Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Martin Meinike Madsen
Hold 2020 sa-m (1m sa)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Samfund, individ og identitet
Titel B Farvelfærd
Titel C Politik, demokrati og medier

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Samfund, individ og identitet

Faglige mål:
- Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre
- Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber
- Formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
- Behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå

Kernestof:
- Identitetsdannelse og socialisering
- Sociale og kulturelle forskelle

- Kvalitativ og kvantitativ metodeCentrale begreber og teorier:
Socialisering (primær, sekundær og dobbelt)
Sommerfuglemodellen (dobbeltsocialiseringsmodellen)
Multisocialiseringsmodellen
Socialiseringsarena
Norm (formel og uformel)
Internaliseret
Sanktioner (formelle og uformelle)
Social kontrol
Sociale roller
Rollekonflikt
4 identitetsniveauer (jeg, personlig, social, kollektiv)
Sociale grupper
Kultur
Minoritet og majoritet
Hofstedes løgmodel
National identitet
Sammenhængskraft
Jeg-kultur vs. Vi-kultur
Rene identitet, bindestregsidentitet og kreolsk identitet
Integrationstyper: segregation, assimilation, pluralistisk integration
Honneths tre anerkendelsesbehov
Goffmann: Face, setting, frontstage, backstage
Branding og image
Giddens:
Aftraditionalisering
Individualisering
Udlejring af sociale relationer
Adskillelse af tid og rum
Øget refleksivitet
Ekspertsamfund
Ansigtsløse relationer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Farvelfærd

Forløbet er med undtagelse af de sidste 3 moduler gennemført virtuelt.

Faglige mål:
- Undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet
- Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler
- Argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog
- Undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold
- Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå

Kernestof:
- Politiske partier i Danmark og politiske ideologier
- Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng
- Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
- Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter


Læste sider:

Centrale begreber og teorier:
Maslows behovspyramide
Velfærdstrekanten: stat, marked og civilsamfund
Markedsmekanismen: Udbud og efterspørgsel
Markedsøkonomi
Planøkonomi
Blandingsøkonomi
Økonomiske mål: Økonomisk vækst (BNP), Lav arbejdsløshed, lav inflation, betalingsbalance-ligevægt, bæredygtig økonomi, balance på statsbudgettet
Arbejdsløshedstyper
Det økonomiske kredsløb
Konjunkturer
Finanspolitik
Pengepolitik
Strukturpolitik
Stramnings- og opkvalificeringsstrategien
Erik Allards velfærdsbehov
Politiske reformer
Rets-, skøns- og forsikringsprincipper
Gensidig forsørgerpligt
Overførsler og sociale ydelser
Progressivt skattesystem
Velfærdsmodeller: Den residuale, den korporative, den universelle
Subsidaritetsprincip
Demografi
Forventningspres
Globalisering
Outsourcing
Social dumping
Nedskærings- og udvidelsesstrategien
Konkurrencestat
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Politik, demokrati og medier

Faglige mål:
- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber
- Argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog
- Undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold
- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer

Centrale begreber og teorier:
Ideologiske forgreninger
Højreorienteret- venstreorienteret
Fordelingspolitik
Værdipolitik
Downs model
Molins model
Politik
Styreformer: demokrati, autokrati, teokrati
Direkte og repræsentativt demokrati
Konkurrence- og deltagelsesdemokrati
Den parlamentariske styringskæde
Valgmåder: Flertalsvalg i enkeltmandskredse og forholdstalsvalg
Parlamentarisme (positiv og negativ)
Eastons model: Det politiske system
Magtens tredeling
Magtbegreber
Kernevælger
Marginalvælger
Et-, to- og flerpartisystemer
Politisk parti
Interesseorganisation
Græsrodsbevægelse
Klassepartier
Catch-all partier
Lovgivningsprocessen (4 faser)
Opposition
Forordninger
Direktiver
EU-forbehold
Politisk deltagelse (rettigheder og pligter)
Myndigggørelse og mægtiggørelse
Medborger og modborger
Politisk forbruger
Hverdagsmager
Medialisering
Klassiske, digitale og sociale medier
Den politiske dagsorden
Politisk spin
Sociale medier

Kernestof:
- Politiske partier i Danmark og politiske ideologier
- Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng
- Politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer