Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Biologi B
Lærer(e) Peter Teglhøj
Hold 2018 BiB4 (3g BiB4)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb 1 Økologi - vandløbet som økosystem
Titel B Forløb 2 Genetik og genteknologi
Titel C Forløb 3 Nersystem og rusmidler
Titel D Forløb 4 Evolution og artsdannelse
Titel E Forløb 5 Kredsløb, åndedræt og kondition
Titel F Forløb 6 Hormoner og forplantning
Titel G Forløb 7 Mikrobiologi og immunsystem

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb 1 Økologi - vandløbet som økosystem

I forløbet fokuseres på økosystemers opbygning med udgangspunkt i vandløbet. Der arbejdes med centrale begreber som abiotiske/biotiske faktorer i økosystemer, energistrømme gennem økosystemet, fødekæder/net, primær- og sekundærproduktion, fotosyntese og respiration, vandløbs karakteristika, herunder dyrssamfund, næringssaltes betydning for eutrofiering og renseanlægs opbygning og funktion. Kulstof-, fosfor- og kvælstofkredsløb integreres i det samlede forløb.  

Eksperimentelt arbejde:

- Vandløbsundersøgelse (R)
- mikroskopi af læbeceller (J)
- mikrobiel omsætning af kvælstofforbindelser (R)


Udadrettede aktiviteter:

- ekskursion til lokalt vandløb
-  ekskursion med ringmærkning af lokale spurvefugle

Kernestof:

- biokemiske processer: fotosyntesens overordnede delprocesser, respiration
- økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-, P- og N-kredsløb, biodiversitet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb 2 Genetik og genteknologi

I forløbet arbejdes med genetikkens molekylære grundlag, herunder opbygning af DNA, RNA og proteinsyntese. Genetik på individniveau udbygges omkring den klassiske genetik, herunder celledeling (mitose og meiose), Mendels love, nedarvningsmønstre, eksempler på kønsbundne og autosomalt nedarvede egenskaber m.m. Eleverne arbejder med præsentationer af kromosomsygdomme hos mennesket, herunder de underliggende mutationstyper. Genteknologi, herunder gensplejsning og GMO belyses med cases og de etiske aspekter ved GMO diskuteres. Endelig arbejdes der kort med evolution og artsdannelse. Eleverne introduceres i forløbet til forskellige DNA-teknikker, herunder PCR og gelelektroforese.

Eksperimentelt arbejde:

- Tørforsøg med gensplejsning (J)
- PTC smagstest (J)
- 2-gens udspaltning - bestrålede majsfrø (J)
- Find gerningsmanden - DNA elektroforese  (R)

Kernestof:

- genetikkens molekylære og cellulære grundlag, herunder proteinsyntese
- opbygning og biologisk betydning af nukleinsyrer
- nedarvningsmønstre, belyst med eksempler fra menneske, planter og dyr
- evolutionsteori, herunder samspillet mellem arv og miljø
- eksempler på undersøgelsesmetoder indenfor genetik/evolution
- eksempler på bioteknologiske metoder og deres anvendelse

Perspektiverende stof:

- Aktuel naturvidenskab: Evolution i hverdagen
- Galapagos (DR3 dokumentar)
- De perfekte børn (Dokumentar om fosterdiagnostik)
- Fremtidens superkur (DR dokumentar om stamceller)
- Elevated frequency of abnormalities in barn swallows from Chernobyl (Journal List Biol Lett v. 3(4); 2007)Arbejdsformer:

- Varierede arbejdsformer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Forløb 3 Nersystem og rusmidler

I forløbet fokuseres på nervesystemets opbygning og funktioner, herunder neuronets opretholdelse af stabilt indre miljø og mekanismer bag etablering af aktionspotentiale og udbredelse af nerveimpulser. Rusmidlers indvirkning på nervesystemet eksemplificeres ved alkohol, herunder alkohols optagelse, omsætning og effekter på kort og lang sigt. Eleverne arbejder projektorienteret i grupper med selvvalgte rusmidler som formidles til klassen.

Kernestof:

- udvalgte dele af menneskets fysiologi, herunder hormonelle og neurologiske reguleringsmekanismer
- eksempel på undersøgelses- og analysemetoder inden for området fysiologi


Eksperimentelt arbejde:

- Måling af nerveledningshastighed (R)
- Stroops test (J)
- Koordination m. alkoholbriller (J)

Perspektiverende stof:

- Ædru hjerneskade (DR2 dokumentar)

Arbejdsformer:

- Varierede arbejdsformer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Forløb 5 Kredsløb, åndedræt og kondition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer