Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Tor Markussen
Hold 2018 ps3 (3g ps3)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A a1) Psykologiens genstand og undersøgelsesmetoder
Titel B b) Personlighed, identitet og overvågningskapitali
Titel C c) Perception, kognition og manipulation
Titel D d) Tribalisme (stereotyper og fordomme) og polari
Titel E e) Barnets tilknytning, omsorgssvigt og resiliens
Titel F f) Rumoplevelser, kulturmøder og internettet

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A a1) Psykologiens genstand og undersøgelsesmetoder

Motivation af tema a)
Temaet handler om hvordan vi kan se forskelligt på psykologiske fænomener, alt efter om vi anvender et naturvidenskabeligt, et psykologisk eller et socialt perspektiv.
Uanset hvilket psykologisk fænomen vi vil undersøge, kan vi gøre det fra et af de tre perspektiver og resultaterne vil være meget forskellige.
Hvis vi ser på f.eks. dans, kriminalitet, sorg, indlæring kan vi gøre det fra et naturvidenskabeligt, psykologisk eller socialt perspektiv. Hver tilgang giver hver deres psykologiske forklaringer.
Temaet giver nogle forskellige modeller og tolkningsrammer som vi kan anvende på cases og på psykologien som fag. Dette tema fungerer både som introduktion til psykologi på stx og hf og som repetition mod slutningen. Teamet undersøger hvad psykologi er, hvor finder vi psykologi og hvordan undersøges psykologiske fænomener. Herunder ser vi på forskellige psykologiske retninger.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B b) Personlighed, identitet og overvågningskapitali

• Med udgangspunkt i forskellige tilgange til personligheder og personlighedsdannelse ser vi på forskellen mellem personligheder og identiteter.
• Her fokuserer vi på hvordan identiteter kan udtrykkes og hvad der er forskellen mellem identiteter og personligheder med cases "På egotrip" og "Nu er det den rigtige Morten Messerschmidt (Fra <https://bibliotek.kk.dk/ting/object/870971-avis%3A36049588> )
• Derefter handler temaet om det senmoderne samfund og identitetsdannelse. Vi arbejder med to perspektiver på identiteter det mere traditionelle perspektiv leveret af Eriksson (og Giddens) og det senmoderne socialkonstruktivistiske perspektiv ved K. Gergen og Dorthe Marie Søndergaard.
• Og vi skal også se på de moderne betingelser for identitetsdannelse herunder særligt hvordan moderne medier og internettet giver nye muligheder for at være medproducent af identiteter.
• Til slut ser vi på den magt det giver at have kendskab til brugerens personligheder og identitet, drømme og frygt, når det handler om salg af produkter og serviceydelse og manipulation i forbindelse med valg etc.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C c) Perception, kognition og manipulation

Hvordan er mennesket sårbart overfor manipulationer i reklamer, supermarkeder og af apps, og hvordan ser den manipulation mere konkret ud, og kan vi med den viden undgå at bliver manipuleret?

I det her tema kommer vi til at arbejde med opmærksomhed, motivation, hukommelse, perception, kognition og indlæring. Omdrejningspunktet bliver hvordan vi kan blive manipuleret (hacket) i reklamer og apps til at tage særlige valg, ofte valg vi ikke er bevidste om og som er usunde og ikke gavner os.
Hvordan bliver denne manipulation udnyttet i moderne markedsøkonomi (i forbindelse med vores forbrug af konkrete varer og af digitale tjenester)?
Vi kommer til at se det på baggrund af et bred teoretisk fundament:
• Forskellen mellem perception og kognition.
• Kognitiv psykologi (informationsprocesser hukommelse og opmærksomhed).
• Gestaltpsykologien. Hvilke muligheder åbner gestaltlovene og vores visuelle perception for at styre vores valg ved vores forbrug?
• Vi ser på den visuelle perception og på "bottom up”-processer og “top down”, øjets opbygning, den blindeplet og dybdeperception.
• Vi skal også arbejde med indlæring her både den ubetinget reaktion, den betinget reaktion, den klassiske betingning og operationel betingning.
• Vi ser også på andre typer af indlæring.
• Samt lidt neuropsykologi herunder særligt hjernes indre belønningssystem.
Vi laver også
• Praktisk øvelse om retningsbestemmelse af lyd.
• Finder den blinde plet.
• Arbejder med illusioner.
• Øvelse om opmærksomhed.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D d) Tribalisme (stereotyper og fordomme) og polari

Dette tema handler om stereotypisering og polariserende med eksempler tribalisme og polariseringen i den offentlige debat og på sociale medier.  Vi kommer ligeledes til at arbejde med kommunikation og digital dannelse.
I temaet afdække vi følgende følende dele af kernestoffet
o Socialpsykologi: Gruppepsykologiske processer og social indflydelse; stereotyper og fordomme, polarisering og mobning.
o Kognition og læring: Med eksemplerne assimilation og akkommodation, social perception. Gestaltpsykologi, kategoriseringer og stereotypisering.
o Kommunikation: gennem kommunikationens fire niveauer, Joharivinduet, konflikttrappen, og ansigt til ansigt kommunikation.   
o Digital dannelse.
Vi kommer til at arbejde med en række klassiske socialpsykologiske eksperimenter og undersøgelser. Vi kommer således til at arbejde med sociale forklaringer på grupper og gruppedynamikker. OG vi kommer også til at se på individpsykologiske kognitive forklaringer på at vi skaber kategoriseringer. Socialpsykologi og kulturpsykologi samt kognition og indlæring i dette tema.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E e) Barnets tilknytning, omsorgssvigt og resiliens

Motivation af tema:

• Der er enighed om at oplevelser i barndommen har stor indflydelse på resten af livet.
• Det nyfødte barn er afhængig af pleje og omsorg, og hertil spille tilknytningen mellem særligt mor og barn en vigtig rolle for at etablere og vedligeholde denne intime kontakt.
• Tilknytningsteorien fokuserer på tilknytningen mellem mor og barn.
• Tidlige indlærte tilknytningsmønstre vil have stor betydning for hvordan vi frem i livet vil tilknytte os til arbejde, uddannelse og kærester.
• Nogle børn vokser op i familier med ubærlige problemer, de er omsorgssvigtet, men hvordan defineres omsorgssvigt og hvordan kan vi måle det?
• Nogle børn vokser op under ubærlige forhold og alligevel klarer de den og bryder den sociale arv, hvad kendetegner disse, hvorfra eller hvori ligger deres resiliens (modstandsdygtighed).
• Vi kommer til at se på hvordan professioner som sagsbehandlere og jordemødre arbejder med tilknytning mellem mor og barn.
• Omsorgssvigt er dyrt for samfundet og har kæmpe personlige konsekvenser for den enkelte både direkte og indirekte og derfor er omsorgssvigt vores alle sammen problem men hvordan og hvornår skal staten blande sig i børns tarv…
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F f) Rumoplevelser, kulturmøder og internettet

Hvordan indgår mennesker i de rummelige omgivelser? Hvordan tolker vi omgivelsernes rummelighed og hvordan forholder os til dem?
Vi ser først på tre måder vi strukturerer oplevelsen af rummet på, det der inden for miljøpsykologien kaldes: crowding (tvungen nærhed), personligt rum, territorialitet, og privatsfære. Dette bruger vi til at analysere menneskets brug og forhold til rum, vi ser ligeledes på hvordan informationsteknologier udvisker og sammenblander disse grundlæggende tilgange til rumstrukturering.  
Vi ser ligeledes på kulturelle forskelle i hvordan vi bruger afstande og rum og arbejder her med kulturmøder og kultur psykologi.
I temaet arbejder vi ligeledes med de rummelige indretninger i bl.a. supermarkeder, nudging og arbejder her med en metodetilgang til undersøgelser af "Behavioral Settings" hvor vi selv designer en undersøgelse.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer