Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Søren Rathje
Hold 2018 DA/e (1e DA, 1e DA-skr, 2e DA, 3e DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A retorik og argumentation
Titel B gys og gru
Titel C mellemkrigstiden - optakt til dho
Titel D Erasmus Montanus og oplysningstiden
Titel E journalistisk - klassisk, konstruktiv, fortællende
Titel F ff3 - biologi og dansk
Titel G essay - kort forløb
Titel H romantikkens mange ansigter
Titel I værklæsning Doppler
Titel J Michael Strunge og 1980erne
Titel K værklæsning - radiator
Titel L dokumentarfilm
Titel M diskursanalyse
Titel N det moderne gennembrud
Titel O galskab
Titel P eksistentialisme

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A retorik og argumentation

Forløbet introducerer eleverne til en række af de basale retoriske og argumentatoriske begreber og tilgange, herunder_

• appelformer - patos, logos, etos
• kommunikationsanalyse - Ciceros pentagram, både til analyse af andres og til produktion af egne taler
• retoriske virkemidler - troper (billedsprog) og figurer (rytmiske og tankemæssige mønstre i taler/tekster)
• Toulmins argumentationsmodel
• argumentatoriske fejlslutninger

eleverne skal i forløbet både analysere andres taler og selv producere deres egne

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B gys og gru

Forløbet undersøger gys og gru gennem tiden ved at læse en række nedslag i litteraturhistorien (middelalder, romantisme, modernisme og senmodernitet) og når derigennem frem til en karakteristik af genren samt de forskelle og ligheder, som findes på tværs af tiden.

Forløbet undersøger også, hvad der ligger bag den umiddelbare fascination af gyset ved at trække tænkere som Kierkegaard og Freud ind i billedet.

Forløbet (gen)introducerer også eleverne til en række litteraturanalytiske greb .
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C mellemkrigstiden - optakt til dho

litteraturhistorisk forløb som optakt til DHO om Mellekrigstiden

Vigtige holdepunkter i forløbet:

opbrud og opgør

politisk og kunstnerisk radikalitet

realisme-modernisme

kulturkamp

den klassiske avantgarde
Særlige fokuspunkter:
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Erasmus Montanus og oplysningstiden

Forløbet præsenterer de vigtigste kendetegn og tendenser i oplysningstiden (kritik, fornuft, deisme, autonomi, , frigørelse) og sætter disse i relation til Holbergs Erasmus Montanus

Læsningen af Erasmus involverer også sproglig pragmatik (samarbejdsprincippet, høflighedhedsmarkører, op- og nedtonere), som bruges i analysen af dramaet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E journalistisk - klassisk, konstruktiv, fortællende

Forløbet stiller skarpt på den klassiske såvel som den helt nye journalistik i form af fem undergenrer:

klassisk nyhedsjournalistik og kort avishistorie
- vinkling
- nyhedskriterier
- målgruppe
- avistyper (omnibus, tabloid, regional, lokal)
- journalistiske genrer (opinion vs. redaktionelt)

konstruktiv journalistik
- baggrund og relation til klassisk journalistik
- aktionskompasset (hyrdehund, vagthund, jagthund, redningshund)

fake news
- de mange forskellige årsager bag fake news (satire, clickbait, propaganda, røgslør, konspiration)

fortællende journalistik
- karakteristika (dialog, scener, følelser, indre tanker)
- den tredje fortællemåde (kombi oplysning-oplevelse)
- gonzo
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H romantikkens mange ansigter

Forløbet koncentrerer sig om romantikkens to store underperioder - universalromantikken og romantismen - og stiler efter at revurdere og vitalisere elevernes ofte klicheprægede og mangelfulde opfattelse af perioden som blot og bar nationalistisk og sentimental.

Biedermeier og nationalromantik vil dog også blive inddraget kort for at sætte de to andre i perspektiv
Særlige fokuspunkter:

universalromantik:
panteisme, monisme, alånd,
organismetanken
det ideelle


romantisme:
- det interessante
- lidenskab
- angst
- det erotiske
- dæmoniske
- uro, splittelse
- dobbeltgængeren
- voyeurisme

biedermeier:
- det hjemlige, harmoniske
- idyl, tryghed
- småborgerlighed
- den rolige lilleverden

kierkegaards stadier/typer:
• spidsborgeren
• æstetikeren
• etikeren
• det religiøse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I værklæsning Doppler

temaer og spørgsmål

Menneske-natur
Kultur-natur
Fællesskab-ensomhed
Stress-ro
Det kompetente
Det effektive
rousseau og de ædle vilde
humor
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Michael Strunge og 1980erne

forløb om lyrikscenen i 1980erne:

no future - nå-generationen - punk - nihilisme
storbyen, tomheden, angsten
kropsmodernisme
jeget - centrallyrisk og dog også kamelæonisk ... jeget skifter form
modernisme (stor høj kunst med stort K) ... modsætning til 1970ernes realisme
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K værklæsning - radiator

Vi læser Jan Sonnergaards skelsættende novellesamling i lyset af Bourdieus sociologi om positioner og magt. Begreber knyttet til forløbet:

habitus
felt
kapitalformer - økonomisk, kulturel, symbolsk, social
symbolsk vold
upålidelige fortæller
realisme
det fantastiske og grotestke
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L dokumentarfilm

Vi dykker ned i en række forskellige dokumentarfilmens udvikling og får indblik i de mange forskellige genrer:

observerende
poetisk
deltagende
refleksiv
dramatiseret
autoritative-dybdeborende

fakta-fiktionskoder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M diskursanalyse

Tiden kalder på diskursanalyse, da den kan hjælpe os med at forstå de mange heftige sproglige magtkampe i offentligheden, såvel på de sociale medier som i de mere etablerede.

I forløbet bliver vi først fortrolige med de mange begreber og tilgange knyttet til metoden og dykker derefter ned i nogle konkrete eksempler:

begreber:
defintionskampe
diskurs
faircloughs tredimensionelle analyse: Tekstuel, diskursiv og social praksis
nodalpunkt
ækvivalenskæde
flydende betegnere
konotation-denotation
poststrukturalisme-socialkonstruktivisme
hegemoniske diskurser
antagonistisker diskurser
antagonismepar: Oppe-nede, Ude-inde Venstre-højre Før-efter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O galskab

Forløbet dykket ned i menneskets afkroge, hvor vid bliver til vanvid og sind til afsind. Vi undersøger gennem en række litterære nedslag, hvordan galskaben kommer til udtryk, og hvad vi kan lære af den, både sprogligt, mentalt og samfundsmæssigt.

kort præsentation af Foucault og galskab i hverdagssproget
kendetegn ved galskab, præsenteret af Minkowski (og Foucault): oplevelsen af tid, rum, selvet og omverden
læsning af en række fiktive noveller
psykisk sygdom, magt og psykiaternes sprog
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P eksistentialisme

Forløbet præsenterer eksistentialismen som litterær og bevidsthedshistorisk fænomen i efterkrigstiden. Forløbet centreres om følgende tematiske omdrejningspunkter: Angst, etik og ansvar, valget, absurditet og fremmedfølelse, at gribe dagen.

Faglige mål:

kendskab til eksistentialismen som filosofisk og litterær strømning

anvende danskfaglige begreber i en tematisk analyse og fortolkning

placere teksterne i forhold til større bevidsthedshistoriske strømninger.


centrale begreber og tilgange
valg
frihed
angst
det absurde
eksistentialisme i nutiden - kravet om at være indiviuel
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer