Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Biologi A
Lærer(e) Anne Holt Müller
Hold 2018 BI/y (1y BI, 1y BI-øv, 2y BI, 2y BI-øv, 3y BI, 3y BI-øv)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Du bliver hvad du spiser
Titel B Hvad er ligheden mellem en gris og en julestjerne?
Titel C Flerfagligt forløb om lipider
Titel D Nitrogen i søer og vandløb
Titel E Økologi
Titel F Enzymer  - naturens katalysatorer
Titel G Cellulær baggrund for fysiologien
Titel H Sygdomshistorie (SRO)
Titel I Kroppen på arbejde
Titel J Biotek
Titel K Den molekylærbiologiske værktøjskasse
Titel L 2.g Greatest hits
Titel M Opsamling fra 2.g
Titel N Næringsstoffer i vandløb og søer
Titel O Nervesystemet
Titel P Kroppen i bevægelse
Titel Q Populationsgenetik
Titel R Kræft og personlig medicin
Titel S Teenagedyret
Titel T Out of Africa - menneskets evolution
Titel U MRSA - Mikrobiologi
Titel V Mikrobiologi
Titel W Repetition
Titel X Nitrogen i søer og vandløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Du bliver hvad du spiser

Forløbet omhandler human ernæring. Vi arbejder med:
-Opbygning af kulhydrater, proteiner og fedt.
-Fordøjelse af kulhydrater, proteiner og fedt.
-Enzymet amylases rolle i nedbrydning af stivelse i fordøjelsen.
-Hormonerne insulin og glukagons rolle i regulering af blodsukkeret.
-Diabetes type I og II

Eksperinmentelt:
Nedbyrdning af stivelse vha. spytamylase
Fordeling af næringsstoffer og energi i et måltid
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journal om vandkvaliteten i en sø 18-12-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Hvad er ligheden mellem en gris og en julestjerne?

I dette forløb arbejder vi med cellen som det fælles grundlag for liv.
Pro- og eukaryote celler
Dyreceller og planteceller
Opbygning af DNA og RNA
Proteinsyntesen
DNA som fælles kode mellem arter.
Genotype og fænotype
Dominant og recssiv arvegang.
Eksempler på arvegange af genetiske sygdomme hos mennesker.
ABO og rhesus blodtyper

Eksperimentelt:
Mikroskopi af dyre og planteceller
PTC smager/ikke-smager test.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Flerfagligt forløb om lipider

Flerfagligt forløb om fedt sammen med kemi.

I forløbet arbejder vi med:
-Opbygning af fedt.
-Triglycerider og phospholipider
-Mættede, umættede og flere umættede fedtsyrer
-Fedt i kost og som årsag til forskellige livsstilssygdomme.
- Transport af fedt i blodet i LDL, HDL og VLDL

Eksperimentelt:
Måling af triglycerider i blodet før og efter spisning af kage med og uden fedt.

Produkt:
Gruppefremlæggelse om
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Nitrogen i søer og vandløb

Forløbet beskæftiger sig med økologi, herunder:
-Økologiens grundbegreber: trofiske niveauer, fotosyntese, primær og sekundær produktion.
-Carbons kredsløb
-Energistrømme
-Nitrogens rolle som næringsstof i søer og vandløb
-Nitrogens kredsløb

Eksperimentelt:
Måling af næringsstoffer i Furesøen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Økologi

Vi arbejder med økologiens grundbegreber: Biotisk og abiotiske faktore, fotosyntese og respiration, brutto og netto produktion, trofiske niveauer. Energistrømme gennem et økosystem. C, P og N kredsløb. Succession.
Det hele eksemplificeres med naturtypen strandeng.
Arbejdsformer: Tavleundervisning, gruppearbejde, pararbejde, laboratorieforsøg og undersøgelser i felten.
Eksperimentelt: Forsøg med osmose i kartofler og vandpest.
Undersøgelse af en strandeng. Linjetaksering og Raunkiærs cirkelmetode.

Kernestof:
-cellebiologi: opbygning af pro- og eucaryote celletyper og membranprocesser
-biokemiske processer: fotosyntesens overordnede delprocesser, respiration og gæring, herunder carbohydraternes intermediære stofskifte.
-økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-,N- og P-kredsløb, økotoksikologi og biodiversitet.

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journal om osmose 02-09-2019
Rapport om ekskursionen til Amager 10-09-2019
Bio opgave om fotosyntese 25-09-2019
Biologiaflevering 2 20-09-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
  • Eksperimentelt arbejde
  • Forelæsninger
  • Gruppearbejde
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
  • Pararbejde
Titel F Enzymer - naturens katalysatorer

Forløb om enzymer.
Stikord: Protein syntese, proteinkemi, eksempler på enzymer (amylase, lbeta-actamase) enzym-klasser, enzymkinetik, enzymoprensning. Antibiotika resistens. pH og temp optimum. Aminosyrer. proteinstruktur.
Besøg på KU (BioLINK),
Eksperimentelt:
BioLINK enzymoprensning og enzymkinetik (KU)
Undersøgelse at spytamylases temperatur og pH optimum
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Gør-det-selv forsøgsvejledning 07-11-2019
Feedback til gør-det-selv-vejledning 07-11-2019
BioLink enzym rapport 1 el 2 08-11-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Cellulær baggrund for fysiologien

Kort forløb om cellulær baggrund for fysiologi.
Kernestof:
Betydning af proteiner, fedt, kulhydrater og nuceleinsyrer.
Opbygning af cellemembran
Receptorer og andre overfladeproteiner.
Hydrofobe og hydrofile områder af proteiner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Kroppen på arbejde

I forløbet arbejder vi med: lunge-hjerte kredsløb.
Vi laver arbejdsfysiologiske målinger på os selv.
Herunder måling af : Vitalkapacitet, puls, blodtryk og EKG.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Biotek

Vi arbejder med produktion der foregår vha. bioteknologi:
Øl
Insulin

Metoder:
PCR
Gelelektroforese
Sanger sekventering

Ud af huset:
Øbrygning hvor svært kan det være? Forelæsning på det natur og biovidenskabelige fakultet, KU.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Den molekylærbiologiske værktøjskasse

Vi arbejder med molekylærbiologiske metoder, herunder:

Opbygning af DNA, RNA og proteiner
PCR
Gel elektroforese
Sanger sekventering
Bioinformatik og databaser
Restriktionsenzymer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L 2.g Greatest hits

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Opsamling fra 2.g

Vi laver en opsummering der indeholder:
Mitose/Meiose
Enzymer
Fotosyntese og respiration
...
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Næringsstoffer i vandløb og søer

Formål: At lære om N-, P og C- kredsløb i naturen
Indhold: N-, P og C- kredsløb i naturen
To målinger af N og P i felten (Store Høj Sø og Hejresøen)
Vegetationsanalyser.
Tema om arktis som økosystem

Eksperimentelt: To feltture til Store Høj Sø og Hejresøen (begge på Amager)
Bestemmelse af en populations størrelse (perleøvelse)
Skriftilig:
Rapport om næringsstofferne i Store Høj sø og Hejresøen
Journal om bestemmelse af en populations størrelse
Eksamensopgaver om økologi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Nervesystemet

Der arbejdes med nervesystemet:
CNS og det perifere system
Aksoner og aktionspotentialet
Transmition af nervesignalet over synapsen incl. transmitterstoffer
Tema om smerte
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Kroppen i bevægelse

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 34 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Kræft og personlig medicin

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel T Out of Africa - menneskets evolution

Menneskets evolution

Generelle evolutionsbegreber: Naturlig selektion, genetisk diversitet, co-evolution, genetisk drift: Founder effekt og flaskehalse.

Fokus på menneskets udvikling herunder fylogenier, genetik, mitokondrie nedarvning (mitokondrie Eva), fortrængningshypotesen (ud af Afrika) og den multiregionale hypotese, hybridisering.   

Øvelse: Fremstilling af en fylogeni baseret på punktmutationer i DNA-sekvenser fra drager, enhjørning, basilisk osv. (lavet ret simpelt i hånden).
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Biologiaflevering 11 15-04-2021
Terminsprøve 21-04-2021
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel U MRSA - Mikrobiologi

Mikrobiologi

Virus og deres formering - forskellige virustyper inddelt efter genom
Bakteriers vækst og formering - Bakterievækstkurven
Bakteriecellers opbygning - plasmider.
Antibiotikas virkning overfor bakterier
MRSA- bakterier i husdyr og antibiotikaresistens

Forsøg: E.coli's vækst på agar med tilsat antibiotika og andre stoffer fx hvidløg

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Biologiaflevering 12 10-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel V Mikrobiologi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel X Nitrogen i søer og vandløb

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer