Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Lene Norbert Henriksen
Hold 2018 id-v (1v id, 2v id, 3v id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Opvarmning og musikforståelse
Titel B Parkour
Titel C Ultimate
Titel D Floorball
Titel E Jive
Titel F Børn, unge og idræt
Titel G Corona grundtræning
Titel H Træningsprojekt
Titel I Fællesdans
Titel J Eksamensforberedelse og fysisk aktivitet
Titel K Fodbold virtuelt og fysisk

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Opvarmning og musikforståelse

I forbindelse med opvarmningsprojektet opnåede eleverne naturvidenskabelig viden omkring vigtigheden af opvarmning ift. præstationsfremme samt hvorfor det er godt at varme op både fysisk og psykist. Eleverne udførte små simple tests før og efter et udført lærerstyret opvarmningsprogram og derudfra skrev eleverne en mini rapport om "Hvilken betydning opvarmning har for præstation af små simple tests", hvor eleverne skulle komme ind på:
- øget præstationsevne
- Undgå skader
- Muskler og sener bliver blødere
- Mere ledvæske - bevægelserne kan lettere foregå
- Nervesystemet bliver hurtigere - kan reagere hurtigere
- Kropstemperaturen stiger - kemiske processer foregår hurtigere - hurtigere dannelse af ATP - musklerne kan arbejde hurtigere
- Pulsen stiger - hjertet pumper mere blod i kroppen - blodforsyningen øges til de arbejdende muskler, får mere ilt til dannelsen af ATP ved forbrændning
- Vejrtrækningen stiger - mere ilt ned i lungerne og ud i blodet

Pensum: 6 sider

Desuden designede eleverne i grupper opvarmningsprogrammer og varmede på skrift resten af holdet op i de 2 sidste moduler i forløbet. Derudover arbejdede og lærte eleverne om takt- og rytmeforståelse, bevægelseskvalitet samt korrekt teknik i de valgte øvelser i deres programmer.
Hver gruppe var opponentgruppe på en andens gruppes forevisning, hvorefter de kom med deres evaluering af programmet mundligt til resten af holdet.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opvarmningsrapport 17-12-2018
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel B Parkour

I forløbet parkour fokuseres der på parkour i sin helhed, særligt med fokus på tekniske delelementer til god udførelse af de enkelte øvelser samt sammensætning af delelementer til en flydende sammenhæng, der bidrager til flowoplevelsen. Eleverne har arbejdet med deres parkourfærdigheder indenfor hovedsaglig som stationsarbejde med afsluttende gennemløbsbaner, hvor elever selv har kunne vælge hvilke færdigheder de har ville anvende ift. at komme fra A til B på en flydende og hensigtsmæssig måde.

Forløbet afsluttes med en forløbsprøve over 2 moduler, i første modul skulle eleverne filme parkourfærdighederne, hvor der var krav til 9 minimumsfærdigheder, udover dem kunne eleverne vælge at vise mere, hvis de havde lyst til det.
Minimum: Landing, Roll, Underbar, Precision jump, Cat leap, cat balance, tic tac, turn- og lazy vault
Vise mere: Gate vault, speed vault, Palm spin, Monkey, dash, reverse og andre vaults i den kategori.
Sidste modul filmede eleverne deres gennemsløbsbaner.

Teoretisk indenfor det humanistiske område  arbejdede eleverne med hvad er flow og hvordan opnås det i parkour.
Pensum: 5 sider (Hvad er Parkour og hvad er flow)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel C Ultimate

I dette forløb blev der arbejdet med tekniske og taktiske elementer samt fokus på at lære det færdige spil. Forløbet blev afsluttet med en forløbsprøve, hvor eleverne viste deres tekniske og taktiske færdigheder. Der er primært blevet arbejdet med masse småspil til at fremme "bold"-berøringer og dermed fremme boldbeherskelsen samt spillet det færdige spil på større bane med 7 mod 7. Ydermere snakke vi om hvad der skal til, for at grupper/hold fungere eller ikke fungere, hvilket eleverne har arbejdet med på faste hold i 2-3 moduler.

Centrale elementer, der blev arbejdet med i modulerne:
- kast: baghånds-, forhånd- og hammerskast
- gribninger
- pivotering og aflevering under pres
- rykke fri og gøre sig spilbar - løb og cuts
- sidelinje-bølge
- sving til modsatte side
- fokus på sportsånd/fairplay og at man dømmer selv

Pensum: 10 sider (Minikompendium i Ultimate) og 4 sider idrætspsykologi om holdidræt og gruppedynamikker indenfor det humanistiske område.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel D Floorball

Hovedområde: boldspil
Disciplin: floorball
Teoretiske område: humanistiske område angående idrætshistorie

Forløbet fokuserer på indlæring af tekniske og taktiske færdigheder, som eleverne lærer igennem induktive og deduktive læringsmetoder. I forhold til tekniske færdigheder skal eleverne efter forløbet besidde og demonstrere evner i forhold til aspekter under målene med floorballforløbet. I forhold til taktiske aspekter skal eleverne besidde en taktisk forståelse og viden, som de kan benytte i praktiske spilsituationer. Elevernes taktiske forståelse og viden skal være indenfor følgende områder ligeledes ses under målene med floorballforløbet.
Sidenløbende med det praktiske forløb beskæftigede eleverne sig med teori indenfor det humanistiske område, herunder idrætshistorie, hvor vi kiggede på op kropskulturens historie i Danmark.

Målene med for forløbet ift. floorball:
- Kan holde korrekt på staven
- Kan udføre simple driblinger (altid kontakt mellem blad og bold)
- Kan udføre trækaflevering og modtagning
- Kunne de 3 skudformer (håndleds-, træk- og slagskud)
- Kunne indgår i angrebsformationer og – principper
- Kunne indgår i forsvarsformationer og – principper
- Kunne demonstrer taktisk viden
- Demonstration af tekniske og taktiske færdigheder

Målene med teorien:
- Kendskab til hvordan foreningslivet har udviklet sig i Danmark, herunder den tyske, danske gymnastik og sportens opståen
- Kendskab til hvordan foreningerne opstod i Danmark, herunder vide hvad skyttebevægelser, DGI og DIF er
- Kendskab til floorball foreninger i nær-miljøet  
- Vide hvordan sporten og idrætten er organiseret i dagens Danmark

Pensum: 6 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel E Jive

Hovedområde: musik og bevægelse
Disciplin: jive
Teoretiske område: humanistiske område dansens historie

Pardans forløbet strækkede sig over 6 moduler, hvor eleverne til at starte med arbejdede med rytme og takter samt føre og blive ført for at skabe en forståelse for hvad rytme og takt er samt hvordan man fører og bliver ført. I de efterfølgende moduler blev eleverne de 3 præsenteret for jive, hvor de skulle lære forskellige trinvariationer:
- Grundtrin
- Grundtrin med bevægelse
- Grundtrin med drejning
- Grundtrin med drejning og bliv ude
- Grundtrin med damen fuld drejning
- Grundtrin med spark, spark
- grundtrin med sprællemand

Efterfølgende fik eleverne et modul til at øve en koreografi jeg havde lavet til dem, som også skulle filmes. Sidste modul blev afslutte med at alle eleverne dansede den samme koreografi samt de blev introduceret til drejebog til eksamen. Eleverne forsøgte at udarbejde en drejebog til forløbet jive.

Teori om pardans s. 24-30, C – det er idræt. Videointroduktion til jive = 6 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel F Børn, unge og idræt

I skal parvis forberede 1-2 lektioner, hvor I underviser holdet i idræt. I skal kunne redegøre for jeres valg i forhold til:
- Mål og motivation.  Hvad skal vi lære og hvordan.
- Opbygningen af lektionen i forhold til alsidig bevægelsesindlæring, begyndende idrætsspecifik træning samt idrætsspecifik træning.

Inden undervisning sender I en plan for lektionen til læreren
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel G Corona grundtræning

Færdighedsområde: Nye og klassiske idrætter
Disciplin: grundtræning

Vi var startet op på et forløb om "børn, unge og idræt", dog var det ikke muligt at fortsætte dette forløb grundet Corona-nedlukning. I stedet blev eleverne præsenteres for forskellige måder at træne grundtræning hjemme som ikke krævede nogle bestemte redskaber eller lokaler. Desuden læste vi en artikel om, hvilken betydning Corona-nedlunkningen kan have fysiske på kroppen samt eleverne testede derefter deres almen grundform, for at få en ide om hvordan deres alene grundform så ud under Corona-nedlukningen.

Pensum:
- "Grundtræning - et hæft om, hvordan jeg kommer i form og holder kroppen ved lige. " af Helmig, K. et al. 2000 s. 3- 10 = 8 sider
- "Bevæg dig under corona-krisen: så hurtigt sygner kroppen he, når du sidder stille" af Asbjørn Mølgaard Sørensen 2020 s. 1-3 = 3 sider
I alt 13. sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Træningsprojekt

Eleverne skal udarbejde og gennemføre træningsprojekt med fokus på konditionel udvikling.

De skal opnå grundlæggende teoretisk viden om træningsplanlægning (variation, intensitet, mængde, progression og restitution) samt gennemføre en fysiologisk test - bip-test - udholdenhedstest. Sidenløbende har eleverne tilegnet sig viden om aerob og anaerob energiomsætning, som skal bringes i spil i den afsluttende træningsrapport om forløbet med refleksioner over eget program og resultater.

Praktisk arbejder eleverne med deres egen planlagte træning i idrætsmodulerne, hvor de skal sætte intensitet, tid og øvelser i spil. Desuden vil eleverne blive præsenteret for forskellige løbeøvelser såsom 10-20-30, aerobe og anaerobe løbeformer.

Pensum:
- Idræt C - teori i praksis s. 149-153 "Træningsprojekt" 4 s.der
- minikompendie om træningsprojekt: 19 sider
- Jens Bangsbo "Løb bedre med den halve træning" d. 29/6-11: 2 sider
I alt: 25 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel I Fællesdans

Hovedområde: musik og bevægelse
Disciplin: fællesdans
Teoretiske område: Musik og bevægelse

I forløbet "Fællesdans" danser eleverne sammen på forskellige måder, både som individuelt, i par samt i grupper. I 1. modul arbejdes der med takt- og rytmeforståelse ift. just danc videoer, som bliver slået op på projekter, derefter blev de  præsenteret for forskellige folkedanse (Åå Susanne, Den toppede høne og Jiffy Mixer) og deres forskellige trinvariationer. Herefter blev eleverne inddelt i grupper, hvor de skulle lære en tildelt fællesdans samt planlægge, hvordan de ville undervise de andre fra holdet i den tildelte folkedans på en innovativ måde, så der i vides mulig omfang undgås fysisk kontant med mere end 1 person. Desuden skulle de finde en sang ud over den sang, som hørte til folkedansen, som man kunne danse folkedansen til i et højere tempo.
De efterfølgende moduler underviste de forskellige grupper hinanden i deres tildelte folkedans på en innovativ måde, så der i vides mulig omfang undgår fysisk kontant med mere end 1 person. Dansene var: Hamborg sekstur, Den lille Vendelbo, Doudlebska polka, Rheinlænder polka, Totur til Vejle og Circassian circle.
Forløbet afsluttes med Les Lanciers hvor fokus var på de 5 ture, at få det til at se æstetisk smuk ud styr på rytmeforståelsen og trinvariationerne.
Hele forløbet er planlagt ud fra at tage hensyn til corona, derfor foregår dansene i mindre grupper og med med hensyntagen til mindre kropskontakt.  

Læringsmål:
- Lærer forskellige fællesdanse med de korrekte trin
- Udvise rytmeforståelse ift. at koordinere trinene rigtigt til musik
- Udvise kropsbevidsthed ift. at kunne lære trinene og automatisere dem
- Indgå i sociale relationer ift. at få folkedansene til at fungere
- Udvise evne til konstruktivt og ansvarligt at indgå i gruppearbejde

Pensum:
- Idræt C - teori i praksis s. 85-94 om kap. 8 "Musik og bevægelse" = 7 sider
- Diverse videoer på YouTube angående: Hamborg sekstur, Den lille Vendelbo, Doudlebska polka, Rheinlænder polka, Totur til Vejle og Circassian circle
Ialt 7 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Eksamensforberedelse og fysisk aktivitet

Grundet corona nedlukning og dermed virtuel undervisning samt inden afklaring på mulig eksamenssituation i idræt på daværende tidspunkt, blev der dannet eksamensgrupper samt udvalgt forløb til en mulig eksamen i idræt. Eleverne arbejdede i deres eksamensgrupper i halvdelen af modulet med drejebøjer til de 6 udvalgte forløb til eksamen, den resterende halvdele af modulet, var eleverne fysisk aktive for også at få pulsen op, blive rørt og komme væk fra skærmen i denne virtuelle tid.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel K Fodbold virtuelt og fysisk

Hovedområde: boldspil
Disciplin: fodbold
Teoretiske område: fysisk krav til fodboldspillere og hooliganisme

I dette forløb arbejdede eleverne i de fysiske tilstedeværelse moduler praktiske med de mest basale færdigheder i fodbold, såsom indersideafleveringer, indersidermodtagninger og forskellige former for driblinger. Der har ligeledes været fokus på samspil og hvad kan man gøre for at fodboldspillet bliver mere flydende og mindre klumpet i det færdige spil.
I de virtuelle moduler udførte eleverne grundtræningsprogrammer fra "Fra sofa til Superliga" i halvdelen af modulet, den anden halvdele af modulet fra teoretisk hvor eleverne arbejdede med blandt andet fysiske krav til fodboldspillere samt hooliganisme.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde