Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Sanna Høgh
Hold 2019 ol-a (2a ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Mytologi
Titel B Medea
Titel C Ovids Metamorfoser
Titel D Eros - vejen til erkendelse
Titel E Arkitektur
Titel F Odysseus - en rejsende helt
Titel G Repetition + eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Mytologi

Sideløbende med de afholdte forløb har eleverne på skift holdt oplæg om én græsk gud/gudinde. Formålet med dette har været, at give et grundlæggende overblik over

1) De græsk-romerske guder og deres attributter.
2) Den græske skabelsesmyte (kosmogoni og antropogoni)
3) Antikkens syn på forholdet mellem mennesker og guder (hybris/nemesis/sofrosyne)

MATERIALE


”Hvordan grækerne ændrede verden” (FILM) (00:00:00 - 00:12:00)

Henrik Hertig ”Antikkens mytologi” Haase & søns Forlag 1978, s. 15-44 (Baggrundsstof)

Ikaros-myten : Metamorfoser 8. sang v. 183-235 + Ekko og Narcissus-myten: Metamorfoser 3. sang v. 341-510 (fra Ovid:Metamorfoser v. Otto Steen Due, Klassikerforeningens Kildehæfter 2005) (Antik tekst)

Diverse billedemateriale

TIL EKSAMEN forventes det ikke, at alle elever kan huske alle detaljer om alle guder. Det forventes dog, at alle er bekendt med nedenstående guders virkeområde og attributter

Zeus

Poseidon

Athena

Apollon

Dionysos

Afrodite

Artemis

Hermes

Demeter

Hades

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Medea

ANTIKKE TEKSTER

Euripides ”Medea” oversat af Marcel Lysgaard Lech, Hans Reitzels Forlag, 2016

PERSPEKTIVERENDE MATERIALE

Von Trier, L.: ”Medea”, 1988 (FILM)

Aalbæk-Nielsen, K.: ”Kærlighedens anatomi”, Information, 24.07.1999

”Virkelighedens Medea’er” s. 11 i undervisningsmateriale fra Betty Nansen Teateret, 2016
http://www.bettynansen.dk/skolemateriale-73.html

BAGGRUNDSVIDEN

Undervisningsmateriale til Medea fra Betty Nansen Teatret, 2016: s. 4 - FORHISTORIEN

Lærerproduceret film om drama og det græske teater

FOKUS

Køn og kønsroller
Barbari vs. Civilisation
Fornuft og følelse

Teatrets rolle i det antikke Athen
Dramaets opbygning og funktion

Anvendte faglige begreber i analysen:
Polis, genos, oikos, timé, kleos, filoxenia, hiketeia


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Ovids Metamorfoser

ANTIKKE TEKSTER
Ovid: ”Metamorfoser” v. O.S. Due, klassikerforeningens kildehæfter, 2005

• Icarus-myten (8. sang, v. 183-259) Læst som introduktion til faget men henblik på at introducere begreberne hybris, nemesis og sofrosyne
• Ekko og Narcissus (3. sang, v. 341-510)
• Pygmalion-myten (10. sang, v. 243-297)
• Pyramus og Thisbe (4. sang, v. 54-172)
• Orpheus i Underverdenen (10. sang v. 1-85)

Perspektiverende tekster

• Lavrsen, L. ”Nynarcissisme: Mig,mig, mig! Er du klar til at se dig selv i øjnene?” Information, 01.02.2008 (Uddrag)

• Genevieve Taggard : ”Galatea Again” (1929)

• Claribel Alegría “Galatea Before the Mirror” (1993)

• Sebastian: Romeo (1981)

• Fisher, H.E.: ”Vi bliver sindssyge af forelskelse”, Berlingske, 20.04.2006


Baggrundsstof
https://denstoredanske.lex.dk/Ovid?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirect&utm_campaign=DSDredirect  (uddrag)

FORMÅL OG FOKUS
Formålet med forløbet er, at eleverne skal få et indblik i en række udvalgte myter fra Ovids Metamorfoser med henblik på at afdække de antikke myters betydning for eftertiden.

Fremstillinger af forskellige typer kærlighed + kærlighedens magt

Mytens funktion som ætiologisk og/eller didaktisk

ANVENDTE BEGREBER

I det omfang, det har været relevant, er begreber fra det foregående forløb anvendt i analysen.

I forløbet har der IKKE været særligt fokus på epos som genre, da dette har fået særlig fokus i forløbet om Odysseen. Der har dog været fokus på sprogbrugen, hvor der især har været fokus på brugen af metaforer + det detaljerede og meget beskrivende sprog.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Eros - vejen til erkendelse

ANTIK TEKST

Platon: "Symposion” fra Mejer og Tortzen: "Kend dig selv", Gyldendal, 2000

Aristofanes´tale: § 14-16 (s. 113-118)
Agathons tale + intermezzo + Sokrates´undersøgelse: § 18-21 (s. 120-128)
Sokrates´tale: § 22-29 (s. 129-143)

BAGGRUNDSMATERIALE
Mejer og Tortzen: "Kend dig selv", Gyldendal, 2000: s.9-15
Kristian Ring "At elske drenge" (Sfinks 1991,4) ss.153-157


FOKUS
I filosofiforløbet arbejdede vi med Platons syn på det skønne, kærlighed og erkendelse. Vi har desuden arbejdet med dialogen som genre, og eleverne har stiftet bekendtskab med Platon og Sokrates i deres kulturhistoriske kontekst.

Blandt andre har disse begreber været sat i spil i forløbet:  elenchos, doxa, episteme, syllogismer, ideverden, fænomenverden, Erosstigen, sokratisk dialog, erastes, eromenos, pæderasti, areté

COVID 19: Forløbet er afsluttet (og dermed afkortet før tid) under COVID 19-nedlukningen. Der er således ikke fokuseret særligt på anvendelse af begreberne ideverden, fænomenverden og idelære. begreberne er kort introduceret, men anvendelse er ikke trænet i samme grad, som de ellers ville være
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Arkitektur

Baggrundslæsning:
Susan Woodford: "Introduktion til græsk og romersk kunst" om græske templer s.23-27 og s.104-110ø om romerske templer

Kristina Bonde: "Græsk arkitektur og sporene i eftertiden", Meloni, 2017: s. 50-63

Antik arkitektur:
Heratempel (Basilika) i Paestum (Syditalien), ca.550 f.Kr.
Aphaiatemplet på Aigina, 500-480 f.Kr. .
Parthenontemplet ca. 447-432 f.Kr.
Erechtheion  ca.415 f.Kr.
Nike-templet ca. 410 f. Kr.
Zeus Olympieion ca. 175 f.Kr.
Maison Carrée ca. 20 f.Kr
Pantheon ca. 120 e.Kr

I arbejdet med den antikke græske arkitektur er inddraget lærerproducerede film


Perspektiverende arkitektur:
Vor Frue Kirke, København (1817-29)
Domhuset, København (1803-06)
Supreme Court, Washington DC (1932-35)
Lincoln Memorial, Washington DC (1914-22)
Neue Wache, Berlin (1816-18)
Il Tempietto, Rom (1502)

Eleverne har desuden været på antik skattejagt i Svendborg, hvor fokus har været at finde eksempler på brug af antikke elementer i byens bygninger

FOKUS
I forløbet har vi fokuseret på

- Karakteristik og beskrivelse af de 3 søjleordner: dorisk, ionisk og korinthisk
- Forskelle og ligheder mellem de græske og romerske templer
- Antikkens indflydelse på eftertiden


EKSAMEN: Der eksamineres i ukendt materiale

COVID 19: Forløbet er gennemført 100% virtuelt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Odysseus - en rejsende helt


Antikke tekster:
Homers "Odyssé" ( v. Otto Steen Due, Klassikerforeningens Kildehæfter, 2002)
1.sang v.1-105
5.sang v.1-227
6.sang
9.sang


Perspektiverende materiale:

Efterantikke malerier af Kalypso og Odysseus

Kavafis, K. "Ithaka" (1911)

Halfdan Rasmussen ”Noget om helte” (1955)

Baggrundsmateriale
Film 1: "How and why the Trojan war started"
FILM 2: "Everything you need to know to read Homer's "Odyssey" - Jill Dash
Andreasen og Refslund Poulsen: "Paideia" , Systime, 2012: s. 16-19 (begreber) + s. ++ (oversigt +referat)


FORMÅL OG FOKUS
Formålet med forløbet er,  at eleverne skal

-Lære at arbejde i dybden med en tekst, for at de kan lave en god og grundig analyse og fortolkning af centrale passager med inddragelse af relevante fagbegreber

- Vide noget om ”forfatteren” Homer, digtets mundtlige oprindelse

- Kunne kende det homeriske sprogs kendetegn: brugen af formelvers, epiteter og homeriske lignelser

-Være fortrolige med værkets forhistorie, handling, komposition og kronologi

-Kunne reflektere over temaerne i Odysseen:
Rejsen (indre og ydre);hybris/nemesis; det civiliserede/det uciviliserede; Skæbnen; det græske helteideal illustreret ved Odysseus; det græske kvindeideal

-Stifte bekendtskab med basisteksternes betydning for eftertiden


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Repetition + eksamensforberedelse

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer