Konkrete podcast: Kvinden med den tunge kuffert, dronekrigeren
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I ekspressionismen i litteraturen

Et forløb om ekspressionismen i dansk lyrik:

Med afsæt i Tom Kristens og Broby-Johansens digte har vi arbejdet med ekspressionismen og forholdet mellem æstetik og etik.

Faglige mål:
-dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier
- dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i
   Norden, Europa og den øvrige verden

- demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst,
kultur og samfund

Kernestof:
tekster fra 1900-tallet, herunder realisme og modernisme
litteraturanalyse og -fortolkning – anvendelse af relevante litterære metoder – litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiveringer – tekster gennem kreative arbejdsprocesser.

Grundbogsstof: Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen, Pia Quist: Krydsfelt - Grundbog, Gyldendal: side 45 - 48

Tekster:
Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål
Tom Kristensen : Fribytter
Tom Kristensen: Ulykken
Broby-JOhansen: Bordelpiger
Broby- Johansen forsvarstale
Otto Gelsteds: Reklameskibet

animationsfilm: Dinner for Few
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Nyeste tid i literaturen

Nyeste tid i litteraturen

Faglige mål:
analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier – dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden – demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund

Kernestof:

tekster fra 2000-tallet, herunder fra de seneste fem år

Andre vigtige fagbegreber: Autofiktion, socialrealisme, pidgindansk, minimalisme, grotesker.


Tekster:
Yde Frostholm: Followers

Morten Pape: Af "Planen"

Christina Hagen: White Girl

Simon Fruerlund: Af "Pendlerne"Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M De nye medier

De nye mediers kendetegn:
vigtige begreber:

Sociale pejlinger, normativ social pejling, informativ social pejling
normer:
flertalsmisforståelser
tilskuereffekt
lemmingeeffekt
digital identitet
ansigtsløs kommunikation
Like - som valuta
social kapital (bonds, bridges, linkages)
shitstorme /Candystorme
dramaturgi, viralitet, social currency,
triggers, practival value.
medieret kommunikation


Ekkorum,
viral spredning
Shitstorme
teoretikerne: Goffman, Meyrowitz,

opmærksomhedsøkonomi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Dokumentarfilm - fortsat

Dokumentarfilmens undergenrer

Faglige mål:
-  demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag .

– navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage reflekteret i og bidrage    til digitale fællesskaber.

– demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder

Kernestof:
medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler

.............


fakta-koder, fiktionskoder, filmtekniske begreber, herunder: kamerabevægelser,klippeteknikker, lyd, lys, beskæring

kompositionsprincipper.  Dokumentarfilmgenrer.

Fra første forløb har vi Eva Mulvads: Med døden til følge"

Film og programmer:

Oppenheimer: "The look of silence"
Dr.dk "Indefra med anders Agger"
Christian Sønderby Jepsen og Pernille Bergvald: "Blodets bånd"
Mads Brügger: Det røde kapel"

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Nyhedsformidling

Nyhedsformidling:

Faglige mål:
demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag – navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage reflekteret i og bidrage til digitale fællesskaber – demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder – undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes, herunder i samspil

Kernestof:
- kommunikationsanalyse
– medieanalyse og -fortolkning, herunder basale filmiske virkemidler
– analyse og vurdering af mediers funktion i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge


Grundbogsstof: Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen, Pia Quist: Krydsfelt - Grundbog, Gyldendal: side 294 -296

Andre faglige begreber:
Nyhedskriterier, nyhedstrekanten, Opinion, nyhedsgenrer, undergenrer, nyhedsartiklens bestanddele, reportage, fortællende journalistik, new Journalism, fotojournalistik, de skrevne genrer - tv-nyheder, nyhedsforbrug.

Tekster: (se links og filer nedenfor)
"Sørens Ærø"
"Amerikanere i chok..."
"Som om solen kom for tæt på"
"Efter måneder bag skærmen"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q kanonforfattere og litterær kvalitet

En gennemgang af forskellige kanonforfattere - med fokus på begrebet: "litterær" kvalitet

Faglige mål:

dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden – demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund

Kernestof:
fra dansk litteraturs kanon læses mindst én folkevise samt mindst én tekst af hver af forfatterne: Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg. Her arbejdes metodisk med: – litteraturanalyse og -fortolkning – anvendelse af relevante litterære metoder – litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske perspektiveringer

(Se listen af læste forfattere nedenfor)


Henrik Pontoppidan: Nådsensbrød
Johannes V Jensen: På Memphis station
Martin A Nexø: Lønningsdag
Karen Blixen: Dykkeren
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer