Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Janne Flensted Laursen
Hold 2018 ol-t (3t ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Magt og Ret: Sofokles' Antigone
Titel B Fra mythos til logos med fokus på lægevidenskab
Titel C Arkitektur
Titel D Mødet og Rejsen i Homers Epos
Titel E Filosofi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Magt og Ret: Sofokles' Antigone

I Magt og Ret-forløbet arbejder eleverne med den centrale konflikt i dramaet mellem Antigone og Kreon, fysis og nomos, oikos og polis. De skal have kendskab til dramaet som genre og bruger i den forbindelse Aristoteles' begreber, herunder peripeti og anagnorisis.
Klassen præsenteres for det athenske demokrati, som diskuteres i og udenfor dramaets kontekst.  

I forløbet overværede klassen et skuespil over Ødipus-myten.

Kernestof:
Sofokles' "Antigone" v. Otto Steen Due.

Perspektiverende tekst:
Morten Rasmussen: "Præster vil fortsat skjule flygtninge". Kristeligt Dagblad 26/4 2003.

Baggrundsmateriale:
Video om det athenske demokrati lavet af Sanna Høgh og Karin Pedersen, 2016

Ca. 55 sider.

Indhold
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Fra mythos til logos med fokus på lægevidenskab

I forløbet har klassen arbejdet med overgangen fra mythos til logos eksemplificeret gennem lægekunsten. Vi ser på hvordan lægekunsten løsriver sig fra den mytologiske sygdoms- og helbredelsesforklaring (i Epidauros-indskrifterne og Asklepios-kulten) og i stedet arbejder empirisk og metodisk (som i Hippokrates’ ”Den hellige syge”. I ”Den hellige syge” arbejder vi med Hippokrates’ måde at argumentere på, med hvordan man kan kategorisere hans tekst som videnskabelig og vi drager paralleller til moderne videnskabelige tekster. Vi læser også Thukydids beskrivelse af pesten i Athen for at se, hvordan den metodiske og empiriske tilgang er en del af en større udvikling.

Kernestof:
Haarløv, Britt: Epidauros: kultsted og kursted. Klassikerkerforeningens kildehæfter, 1977. S. 70-84 (indskrifter).
Laursen, Simon og Anders Frøland: Blod, slim og galde. Systime, 2011. S. 5-12 (indledning) og s. 51-55 (sygehistorier).
Ipsen, Lene: Antikkens Hjerne, Systime 2015. S. 49-52 (indledning til teksten "Om den hellige syge") og s. 52-64 (Om den hellige syge).  
Johansen, Holger Friis: Thukydid – et udvalg. Akademisk forlag, 1984. S. 31-35. Bog II, 47-54 (Pesten i Athen)

Perspektiverende stof:
Lise Brix: Forskere finder genfejl, som giver epilepsi. 11/8 2013.
Videnskab.dk: http://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-finder-genfejl-som-giver-epilepsi
”Den hippokratiske ed” og ”Det danske lægeløfte” i Lene Ipsen: Antikkens Hjerne, Systime 2015.


Supplerende stof:
P. Thielst: Man bør tvivle om alt – og tro på meget. Det lille forlag, 2002. S. 19-23.
Indhold
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Arkitektur

I forløbet om græsk-romersk arkitektur har vi arbejdet med et klart fokus på tempelbyggerier og den antikke arkitekturs påvirkning på senere vestlig arkitektur.
Eleverne har arbejdet med udviklingen i den doriske og joniske stil, med græsk og romersk formsprog og med templets plads i byrummet.
Der eksamineres i ukendt antik arkitektur.

Græsk arkitektur:
Poseidontemplet/det yngre Heratempel i Paestum.                                                                                      
Aphaiatemplet i Aigina
Parthenon
Erechteion
Nike-templet
Apollon-templet i Didyma

Romersk arkitektur:
Augustustemplet i Pula, Kroatien
Maison Carrée i Nimes, Frankrig.
Pantheon

Perspektiverende arkitektur:
Det Hvide Hus, Washington
Elevvalgte bygninger i Svendborg og omegn.

Litteratur mm.
Susan Woodford: Introduktion til græsk og romersk kunst. Systime, 1990. Ss. 23-27 + 103-110.
Om Parthenons historie: https://www.youtube.com/watch?v=aGitmYl6U90&feature=player_embedde

Ca. 20 sider.
Indhold
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Mødet og Rejsen i Homers Epos

Vi har i forløbet fokus på de litterære motiver rejsen og mødet med fokus på gæst-vært-forholdet.  I læsningen undersøger vi desuden det antikke værks fremstilling af køn og sammenligner de kvinder, den homeriske helt Odysseus møder.
Genrekarakteristika såsom formelvers, patronymikon, homeriske lignelser undersøges i sammenhæng med mundtlig overlevering/oral komposition.

Basistekster:
Homer: Odysseen (Dues oversættelse): I 1-177, V, VI 1-197, IX, X.

Perspektiverende:
Konstantinos P. Kavafis: Ithaka
http://www.gadekunst.dk/index.php?open=488

Henrik Nordbrandt: På vejmod Ithaka.
Glas, 1976.


Sekundærlitteratur:
Andreasen og Refslund Poulsen: Paideia: grundborg til oldtidskundskab. Systime, 2012. Uddrag af eposkapitlet

Omfang: ca. 55 sider.
Indhold
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Filosofi

VI åbner vores filosofi-forløb med en kort introduktion til Platons hulebillede, fænomen- og ideverden. Derefter bevæger vi os over i stoicismens verdensalt. Vi læser Senecas brev 15og 16 til Lucilius, og derefter arbejder eleverne projektorienteret. I grupper udvælges 3-4 breve, som de analyserer. Som afslutnng på gruppearbejdet afholdes præsentation for og samtale med læreren.

Supplerende materiale:
Eleverne søgte sekundærlitteratur i Paideia.  

Jakob Houmann Mortensen: "Stoicismens genkomst afspejler en fornyet interesse for etiske og
eksistentielle spørgsmål".
Kristeligt Dagblad, 13. januar 2018.


.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer