Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) John Larsen
Hold 2020 sa-x (1x sa)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Sociologi:  individ og samfund
Titel B Økonomi og velfærd
Titel C Politik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Sociologi: individ og samfund

For grundforløb - se bilag:
Luk samfundet op, 3. udgave : side 15-45; 51-98, 101-108

Faglige mål:
- Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre.
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof: Sociologi
identitetsdannelse og socialisering
sociale og kulturelle forskelle.

Vigtige begreber:


Grundlæggende samfundsfaglige metoder
Ligestilling i Danmark
Identitsteori: Kulturelle identiteter
Levevilkår

Adskillelse af tid og rum


Aftraditionalisering


Ekspertsystem


Formbarhed


Individualisering


Kernefamilie

Kulturel frisættelse

Ontologisering

Potensering

Refleksivitet

Risikosamfund

Traditionelt samfund

Moderne samfund

Senmoderne samfund

Socialkarakter

Social mobilitet

Subjektivisering

Udlejring af sociale relationer

Urbanisering

Absolut fattigdom

Generationsmobilitet

Habitus

Karrieremobilitet

Kulturel Kapital

Levevilkår

Livsform

Livsstil

Minervamodel

Mønsterbryder

Negativ social arv

Positiv social arv

Relativ fattigdom

Segment

Social arv

Socialgruppe

Social kapital

Giddens:

Ziehe:

Beck:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Økonomi og velfærd

Økonomi og Velfærdsproblematikker:

Grundbog: Luk samfundet op: side 174-220.

Faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå

- undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler
- formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af faglige begreber
- argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.

Kernestof:
Økonomi
velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.

Vigtige faglige begreber:
Arbejdsløshed
De økonomiske mål,
civilsamfund
Stat
Marked
Det økonomiske kredsløb
Maslows behovspyramide
Indkomstgrupper stramningstrategier
Opkvalificeringsstrategier
markedsmekanismer
Økonomiske reformer.
Brugerbetaling
Velfærdsprincipper/velfærdsmodeller
konkurrencestat
Udlicitering
Globalisering


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Politik

Forløb om Politik og ideologi:

Faglige mål:
anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemer
undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale forhold
undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre
undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet

Kernestof:
politiske partier i Danmark og politiske ideologier
politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng
politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene


Grundbogsstof:

Luk samfundet op: side 108-158

Nogle af de Vigtige begreber:
Down model, Fordelingspolitik, Issuevoting, kapitalisme, konservatisme, liberalisme, socialisme, Molins model, populisme, progressiv ideologi, regressiv ideologi, samfundsopfattelse, værdipolitik, fordelingspolitik, magtens tredeling, græsrodsbevægelser, lovgivningsprocessen, kerne-marginalvælger, magt, parlamentarisme, parlamentarisk styringskæde,
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer