Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Eva Vennekilde
Hold 2018 SA-d (1d SA, 2d SA, 3d SA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Dansk økonomi og velfærdsmodeller
Titel B Studieretningsdag: Brexit
Titel C Politik - hvem vinder valget?
Titel D EU- institutioner del I
Titel E Individet i samfundet - social ulighed
Titel F International politik
Titel G Område: USA - samfund og politik
Titel H Politisk kommunikation og medier
Titel I Kriminalitet og retssystemet
Titel J EU- det svære fællesskab del II
Titel K Valg i USA - Mere Trump eller en ny vej
Titel L Integration og kulturmøder
Titel M Samfundscup - Medborgerskab
Titel N Økonomi i en global ramme
Titel O Forløb#7

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Dansk økonomi og velfærdsmodeller


Vi har i forløbet arbejdet med de forskellige velfærdsmodeller, deres ideologiske oprindelse og de forskellige arenaer i velfærdsmodellerne Med udgangspunkt i den universelle velfærdsmodel har vi særligt fokuseret på det danske velfærdssystem og de udfordringer og muligheder denne giver.
Eleverne har desuden arbejdet med kendetegn ved skattesystemet, de økonomiske mål og økonomisk politik.


Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
̶ - anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ - anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ - undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ - formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
̶ - påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
̶ - analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi

Kernestof:
Politik
̶ politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.

Økonomi
̶ velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning
heraf
̶ globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og
arbejdsmarkedsforhold
̶ makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.

Materiale:
Omfang:
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Tale om velfærdsydelser 30-11-2018
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Studieretningsdag: Brexit

Som forberedelse til studieretningsdagen, som omhandlede Brexit (Samfundsfag og engelsk) arbejdede eleverne med teori om de britiske partier samt det politiske system i Storbritannien. Så selve studieretningsdagen havde vi en oplægsholder udefra på besøg.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Politik - hvem vinder valget?

Eleverne har i forløbet arbejdet med dansk politik og den politiske situation frem mod folketingsvalget 2019. Fokus har været på de parlamentariske styringskæder, lovgivningsprocessen, parti- og vælgeradfærd og politiske skillelinjer. Eleverne har i forløbet arbejdet projektorienteret med hver deres politikområde.

Faglige mål:
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer
og modeller med brug af digitale hjælpemidler

Kernestof:
Politik:
- politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling
af forskellige typer data
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Ideologiske forgreninger 04-03-2019
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D EU- institutioner del I

Forløbet har fungeret som et introduktion til EU som institution. Der har været fokus på EU's historie, institutioner og integrations- og samarbejdsteorier. Desuden har eleverne fulgt parlamentsvalget.

Kernestof:
- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
- aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt

Faglige mål:
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Individet i samfundet - social ulighed

Kernestof:
- Identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
- Samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.
- magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
- politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
- velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked
kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data


Faglige mål:
- Forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.
- Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Social ulighed 22-09-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F International politik

Kernestof:
̶ samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.
̶ aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
̶ mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik
̶ globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin.

Faglige mål:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare
og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
̶ forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Fokuspunkter:
- IP- teorier: Realisme, neorealisme, liberalisme, neoliberalisme, konstruktivisme
- Historisk IP
- Geopolitik
- Fremtidens IP-system
- Udenrigspolitik i BRIK-landende og USA
- Sikkerheds- og krigspolitik
- FN og NGO'er
- EU i det internationale
- NATO
- Dansk udenrigspolitik
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
IP 10-11-2019
Hvad kan der udledes - Kina i verden 02-12-2019
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Politisk kommunikation og medier

Fokus i forløbet har været på mediernes rolle i det politiske system. Forholdet mellem medier, politikere (og til dels borgerne). Elevernes har arbejdet med medialisering og nyhedskriterier, politisk kommunikation, politisk spin og diskurser. Desuden har vi kigget på forskellige former for censur og begrænsninger for medierne og politisk brug af sociale medier. Der har været en teoretisk vinkling med brug af Bourdieu’s journalistiske felt.
Eleverne har i forløbet set og arbejdet med filmen Kongekabale.

Kernestof:
Sociologi:
politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
Politik:
politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene

Faglige mål:
anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
behandle problemstillinger i samspil med andre fag
demonstrere viden om fagets identitet og metoder
forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Interview på studieturen 13-03-2020
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Kriminalitet og retssystemet

Forløbet er gennemført virtuelt.

Eleverne har haft et forløb om kriminalitet med fokus på sociologisk teori – hvem er de kriminelle, hvorfor bliver man kriminel, hvorfor straffer vi? Desuden har der været en politisk vinkling af emnet, hvor eleverne har arbejdet med retsystemet, politisk styring og internationale konventioner og menneskerettigheder. Vi har kort afslutningsvis arbejdet med cypercrimes og krigen mod terror.
Eleverne har arbejdet projektorienteret med en mindre opgave om partiernes retspolitik.
I forløbet har eleverne desuden trænet lineær regression.

Kernestof:
Sociologi:
identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.
Politik:
magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
Metode:
kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data
statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed.Faglige mål:
anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Genaflevering notat 03-05-2020
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J EU- det svære fællesskab del II

Kernestof:
Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
Aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt.
Mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik.
Casestudie
Faglige mål:
Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold.
På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.
Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed.
Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Demokrati og sammenhængskraft i EU 06-09-2020
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Valg i USA - Mere Trump eller en ny vej

Kernestof:
politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund,
aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
komparativ metode og casestudier

Faglige mål:
anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
demonstrere viden om fagets identitet og metoder
forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Fokuspunkter:
- Amerikansk demokrati
- Føderalisme og konføderalisme
- De politiske institutioner
- Lovgivningsprocessen
- Partisystemet i USA
- Primær- og præsidentvalg
- Valg og valgmetoder
- Polarisering i Amerikan sk politik
- Politisk kommunikation og medier
- Parti- og vælgeradfærd

Eleverne har i mindre grupper arbejdet med små casestudier af udvalgte svingstater. Efterfølgende har vi haft fokus på komparativ metode på baggrund af casestudierne. Most similar og most different.
Op til valget havde vi på gymnasiet besøg af Niels Bjerre-Poulsen, som holdt oplæg om amerikansk politik, Trump som præsident og valget.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fællesdel opgaver 25-10-2020
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 19,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Integration og kulturmøder

Faglige mål:
anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt og diskutere løsninger herpå
demonstrere viden om fagets identitet og metoder
påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler

Kernestof:
identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.
politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf
statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed.

Fokuspunkter:
- Migration
- Push- og pull-faktorer
- Integrationstyper
- Politiske skillelinjer
- Værdipolitik
- Partityper
- Udlændinge- og integrationspolitik
- Diskursanalyse
- Jeg og vi kultur
- Identitet - kreolsk, bindestregs og den rene identitet
- Nationalisme
- Anerkendelse
- Medborger vs. modborger
- Statsborgerskab
- Danskhed
- Bourdieu
- Hvad koster integration?
- Statistisk usikkerhed og konfidensintervaller
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Integration 02-12-2020
Beregningsopgave 10-12-2020
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Samfundscup - Medborgerskab

Medborgerskab - rettigheder og pligter i et demokratisk samfund

Eleverne har på baggrund af materiale udarbejdet af ... arbejdet med et selvvalgt område inden for emnet medborgerskab.
Afslutningsvis afholdtes der klassefinale, hvor hver gruppe præsenterede deres produkt og der blev fundet en klassevinder. Vindergruppen deltog herefter i skolefinalen og endelig regionsfinalen.

Elevernes produkter blev vurderet ud fra nedenstående kriterier:
1. Originalitet (hovedfokus). Der lægges vægt på den originale, innovative, kreative og gode løsning på det aktuelle samfundsproblem. Det er altså ikke nok udelukkende at kopiere allerede kendte løsninger på det samfundsmæssige problem, men det kan dog være nyt i konteksten.

2. Faglighed. Det er vigtigt, at det faglige indhold er i orden. Det identificerede problem skal undersøges, og der skal argumenteres sagligt og fagligt for løsningsforslaget under inddragelse af såvel empiri som teori og begreber.

3. Omverden. Projektets realiserbarhed skal tages med i betragtning – det kan være gennem en dialog med en politiker, en virksomhed, nogle brugere, andre der har lavet noget lignende jeres ide. Dvs. der er et krav om inddragelse af eksterne sparringspartnere, og desuden skal det overvejes, om det er muligt at gennemføre i virkeligheden, hvordan skal det finansieres etc.

4. Formidling. Her er det vigtigt, at der formidles i et flydende sprog med en tydelig præcisering af den valgte udfordring og efterfølgende præcis argumentation for løsningsforslag. Desuden skal der laves et overbevisende pitch af idéen.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Økonomi i en global ramme

Første halvdel af forløbet er gennemført virtuelt mens anden halvdel er gennemført med delvist fysisk fremmøde.

Forløbet har i første del haft fokus på hvordan markedet fungerer herunder udbud, efterspørgsel, elasticitet samt økonomisk politik - særligt finans- og strukturpolitik. I anden halvdel har vi haft et globalt udsyn med fokus på internationale handel. Hvorfor handler lande med hinanden? Hvorfor handler lande ikke med hinanden? Hvad er globalisering og hvem er vinderne og taberne i globaliseringen?

Kernestof:
Økonomi:
velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf
globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.
International politik:
globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin.


Faglige mål:
Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser.
Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå.
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler.
Analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi.
På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Centrale begreber:
Udbud
Efterspørgsel
Prisdannelse
Normale gode vs. inferiøre goder
Substituerende goder og komplementære goder
Profit
Markedsligevægt
Markedsmekanisme
Elasticitet
Priselasticitet
Elastisk vs. uelastisk
Strukturpolitik
Arbejdsmarkedspolitik
Stramningsstrategi
Opkvalificeringsstrategi
Penge- og realt kredsløb
Indløb og afløb
Produktionsfaktorer
Konjunkturer
Ekspansiv og kontraktiv
Trade-off
Stabilisatorer
Multiplikatoreffekt
Skattetryk
Import-, forbrugs- og opsparingskvote
Økonomiske skoler: Merkantilismen, klassisk økonomisk liberalisme, Keynesianisme, monetarisme
Konkurrenceevne
Benchmarking
Protektionisme
Absolutte fordele
Told
Komparative fordele
Social dumping
Importkvote
Handelsbarrierer
Globalisering: Økonomisk, politisk, kulturel
Multinational virksomhed
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Forløb#7

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer