Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Andreas Melholt Lundberg, Nina Diabelez Andersen, Peter Munch Larsen, Valdemar Kølle
Hold 2018 id/an3 (1an id/3, 2an id/3, 3an id/3)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Badminton
Titel B Boldbasis
Titel C Opvarmning - bevægelse til musik
Titel D Boksning og grundtræning
Titel E Volley
Titel F Træningsprojekt
Titel G Softball
Titel H Fodbold
Titel I Skumtennis
Titel J Rytmisk performance
Titel K Løb og kondition
Titel L Forløb#3

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Badminton

Forløbet strækker sig over 6 moduler, hvor der vil være fokus på slagteknik og bevægelse på banen.

Teknik: Greb på ketsjeren, lang og kort serv, clear som grundlæggende slagteknik, drop, netdrop, lop, spilcentrum. Smash og baghånd kun meget flygtigt. Lidt doubletaktik.
Regler: servefelter, banen, point, pointtælling, serveregler.

En typisk lektion vil se ud således:
- Grundig opvarmning med særligt fokus på badmintonbevægelser og muskelgrupper, chassétrin, sidebevægelse med front mod nettet.
- Teknik øvelser. Hver lektion har fokus på et enkelt element (greb, forhånd, baghånd, kort og lang serv, netspil og benarbejde, smash og clear. Ofte med sekvenser som clear-clear-drop-netdrop-lop, lop-drop-netdrop-netdrop.
- Kampe, spil som bjergtop og hvirvelvind.

Give hinanden feedback på primær fejl ved fx lang forhåndsserv, benarbejde under netøvelser og ved clear.

Undervisningsformer: Lærerstyret, makkerøvelser, lærer-elev feedback og elev-elev feedback.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Boldbasis

Formålet er at introducere eleverne for boldspillets grundliggende elementer. I slutningen af forløbet skal eleverne kunne demonstrere basale tekniske- og taktiske færdigheder i de kendte boldspil. Formålet er ligeledes at give eleverne et fælles 'boldsprog' som kan bruges i idrætstimerne i både 2 og 3g. Desuden afsluttet med et eget spil, hvor hver gruppe (à ca 4) har skullet lave og instruere et spil ud fra elementer som: Dribling, aflevering, bevægelse, zoneforsvar, mandsopdækning, afslutninger, bevægelse, kommunikation.
Lege og spil med forskellige bolde, hovedfokus på basket og volleybolde.

Undervisningen har indeholdt kaosspil, net/vægspil, taktik for zone- og mandsopdækning, flydende angreb med hurtige afleveringer. Spil fra s. 176-186, 190 i YuBio.

Grundig opvarmning med legende brug af bolde, der træner forskellige færdigheder som dribling, bevægelse og aflevering.

Mål
Teknik: gribe, aflevere, tæmme bolden, afslutninger.
Taktik: hvornår/hvordan aflevere, bevægelse for boldholder, forsvarstaktik, angrebstaktik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Opvarmning - bevægelse til musik

I dette forløb er eleverne blevet præsenteret for teori omkring opvarmning og de har i grupper á 4-5 lavet deres eget opvarmningsprogram til musik, som de har instrueret deres klassekammerater i. I forbindelse med programmet har grupperne afleveret en synopsis omkring deres program, hvor øvelserne, musik, formål med øvelserne er beskrevet.
Udover opvarmningsprogrammer er der i timerne blevet arbejdet med små dansesekvenser inden for bl.a. salsa.

Det overordnede formål med forløbet:

- at opnå grundlæggende færdigheder i at koble bevægelse til musik
- at koble teori med praksis i to henseender:
- opnå viden om opvarmningens fysiologiske betydning i relation til en gruppevis udformning, udførelse og evaluering af et opvarmningsprogram.

Der er i undervisningen blevet præsenteret udstrækning, smidighed, koordinering, yoga-lignende øvelser, styrke med brug af egen krop, kravlebevægelser, makkerkampe/tvekampe. Desuden svingserier m. sidesving, fejesving, arme modsat.
Forløbet er afsluttet med at eleverne har skullet lave og fremføre deres eget opvarmningsprogram.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Boksning og grundtræning

I boksning er eleverne blevet præsenteret for en del tekniktræning som også kan bruges som en del af styrketræning: Lige slag (jab og cross), hook og uppercut. Fokus på rigtig ben- og fodstilling, desuden bevægelse både rundt og afvigelser fra slag med duk og skridt til siden. Både med slag i luften og på plethandsker.
Slagene er blevet sat sammen i forskellige serier, fx:
- antal slag meldes. Start altid med venstre (alle nedenstående med udgangspunkt i at man er højrehåndet - og dermed venstre fod forrest)
- jab-jab-cross
-jab-cross-til siden - cross
- jab-jab-cross-til siden med hovedet-cross-jab-cross
- jab-cross-venstre hook-cross-til siden-cross-jab-højre hook
- uppercut venstre-uppercut højre-venstre hook-højre hook
- jab-cross-uppercut-cross -under- uppercut-uppercut-cross - til siden - cross-hook-cross (kan fortsættes i uendelighed med hhv. under og til siden
- fuld power i 1 min: lige, hook, uppercut
- højre uc, venstre hook, højre lige

Sammensæt serierne og kald dem fx A, B og C og makkeren melder hvilken serie bokseren skal lave.

Desuden har der været fokus på styrketræning, både i boksetræningen og alternative øvelser med kroppen som redskab til at træne smidighed, balance, koordination, styrke og udholdenhed.
Eleverne har også selv i grupper lavet et lille program med fokus på et af de elementer, som de har skullet præsentere for resten af klassen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Volley


Der har igennem hele forløbet været stort fokus på grundslagene: Fingerslag/hævning, baggerslag, smash og blokade. Desuden underhåndsserv.
Forskellige øvelser med fokus på teknik, reaktion, kommunikation og rækkevidde - ikke kun at nå bolde lige omkring hvor man står.
Ideel spilopbygning: Baggerslag/opsamling-->fingerslag/hævning-->smash.
Introduktion til regler og taktik med fokus på at få hæveren til at lave boldberøring nummer 2. Rotationsorden, forskel på bagspillere og netspillere - spillernes roller rundt på banen
Spil på både badmintonbane i starten (3 mod 3) og på fuld bane (6 mod 6).

Øvelser fra YuBio kap. 13: A4, A6-8, B1, B4-10, B13, C10-11  

I starten af forløbet var det tilladt, at bolden ramte jorden én gang før et slag, hvis nødvendigt. Senere blev det progressivt udviklet til at den måtte jorden én gang på hver side af nettet og siden det rigtige spil. Spil både 3 mod 3 og 6 mod 6.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Softball

Arbejde med tekniske og taktiske færdigheder indenfor softball, foruden almindelig fysisk træning.
- kaste, gribe, pitche (overhåndskast, underhåndskast, gribeteknik med handske)
- pitche, batte, catche (slagteknik med bat + forståelse af roller i softball-spillet)
- spil (teknik og taktik i spilsituationen)

Opvarmning med forskellige løbeøvelser, primært intervalløb (sprint), og boldlege (kaste/gribe-teknik)
Intervalløbetest (konditionstest) som afslutning på træningsprojekt.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Træningsrapport 20-09-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Fodbold

Mål med forløbet:
Det overordnede mål er at udvikle elevernes tekniske og taktiske færdigheder inden for fodbold mest muligt. Forløbet tager udgangspunkt i arbejdet med de basale tekniske færdigheder, hvorefter der løbende vil blive mere fokus på de taktiske elementer.

Der vil i dette forløb blive fokuseret på at indlære eller videreudvikle tekniske og taktiske færdigheder inden for fodbold.

De tekniske elementer falder i hovedområderne driblinger, tæmninger, afleveringer og afslutninger, og inden for hvert område vil du blive undervist i en række specifikke tekniske færdigheder.

Taktisk sigter forløbet mod at udvikle din offensive og defensive spilforståelse – både individuelt og teamtaktisk.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Skumtennis

Skumtennis

Beskrivelse kommer senere...
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Rytmisk performance

Eleverne planlægger og fremfører en dansekoreografi, med udgangspunkt i Labans bevægelseslære.
Undervisningen gennemføres virtuelt og eleverne arbejder sammen i grupper over teams. De afleverer små videoer af deres progression undervejs.
Teori: Fortolke musik- og dansevideoer med Labans bevægelseslære.

Krav til performance: Varighed 3-4 minutter, Bevægelser der passer til musik, en sammenhængende koreografi med et overordnet tema, der fortolkes i dansen. Kort og præcis skriftlige overvejelser om hvilke bevægelser i bruger, hvor I anvender Labans bevægelsesteori til at beskrive jeres performance/elementer af denne. Produktet filmes og klippes sammen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Løb og kondition

Faglige mål
- gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
- beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner
- opnå kropsbevidsthed
- Kunne redegøre for relevant fysiologisk teori
- kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
- demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metode

Kernestof
- aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
- aktiviteter, der fremmer kropsbeherskelse
- grundlæggende principper for træning
- basale natur- og sundhedsvidenskabelige begreber om fysisk aktivitet
- de for undervisningen relevante digitale redskaber
- præsentation af idrætsaktivitet uden skoleregi

Indhold
Materiale; Youbio, s.45-64, 67-71
Artikel; https://handballperformance.com/blog/statisk-vs-dynamisk-udstraekning

Arbejdsformer
Forløbet har været afviklet virtuelt. Eleverne har arbejdet selvstændigt og i mindre selvvalgte grupper med arbejdsspørgsmål til teksten i youbio og deltaget i klassediskussion af samme. Det faglige indhold har været humanfysiologi med fokus på det muskulotskeletale, substratvalg i hvile og under arbejde samt effekten af forskellige aktivitetstyper (lav vs. høj intensitet).
Det fysiske aspekt har været i form af selvtræning på baggrund af udførlige og varierede løbetræningsprogrammer, som givet eleverne erfaringer med kontinuerligt løb og forskellige typer af intervaltræning.

Digitale redskaber
OneNote klassenotesbog
Aktivitetstracking via applikationerne "Strava" og "Zombies, Run!"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Forløb#3

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer