Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Anja Lysell Freltofte
Hold 2018 ol-c (3c ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 1. emne. Epos, Homer og Vergil
Titel B 2. emne. Kunst, Skulptur
Titel C 3. emne - Drama
Titel D 4. emne. Styreformer
Titel E 5. emne: Filosofi - Platon, erkendelse og sjælen.

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 1. emne. Epos, Homer og Vergil

Kursusforløb med næranalyse, samt delelementer af ny skriftlighed.
Kernestof:
- Homers Odysse, Dues oversættelse:
   1. sang, v. 1-444
   5. sang, v. 43-227 + 365-493
   6. sang, v. 1-331
   9. sang, v. 19-115 + 216-298 + 347-536
   22. sang, v.  361-501
   23. sang, v. 85-246
(De mellemliggende sange/vers er resumeret af underviser via lectio)

- "Romersk Antologi" uddrag af Aeneiden, Dues oversættelse:
   2. sang, v. 1-56 grundigt, og v. 57-295 overfladisk/skimme (= s. 108, vers 1 - s. 117, vers 295) (+ forord s. 105-106)
og på pdf: 1. sang, v. 1-49, grundigt

Omfang ca. 60 sider antik basistekst/kernestof

Supplerende materiale:
- Paideia, s. 19-30 + 31-37 (Forhistorie og Iliaden genfortalt)
- Antikkens Mytologi som opslagsbog

Perspektiverende tekster:
- Kavafis, "Ithaka"

Textnær analyse, gruppearbejde og klassegennemgang, individuelle skriftlige opgaver (opsamling og remediering) audio-visuelle fremstillinger, samt afsluttende test.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Dagbog - Telemachos 26-08-2020
karakteristik af penelopeia 01-09-2020
Opsummer 6 sang - 3 helsætninger 09-09-2020
personkarakteristikker af kvinderne 15-09-2020
Jeres film til 9. sang 21-09-2020
to spg til Aeneiden 10-11-2020
Elevopsummering af Odysseen og Aeneiden 16-11-2020
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel B 2. emne. Kunst, Skulptur

Projektpræget og mere selvstændigt forløb med audiovisuelle elevfremlæggelser. Ny skriftlighed og søgning i kunstdatabaser indgår.

Kernestof:
I Paideia:
arkaisk og tidlig klassisk, s. 45-53 + 93-98
højklassisk og senklassisk, s. 129-135 + 171-175
hellenistisk og romersk, s. 201-205 + 247-253

Eleverne kunne frit vælge fra de ovenstående sider i Paideia de statuer, de ville beskrive.

Målet har været at eleverne øves i at beskrive og datere antikke græske og romerske skulpturer, at overveje funktion, at se historien i kunsten og at perspektivere skulpturerne til moderne/efterantik skulpturer, samt at trække linier frem til i dag. Der har desuden været fokus på at bestemme og opstille karakteristika for de forskellige stilperioder. Læreroplæg og handout om perspektiveringen, baseret på "Græsk Kunst", Fich et al., Gads Forlag, 1999.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Projektarbejde
Titel C 3. emne - Drama

Nærlæsning, analyse og fortolkning af elev-valgt drama: Ødipus, med fokus på brug af faglige relevante termer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 4. emne. Styreformer


Både projektpræget forløb og forløb med tekstnær analyse, samt med udgangspunkt i en moderne problemstilling.
Fokus har været på holdninger til demokrati og til andre styreformer i de læste tekster.

Kernestof:
- Thukydid: ”Perikles’ Gravtale”, §34-46. Mogens Herman Hansen: Kilder til demokratiet i Athen. Gyldendal, 2007.
- Pseudo-Xenofon: ”Athenernes Statsforfatning” I, 1-20. Mogens Herman Hansen: Kilder til demokratiet i Athen. Gyldendal, 2007.
(- lærergennemgang af Herodot, Forfatningsdebatten, III bog, §80-83)

Omfang: ca. 25 siders antik basistekst/kernestof

Perspektiverende tekster:
- Rune Lykkeberg: ”Vores samfund er egentligt ikke demokratisk” Kristelig Dagblad, 4/10 2012.
- Marcus Schmidt: ”Har vi demokrati?” i Demokrati – 40 indlæg. Ed. Søren Bald. Forlaget Krogerup, 1996.

Supplerende materiale:
- Livet i det Klassiske Athen, s. 20-29 + 61-64
- Film om det athenske demokratis opståen

Par- og gruppearbejde, re-mediering (plancher + tegneserier), samt elevfremlæggelser i klassen. Desuden med fokus på retoriske virkemidler, appelformer og det retoriske pentagram.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E 5. emne: Filosofi - Platon, erkendelse og sjælen.

Kernestof:
I "Kend dig Selv - Et Platonudvalg", Mejer og Tortzen, Gyldendal 2000:
- 'Solbilledet', s. 159
- 'Liniebilledet', s. 160-161
- 'Hulebilledet', s. 163-170 (+ Indledning s. 159)

  Omfang: ca. 10 siders antik basistekst/kernestof

Perspektiverende tekst:
- HC Andersen, "Hyrdinden og Skorstensfejeren"

Supplerende stof/Baggrundsviden
- "Kend dig Selv"; s. 9-15 + 23-24
- Paideia om filosofi s. 137-153

Gruppearbejde/pararbejde,  læreroplæg, skriftlighed,  elevgennemgang af de matematiske beviser/fremstillinger, samt afsluttende tests. Fokus på græske nøglebegreber (doxa/elenchos/aporia/episteme/anamnesis) og dialogens funktion.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning