Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) Anna Nyboe Sommer
Hold 2020 1hf ma1 (1hf ma1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Ligninger
Titel B Variabelsammenhæng og lineære funktioner

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Ligninger

I dette forløb skal vi arbejde med ligningerne og regnearternes hieraki. Det er stof I kender fra grundskolen, og det giver jer et godt udgangspunkt. Vi forsøger at skabe et fælles sprog og en sikker metode til at løse ligninger så I bare kan det fra nu af.

Efter forløbet skal du kunne
- løse en ligning med ubekendte på begge sider af lighedstegnet i hånden
- løse en ligning med ubekendte på begge sider af lighedstegnet i notefelt og grafisk i nspire
- forstå hvad en ligning er
- forstå hvad en løsning til en ligning er
- gange ind i parenteser
- ophæve plus - og minusparenteser
- forstå forskellen på reduktions- og ligningsopgaver
- bruge regnearternes hieraki i dine besvarelser af opgaver såvel mundtligt som skriftligt


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Variabelsammenhæng og lineære funktioner

I dette forløb skal vi se på funktionsbegrebet og dermed også variabelsammenhænge og modelleringskompetencen. Vi arbejder med de simple proportionale sammenhænge og kobler dem til de lineære sammenhænge og videre til selve funktionsbegrebet. Forløbet bliver bygget op omkring gentagelser og brug af forskellige hands-on øvelser.

Efter forløbet skal du kunne:
- kende og bruge begreberne uafhængig og afhængig variabel
- kende hældningskoefficienten a
- kende begyndelsesværdien b
- kende a og b's betydning for grafens udseende
- vide hvordan du finde y når du kender x
- vide hvordan du finder x når du kender y
- genkende grafen for en lineære funktion
- bevise formlerne for at bestemme a og b ud fra kun to punkter
- bestemme en model for en lineær variabelsammenhæng vha. regression
- vurdere om en model for en lineær varibelsammenhæng er acceptabel
- kende forskel på punkter og koordinater
- kende modelleringsprocessen i matematik
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Arbejd selv 25 september 25-09-2020
Aflevering 1 07-10-2020
Genaflevering: aflevering 1 opgave 4 20-10-2020
Aflevering 3 09-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer