Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Jesper Brokmose
Hold 2018 id-y (1y id, 2y id, 3y id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Praksis Badminton
Titel B Opvarmning til musik
Titel C Praksis: Ultimate
Titel D MTB fysisk og teknisk.
Titel E Praksis: Volleyball
Titel F Pardans
Titel G Virtuelt løb
Titel H Basketball og  streetbasketball
Titel I Badjango
Titel J træningsprojekt, aerobt f.eks. løb.
Titel K Fodbold

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Praksis Badminton


Færdighedsområde: nye og klassiske idrætter
Disciplin: badminton

Teori:
Sørensen, J. K, m.fl, Idræt C - teori i praksis. 4. udgave, 1. oplag, 2005-8, systime, side 7-16

Praksis:

Formålet med badminton forløbet er, at eleverne skal introduceres til badmintonspillets tekniske og taktiske delelementer samt regler for spillet for single på hel bane.

Først læres de basale greb og svingsløjfer, derefter bygges benarbejdet og eleverne får mulighed for at indlære og udvikle deres tekniske færdigheder inden for forskellige basale badmintonslag, bl.a. serv, netdrop og clear, og vil undervejs i forløbet blive bedømt på den tekniske udførelser af disse slag. Der arbejdes med forskellige sammensætninger af slag, og det hele bliver pakket ind i mange forskellige kamplignende spil.
Derudover arbejdes der med taktiske elementer som placering på banen og optimal returnering af bold under dueller, hvor spilforståelse på banen ligeledes vil indgå i den samlede bedømmelse.

Målet med forløbet er at eleverne skal kunne:
- Kende slagene serv, clear, drop, netdrop, lob & smash
- Være bekendt med de grundlæggende regler i badminton
- Beherskelse af grundlæggende benarbejde frem til nettet og tilbage til baglinjen
- Beherskelse af benarbejde til henholdsvis kort forhånds- og kort baghånds-hjørne
- Rimelig beherskelse af netdrop og lob fra både forhånd og baghånd
- Rimelig beherskelse af clear, drop og lang forhåndsserv
- Kunne udføre slagsekvenser hvor det er tydeligt at se hensigten med slaget
- Have en taktisk forståelse af både boldens og egen placering på banen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B Opvarmning til musik


Teori:

Sørensen, J.K. m.fl. Idræt C- teori i praksis, 4. udgave, 1. oplag, 2005-2008, systime, side 85-95

Praksis:

Grundlæggende teori om opvarmning og musiktælling
Gruppevis laves eget opvarmningsprogram til musik, som resten af holdet undervises i.
Evaluering og konstruktiv feedback af andres opvarmningsprogrammer.

Desuden arbejdes med sammensætning af små sekvenser til musik, hvor fokus er på at følge rytmen i musikken og sætte bevægelser sammen, så de passer til musikken.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Søge information
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Initiativ
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel C Praksis: Ultimate

Faglige mål:


Teori:
Sørense, J.K m.fl. Idræt C - teori i praksis, 4. udgave, 1. oplag, Systime, 2005-2018, side 49-67, idrætspsykologi

Praksis:

I dette praktiske forløb blev der arbejdet med ultimate, hvor fokus var på de tekniske og taktiske elementer samt fokus på at lære det færdige spil. Der blev langt stor vægt på de basale færdigheder - 3 kasteformer + 2 gribeformer. Dette skal være på plads for at kunne spille det færdige spil. Desuden arbejdede eleverne med forssvarsprincipper samt angrebsformationer og -principper. Ultimate er et fairplay spil, hvor der ingen dommer er, eleverne var nødsaget til at agere ud fra dette og i fællesskab diskutere sig frem til kendelserne.

Centrale elementer, der blev arbejdet med i modulerne:
- kast: baghånds- og forhåndskast
- gribninger
- pivotering og aflevering under pres
- rykke fri og gøre sig spilbar - løb og cuts
- fokus på sportsånd/fairplay og at man dømmer selv
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D MTB fysisk og teknisk.

Fokus på MTB med fokus på teknik, funktionalitet og æstetik.

Kernepunkter i fokus er:

̶ aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
̶ aktiviteter, der fremmer kropsbeherskelse.
̶ grundlæggende principper for træning
̶ basale natur- og sundhedsvidenskabelige samt humanistiske og samfundsvidenskabelige begreber om fysisk aktivitet, livsstil og idrætsvaner
̶ de for undervisningen relevante digitale redskaber, her video.
Herudover skal undervisningen præsentere eleverne for mulighederne for fysisk aktivitet uden for skoleregi.


Fokus er mountainbike.Brug af bremse, gear og balance,
Vi trænerede både det fysiske ifm hurtighed og udholdenhed, Vi trænede teknikken i både ned- og opkørsel, placering på cyklen, valg af gear og balance.
Øvelserne tog udgangspunkt i at sværhedsgraden øges gradvis og differentieres på holdet.
Skriftlige lektier:
Sørensen, J. K. og Pockel, R. "Idræt C - teori i praksis.", Systime, 4. udgave, 1. oplag 2008-2015, kapitel 7 om teknik, æstetik og funktionalitet2. side 77- 85.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Selvrefleksion
 • Personlige
 • Selvtillid
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel E Praksis: Volleyball

Færdighedsområde: boldspil
Disciplin: Volley

Fundamentals i volleyball: baggerslag, fingerslag, smash og serv.
- Basisteknik for den enkelte
- sammenspil.
- enkelte taktiske facetter, placering på banen, hvornår blokeres, hvornår gør der ikke.
- fysisk udfoldelse både aerobt og anaerobt.
- træning af både det kontinuerlige som det eksplosive arbejde.

Sørensen, J. K. og Pockel, R, Idræt C - teori i praksis, 4. udgave, 1. oplag, systime 2018, side 49-64 om idrætspsykologi, motivation, arousal, holdidræt og teambuildning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel F Pardans

Pardans forløbet strækkede sig over 6 moduler, hvor eleverne til at starte med arbejdede med rytme og takter samt føre og blive ført for at skabe en forståelse for hvad rytme og takt er samt hvordan man fører og bliver ført.

Efter 1. modul blev eleverne de 2 efterfølgende moduler præsenteret for jive og forskellige trinvariationer såsom:
- Grundtrin
- Grundtrin med bevægelse
- Grundtrin med drejning
- Grundtrin med drejning og bliv ude
- Grundtrin med damen fuld drejning
- Grundtrin med spark
- grundtrin hvor man åbner op.

Derudover innoverer/infosøger eleverne andre versioner, som de deler i matrix.

Vals.
- grundtrin.
- højredrejning.
- venstredrejning.

Derudover innoverer/infosøger eleverne andre versioner, som de deler i matrix.

litteratur: Sørensen, J.K. m.fl. "Idræt C - teori i praksis". 4. udgave, 1. oplag, 2005-2018, systime, side 85-94.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel G Virtuelt løb

Virtuelt løb for 2.y.

Læreplan.
Udvalgte Faglige mål
Eleverne skal:
̶ gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
̶ beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for klassiske og nye idrætter
̶ opnå kropsbevidsthed
̶ indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
̶ udarbejde, gennemføre og evaluere træningsprogrammer og i relation hertil kunne redegøre for relevant
fysiologisk teori.
̶ kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
̶ demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder.

2.2. Kernestof
Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber.
Kernestoffet er:
̶ aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
̶ grundlæggende principper for træning
̶ basale natur- og sundhedsvidenskabelige samt humanistiske og samfundsvidenskabelige begreber om fysisk aktivitet, livsstilog idrætsvaner
̶ de for undervisningen relevante digitale redskaber (apps, netkilder fra f.eks. DIF og SGI.)
̶ de for undervisningen relevante videnskabelige metoder.
Herudover skal undervisningen præsentere eleverne for mulighederne for fysisk aktivitet uden for skoleregi.

Min plan:
- Eleverne skal løbe sammen med hver for sig forskellige slags løb.
o Fra 5 til 7 km i eget tempo, kontinuerligt eller med pauser.
o 7 km konkurrenceløb mod andre i klassen. Kontinuerligt.
o Coopertest
o 60 minutters-test.
o Intervaltræning.
o 10-20-30.

nr lektie Indhold, buzzwords.
1 Corona, idrætsdeltagelse, opvarmning.
2 Afsnit 1.0 og 1.1. Formål med idræt, fritidsidræt, faget idræt, organiseret idræt, uorganiseret idræt. DGI, DIF, DFIF, selvorganiserede idræt, kommercielle idræt,
3 Afsnit 1.2. Livsstil, motionsvaner, spportsvaner, diverse idrætter. Dif og DGI. Elevernes egne foreninger, organiseringsform.
4 Afsnit 11.3 Træningslære, superkompensation, test, overtræning
5 Afsnit 11.4. Konditionstræning, iltgæld, iltunderskud, kondition, kondital, Borg skala, kontinuerlig træning, intervaltræning. Fartlege, coopertest.Primær litteratur:
- Sørensen, . K. m.fl. ”Idræt C- teori i praksis”, 4. udgave, 1. oplag. Systime, 2005-2018, afsnit 1, 1.1., 1.2, 11.3, 11.4. ca. 20 sider i bogen.

Sekundær litteratur:
1. https://www.dgi.dk/loeb/loeb/artikler/maratonmesterens-7-tips-til-balanceoevelser-inden-du-loeber
2. https://www.dr.dk/nyheder/indland/overlaege-opfordrer-til-motion-under-coronakrisen-saadan-paavirker-14-dages
3. https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/stx-laereplaner-2017
4. https://www.mvk.dk/
5.   https://www.dgi.dk/loeb/loeb/artikler/maratonmesterens-7-tips-til-balanceoevelser-inden-du-loeber
6. https://www.dif.dk/da/politik/vi-er/medlemstal
7. bogens side: https://idraetc.systime.dk/index.php?id=254 afsnit 1.0-1.2, 11.3-11.4.

8. Selvvalgte hjemmesider om elevernes egne idrætsklubber ift. Foreningsidrættens formål og ønsker set i ft. Skoleidrætten.
9. evt: (https://www.idan.dk/vidensbank/udgivelser/danskernes-motions-og-sportsvaner-2016/03e7c32f-151c-44d2-a678-a69400850057)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Initiativ
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel I Badjango

Badjangoforløb:

Læreplan:
- opnå kropsbevidsthed ̶ indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
- aktiviteter, der fremmer kropsbeherskelse og boldbeherskelse ̶ aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik
- de for undervisningen relevante digitale redskaber

Badjango.
- Konceptet ”at sammensætte sin egen dans” var inspireret af et online træningsprogram og  2,5 år efter den første ide, var applikationen Badjango Dance Creator en realitet.
- Kan man ikke lave et danse værktøj der giver eleverne plads til at vælge selv, være kreative og arbejde med dans i deres eget tempo”?
- Badjango erstatter ikke den levende undervisning og alle de oplevelser det medfører, men skal bruges som et supplement og værktøj der motivere både drenge og piger til at koreografere deres egne danse og arbejde kreativt med dem.
Litteratur: theory-delen på Badjango-appen om musikforståelse, Labans, BESS-teori, udtryk og fortælling i dans. Ca. 5 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Initiativ
 • Kreativitet
 • Sociale
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Fodbold

I forløbet har eleverne været opdelt i grupper.
Vigtigt at de arbejder sammen og definere dem selv ift. hvem de er ift de andre.
Basisteknik med driblinger, afleveringer og skud, til dels målmandsarbejde.
Rollefordeling på banen med forsvar, midtbane og angreb.


Litteratur:
Sørensen, J. K m.fl. "Idræt C - teori i praksis".  2005-2018, 4. udgave, 1. oplag, side 60-64. og side 155-157.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer