Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Niels Becher Johannesen
Hold 2018 SA-s (1s SA, 2s SA, 3s SA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 1. Velfærdsstatens muligheder og udfordringer
Titel B 2. Politik og valg, Hvem skal bestemme i DK? del 1
Titel C 3. EU -Er det løsningen?
Titel D 4. Politik - Hvem skal bestemme, del 2
Titel E 5. Kriminalitet - hvorfor?
Titel F 6. Samf-cup: Fremtidens uddannelse
Titel G 7. USA - En ny retning!?
Titel H 8. Verden i opbrud - USA vs Kina
Titel I 9. Indvandring: Integration eller parallelsamfund?
Titel J 10. Globaliseringens vindere og tabere
Titel K 11. Bæredygtig udvikling - Hvem har ansvaret?
Titel L 12. Køn og ligestilling – Mandeland?

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 1. Velfærdsstatens muligheder og udfordringer

Dette var første forløb efter grundforløbet!
Målet er at sætte eleverne ind i forskellige velfærdsmodeller for efterfølgende at kunne anvende denne viden i næste forløb om politik og Folketingsvalg.
Vi har arbejdet med de forskellige modeller, deres ideologiske og historiske udgangspunkt. Med udgangspunkt i den universelle velfærdsmodel har vi kigget særligt på dennes muligheder og udfordringer som eleverne har arbejdet projektorienteret med.
Der er arbejdet med hypoteser og synopsisskrivning.

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget
materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
̶ påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer
og modeller med brug af digitale hjælpemidler
̶ analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi

Kernestof:
Politik
̶ politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.

Økonomi
̶ velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning
heraf
̶ globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og
arbejdsmarkedsforhold
̶ makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.

Metode
̶ kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling
af forskellige typer data
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opg. 1: Velfærdsmodeller og økonomi 25-01-2019
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B 2. Politik og valg, Hvem skal bestemme i DK? del 1

Med udgangspunkt i vores viden fra forløb 1 om velfærdsmodellerne arbejdede vi i dette forløb (der er delt op i del 1 og del 2) med ideologier, ideologiske forgreninger, klasser/grupper/individer ift. politiske valg, partier, partiadfærd, vælgeradfærd, valgsystemer, mediernes rolle.
Vi arbejdede med partiernes uddannelsespolitik som et minitema.
Der er arbejdet med Notat som skrivegenre.

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Kernestof:
Sociologi
̶ politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
̶ samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.
Politik
̶ politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
Metode
̶ kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data
̶ komparativ metode og casestudier
̶ statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C 3. EU -Er det løsningen?

Med valget til Europaparlamentet forude sætter vi os grundigt ind i EU´s historiske udvikling og opbygning. Vi har desuden arbejdet med EU´s eksistenskrise de seneste år med flygtningekrise, eurokrise, Brexit og den højrenationale bølge. Derudover har vi arbejdet med DK i EU - vores dobbelthed i holdningen til EU og vores forbehold

Skriftligt arbejde i forløbet:
Eksamensopgave, 24. maj 2017, delopg. 1.b ”Hypoteser om britiske vælgere og Brexit” + delopg. B2 ”EU og nationalstaten”

Kernestof:
Politik
̶ politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og
EU.
Økonomi
̶ globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og
arbejdsmarkedsforhold

International politik
̶ aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
Metode
̶ komparativ metode og casestudier

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
̶ forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
̶ formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
̶ påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 4. Politik - Hvem skal bestemme, del 2

TEMA:
Med udgangspunkt i vores viden fra forløb 1 om velfærdsmodellerne arbejdede vi i dette forløb (der er delt op i del 1 og del 2) med ideologier, ideologiske forgreninger, klasser/grupper/individer ift. politiske valg, partier, partiadfærd, vælgeradfærd, valgsystemer, mediernes rolle.
I del 2 arbejdes med valgresultatet og forklaringer på dette

Vi arbejdede med partiernes uddannelsespolitik som et minitema.
Der er arbejdet med Notat som skrivegenre.

Kernestof:
Sociologi
̶ politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
̶ samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.
Politik
̶ politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
Metode
̶ kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data
̶ komparativ metode og casestudier
̶ statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed.

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E 5. Kriminalitet - hvorfor?

TEMA:
Dette forløb om kriminalitet har fokus på, hvem der bliver kriminelle og hvem der er ofre! Indlagt var der et møde med en dommer før og efter en retssag samt overværelse af en retssag.
Vigtige begreber er bl.a.:

Kernestof:
Sociologi
̶ identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
̶ politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
̶ samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.
Politik
̶ politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
Økonomi
̶ velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf
Metode
̶ kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling
af forskellige typer data
̶ komparativ metode og casestudier
̶ statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed.

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
̶ forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
̶ analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Politik-opgave 1: Undersøg 08-09-2019
Politik-opgave 2: Diskuter 06-10-2019
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F 6. Samf-cup: Fremtidens uddannelse

TEMA:
Klassen deltog i Samf.Cup med fokus på fremtidens uddannelsessystem

Kernestof:
Politik
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
Økonomi
̶ velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf
Metode
̶ kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data
̶ komparativ metode og casestudier

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
̶ påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
̶ analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave om sociologi og kriminalitet 17-11-2019
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G 7. USA - En ny retning!?

TEMA:
Det var meningen at klassen skulle til Washington DC på studietur, men dette blev aflyst grundet Corona. Forøbet var tænkt som en bred introduktion til, hvad der har dannet og præget USA over tid. Hvad der har dannet en måske fælles identitet. Desuden er det en introduktion til det politiske system og valgsystemet. Der følges løbende op på udvikling i valgkampen henimod valgresultat d. 3. nov. 2020.
Vi havde fokus på: Integrationsformer, Salad-bowl, Meltingpot, Gert Hofstedes løgmodel, værdiforestilliger, Frontier-teorien, Exceptionalisme, Uafhængighedserklæringen, Forfatningen, Bill of Rights, Rigsretssag, Velfærdsstasmodeller (med fokus på den liberale), Socialgrupper, levevilkår, social mobilitet, Kriminalitetsudfordringen Føderation, Præsidentielt system, det politiske system, magtens tredeling, lovgivningsprocessen, Republikanerne og Demokraterne, to-partisystemet, valgsystemet, The winner takes it all, Primærvalg, vælgertyper, vælgeradfærd, politisk kommunikation

Kernestof:
Sociologi
̶ identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
̶ samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.
Politik
̶ politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
Økonomi
̶ velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf
International politik
̶ aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
̶ globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin.
Metode
̶ kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling af forskellige typer data
̶ komparativ metode og casestudier

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
̶ behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
̶ analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Undersøg og diskuter: Immigration og valg i USA 08-03-2020
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H 8. Verden i opbrud - USA vs Kina

TEMA:
Grundet Corona-hjemsendelse er dette forløb gennemført udelukkende virtuelt med anvendelse af e-bog!
Vi havde fokus på: Hvad er IP? Udenrigspolitik, globalisering, stat/nation/nationalstat, suverænitet, IGO, NGO, MNC, hård/blød/klog magt, ressourcemagt, institutionel magt og strukturel magt, Portland Soft Power Indeks. Realisme, SOS, anarki (Thykudid, Machiavelli, Hobbes, Rousseau). Neorealisme (K. Waltz), kapabiliteter, polaritet, balancing, bandwagoning. Liberalismen/idealismen (Kant, Locke), interdependens, den demokratiske fredstese, Fukuyama: End of history. Københavnerskolen (O. Wæver), sikkerhedsliggørelse. Konstruktivisme (Wendt), diskurs. R2P-princippet, norm-cyklus. Trusler (aktør, struktur, militær, politisk, samfundsmæssig, økonomisk, miljømæssig). Sikkerhedspolitik, koncertsikkerhed, kollektiv sikkerhed, sikkerhedsfællesskab. Mearsheimer. Polaritet, tripolaritet, multipolaritet.
USA vs. Kina (B Heurlins og Atlantsammenslutningens bud), Belt and Road-initiativ, merkantilisme/neomerkantilisme, liberalisme/neoliberalisme, monetarisme, keynesianisme, lønkonkurrenceevne, strukturel-konkurrenceevne, marxistiske udviklingsteorier (Frank, Amin, Wallerstein, Piketty)

Kernestof:
Politik
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
Økonomi
̶ globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
̶ makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.
International politik
̶ aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
̶ mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik
̶ globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin.
Metode
̶ komparativ metode og casestudier

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶ forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
̶ forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
̶ analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Notat: Kina i Verden 19-04-2020
Omfang Estimeret: 21,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I 9. Indvandring: Integration eller parallelsamfund?

I dette forløb med ovenstående titel arbejde vi med:
Socialisering og identitetsvalg hos etniske unge
Stereotyper og fordomme, perception, etnocentrisme, Rosenthaleffekten
Integrationsformer
Kapitaler (Bourdieu)
Anerkendelsesformer (Honneth)
Indvandrerne og uddannelse
Indvandrerne og arbejdsmarkedet
De politiske partiers holdning til integration
Mediernes rolle

Kernestof:
Sociologi
– identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark
– social differentiering og kulturelle mønstre.
Politik
– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme
Metode
– komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode.

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:

– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier
– sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
– formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer
– formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
– på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
1. Indvandring og integration 20-09-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J 10. Globaliseringens vindere og tabere

TEMA:
I dette forløb har vi arbejdet videre med den grundforståelse for økonomi, som klassen fik i 1.g. Fra et blik på mikro- og makroøkonomi til hvad der kendetegner de globaliserede økonomier i dag.
Væsentlige elementer er bl.a.: Marked (ligevægt/uligevægt), Markedsfejl, udbuds- og efterspørgselskurver, forskellige typer af goder, elasticitet, Engels Lov, BNP, Laffer-kurven, Phillips-kurven, Adam Smith: Teorien om absolutte fordele, David Ricardo: Teorien om komparative fordele, Eli Heckscher og Bertil Ohlin: Faktorudrustningsteorien, Staffan Lindner: Teorien om efterspørgselsforhold / gravitationsmodellen, Paul Krugman: Teorien om stordriftsfordele, Porters Diamant: Den strukturelle konkurrenceevne, Handel, bytteforhold, produktionsfaktorer, protektionisme, EU og økonomisk integration, globaliseringens vindere og tabere, outsourcing

Kernestof:
Sociologi
̶ …
Politik
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
Økonomi
̶ velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning
heraf
̶ globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og
arbejdsmarkedsforhold
̶ makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.
International politik
̶ …
Metode
̶ kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling
af forskellige typer data
̶ komparativ metode og casestudier
̶ statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed.

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
̶ forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
̶ påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
̶ analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
2. Økonomi: Neoliberalismen og d. int. økon. 15-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K 11. Bæredygtig udvikling - Hvem har ansvaret?

TEMA:
I dette forløb arbejdede vi med miljø, klima og bæredygtighed som en udfordring og et mål på globalt, nationalt og lokalt niveau. Bl.a. blev der arbejdet med skriftligt interview af lokalpolitikere og set på muligheden for borgerforslag samt lovgivningsprocessen.

Kernestof:
Sociologi
̶ …
Politik
̶ politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
Økonomi
̶ velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning
heraf
̶ makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt.
International politik
̶ …
Metode
̶ kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling
af forskellige typer data
̶ komparativ metode og casestudier

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
̶ forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
̶ analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
3. Politik 13-12-2020
4. Politik, notat 10-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L 12. Køn og ligestilling – Mandeland?

TEMA:
I dette forløb har vi arbejdet med ulighedsproblematikken kulturelt, politisk, økonomisk og sundhedsmæssigt. Vi har set på: Sociologiske forklaringer på syn på kønnene og deres muligheder. Teoretiske vinkler på de forskellige feminismebølger. Politikernes og mediernes forholden sig til problematikkerne. Der er arbejdet med interviews af nogen, der har brudt med ”normerne” på arbejdsmarkedet. Der har været besøg af lokalt ungt og kvindeligt byrådsmedlem

Kernestof:
Sociologi
̶ identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
̶ politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
̶ samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.
Politik
̶ politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
̶ magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
Økonomi
̶ velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning
heraf
International politik
̶ …
Metode
̶ kvalitativ og kvantitativ metode, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser samt systematisk behandling
af forskellige typer data
̶ komparativ metode og casestudier

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå
̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶ formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
̶ forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
̶ analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
6. Miljø 14-04-2021
7. IP 02-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer