Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Tue Hingelberg Winther
Hold 2018 HI-d (1d HI, 2d HI, 3d HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til historie: Erindring og Myter
Titel B Fake News
Titel C 1: Kvindernes revolution - inkl. DHO (Eksamen)
Titel D 2: Hvad er demokrati? (Eksamen)
Titel E 3: Imperialismen og 1. verdenskrig (Eksamen)
Titel F 4: Indiens nyere historie (Eksamen)
Titel G 5: Vietnamkrigen og Den Kolde Krig (Eksamen)
Titel H Kampen om Utopia og det gode samfund
Titel I Innovativt forløb - produktion af podcasts om Kbh
Titel J Historiefaglige tilgange
Titel K 6: Den danske velfærdsstat 1849 - 2015 (Eksamen)
Titel L 7: Kinas nyere historie (Eksamen)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til historie: Erindring og Myter

Forløbet har virket som introduktion til historiefaget og et par af dets metoder.
Eleverne har således fået en introduktion til den kildekritiske metode samt til brugen af begreberne historiebrug, historiografi og erindringshistorie (herunder erindringssteder).

Fokus har været at få eleverne til at forholde sig kritisk til forskellige myter, der har præget historieskrivningen om Danmark med udgangspunkt i tre nedslag i Danmarkshistorien (Vikingetiden, Krigen i 1864 og Besættelsestiden).

Kernestof som er berørt i forløbet:

̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ stats- og nationsdannelser , herunder Danmarks
̶ politiske og sociale revolutioner
̶ historiebrug og -formidling
̶ historiefaglige teorier og metoder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Fake News

Forløbet "Fake News" undersøger det diffuse begreb Fake News. Forløbet starter med at fuppe eleverne, for netop at tydeliggøre hvilke udfordringer, der ligger i at granske og vurdere tendentiøse og deciderede fabrikerede kilder på nettet. Videre søger forløbet at give eleverne redskaber til at kategorisere og karakterisere forskellige typer af Fake News med hjælp fra Claire Wardles klassificeringssystem.

Forløbet er en del af skolens SRP-forløb, og søger dermed at introducere eleverne til at skrive en større opgave. Eleverne har således skrevet korte opgaver på 3 sider, som både indeholdt henvisninger, kildekritik og struktureres med indledning og konklusion.

Kernestof som er berørt i forløbet:

̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ globalisering
̶ historiebrug og -formidling
̶ historiefaglige teorier og metoder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C 1: Kvindernes revolution - inkl. DHO (Eksamen)

Forløbet "Kvindernes revolution" har fokus på kvindernes kamp for retslig, økonomisk og social ligestilling i Danmark.

Med afsæt i en overordnet introduktion til oplysningstidens nye ligheds-idealer dykkes der ned i især den første og anden bølge af kvindernes ligestillingekamp i Danmark. Først behandledes 1800-tallets begyndende kvindebevægelse som kulminerer med opnåelsen af stemmeret i 1915, og dernæst blev der stillet skarpt på 1970'erne rødstrømpebevægelse samt den historiske baggrund for denne bevægelses opståen. Forløbet (som fungerede som optakt til klassens DHO-skrivedage) blev sluttet af med en kort introduktion til det, man kunne kalde feminismens tredje og fjerde bølge - nærmere bestemt de nyere feministiske bevægelser, der henholdsvis tog udgangspunkt i Judith Butlers socialkonstruktivistiske queer teori og den lidt mere uhåndgribelig ambition om at "reclaime" egen kvindelig seksualitet og performe denne bl.a. via de sociale medier.

Kernestof som er berørt i forløbet:

̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske og sociale revolutioner
̶ demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
̶ politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
̶ historiefaglige teorier og metoder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 2: Hvad er demokrati? (Eksamen)

Forløbets omdrejningspunkt er demokrati-begrebets historiske udvikling. Formålet er at forstå demokratibegrebets historie ved hjælp af en særlig historisk metode: begrebshistorie. Det er således et selvstændigt formål med forløbet at få udvidet den historiefaglige "værktøjskasse".

Efter en overordnet introduktion til de mest kendte styreformer i antikkens Grækenland (under overskriften "Demokratiet opfindes") og en kortere gennemgang af oplysningstidens revolutioner (under overskriften "Demokratiet genopfindes") blev forløbet rundet af med en afsluttende diskussion af demokratiets aktuelle vilkår og betydning.

Kernestof som er berørt i forløbet:

̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske og sociale revolutioner
̶ demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
̶ politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
̶ globalisering
̶ historiefaglige teorier og metoder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E 3: Imperialismen og 1. verdenskrig (Eksamen)

Det helt overordnede formål med forløbet er, at eleverne skal få en faglig forståelse for årsagerne til 1. Verdenskrigs udbrud samt af krigens konsekvenser. Imperialismens tidsalder behandles således primært som en optakt til 1. verdenskrig. I forløbet har vi både arbejdet med et makro- samt et mikrohistorisk fokus. Således er både indledningen fra Stefan Zweigs erindringsroman "Verden af i går" blevet analyseret, ligesom vi har set nærmere på de menige soldaters forhold og deres motivation (eller mangel på samme) for at deltage i krigen. Hovedfokus har dog været på de store linjer.

Kernestof som er berørt i forløbet:
- hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
- forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne f
- nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
- politiske og sociale revolutioner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F 4: Indiens nyere historie (Eksamen)

Indiens nyere historie - fra Gandhi til Modi
Med udgangspunkt i spillefilmen "Gandhi" har vi i forløbet haft fokus på Indiens overgang fra engelsk koloni til selvstændig nation samt på de udfordringer denne selvstændighed har ført med sig. Desuden har vi beskæftiget os med de religiøse spændinger mellem hinduer og muslimer samt hindunationalismens stigende politiske betydning, som er kulmineret med Modis store valgsejre.

Kernestof som er berørt i forløbet

- kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
- demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
- globalisering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G 5: Vietnamkrigen og Den Kolde Krig (Eksamen)

Et forløb med fokus på Vietnamkrigen som et eksempel på en fejlslagen del af USA's inddæmningspolitik. Forløbet giver kun et overordnet indblik i selve krigens forløb, men forholder sig til gengæld både til baggrunden for Vietnamkrigen (Indokinakrigen og konfliktoptrapningen mellem USSR og USA) samt til de konsekvenser, som mediernes massive dækning af krigen fik for debatten omkring Vietnamkrigen i USA. Desuden har klassen arbejdet med klip fra både beredskabsfilm og antikrigsfilm omhandlende Vietnamkrigen og Den Kolde Krig.

Kernestof som er berørt i forløbet:

- hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
- kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
- demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
- politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Kampen om Utopia og det gode samfund

Forløb har fokus på forskellige forestillinger om det gode samfund fra antikken og frem til oplysningstiden samt på de økonomiske, sociale og politiske strukturer/præmisser, der dannede grundlag for disse forestillinger.

Fokuspunkter og temaer i forløbet:

-Antikken og Romerrigets forestillinger om utopia: Ciceros forestilling om det gode samfund i den romerske republik og arven fra Grækenland (Platons "Staten" og Aristoteles ide om en blandingsstyreform).

-Middelalderens samfundsudvikling: Kirkemagt og feudalsamfund.

-Renæssancens samfundsudvikling og forestilling om individet og det gode samfund. Mennesket i centrum og et nyt menneske- og samfundsideal. Renæssancens opståen og angreb på det teologiske verdensbillede.

-Oplysningstidens radikale brud med de eksiterende autoriteter (kirken og enevælden) herunder den videnskabelige revolution.

Kernestof som er berørt i forløbet

̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
- forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
- forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
- politiske og sociale revolutioner
- demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Innovativt forløb - produktion af podcasts om Kbh

Forløbet er et innovativt orienteret forløb, hvor eleverne som optakt til en studietur til København producerede podcasts, der forholdt sig til forskellige perioder i Københavns historie.

Kernestof som er berørt i forløbet:

̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ historiebrug og -formidling
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Historiefaglige tilgange

Forløbet har præsenteret eleverne for en række forskelligartede tilgange til historiefaget. Formålet har været at højne elevernes viden om nogle af de forskellige metoder og kildetyper, som kan anvendes i historiefaget og på den måde også klæde dem på til eventuelt at skrive SRP i historie.

Eleverne er blevet introduceret til følgende faglige tilgange og metoder:

Politisk historie
Økonomisk historie
Historisk sociologi
Socialhistorie
Diskursanalyse
Postkolonial historieskrivning
Materialistisk historieskrivning
Geografisk historie
Økohistorie

Kernestof som er berørt i forløbet:

̶ kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ globalisering
̶ historiebrug og -formidling
̶ historiefaglige teorier og metoder.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K 6: Den danske velfærdsstat 1849 - 2015 (Eksamen)

Kort forløb om den danske velfærdsstat fra 1849 og frem til i dag.

Fokus har været på udviklingen fra socialreformen i 1934 og frem til de udfordringer, som velfærdsstaten stod overfor ved indgangen til det nye årtusinde. Der er arbejdet med lovgivning, økonomi og de samfundsmæssige konsekvenser heraf.

Kernestof som er berørt i forløbet:

̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
̶ globalisering
̶ historiebrug og -formidling
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel L 7: Kinas nyere historie (Eksamen)

Kinas nyere historie - fra kommunisme til statskapitalisme

Forløbet har givet eleverne et overblik over Kinas historie fra Opiumskrigene frem til i dag. Fokus har været på perioden 1949 - 1979, men eleverne har også beskæftiget sig med helt aktuelle temaer såsom fattigdomsbekæmpelsen under Xi Jinpeng og interneringen af Uighurerne m.m.

Kernestof som er berørt i forløbet

̶ hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
̶ forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
̶ forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
̶ kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
̶ stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
̶ nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
̶ politiske og sociale revolutioner
̶ demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
̶ politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
̶ globalisering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer