Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Casper Bukh
Hold 2018 HI/c (1c HI, 2c HI, 3c HI)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Antikkens Grækenland
Titel B Middelalder, renæssance og reformation.
Titel C Nationalisme og det danske demokrati
Titel D Det arabiske forår
Titel E Kold krig
Titel F Romerriget - SRO-forløb
Titel G Oplysning og revolutioner
Titel H Industrialisering og Velfærdsstat
Titel I Danmark i verden.

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Antikkens Grækenland

Vi ser på antikkens Grækenland, og hvilken betydning det antikke Grækenland har haft for den vestlige civilisation og de værdier vi forbinder med denne. Hvordan fungerede datidens bystater, hvordan var livet i oldtiden for bystaternes børn, kvinder og mænd. Vi forholder os til styreformer i oldtiden med særligt fokus på demokrati. Vi ser videre på, hvordan kulturelle forskelle mellem bystaterne Sparta og Athen afspejlede sig i blandt andet de to bystaters forskellige styreformer. Endelig ser vi på, hvordan datidens syn på demokrati kan nuancere vores nuværende forståelse af vores folkestyre.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Middelalder, renæssance og reformation.

Vi arbejder med middelalderen og hvilken rolle religionen spillede for det almindelige menneske i middelalderen. Derudover ser vi på samfundets indretning med fokus på feudalismen. Så bevæger vi os mod slutningen af middelalderen og ser på, hvordan samfundet og forholdet til religionen ændrer sig med renæssancens gennembrud i Norditalien.  Vi beskæftiger og med Renæssancens betydning for de vestlige værdier. Vi ser på, hvilke årsager der kan lægges til grund for Renæssancens opblomstring i Norditalien, vi arbejder med kunstens betydning og hvordan videnskabens fremmarch udfordrede den kirkelige autoritet og dermed også havde indflydelse på Reformationen i både Danmark og Europa. Vi arbejder med fokus på Martin Luther og hans rolle i denne brydningstid i Europa. Endelig arbejder vi med Luthers betydning for tankegangen i perioden, og om denne kan nuancere vores forståelse af den måde vi tænker på nu i senmoderniteten.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Nationalisme og det danske demokrati

Vi arbejder med nationalismens opståen i Europa og særligt Danmark. Her ser vi på, hvad den nationalliberale bevægelse har af indflydelse i forbindelse med dannelsen af det danske demokrati. Vi tager udgangspunkt i begivenhederne op til og omkring indførelsen af den danske grundlov af 1849. herfra ser vi på, hvordan hvordan demokratiet har klaret sig igennem kriser og udfordringer særligt op til og i det første årtier efter århundredeskiftet. Vi perspektivere til det danske demokrati i i dag, med de udfordringer der er her.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Det arabiske forår

Vi arbejder med det arabiske forår. Vi ser kort på det historiske forhold mellem Mellemøsten og vesten. Vi ser på, hvordan den nyere udvikling har været i nogle af de lande, som var en del af det arabiske forår, og hvordan denne nyere udvikling kan være med til at forklare, hvorfor det netop blev fra 2010 og frem, at befolkningerne i disse lande gjorde oprør mod undertrykkelsen og gennemførte revolutioner på stribe. Videre ser vi på, hvordan det er gået sidenhen med drømmene om velfungerende demokrati og frihed. Her er der især fokus på udviklingen i Tunesien og Ægypten.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kold krig

Vi ser på optakten til den kolde krig og herunder kommer vi også ind på de klassiske ideologier Liberalisme, konservatisme og socialisme og hvilken rolle de spillede for forløbet. Herefter forfølger vi udviklingen i den kolde krig. Vi ser på, hvilken rolle ideologierne spillede for udviklingen af den kolde krig, hvad der kendetegnede den med stedfortræderkrige og våbenkapløb og hvilke faktorer der blev afgørende for at den kolde krig sluttede med murens fald. Vi arbejder nærmere med Cuba-krisen og dens forløb og årsager.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Romerriget - SRO-forløb

Dette forløb har fungeret som historisk introduktion til klassens SRO-forløb. SRO skulle skrives i historie og latin med fokus på Kejser Augustus.

Derfor har forløbet fungeret som en kort introduktion til Romerrigets historie, men med fokus på tiden omkring Kejser Augustus. Der er blevet arbejdet med uddrag fra Augustus' "Res Gestae", specifikt kapitel 26 og 27 som eleverne har lavet kildekritik på.

I forløbet har vi arbejdet en del med imperialisme -bl.a. Machiavellis tre herredømmestrategier - og Lenins tanker om imperialisme som kapitalisme. Ligeledes Romerigets struktur som militærstat og klientalisme er der arbejdet med.

Eleverne har ligeledes arbejdet med hvordan man laver og arbejder med problemstillinger i historie.

Kernestof:
- Stats- og nationsdannelser
- Hovedlinjer i verdens historie
- Globalisering
- Historiefaglige teorier (Machiavelli og Lenin)
- Historiebrug (Augustus' propaganda)
- Forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Oplysning og revolutioner

Vi beskæftiger os med oplysningstiden, og dennes markante tænkere og ideer. Vi ser videre på, hvordan disse ideer danner baggrund for dels den amerikanske, men primært den franske revolution. Vi ser på forløbet af den franske revolution frem til Napoleons magtovertagelse. Vi ser også på, hvordan de ideer og værdier, som udspringer af oplysningstiden danner udgangspunktet for det liberale demokrati, som på mange måder er blevet kernen i den vestlige verdens fællesskab og selvforståelse. I forlængelse af dette ser vi på, hvordan menneskerettighederne har udviklet sig og, hvilken fremtid liberalt demokrati og menneskerettigheder kan tænkes at få i en globaliseret verden.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Industrialisering og Velfærdsstat

Vi ser på industrialiseringens historie med fokus på udviklingen i England. Vi arbejder med de teknologiske fremskridts betydning for samfund og mennesker. Vi ser på, hvordan industrialiseringen og urbaniseringen ændrer livet på godt og ondt for arbejderne i England. Vi beskæftiger os med den langsomme overgang fra maskinstormere og børnearbejde til efterhånden mere organiserede og regulerede forhold på arbejdsmarkedet. Videre ser vi på, hvordan arbejdernes organisering havde betydning for arbejdsforholdene i Danmark, og hvordan dette bar ind i etableringen af velfærdsstaten. Vi arbejder med velfærdsstatens forskellige faser og diskuterer velfærdsstatens fremtid i en globaliseret verden.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Danmark i verden.

Vi arbejder med Danmarks rolle i international politik i et nyere perspektiv. Vi ser på udviklingen i udenrigs- og sikkerhedspolitik i det 20. århundrede og frem til i dag. Vi arbejder med overgangen fra tilpasningsorienteret neutralitetspolitik til nytidens mere aktivistiske tilgang. Videre ser vi på, hvilke udfordringer Danmark står overfor i forhold til international politik i dag - hvilke konflikttyper der møder os, og hvordan vi bedst kan håndtere dem nu og i fremtiden.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer