Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Kristian Nielsen, Njal Laursen Würtz
Hold 2018 HI-u (1u HI, 2u HI, 3u HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Kildekritisk grundforløb
Titel B Forløb#2 Fake News
Titel C Magt og Mennesker – Lange Linjer
Titel D DHO-forløb med fokus på 1800-tallet
Titel E Forløb#5 Vikingerne kommer!
Titel F Forløb#6 Imperialisme
Titel G Forløb#7 1. Verdenskrig
Titel H Forløb#8 – Oplysningstiden
Titel I Forløb#9 Nazisme
Titel J Forløb#10 Vietnam
Titel K Forløb#11 Kina
Titel L Forløb#12 Revoultioner (Kronologiforløb)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Kildekritisk grundforløb

Forløb om Historisk Metode introducerer eleverne til grundlæggende kildekritiske overvejelser og giver dem en række værktøjer og begreber, som de forventes at skulle benytte i resten af deres gymnasietid.

Forløbet har trænet følgende faglige kompetencer:
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶ opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
̶ formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid
-skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper

Kernestof:
̶ historiebrug og -formidling
̶ historiefaglige teorier og metoder.


Materiale
Bryld, Carl-Johan Verden før 1914 – i dansk perspektiv. Systime. 2008. s. 12-18.pdf
ohan Bender og Hans Kurt Gade - Mellemkrigstiden og 2. Verdenskrig 1919-1945 belyst ved kilder s. 72 - 83.pdf
________________________________________
Johan Bender og Hans Kurt Gade - Mellemkrigstiden og 2 verdenskrig 1919- 1945 s 120 - 139.pdf

https://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/forsker-stil-krav-til-sociale-medier-mod-fake-news
http://www.jydskatomkraft.dk/sw2790.htmlIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb#2 Fake News

Fake News


Baseret på elevernes forrige arbejde med historisk metode, udfordrer og udforsker dette korte forløb begrebet "Fake News" med henblik på:
- At give eleverne en nuanceret viden om fake news og misinformation
- At gøre eleverne i stand til at genkende, klassificere og karakterisere grader af fake news og misinformaiton
- At give eleverne en forståelse af aktørernes motiver
- At give eleverne en forståelse af den digitale infrastruktur
- At gøre eleverne i stand til at reflektere over konsekvenserne af fake news og misinformation
- At lære eleverne ansvarlig adfærd og give dem handlemuligheder i deres håndtering af digitale informationer og viden (digital dannelse)

Materiale:
-Jydsk atomkraft (Fake-side),  http://www.jydskatomkraft.dk/sw2801.html
- "Den danske elsektor frem til 1996", Danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet
- Torben Peter Andersen - Historiske hovedlinjer - s. 8-23.pdf
- Johan Bender og Hans Kurt Gade - Mellemkrigstiden og 2 verdenskrig 1919- 1945 s 120 - 139.pdf
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Magt og Mennesker – Lange Linjer

Dette diakrone forløb om Magt og Mennesker giver eleverne det brede overblik over centrale udviklingslinjer i Danmarks, Europas og verdenshistorien fra antikken til i dag. Fokus er på magtforhold og magtfordeling mellem mennesker og i samfundet.
Der lægges primær vægt på antikken i forløbet.

Materiale:

Thorsten Borring Olesen, Ulrik Grubb, Holger Bernt Hansen og Lars David Kyng MAGT OG MENNESKER S. 7 - 49

Knud Helles - Romerriget s. 23 - 37
Thykudid – Den Pelleponesiske krig – oversat af Adam Schwartz Bog 1 – 16  http://aigis.igl.ku.dk/aigis/2018,1/AS-Thukydid%201.pdf
Carl-Johan Bryld – Verden før 1914 (ibog) hele kapitel 2 – Romerriget + kilder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D DHO-forløb med fokus på 1800-tallet

Forløb er kørt som optakt til danskhistorieopgaven i samspil med dansk med vægt på fordybelse i 1800-tallet, samt elevernes udtryksfærdigheder og relevante metoder i fagene. I forløbet indgik et grundlæggende overblik over centrale historiske og litteraturhistoriske udviklingslinjer i Danmark, herunder overvejelser om periodiseringsprincipper.

Faglige kompetencer der blev trænet i forløbet:
̶ elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale
̶ faglig skrivning herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v. ̶ historiefagets identitet og metode.Materiale

Nina Holst,  Dansk og historie: grundbog til DHO-forløbet kapitel 3 til 7 + kilder på bogens hjemmeside : https://forlagetcolumbus.dk/boeger/historie/dansk-og-historie/kapitler/kapitel-7/

Conni Paldam, De moderne gennembrud  1870-1914  Kapitel 2 – det kønspolitiske gennembrud

Kasper Thomsen – Historiefaglig arbejdsbog s. 85-108, 141 – 171

www.danmarkshistorien.dk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Forløb#5 Vikingerne kommer!

Dette forløb om Vikingetiden i Danmark dækker kernestoffet mellem år 500 og 1500, med særlig fokus på Kongerigets Danmarks tilblivelse i den tidlige middelalder. Eleverne undersøger Vikingernes levevis og religion samt deres togter og de kulturmøder i Frankrig og England som rejserne medførte. I forbindelse med vikingernes togter har fokus særligt været på handel, bosættelser og plyndring.
Emnet om Danmarks skabelse er også blevet behandlet i forløbet hvor eleverne har skullet forholde sig til hvorvidt Danmark egentligt gennemgik en statsdannelse og hvorvidt Harald Blåtands kongerige kan siges at være en egentlig centralmagt.
Slutteligt har forløbet givet eleverne anledning til at reflektere over nutidens anvendelse af vikinger i populærkultur og historiebrug.

Faglige mål:
– hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
– forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
– kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
– stats- og nationsdannelser , herunder Danmarks
– nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
– historiebrug og -formidling
– historiefaglige teorier og metoder.

Materiale:
Dobat, Andres: "Fælleskab og kongemagt i vikingetidens Danmark", i: Vinkler på Vikingetiden, Red. Blom, Vollmond et. al., Nationalmuseet & Skoletjenesten, 2013. S. 59-70
Grubb, Ulrik: "Menneske og Samfund", i: Vinkler på Vikingetiden, Red. Blom, Vollmond et. al., Nationalmuseet & Skoletjenesten, 2013. S. 17-28
Hassing og Vollmond: Fra Fortid til Historie, København: Columbus, 2013. 2. udgave. s. 12-16 & 26-27
Hybel, Niels: "Det Danske Riges Tilblivelse" i: Vinkler på Vikingetiden, Red. Blom, Vollmond et. al., Nationalmuseet & Skoletjenesten, 2013. S. 71-77
Ibn Fadlan om vikingernes (ar-rus') skikke, ca. 922, lokaliseret d. 21/4-2021 på www: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922
Jellingestenene, inskriptioner fundet på Danmarkshistorien.dk:
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/jelling-stenene-ca-935-985/
Jørgensen, Lars: "Offerplads og Kultplads" i: Vinkler på Vikingetiden, Red. Blom, Vollmond et. al., Nationalmuseet & Skoletjenesten, 2013. S. 78-82
Sonne, Lasse: "Nordisk religion og overgang til kristendom" i: Vinkler på Vikingetiden, Red. Blom, Vollmond et. al., Nationalmuseet & Skoletjenesten, 2013. S. 84-90
Sørensen, Carl-Harding: "Vikinger og togter", s. 62-66,  s. 70-73 (Ibn Fadlan), 76-81, 102-105, kilde 4 (s. 17)
Ukendt forfatter: "Overgang til kristendommen", Nationalmuseet. Lokaliseret d. 12/11-2018 på www: https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-800-1050/tro-og-magi-doed-og-ritual/overgang-til-kristendommen/
"Last Kingdom" Buchart et. al., BBC 2015. TV-serie. 1. afsnit.
Filmen "Den 13. Kriger" John McTiernan, Touchstone Pictures 1999. De første 15 minutter (Vaske-scenen)

Supplerende:
Dodge Ram Truck Superbowl Commercial, lokaliseret d. 12/11-2018 på www: https://www.youtube.com/watch?v=rv1qDKmo-ss
Kilde 1 "Rigs Vandring" i Frederiksen m.fl. Grundbog til Danmarkshistorien, s. 38-43
Videoer om menneskeofringer på NatMus.dk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Forløb#9 Nazisme

Dette forløb beskæftiger sig bredt med ideologen Nazisme, som den opstår i 1920'ernes Tyskland.
Formålet med forløbet er først og fremmest at tydeligegøre de ideologiske grundsten bag nazismen, og hvordan disse kom til udtryk i perioden 1920-1945. Særligt fokus lægges også på forskellen mellem marxisme, socialisme, konservatisme, fascisme og nazisme som eleverne forventes at kunne analysere og diskutere, samt at reflektere over ideologiernes kamp og disses betydning for vort samfund i dag.
I forløbet arbejdes der med følgende emner:
* Jødeforfølgelse
* Holocaust
* Versaillesfredens betydning for Tyskland i mellemkrigstiden
* Den økonomiske krise i Mellemkrigstiden.
* Den nationalsocialistiske ideologi
* Magtovertagelsen og konsolideringen af magten
* Nazistisk propaganda
*  Nürnbergprocessen og retsopgøret
* (Kort) Perspektivering til nationalisme i dagens Tyskland

Kernestof:
– ideologiernes kamp

Faglige mål:
– dokumentere viden om forskellige samfundsformer
– analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden
– forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
– reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
– bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien
– formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem


Materiale:
Bøger:
Frederiksen, P.: Det tredie Rige. Systime. 2. udgave. 2001. S. 15-19, 21-27, 30-32, 37-41, 45-53, 65-71, 75-79, 106-107, 109-11, 117 & 119-121

Kilder:
"Rigsborgerloven" (1935) På side. 184 i "Det tredie Rige"
"Lov til beskyttelse af det tyske blod og ære" (1935) På side 185 i "Det tredie Rige"
"Franz Suchomel om jødeudryddelsen" På side 216-218 i "Det tredie Rige"
"Versaillestraktaten om Tyskland" På side 124-126 i "Det tredie Rige"
"NSDAP's partiprogam" På side 133 i "det tredie Rige"

Artikler:
- "Retsopgøret" fra danmarkshistorien. dk. URL: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/retsopgoeret/?no_cache=1&cHash=8de008d7ee83b481bfbf6a64da26c7bb
- Ingvorsen, E.S.: "Tysk udenrigsminister kalder højrefløjspolitikere nazister" i dr.dk. d. 13.09.2017
- Schramm, M.: "Den tyske højrefløjs sejr er et tegn på dens svaghed" i Information d. 23.09.2017

Video:
Dokumentaren: ”folkeforføreren Hitler” (2012) De første 17 minutter.
Uddrag fra Triumph des Willens (L. Riefenstahahl, 1935)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Forløb#12 Revoultioner (Kronologiforløb)

Oversigtsforløb i 3g

I dette kronologiforløb har vi fokus på de revolutioner, som klasse har stiftet bekendtskab med i undervisningen i de emner hvor det er relevant.

Selve undervisningen er tilrettelagt som projektarbejde, hvor elever fra klassen får mulighed for at arbejde med en revolution inden for et selvvalgt forløb.

Revolutionerne der er tale om er:
Den Franske Revolution (oplysningstid)
Den Industrielle Revolution (Imperialisme og 1800-tallets DK)
Revolutionen i 1849 (DK i 1800-tallet)
Den Russiske Revolution (1. Verdenskrig)
Den Kinesiske Revolution (Kina)
Den Teknologiske Revolution (Fake News)

Fokus er på brud, kontinuitet og periodiseringsprincipper, hvor eleverne skal kunne analysere samfundsudviklinger og diskutere konsekvenser af ideologiske og teknologiske ændringer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer