Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Margrethe Runge Sørensen
Hold 2018 ps8 (2h ps8)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Psykologi som videnskab
Titel B Læring, hukommelse og motivation
Titel C Kulturmøder og menneskeligt samspil
Titel D Udvikling og familiens betydning
Titel E Identitet og udfordringer i senmoderniteten

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Psykologi som videnskab

Fokuspunkt:
Introduktion til psykologi som fag og metode:
- Hvad er psykologisk viden, hvordan skaffer vi videnskabelig viden?
- Hvordan kan vi være sikre på at psykologiske undersøgelser er valide og realiable?

Litteratur/  materiale:
Undersøgelser i psykologi,  Systime, 2018, Charlotte T. Jensen og Katrine Quorning og Systime A/A :
Forskningsmetoder, forsøgseffekter, etiske overvejelser  s.8 -14,   (7s)

Begreber og metoder:

- Kvalitativ metode

- Kvantitativ metode

- Undersøgelseseffekten / Hawthorne-effekten

- Selvrapportering

- Pygmalion-effekten

- Repræsentativitet

- Undersøgelsesramme

- Validitet

- Reliabilitet

omfang: 7 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Læring, hukommelse og motivation

Fokuspunkter :
Hvad er læring, og hvordan lærer mennesket ?
Hvad betyder motivation, selvdisciplin og mindset for læringen?
Hvordan fungerer vores hukommelse og hvad styrker og hæmmer læringen?
Kan vi stole på vores hukommelse?

Kernestof :
- Psykologiske, sociale, digitale og kulturelle forholds betydning for læring, motivation og hukommelse
- Perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse af sig selv og omverdenen
- Social adfærd, gruppepsykologiske processer og social indflydelse(socialpsykologi)


Faglige mål:
– demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalt fungerende menneske
– redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske teorier, begreber og undersøgelser
– formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra
forskellige kilder, herunder digitale medier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig kritisk til den
anvendte viden på et fagligt grundlag
– inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger
– demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt
kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden
– argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde


Materiale:
- Læring : Levander m.fl  s- 220-222 ( 3 sider) Læringens tre dimensioner/læringstrekanten af Knud Illeris fig. 12, Steen Beck og Birgitte Gottlieb: "Elev/student" fig. 13.

Psykologiens veje:
- Læringsformer:
   Behavioristisk læring ( klassisk betingning, operant betingning, imitation og modelindlæring, Watson, Pavlov, Skinner
   og Bandura ).
  Kognitiv læring (assimilation og akkomodation, Jean Piaget)  ( 3,4 s)
  Socio-kulturel læring/ samspilsprocesser,  læring i  social- kulturelle fællesskaber, (ZNU, Vygotsky)  (4,1 s)
  Vygotsky - Zonen for nærmeste udvikling .  https://www.youtube.com/watch?v=16Bb8e4lc38  (4 min, 1 s)
Vygotsky: Zonen for den nærmeste udvikling . https://psykveje.systime.dk/?id=p5288

Skumfidustesten af Walter Mitchel  > https://www.youtube.com/watch?v=amsqeYOk--w . (5 min / 1 s)
Selvkontrol, selvdisciplin, belønning

Psykologiens Veje:
Mindset  og motivation, motivationsprocesser  af D. Berlyne( indre og ydre) 2,8 s
Motivation, self-efficazy ( A. Bandura), Flow-teori, Selvbestemmelsesteori af Deci og Ryan https://psykveje.systime.dk/?id=p5729 ,3s

Ravn og Wolf: Psykologi. Fra celle til selfie:  s. 250 - 256 læring (6s)

Hukommelse, hukommelseslagre, Schiffrins og Atkinsons flerlagermodel (ibog), opmærksomhed, perception, top-down og bottom up processer, kognitive skemaer, kan vi stole på det vi husker husker? falske erindringer, stereotyper, social og objekt- perception, førstehåndsindtryk,  halo-effekten, Rosenthal effekten, multitaskning, metalæring, dyb læring, modstand mod læring, repetition og cues.

Artikler:
"Selvdisciplin er vigtigere for de unges uddannelse end intelligensen" Forskningsnyt fra Psykologi 1996 (2,5,s)

"Ronaldo i eksklusivt interview med BT: Mit liv handler kun om at blive bedre"
JOSÉ FELIX DIAS OG MICHAEL QURESHI MIQ@SPORTEN.DK
14. OKT. 2014 ( 1,5 s)

Videoer og udsendelser:
Ted Talks:
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=en#t-316250 . ( 6 min,  1 s))

Ted talk : 10min https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve/discussion

MINDSET by Carol Dweck | Animated Core Message  (7 min)
https://www.youtube.com/watch?v=2nF90sAW-Yg

Uddrag af udsendelsen : 9.z mod Kina ( 1 ) vedr. Kulturforskelle, 1side

Kan du stole på din hukommelse? 40 min/  8 sider , DR2 2013

Clive Wearing - The man with no short-term memory
https://www.youtube.com/watch?v=Vwigmktix2Y (3 min/ 0.8s )

Øvelser og test: (2-3 s)

Common Ground - Kognitionsøvelse

Mindset test mindset test :  http://mindsetonline.com/

Awarenesstest : Test Your Awareness: Do The Test
https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4 ( 1 min/ 0,2s)

Multitaskningsøvelse


Omfang : 42 s
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kulturmøder og menneskeligt samspil

Overordnet fokuspunkt :  
Hvad sker der når mennesker er sammen og hvordan påvirkes vi af grupper og af de roller vi indtager samt  
hvilken rolle spiller kulturen for menneskelig samspil og kommunikation ?

(se iøvrigt fokuspunkter for de enkelte moduler i lektionsplanen)

Kernestof:
- social adfærd, gruppepsykologiske processer og social indflydelse
- kommunikation i sociale sammenhænge og på sociale medier
- stereotyper, fordomme og diskrimination



Faglige mål:
– demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalt fungerende menneske
– redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske teorier, begreber og undersøgelser
– formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra
forskellige kilder, herunder digitale medier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig kritisk til den
anvendte viden på et fagligt grundlag
– inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger
– demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden
– argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde
-  vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskers tænkning og handlinger


Materiale:
-Undersøgelse: Skumfidus-undersøgelsen om selvkontrol   (2 s. ). https://psykveje.systime.dk/?id=p5089
-Kap. 22. Kulturmøder og kulturforskelle  (0,6s)  https://psykveje.systime.dk/?id=p5539
-Etnocentrisme og kulturrelativisme. (1,4s)  https://psykveje.systime.dk/?id=p5557
-Kulturmøder - læs frem til stereotyper og fordomme (4,7 tekstsider)  https://psykveje.systime.dk/?id=p5556
-Kulturelle forskelle og konflikter ( 4,9 tekstsider). https://psykveje.systime.dk/?id=p5555

-Solomon Asch, Gruppetænkning, Gruppepolarisering  (6s)  https://psykveje.systime.dk/?id=p5535
Hvad er en gruppe? (4s) https://psykveje.systime.dk/?id=p5536

- Tre videnskabelige traditioner  ( 2s). https://psykveje.systime.dk/?id=p5773

- De to perspektiver : Det individual - og det gruppepsykologiske perspektiv.

- Intergruppekonflikter: Rovers Cave/ Konfliktteorien / RKT teorien(Sherifs eksperiment),  Tajfels minimalgruppeeksperiment, SIT/ den sociale identitetsteori  (Tajfel m.fl.)  ( 6,5 s) https://psykveje.systime.dk/?id=p5665

- Kontaktteorien (Gordon Allport),  (1s).  https://psykveje.systime.dk/?id=c12489

-  Roller:  tilskrevne, opnåede og skabte roller, rolleforventninger, rolleudførelse, rolleaccept og rolledistance, uformelle standardroller og arbejdsroller , (4s )  https://psykveje.systime.dk/?id=p5534

-  Holdningskomponent modellen ( kognitive, affektive og adfærden)  (4s ),  https://psykveje.systime.dk/?id=p5531

-  Autoritet og lydighed, holdet har set uddrag af Stanley Milgrams autoritets- og lydighedsforsøg (Lydighedens dilemma ( 5,7s,) https://psykveje.systime.dk/?id=p5630

- Zimbardo og virkelighedens fængsel, (3s), https://psykveje.systime.dk/?id=p5629
- Moralsk frakobling (3,5 s) , https://psykveje.systime.dk/?id=p5628
- Onde situationer: Fra eksperiment til virkelighed (5 sider) https://psykveje.systime.dk/?id=p5622

- Artikel af Jette Hannibal ( ikke udgivet materiale): (1s)
Klassisk eksperiment i stereotyper, der bliver til fordomme og diskriminering: De blåøjede og de brunøjede.
Den socio-kulturelle indlæringsteori (blue and brown eye people), fordomme, stereotyper, diskrimination samt
Rosenthal/ Pygmalion effekten.  

Eksamenstekst: (ved det grønne bord)  Perkerne mod white trash - når underklassen slås, Af Olav Hergel, Politiken, den 5. november 2012 ( 2s)

Dokumentar :
Dokumentar  fra BBC: "Kvinder, islam og mig". ( 13 min, 2s)
https://www.dr.dk/drtv/se/kvinder-islam-og-mig_95126

Udsendelser/videoklip:

Menneskedyret - i flok (4) (3s)
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Menneskedyret%20(4)&orderby=title&SearchID=380ab12a-ca8a-4a99-ab83-b87e9066b6fc&index=1


Videoklip af Solomon Asch's stregforsøg /konformitet,  (Minuttal 2:14- 6:34) 1s
https://restudy.dk/undervisning/ondskabens-psykologi/lektion/video-konformitet-og-lydighed/

Politiken Drengekor ( om fordomme )
https://www.youtube.com/watch?v=h8f_uvwKVtg&feature=youtu.be (0.5s)

Uddrag af Jane Elliot "A Class Divided" http://faellesfremtid.com/portfolio/et-socialt-eksperiment-a-class-divided/
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/class-divided/  (1s.)

Hadet mellem Brøndby og FCK | Forenet med fjenden | Kanal 5 ( ind- ud grupper)
https://www.youtube.com/watch?v=bR6YMdd7-e8 ( 0,5 s)

Milgram Experiment (Derren Brown) 10 min, (1,5s) https://www.youtube.com/watch?v=y6GxIuljT3w

Lydighedens dilemma - video  ( fra ca. minuttal 7:40,  i alt 6 min 1s) : https://restudy.dk/undervisning/ondskabens-psykologi/lektion/video-konformitet-og-lydighed/

ROLLENS INDFLYDELSE PÅ SOCIAL ADFÆRD,  ( 12 min, 1,5s)  :
https://restudy.dk/undervisning/ondskabens-psykologi/lektion/video-konformitet-og-lydighed/

Feature Film - The Stanford Prison Experiment (Documentary) ( uddrag  ca 10 min. 1,5s)

Øvelser:
Socialpsykologiske øvelser fra Hansen : "Øvelser til psykologi" Amanda 1997:
Rollefordelingsøvelse/klunseøvelse (magtkampen)


Omfang:  ca 70 sider











Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel D Udvikling og familiens betydning

Overordnet fokuspunkt :  
Hvad betyder familien, opdragelsen og kulturen for menneskets udvikling ?
(se iøvrigt fokuspunkter for de enkelte moduler i lektionsplanen)

Kernestof:
(Udviklingspsykologi)
Menneskets udvikling, herunder betydning af arv, miljø, køn og kultur
Tilknytning, sårbarhed og resiliens

(Socialpsykologi)
Social adfærd, gruppepsykologiske processer og social indflydelse


Faglige mål:
– demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalt fungerende menneske
– redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske teorier, begreber og undersøgelser
– formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra
forskellige kilder, herunder digitale medier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig kritisk til den
anvendte viden på et fagligt grundlag
– inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger
– demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt
kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden
– argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde


Materiale:
Bowlby,s tilknytningsteori og  Ainsworths tilknytningstyper (7.1s)
Indre arbejdsmodeller  + cases om Tobias, Preben og Marie, Anvendt psykologi,   ( 2,5 s)

Strange situation test, + video om fremmedsituationstesten/ strange situationtest  (3 min, 0,5 s)
Harlows abeforsøg/Eksperiment med abeunger  (1,2 s)

Harlow"s Studies on Dependency in Monkeys
https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I . (6 min) (1s)

Restudy video 1, Udviklingspsykologi:
https://restudy.dk/undervisning/psykologi-udviklingspsykologi/lektion/video-tilknytningsteori/ 20min (3s)

Eksperimentet 1:3 Sådan udvikler du dit barns hjerne bedst (30 min, 6 sider)

Professor: Babyer husker traumatiske oplevelser i 14 dage, mindst (1 s)  
https://seminarer.dk/nyheder/edward-tronick/ ( 2,5 min, 0,5 s),  om Stone-face/ Stille-face eksperimentet


Daniel Sterns 1., 2. og 3.domæne/lag. ( 8 s) + 4. og 5 lag ( 3.6s)

Case- analyse: : Lene og Tanja  https://psykveje.systime.dk/?id=p5028 ( 1s)

Omsorgssvigt ( de fire former) + Børns reaktioner på omsorgssvigt, Kari Killéns oversigt over reaktionsmåder ved omsorgssvigt ( 5,6 s)
De rumænske børnehjemsbørn (1,7s)

Risiko og resiliens, Kauai -undersøgelsen, Omsorgssvigt og hjerneudvikling  ( 7,8s)
Restudy video om resiliens og risiko (17 min. ) (2,4 s.)
https://restudy.dk/undervisning/psykologi-udviklingspsykologi/lektion/video-risiko-og-resiliens/

Udsendelsen:" Min barndom i helvede" (60min, 8 sider)
Case: De fleste kan mere end de tror ( Ibogen) (1,8 s)

Opdragelse, opdragelsesidealer og de fire opdragelsesstile af D. Baumrind (4,1 sider)
Barnet i den senmoderne familie (2,4s)

Artikel:  
"Frygt og skam får børn til at tie om grove overgreb" , Politiken 26.2. 2011 ( 1s)
Princessedyrkelse - er dårlig opdragelse  (2,5 s)
Opdragelse er inddragelse (2,1s)

Udsendelsen : "Den perfekte opdragelse (1) om metoder ( 28 min, 6 sider)




Omfang:  ca 90 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Identitet og udfordringer i senmoderniteten

Overordnet fokuspunkt:
Hvordan skaber vi os identitet i det senmoderne samfund?
Hvilke udfordringer møder vi i det senmoderne liv og hvordan håndterer vi det ?

Kernestof :
- Identitet og personlighed,  individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder stress og coping
- Social adfærd, gruppepsykologiske processer og social indflydelse


Faglige mål:
– demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalt fungerende menneske
– redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske teorier, begreber og undersøgelser
– formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra
forskellige kilder, herunder digitale medier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig kritisk til den
anvendte viden på et fagligt grundlag
– inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger
– demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt
kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden
– argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde


Materialer:
Psykologi - fra celle til selfie, side 100-108: Senmoderne identitetsteorier (Thomas Ziehe og Anthony Giddens) (8s)
Udsendelsen  Skam, sæson 1/afsnit 3 ? (17 min, 4s)

Sociale arenaer, roller og identitet. https://psykveje.systime.dk/?id=p5419 (3,6s)
Den nye Bateman  Skam eller overflade https://psykveje.systime.dk/?id=c12065 (2s)

Oplæg om : Erik H. Eriksons jeg-identitet og sociale identitet - den klassiske forståelse af identitet (1 s)

Den narcissistiske ungdom (1,9s)
Unge i konkurrencestaten (2,3s)
Selvrealisering og ansvarspres (1,2s)

Kommunikation:  Mobilen og de sociale medier: Mobilen og omgangsformerne ( E. Goffman: Front- og backstage)
Mobilen i det offentlige rum (FOMO )( 7 s)

Personlighedstyper af Henrik H. Olesen : den risikovillige og den forsigtige type (1,6s)
Personlighedspsykologi. Afslutning (1,5s)

Stress: Akut og kronisk stress, ibogen. (3 s)
Coping ibogen  : (3 s)


Udsendelser:
Udsendelse om FOMO (29 min) : https://www.dr.dk/tv/se/fomo/fomo-2/fomo#!/   (4,5s)

Stress forelæsning af Bobby Zachariae https://www.youtube.com/watch?v=UmTV7yD6Cwo (21 min, 3 s)


Artikelarbejde :
- "I kampen for at blive til noget, har vi glemt at blive nogen" (Information, august 2014) (3s)

-  "Jeg troede jeg var lavet af jern"  af Else Marie Nygaard, 2. november 2007  (2s)

-  Undersøgelser i psykologi,  Systime, 2018, Charlotte T. Jensen og Katrine Quorning og Systime A/A :
"Er personer med brune øjne klogere?" ( 2,5 s)

Omfang:  ca. 45 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde